Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Fragment:
Ad. 2 W myśl art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Zgodnie z art. 25 ust. 3 Ustawy CIT, przepis ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do podatników, których dochody w całości są wolne od podatku, z wyjątkiem podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania także do podatników wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a (art. 25 ust. 3a Ustawy CIT). Zgodnie z art. 25 ust. 4 Ustawy CIT, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej, obowiązku prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych wraz z ewidencją zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz obowiązku składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej
Fragment:
Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, w której Spółka zależna będąca polskim podatnikiem CIT posiadająca bezpośrednio udziały lub akcje w Spółce zagranicznej będzie zobowiązana do zapłaty podatku od dochodów tej zagranicznej spółki kontrolowanej zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy o CIT, to po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi już obowiązek zapłaty podatku od dochodów tej zagranicznej spółki kontrolowanej, gdyż doprowadziłoby to do wielokrotnego opodatkowania tego samego dochodu w Polsce, co jest sprzeczne z literalnym brzmieniem przepisu art. 24a ust. 8 ustawy o CIT oraz z intencją ustawodawcy projektującego przepisy o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych, który zakładał tylko jednokrotne opodatkowanie tego dochodu. Ad. 2) W opisywanej sytuacji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do Spółek zagranicznych do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych wraz z ewidencjonowaniem zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej, o których to obowiązkach mowa w art. 24a ust. 13 ustawy o CIT oraz do składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej, o którym to obowiązku mowa w art. 27 ust. 2a ustawy o CIT. Podatnicy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych, oprócz zapłaty podatku od przedmiotowych dochodów, zobowiązani są również do wypełnienia określonych obowiązków formalnych.
2017
29
gru

Istota:
Jak prawidłowo należy obliczyć dochód osoby fizycznej samotnie wychowującej dziecko oraz zwracającej nienależnie pobrane świadczenia w celu ustalenia prawa do odliczenia od podatku ulgi na dziecko?
Fragment:
Po potrąceniu kosztów uzyskania przychodu w wysokości 16.108,26 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8.936,21 zł dochód (poz. 103) wyniósł 114.054,88 zł. Jednakże w poz. 103 nie ujęto zmniejszenia dochodu uzyskanego w poz. B.4 załącznika PIT/O w wysokości 3.000 zł. Kwota ta została faktycznie zwrócona, w związku z czym zmniejsza wartość dochodu osiągniętego w roku 2016. W PIT-37 za rok 2016 jest ona wykazywana dopiero w poz. 105 wraz z innymi odliczeniami od dochodu wykazanymi w PIT/O. W przypadku Wnioskodawczyni są to m. in. ulgi przewidziane dla osób niepełnosprawnych z tytułu posiadanego przez Wnioskodawczynię orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Jednakże ulga na dzieci wykazywana w części PIT/O przysługuje podatnikowi tylko wtedy, gdy jego dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne nie przekracza (w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci) kwoty 112.000 zł. W opisywanym przypadku dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wykazany w poz. 103 wyniósł 114.054,88 zł. Jednakże po uwzględnieniu zmniejszenia dochodu o kwotę nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 3.000 zł wyniesie 111.054,88 zł. Uwzględnienie pomniejszenia dochodu o zwrócone świadczenia do ZUS jednoznacznie wskazuje na uzyskanie przez Wnioskodawczynię jako podatnika prawa odliczenia od podatku ulgi na dziecko w wysokości 1112,04 zł.
2017
14
gru

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
S. w X., dopuszcza skorzystanie z ulgi podatkowej pod warunkiem, że dzieci uczące się w szkołach wyższych, do ukończenia 25 roku życia „ nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości ”... itd. art. 27 ust. 1 mówi o podatku dochodowym obliczanym wg skali podatkowej, jednakże z „ zastrzeżeniem art. 29-30f ”. Ww. zastrzeżenie jest istotne, ponieważ w treści art. 29 ust. 1 pkt 1 mowa jest o przychodach „ z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 ”. Jeżeli sięgniemy do wymienionych punktów art. 13 ustawy to w punkcie 8) jako jedno ze źródeł przychodu wyszczególnione są „ przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ”. Zaprzecza to twierdzeniu, że dochód uzyskany z tytułu umowy zlecenia jest dochodem podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy. Tym samym, zdaniem Wnioskodawczyni, dochód uzyskany przez córki Wnioskodawczyni nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci, ponieważ jako dochód z pracy zleconej, nie był dochodem „ podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ”. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2017
8
gru

