Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Moment rozliczenia dochodów uzyskiwanych poza terytorium kraju
Fragment:
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1888, ze zm., dalej także: „ updop ”) podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy mający siedzibę lub zarząd w Polsce mogą uzyskiwać dochody pochodzące zarówno z kraju, jak i z zagranicy, są oni jednak opodatkowani od całości osiąganych przez siebie dochodów w państwie siedziby, podlegają więc nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Przy czym dochody uzyskiwane przez rezydenta poza granicami Polski mogą być także opodatkowane w państwie źródła. W myśl art. 7 ust. 1 i 2 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku - art. 7 ust. 3 pkt 1 updop.
2017
22
lut

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji, prawidłowym było odliczenie ulgi prorodzinnej w stosunku do syna .... za okres 8 miesięcy, tzn. w okresie, w którym rodzice utrzymywali pełnoletnie dziecko, dalej uczące się (studia dzienne), sprawowali władzę rodzicielską nad synem, który nie ukończył 25 lat, zważywszy, że syn .... od dnia 5 września 2015 r. wstąpił w związek małżeński, a dochód osiągnięty w okresie jego utrzymywania przez rodziców (do dnia 4 września 2015 r.) nie przekraczał kwoty wolnej od podatku w 2015 r., tj. 3 091 zł?
Fragment:
Wnioskodawca przywołał następujący przykład: Pełnoletni syn uczący się mając poniżej 25 lat do listopada danego roku podatkowego nie uzyskuje żadnych dochodów będąc na utrzymaniu swoich rodziców, którzy go wychowują, łożą na jego utrzymanie. W grudniu tego roku podatkowego wstępuje w związek małżeński i podejmuje pracę osiągając w miesiącu grudniu dochód w kwocie 3 200 zł. Czy w tej sytuacji zasadnym byłoby nieprzyznanie ulgi rodzicom (przy spełnieniu innych warunków) z uwagi na to, że syn nie będąc już na ich wychowaniu osiągnął dochód w „ nowej ” rodzinie przekraczający 3 091 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, byłby to jakiś paradoks, tzn. rodzice 11 miesięcy wychowywali syna, utrzymywali go, syn w tym okresie nie „ wnosił ” do rodziny żadnych dochodów, a później, gdy już nie był członkiem tej rodziny, bo w grudniu założył własną rodzinę osiągnął dochód 3 200 zł już we własnej rodzinie i ten dochód miałby „ zabierać ” ulgę rodzicom wcześniej go wychowującym. Według Wnioskodawcy, to rozumowanie dowodzi tego, co zostało już wcześniej zaznaczone. Wnioskodawca uważa, że w tej sytuacji należy: przepis mówiący o dochodzie dziecka w roku podatkowym rozumieć jako dochód „ stricte dziecka ” wcześniej wychowywanego przez rodziców, a nie dochód, który został osiągnięty kiedy „ syn umownie mówiąc nie był już dzieckiem ” w „ wychowywanej rodzinie ”, bo założył już „ nową ” rodzinę (po wstąpieniu w związek małżeński); w sytuacji wątpliwości interpretacji tego przepisu podpierać się wykładnią celowościową ulgi prorodzinnej.
2017
8
lut

Istota:
Czy w przypadku Połączenia CO.20 i CO.22, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.
2017
8
lut

Istota:
Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
Czy do rozliczenia dochodów wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
Czy uzyskiwanie dochodów uprawnia wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Norwegii. Jednakże, takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Norwegii; Jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód; Bez względu na postanowienia litery a), unikanie podwójnego opodatkowania następuje poprzez zastosowanie odliczenia, o którym mowa w literze b) niniejszego ustępu, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Norwegii, jednakże zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii, dochód ten jest zwolniony z podatku. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jest zwolniony w Norwegii z podatku. W konsekwencji, na podstawie art. 22 ust 1 lit. d) konwencji, zastosowanie znajdzie metoda odliczenia proporcjonalnego, o której mowa w art. 22 ust 1 lit. b) konwencji oraz odpowiednio art. 27 ust 9 albo ust 9a ustawy.
2017
8
lut

Istota:
Czy w przypadku Połączenia CO.20 i CO.22, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 2)
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.
2017
2
lut

