Dochód z udziału w zyskach osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
lut

Istota:

Czy połączenie Wnioskodawcy ze Spółkami będzie neutralne podatkowo na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Na podstawie powyższej regulacji, jeżeli w wyniku połączenia spółka przejmująca otrzyma majątek spółki przejmowanej, którego wartość będzie wyższa niż wartość nominalna udziałów wydanych udziałowcom spółki przejmowanej, nadwyżka wartości przejętego majątku spółki przejmowanej nie stanowi dla spółki przejmującej dochodu. W konsekwencji połączenie nie będzie się wiązało z koniecznością zapłaty podatku przez spółkę przejmującą. Omawiany powyżej art. 10 ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, formułuje więc ogólną zasadę, że przy połączeniu/podziale spółek kapitałowych dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przyjmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej.

2016
21
gru

Istota:

Czy połączenie spółek będzie neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności czy po stronie Spółki nie powstanie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na treść art. 10 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy, w przypadku połączenia spółek dochód z udziału w zyskach osób prawnych po stronie spółki przejmującej powstaje jedynie w przypadku gdy spółka przejmująca posiada kapitał zakładowy w wysokości mniejszej niż 10 %. W stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym), który ma być przedmiotem interpretacji, taka sytuacja nie zaistnieje. Spółka przejmująca posiada 100% udziałów kapitale zakładowym Spółki przejmowanej. Do przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) będzie miał zastosowanie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy, który stanowi, że dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osób prawnych nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Jeżeli udziałowcowi Spółki przejmowanej nie będą przydzielane udziały w Spółce przejmującej (posiada w niej już 100 % udziałów), to oczywistym jest, że skoro nieopodatkowana jest wartość majątku ponad przyznaną wartość nominalną udziałów udziałowcowi Spółki przejmowanej, po jego stronie również nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu (de facto cały majtek jest już własnością Spółki przejmowanej).

2015
31
lip

Istota:

W zakresie:obowiązków spółki powstałej w wyniku przekształcenia jako płatnika

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w sytuacji, gdy na dzień przekształcenia w Spółce wystąpią zyski niepodzielone z lat ubiegłych oraz zyski przeznaczone na kapitał zapasowy Spółka zobowiązana będzie, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych osiągniętego przez A. sp. z o.o., D. sp. z o.o. oraz E. sp. z o.o., a nie będzie zobowiązana, jako płatnik, pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku z tytułu dochodu z udziału w zyskach osób prawnych osiągniętego przez FIZ z uwagi na fakt, iż FIZ jest podmiotowo zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... W szczególności Spółka nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłaty podatku na rachunek właściwego urzędu skarbowego w części, która odpowiada iloczynowi przychodu z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu przekształcenia Spółki w spółkę komandytową oraz: 1) udziału FIZ w zysku S.K.A., 2) udziału S.K.A. w zysku C. sp.j., 3) udziału C. sp.j. w zysku B. sp.k. oraz 4) udziału B. sp.k. w zysku Spółki. 1.Zgodnie z: art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851; dalej „ CITU ”), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2013
29
wrz

Istota:

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku umorzenia udziałów/akcji Spółki Zbywanej, lub zbycia udziałów/akcji Spółki Zbywanej celem ich umorzenia lub likwidacji Spółki Zbywanej, jeżeli udziały/akcje te zostały nabyte w drodze tzw. wymiany udziałów, uregulowanej w art. 12 ust. 4d i ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca będzie posiadał bezpośrednio co najmniej 10% udziałów/akcji w Spółce Zbywanej przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, dochód z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółki Zbywanej będzie podlegał zwolnieniu od pdop, jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych na zasadach przewidzianych w art. 20 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów w zakresie pytania oznaczonego nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania oznaczonego nr 1 zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem. Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy Spółka będzie posiadała bezpośrednio co najmniej 10% udziałów/akcji w Spółce Zbywanej przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat, dochód z tytułu umorzenia udziałów/akcji Spółki Zbywanej będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, na zasadach przewidzianych w art. 20 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: Ustawa o pdop). Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o pdop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

2012
12
kwi

Istota:

Sprawa odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją nabycia udziałów w celu umorzenia.

