ITPB1/415-140/09/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy pomimo faktu, że lokal jest współwłasnością Wnioskodawczyni i męża, Wnioskodawczyni może być wyłącznym podmiotem dokonującym wynajmu lokalu wraz z miejscem garażowym (wyłącznie Wnioskodawczyni zawrze umowę najmu z najemcą – operatorem hotelu)?
2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznie podmiotem wynajmującym, to czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu wspólnego majątku zapłaci tylko Wnioskodawczyni, czy też każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od swojej części, jeżeli rozliczacie się Państwo oddzielnie?
3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2009 r. (data wpływu 19 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z najmu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 marca 2009 r. zamierza Pani nabyć lokal w hotelu usytuowanym w strefie ochronnej „A” uzdrowiska, w której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych zabrania się lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.

Lokal znajduje się w budynku sanatoryjno – hotelowym i będzie przeznaczony na wynajem. Ponadto nabyty zostanie udział we współwłasności lokalu stanowiącego garaż podziemny w tym budynku.

W dniu 5 lutego 2009 r. zawarta została umowa przedwstępna na mocy której zobowiązała się Pani do zapłacenia 20% wartości lokalu apartamentowego i udziału we współwłasności lokalu stanowiącego garaż podziemny. W dniu 9 lutego 2009 r. kwota ta została zapłacona wraz z należnym podatkiem VAT.

Wraz z mężem ma Pani wspólność majątkową (brak rozdzielności majątkowej), a więc zarówno nabywany lokal apartamentowy jak i udział będą wchodziły do wspólnego majątku. Wszystkich płatności dokonuje Pani z majątku wspólnego.

Lokal ten wraz z miejscem w garażu zamierza Pani wynajmować od 1 kwietnia 2009 r. (wynajmującym ma być wyłącznie Pani, choć nieruchomość będzie stanowić wspólną własność). Przeniesienie własności lokalu jak i udziału we współwłasności lokalu stanowiącego garaż podziemny ma nastąpić w dniu 16 marca 2009 r.

Lokal i ww. udział nabywane są od developera. Nadmienia Pani, że ani ona, ani mąż nie prowadzą działalności gospodarczej, oboje płacą podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę.

Planowany wynajem również nie będzie dokonywany w ramach działalności gospodarczej, a wartość (dochód) z wynajmu nie przekroczy 50.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy pomimo faktu, że lokal jest współwłasnością Pani i męża, może być Pani wyłącznym podmiotem dokonującym wynajmu lokalu wraz z miejscem garażowym (wyłącznie Pani zawrze umowę najmu z najemcą – operatorem hotelu)...
  2. Jeżeli będzie Pani wyłącznie podmiotem wynajmującym, to czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu wspólnego majątku zapłaci tylko Pani, czy też każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od swojej części, jeżeli rozliczacie się Państwo oddzielnie...
  3. Czy w przypadku, gdy Pani wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, lokal wraz z udziałem we współwłasności lokalu stanowiącego garaż podziemny, jest częścią majątku wspólnego małżonków. Pomimo więc faktu, że wynajmującym jest tylko jeden z małżonków – Wnioskodawca – dochód z wynajmu będzie wspólnym dochodem małżonków, w związku z czym u każdego z nich powstanie dochód w wysokości 1/2 dochodu z najmu, od którego rozliczając się oddzielnie, każde z małżonków musi uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych (małżonkowie nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej).

Każdemu z małżonków przysługuje odrębnie prawo wyboru formy opodatkowania tego dochodu i mogą płacić podatek od tego dochodu na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, czyli m.in. z najmu, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do zapisu art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Aby skorzystać z ryczałtowej formy opodatkowania należy złożyć pisemne oświadczenie o jej wyborze. Zasady składania oświadczeń określa art. 9 ust. 1 ww. ustawy, w myśl którego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (m.in. z najmu), przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika, iż w przypadku nie złożenia wspomnianego oświadczenia w terminie ustawowym lub dokonania innej formy opodatkowania podatnik jest obowiązany do opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody małżonków, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkowa, z umowy najmu objętych tą wspólnością rzeczy i praw, stanowią u każdego z małżonków przychód w wysokości równej połowie uzyskanego przez oboje małżonków przychodu z tego źródła.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl ust. 3 wskazanego powyżej art. 8 zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 (najem) przychody ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany, ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy (ust. 4).

Zgodnie z ust. 5 wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.

Z treści art. 12 ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wynika, że przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

W myśl art. 12 ust. 6 ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ust. 7).

Zgodnie z ust. 8 wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem zamierza z majątku wspólnego nabyć lokal w budynku sanatoryjno – hotelowym wraz z udziałem w garażu podziemnym w tym budynku, a następnie je wynająć. Należy więc uznać, iż zdecydowała Pani o zakwalifikowaniu przychodów z tytułu najmu powyższego lokalu wraz z garażem do przychodów z wskazanego powyżej źródła przychodu jakim jest najem.

Ponieważ ww. nieruchomości stanowią majątek wspólny małżonków, będzie Pani obowiązana opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochód wyliczony proporcjonalnie do udziału w majątku wspólnym, czyli tak jak Pani wskazuje 1/2 uzyskanego dochodu z tytułu najmu.

Jednocześnie wskazać należy że - co wynika z cyt. art. 8 ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i art. 12 ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – może Pani opodatkować całość dochodu osiągniętego z tytułu najmu po złożeniu odpowiednim terminie stosownego oświadczenia.

Stosownie do treści wskazanych przepisów, podatnicy osiągający przychody z najmu sami decydują o wyborze dla siebie formy opodatkowania, w związku z powyższym nie ma przeszkód by Pani opodatkowała przychód z tytułu najmu swego udziału w lokalu znajdującym się w budynku sanatoryjno - hotelowym wraz z garażem podziemnym na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a mąż na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź też odwrotnie.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości zawarcia wyłącznie przez Panią umowy najmu lokalu wraz z garażem stanowiących współwłasność małżeńską, wskazać należy, że kwestię cywilnoprawnych skutków takiej umowy, czy też reprezentacji męża przy zawarciu powyższej umowy najmu nie są przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, gdyż nie należy do przepisów prawa podatkowego o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z zm.), a tylko takie przepisy zgodnie z art. 14b § 1 mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.