Dochód z najmu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód z najmu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
26
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z najmu.

Fragment:

Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym. Z przytoczonych powyżej uregulowań prawnych wynika, że podstawą generowania przychodów z najmu jest fakt zawarcia stosownej umowy między stronami. Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem, takie jak np. kwota czynszu należnego spółdzielni mieszkaniowej), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego.

2013
17
sty

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania od zleceniobiorcy środków pieniężnych z tytułu najmu nieruchomości, w której udział na rzecz wnioskodawcy nabył zleceniobiorca?

Fragment:

Podatnicy uzyskujący dochody z najmu lub dzierżawy rozliczają się z tych dochodów we własnym zakresie - bez pośrednictwa płatnika, w szczególności są obowiązani sami wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie bowiem z art. 44 ust. 1 pkt 2 podatnicy osiągający dochody z najmu lub dzierżawy – są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. W myśl art. 44 ust. 3 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne. Wysokość zaliczek, z zastrzeżeniem ust. 3f, ustala się w następujący sposób: obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku; zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b; zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

2012
14
lis

Istota:

Czy podatki od dochodów uzyskanych z wynajmu mieszkania w Czechach można w całości opłacać w Polsce, stosując ryczałtowa stawkę?

Fragment:

Dochody z najmu wypłyną zatem na ustalenie stopy procentowej przy opodatkowaniu dochodów uzyskanych w Polsce ze stosunku pracy, ale tylko wówczas gdy dochód z najmu będzie również opodatkowany na zasadach ogólnych (według skali). Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. O zasadach składania wspomnianego oświadczenia stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w myśl którego, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

2011
1
paź

Istota:

Czy wynajem mieszkania w Czechach przez obywatelkę Czech mieszkającą na stałe w Polsce jest opodatkowany w Polsce czy w Czechach?

Fragment:

Biura 25 marca 2011r.), uzupełnionym w dniach 26 i 27 maja 2011r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie: miejsca opodatkowania dochodu z najmu mieszkania w Czechach - jest prawidłowe, konieczności przeliczania dochodu osiąganego w walucie obcej z najmu mieszkania w Czechach w sytuacji osiągania innych dochodów w Polsce - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2011r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie miejsca opodatkowania dochodów z najmu mieszkania w Czechach oraz konieczności przeliczania dochodu osiągniętego w walucie obcej z najmu mieszkania w Czechach w sytuacji osiągania innych dochodów w Polsce. W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 16 maja 2011r. Znak: IBPBII/2/415-402/11/HS , IBPB II/1/415-335/11/MCZ wezwano wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniach 26 i 27 maja 2011r. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawczyni jest obywatelką Czech mieszkającą i pracującą w Polsce na podstawie umowy o pracę. Dochody z pracy w Polsce stanowią jej główne źródło dochodu. Jednocześnie wnioskodawczyni uzyskuje dochody z wynajmu mieszkania w Czechach.

2011
1
sie

Istota:

Skutki podatkowe uzyskiwania dochodów z najmu kamienicy, która znajduje się w rozliczeniu Zarządu Budynków Komunalnych.

Fragment:

Jeżeli więc wnioskodawca w danym miesiącu uzyskał oprócz dochodu z najmu kamienicy również inne dochody z najmu (np. z najmu lokalu mieszkalnego), winien odprowadzić zaliczkę od sumy tych dochodów. Reasumując, przychody z najmu stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy powstają w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji wnioskodawcy czynszu. Do 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wnioskodawca otrzymał dochód z najmu, winien odprowadzić miesięczne zaliczki. Wyjątkiem są zaliczki za miesiąc grudzień, które winny być uiszczone do 20 grudnia w wysokości zaliczki należnej za listopad. Jeżeli więc wnioskodawca wykazał w zeznaniu rocznym za 2008r. jako dochód z najmu środki pieniężne, które uzyskał w 2009r. winien złożyć korektę zeznania. Stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym środki pieniężne pochodzące z najmu stanowią dochód w dniu wpływu na konto bankowe wnioskodawcy i do 20 następnego miesiąca po otrzymaniu zapłaty wnioskodawca winien odprowadzać zaliczki miesięczne należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2011
1
sie

Istota:

Czy dochód z najmu mieszkania łączy się z dochodami zagranicznymi?
Czy wystarczy złożenie PIT-28?
Jakie obowiązki podatkowe ma Wnioskodawca, w przypadku zaistnienia wyżej wymienionego zdarzenia w związku z uzyskiwaniem dochodów w Danii oraz z funduszy?