Fragment:

Zatem, wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę „ G. ” SA, z tytułu akcji zakupionych celem ich umorzenia, należy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., potraktować jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Oznacza to, iż od wypłaty niniejszego wynagrodzenia ewentualny podatek powinna potrącić spółka dokonująca wypłaty, tj. „ E. ” SA. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

2011
1
wrz

Istota:

Dodatnia różnica pomiędzy wartością kapitału zakładowego Spółki przekształconej (Spółki akcyjnej) a wartością kapitału zakładowego Spółki przekształcanej (Spółki z o. o.) będzie stanowić dochód Wnioskodawcy kwalifikowanym jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

Fragment:

Dodatnia różnica pomiędzy wartością kapitału zakładowego Spółki przekształconej (Spółki akcyjnej) a wartością kapitału zakładowego Spółki przekształcanej (Spółki z o. o.) będzie stanowić dochód Wnioskodawcy kwalifikowanym jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Jak wynika z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Spółka podkreśla, że w ramach cytowanej regulacji ustawodawca nie wskazał, czy odnosi się ona wyłącznie do niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, czy do wszelkich kapitałów zapasowych i rezerwowych, które są przeznaczane na podwyższenie kapitału zakładowego.

2011
1
sie

Istota:

Czy w wyniku podziału przez wydzielenie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych?

Fragment:

Do przychodów należą wynagrodzenia uiszczane przez gości hotelowych, natomiast do kosztów należą w szczególności: amortyzacja budynku, urządzeń i samochodów, podatek od nieruchomości, wynagrodzenie pracowników, koszty utrzymania Hotelu (środki czystości, itp.), koszty związane z prowadzeniem restauracji hotelowej. Spółka jest zatem w stanie w sposób jednoznaczny i co wymaga podkreślenia, bez dokonywania jakichkolwiek przeksięgowań, przyporządkować koszty i przychody oraz należności i zobowiązania do każdego z funkcjonujących w Spółce działów, w tym wydzielanego Działu Nieruchomości i Hotelu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w wyniku podziału przez wydzielenie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.)... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także (...)

2011
1
sie

Istota:

Czy biorąc pod uwagę treść art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku podziału przez wydzielenie nie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych?

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem. Powyższy przepis ma zastosowanie w sytuacji, w której przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że w analizowanej sytuacji zarówno majątek wydzielany do M. Bis, tj. Dział Nieruchomości, jak i majątek pozostający w Spółce, zdaniem wnioskodawcy, spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przepis art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania, a zatem w związku z podziałem nie powstanie obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

2011
1
cze

Istota:

Zarówno majątek pozostający w Spółce i majątek przejmowany przez Spółkę Wydzieloną na skutek podziału będą stanowiły „zorganizowaną część przedsiębiorstwa”, dlatego też na dzień podziału przez wydzielenie nie wystąpi z tytułu objęcia udziałów w Spółce Wydzielonej dochód u Wspólnika Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) dochodu z udziału w zyskach osób prawnych... Czy w świetle art. 16g ust. 9 w zw. z art. 16g ust. 19 oraz art. 16h ust. 3 ustawy o CIT, w razie, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie zarówno majątek przejmowany w Spółce Wydzielonej i majątek pozostający w Spółce stanowią „ zorganizowaną część przedsiębiorstwa ”, spółka dzielona (Spółka) i spółka powstała w wyniku podziału (Spółka Wydzielona) powinny dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonej w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o CIT, spółki dzielonej, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metody amortyzacji przyjęte przez podmiot dzielony... Czy w świetle art. 7 oraz art. 8 ustawy o VAT, podział Spółki. przez wydzielenie Spółki Wydzielonej nie stanowi „ dostawy towarów ” ani „ świadczenia usług ”, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT... Czy spółce dzielonej i spółce powstałej w wyniku podziału przysługuje zgodnie z planem podziału, prawo do rozliczenia podatku naliczonego VAT z podatkiem należnym VAT przysługujące uprzednio podzielonej spółce z o.o. pozostające w związku z przydzielonymi im w planie podziału składnikami majątku...

2011
1
maj

Istota:

Czy istnieje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przez wspólnika spółki dzielonej w związku z podziałem i objęciem - otrzymaniem udziałów w nowo zawiązanej spółce.

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 24 ust.5 pkt 7 w/cyt. ustawy dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód /przychód/ faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa – ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów /akcji/ przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów /akcji/ w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art.22 ust.1f albo art.23 ust.1 pkt 38(....) Podatkowe skutki sytuacji, w której dochodzi do połączenia lub podziału spółek kapitałowych, a majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie także majątek pozostający w spółce, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zostały uregulowane w ustępie 8 art.24 ustawy. W takim przypadku dochód /przychód/ udziałowca /akcjonariusza/ spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiący nadwyżkę pomiędzy wartością nominalną udziałów / akcji / przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną, a wydatkami na nabycie / objęcie/ udziałów / akcji/ w spółce przejmowanej lub dzielonej , nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez stronę stan faktyczny i zawiera oceną prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień jej sporządzenia.