Istota:
W zakresie mo?liwooci odliczenia straty poniesionej ze sprzeda?y nieruchomooci gruntowej nabytej w 2011 r. od dochodu uzyskanego ze sprzeda?y nieruchomooci lokalowej nabytej w 2009 r.
Fragment:
Przy obliczaniu podatku za rok 2011 r. z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci powsta31 w1tpliwooa, dotycz1ca obliczenia ww. iloczynu dochodu i udzia3u wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp3atnego zbycia nieruchomooci, który nale?y wg Wnioskodawczyni tratowaa oddzielnie tj. obliczaj1c dla ka?dej transakcji osobno. Wynika to z nastepuj1cych rozwa?an: Artyku3 9 Ustawy PIT formu3uje zasade 31czenia dochodów, ale przewiduje od niej wyj1tki, tzn. w przypadku podatnika, który uzyskuje dochody z wiecej ni? jednego Yród3a, przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszystkich tych Yróde3 z pominieciem przychodów /dochodów okreolonych w art. 25e, 29-30c, 30e, 30f oraz art. 44 ust 7e i 7f Ustawy PIT, a wiec podlegaj1cych opodatkowaniu podatkiem zrycza3towanym lub liniowym. Wy31czenie z sumy dochodów podatnika dotyczy wiec m.in, dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym w wysokooci 19%, a wiec dochodów (przychodów) z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw okreolonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c Ustawy PIT. Opodatkowanie wed3ug stawki liniowej 19% ma zastosowanie wy31cznie do dochodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci oraz ww. praw nabytych lub wybudowanych (oddanych do u?ytkowania) po 31.12.2006 r. Co do zasady, dochodem z danego Yród3a przychodów jest nadwy?ka sumy przychodów z tego Yród3a nad kosztami ich uzyskania, osi1gnieta w roku podatkowym.
2017
26
sty

Istota:
Czy Po31czenie CO.20 i CO.22 bedzie powodowaa po stronie Wnioskodawcy obowi1zek zap3aty podatku od dochodu Spó3ki A na podstawie art. 24a ust. 1 ustawy o CIT w przypadku, gdy w pierwszym roku podatkowym Spó3ki A, rozpoczynaj1cym sie w momencie Po31czenia, nie bedzie spe3niony warunek z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o CIT lub gdy w pierwszym roku podatkowym Spó3ki A ponad 50% przychodów Spó3ki A, ustalonych zgodnie z ustaw1 o CIT, nie bedzie pochodzi3o z tytu3ów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, przy czym przy kalkulacji powy?szej proporcji w przychodach Spó3ki A niepochodz1cych z tytu3ów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b ustawy o CIT w pierwszym roku, jako przychód nale?y w szczególnooci uwzglednia nadwy?ke 31cznej wartooci rynkowej maj1tku CO.20 i CO.22 otrzymanego przez Spó3ke A w ramach Po31czenia ponad kwote kapita3u Spó3ki A wskazan1 w umowie Po31czenia?
Fragment:
Jak wskazuje treoa uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie miedzynarodowej mechanizmem zwalczania nadu?ya podatkowych wystepuj1cych w stosunkach miedzy podmiotami powi1zanymi, polegaj1cych na wykazywaniu dochodu generowanego z dzia3alnooci prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegaj1cych jurysdykcji podatkowej panstw stosuj1cych preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje sie równie?, ?e jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa sie bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym panstwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osi1gn13 jego podmiot zale?ny bed1cy rezydentem podatkowym innego panstwa (tzw. spó3ka CFC). Istota tego rozwi1zania sprowadza sie zatem do obowi1zku uwzgledniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych maj1cych siedzibe lub zarz1d w kraju wymienionym w rozporz1dzeniu Ministra Finansów w sprawie okreolenia krajów i terytoriów stosuj1cych szkodliw1 konkurencje podatkow1 lub o ni?szym ni? obowi1zuj1cy w panstwie rezydencji podmiotu dominuj1cego poziomie opodatkowania. Zgodnie z art. 24a ust. 1 updop, podatek od dochodów zagranicznej spó3ki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.
2017
20
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu Uczelni przeznaczonego na owiadczenie us3ug wspieraj1cych dzia3alnooa oowiatow1
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, cyt.: „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz1ce podatników przeznaczaj1cych dochody na cele statutowe lub inne cele okreolone w tym przepisie, nie dotyczy: dochodów uzyskanych z dzia3alnooci polegaj1cej na wytwarzaniu wyrobów przemys3u elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak?e pozosta3ych wyrobów alkoholowych o zawartooci alkoholu powy?ej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia3em tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objete s1 jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrebnych przepisów, uzyskane z dzia3alnooci polegaj1cej na wytwarzaniu wyrobów przemys3u elektronicznego, 1a) dochodów uzyskanych z dzia3alnooci polegaj1cej na oddaniu orodków trwa3ych lub wartooci niematerialnych i prawnych do odp3atnego u?ywania na warunkach okreolonych w art. 17a-17k; dochodów, bez wzgledu na czas ich osi1gniecia, wydatkowanych na inne cele ni? wymienione w tych przepisach.” Stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, cyt.: „ Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotycz1ce podatników przeznaczaj1cych dochody na cele statutowe lub inne cele okreolone w tym przepisie, ma zastosowanie, je?eli dochód jest przeznaczony i - bez wzgledu (...)
2017
19
sty