Fragment:

W związku z faktem, iż Wnioskodawca ma nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce i zamierza osiągać dochody z najmu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tut. Organ stwierdza co następuje. Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 (tj. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą), są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.

2011
1
sie

Istota:

Czy przychody z najmu budynku mieszkalnego w gospodarstwie rolnym dla firmy może być opodatkowane wg stawki 8,5%?

Fragment:

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne, w tym: osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy. Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

2011
1
sie

Istota:

Czy należy założyć działalność gospodarczą w sytuacji wynajmu pokoi użyczonych Wnioskodawcy przez rodziców?

Fragment:

Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych, zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także - na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli - osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Zgodnie z treścią punktu 4 części XII tabeli, w formie karty podatkowej opodatkowane mogą być - usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Określenie przez ustawodawcę „ usługi hotelarskie ”, a nie „ wynajem pokoi ” oraz zapis art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy jednoznacznie wskazuje, że możliwość opodatkowania tą formą opodatkowania dotyczy działalności gospodarczej – usług hotelarskich, a nie wynajmu, jako odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodu wymienionego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższymi ustaleniami, Wnioskodawca mógłby opodatkować przychód z tytułu najmu użyczonych od rodziców pokoi w formie karty podatkowej, ale wyłącznie w sytuacji, gdyby najem wykonywany był w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma możliwości opodatkowania w tej formie najmu wykonywanego poza działalnością gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że przychody z tytułu wynajmu użyczonych przez rodziców pokoi w okresie letnim w każdej sytuacji należy zaliczać do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy pomimo faktu, że lokal jest współwłasnością Wnioskodawczyni i męża, Wnioskodawczyni może być wyłącznym podmiotem dokonującym wynajmu lokalu wraz z miejscem garażowym (wyłącznie Wnioskodawczyni zawrze umowę najmu z najemcą – operatorem hotelu)?
2. Jeżeli Wnioskodawczyni będzie wyłącznie podmiotem wynajmującym, to czy podatek dochodowy z tytułu wynajmu wspólnego majątku zapłaci tylko Wnioskodawczyni, czy też każdy z małżonków będzie zobowiązany do zapłaty podatku od swojej części, jeżeli rozliczacie się Państwo oddzielnie?
3. Czy w przypadku, gdy Wnioskodawczyni wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych?

Fragment:

Czy w przypadku, gdy Pani wraz z mężem, będziecie zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, możliwe jest, by jeden z małżonków płacił od swojego dochodu z najmu podatek w formie ryczałtowej, a drugi na zasadach ogólnych... Zdaniem Wnioskodawcy, lokal wraz z udziałem we współwłasności lokalu stanowiącego garaż podziemny, jest częścią majątku wspólnego małżonków. Pomimo więc faktu, że wynajmującym jest tylko jeden z małżonków – Wnioskodawca – dochód z wynajmu będzie wspólnym dochodem małżonków, w związku z czym u każdego z nich powstanie dochód w wysokości 1 / 2 dochodu z najmu, od którego rozliczając się oddzielnie, każde z małżonków musi uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych (małżonkowie nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej). Każdemu z małżonków przysługuje odrębnie prawo wyboru formy opodatkowania tego dochodu i mogą płacić podatek od tego dochodu na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody osiągane ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy złożone w 2007 r. oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z wynajmu przez żonę obowiązuje nas do końca 2007 r. mimo podpisania umowy o rozdzielności majątkowej? Czy od dnia kiedy zostałem czynnym podatnikiem VAT (po zarejestrowaniu indywidualnej działalności gospodarczej) powinienem rozpoznawać obowiązek podatkowy w VAT z tytułu najmu prywatnego zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, mimo iż do końca 2007 r. całość dochodów z tytułu najmu opodatkowała żona.

Fragment:

W przypadku, gdy małżonkowie złożą oświadczenie, że dochód z najmu jest dochodem tylko żony, to cały dochód z najmu podlegać, będzie opodatkowaniu u żony. Zgodnie z przepisami art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczenie, o którym mowa, należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy przychód z najmu wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu z najmu zostało złożone przez małżonkę Wnioskodawcy, po czym małżonkowie podpisali umowę w formie aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej. Z uwagi na przepis art. 8 ust. 5 ww. ustawy wybór zasady opodatkowania całości dochodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały rok podatkowy oraz przy składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z tego tytułu.