Istota:
Czy w związku z uzyskaniem przez Wnioskodawcę dochodów z pracy na statku eksploatowanym na wodach terytorialnych Azerbejdżanu i biorącym udział przy wydobyciu węglowodorów po stronie podatnika powstanie obowiązek podatkowy w Polsce? Czy na podstawie art. 23 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Wnioskodawca jest obowiązany zapłacić podatek od uzyskanych dochodów w Azerbejdżanie? Czy z uwagi na fakt zapłaty przez Wnioskodawcę podatku w Azerbejdżanie w oparciu o art. 23 Konwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w Polsce? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
(...) dochód lub majątek. Wobec powyższego, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Azerbejdżanie, to Polska może uwzględnić ten dochód przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu. W myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2017
7
gru

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
(...) dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, ustawodawca jednoznacznie w treści analizowanej ustawy zdefiniował pojęcie dochodu, odróżniając je równocześnie od podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot uiszczonych tytułem składek na ubezpieczenie społeczne. Mając zatem na względzie ww. uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Zatem zgodnie z przywołanym powyżej przepisem, dochód uzyskany przez pełnoletnie dziecko w 2015 r. wyniósł 3.328,92 zł (4.384,45 zł przychód – 1.055,53 zł koszty uzyskania przychodu) a nie jak twierdzą Zainteresowani 3.067,14 zł, tj. różnica pomiędzy kwotą przychodu, a kwotą składek na ubezpieczenie społeczne i kwotą przypadającą na koszty uzyskania przychodu.
2017
6
gru

Istota:
Planowana sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego przez Zainteresowanego niebędącego stroną w drodze darowizny po rodzicach w 2015 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
Fragment:
W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy). Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
2017
10
lis

Istota:
1. Czy odpłatne zbycie czyści nieruchomości nabytej uprzednio w drodze umowy zamiany spowoduje utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu przeznaczonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości ?
2. Czy dochód powstały w związku z odpłatnym zbyciem czyści nieruchomości nabytej uprzednio w drodze umowy zamiany korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustany o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP). Szczególne sytuacje, o których mowa w art. 21 i 22 powołanej ustawy, dotyczą odpowiednio opodatkowania przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na jej terytorium, oraz dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W analizowanej sprawie nie zachodzą jednak powyższe przypadki, w następstwie czego zastosowanie znajduje zasada ogólna, wedle której opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy o PDOP, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.
2017
31
paź

Istota:
Czy dochody z dywidendy uzyskanej przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mogą podlegać one zwolnieniu z opodatkowania?
Fragment:
(...) dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, uzyskująca dochody (przychody) z dywidend, podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend, podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie, o którym mowa ma zastosowanie, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres 2 lat (ust. 4a). Posiadanie udziałów (akcji) w wysokości nie mniejszej niż 10% musi wynikać z tytułu własności, a ponadto uzyskany dochód musi pochodzić z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności, albo innego niż własność, pod warunkiem jednak, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione (ust. 4d).
2017
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji.
Fragment:
Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym koniecznym jest odwołanie się do regulacji konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193, dalej: Konwencja). W myśl art. 4 ust. 1 Konwencji: w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny i jakąkolwiek instytucję rządową albo agencję rządową. Jednakże, w przypadku spółki osobowej albo mienia spadkowego, określenie to ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dochód osiągany przez taką spółkę osobową albo dochód z takiego mienia spadkowego podlega opodatkowaniu w tym Państwie tak, jak dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zależności od przypadku, albo w jej rękach, albo w rękach wspólników lub jego beneficjentów. Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie.
2017
11
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.