Istota:
Czy Po31czenie CO.20 i CO.22 bedzie skutkowaa powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?
Fragment:
Zatem w takim przypadku, w wyniku Po31czenia nie powsta3by dochód (przychód) z udzia3u w zyskach osób prawnych. Nale?y miea bowiem na uwadze, ?e dochód Spó3ki A, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, nie wynika3by z posiadanych udzia3ów (akcji), poniewa? Spó3ka A (utworzona w ramach Po31czenia) nigdy nie bedzie posiada3o udzia3ów Poprzedników. W ramach Po31czenia udzia3y te zostan1 bowiem wymienione na nowo utworzone udzia3y w Spó3ce A. Po31czenie nie mo?e zatem powodowaa powstania dochodu (przychodu) z udzia3u w zyskach osób prawnych dla Spó3ki A, skoro podmiot, który mia3by ten przychód uzyskaa nigdy nie posiada3 udzia3ów spó3ek 31czonych (Poprzedników). Ewentualny dochód Spó3ki A powsta3by jako nadwy?ka otrzymanego maj1tku spó3ek przejmowanych ponad nominaln1 wartooa udzia3ów przyznanych udzia3owcom (akcjonariuszom) spó3ek przejmowanych. Dlatego te? ewentualny dochód Spó3ki A nie mo?e bya uznawany za dochód (przychód) z udzia3u w zyskach osób prawnych, lecz za dochód opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika to z faktu, ?e dochód ten wi1?e sie z przejeciem maj1tku spó3ek, a nie z dochodem z „ udzia3u w zyskach osób prawnych ”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, jako ?e Spó3ka A takiego udzia3u nie posiada3a.
2017
19
sty

Istota:
Czy dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Po31czenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno bya traktowane jak po31czenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), w tym w celu ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Po31czenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno bya traktowane jak po31czenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Wnioskodawca stoi na stanowisku, ?e dla celów stosowania art. 24a ustawy o CIT, w tym ustalenia dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, Po31czenie CO.20 i CO.22 przeprowadzone na podstawie przepisów kanadyjskich powinno bya traktowane jak po31czenie, o którym jest mowa w ustawie o CIT. Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwy?ka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez wzgledu na rodzaj Yróde3 przychodów, ustalona na ostatni dzien roku podatkowego zagranicznej spó3ki kontrolowanej. Zgodnie z literalnym brzmieniem powy?szego przepisu dla celów ustalania przychodów i kosztów dla potrzeb okreolenia dochodu zagranicznej spó3ki kontrolowanej, Wnioskodawca powinien braa pod uwage przychody i koszty w rozumieniu ustawy o CIT. Przepisy dotycz1ce zagranicznych spó3ek kontrolowanych nakazuj1 zatem stosowanie przepisów polskiej ustawy o CIT w celu ustalenia skutków podatkowych okreolonych zdarzen.
2017
19
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.