Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła skorzystać w zeznaniu rocznym za 2016 r. z odliczenia ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 27 ust. 9 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
2017
22
lip

Istota:
Wnioskodawca nie może skorzystać w rozliczeniu za rok 2016 z ulgi prorodzinnej na pełnoletnią wnuczkę, ponieważ, uzyskany przez nią w 2016 r. dochód przekroczył kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. kwotę 3.089 zł – zatem nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi prorodzinnej.
Fragment:
W 2016 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3.089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%. Odnosząc się do powyższych uregulowań prawnych nie można zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż przysługuje mu ulga na wnuczkę Paulinę za okres od stycznia do sierpnia 2016 r. tj. za okres kiedy wnuczka była na jego utrzymaniu i przebywała we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz nie osiągała jeszcze dochodów, ponieważ jak wynika z zacytowanych przepisów ustawodawca jednoznacznie wskazał jako warunek skorzystania z przedmiotowej ulgi limit dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez pełnoletnie uczące się dziecko. Limit osiągniętego dochodu dotyczy więc całego roku podatkowego, a nie jego części, czy poszczególnych miesięcy. Ustawodawca w żaden sposób nie dzieli roku podatkowego na czas gdy pełnoletni uczeń uczęszcza do szkoły i na okres gdy podejmuje pracę. Ponieważ, w przypadku wnuczki Pauliny uzyskany przez nią w 2016 r. dochód przekroczył kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. kwotę 3.089 zł – to nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Niemiec
Fragment:
(...) dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie można przy tym zgodzić się z Wnioskodawcą, że dla celów rozliczenia w zeznaniu podatkowym składanym na terytorium Polski dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec winien być ustalany na podstawie niemieckich przepisów prawa podatkowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulująca opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych m.in. przez polskich rezydentów podatkowych, posiada bowiem własną definicję dochodu. Przy czym nie jest w tym względzie istotne samo miejsce uzyskania tego dochodu lecz fakt, że stanowią one element ustalenia wysokości podatku rozliczanego na terytorium Polski. Niedopuszczalne jest bowiem, bez wyraźnego ustawowego wskazania, sumowanie dochodów, do obliczania stopy procentowej o której wyżej mowa, ustalanych w sposób różny, uwzględniający definicję zawartą w ustawie podatkowej obcego państwa.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w rezultacie otrzymania na skutek połączenia Nieruchomości oraz kontynuowania przez Wnioskodawcę działalności prowadzonej dotychczas przez Spółkę Przejmowaną, związanej z Nieruchomością położoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, stosownie do treści art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie
Fragment:
W celu wyeliminowania ryzyka podwójnego opodatkowania w sytuacji jak przedstawiona powyżej, została zawarta umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisana 13 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 216; poz. 2120, dalej: „ UPO ”). Art. 6 ust. 1 UPO stanowi wprost, że dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie. Art. 6 ust. 2 UPO stanowi, że postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, najmu, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego. Art. 6 ust. 4 UPO stanowi, że postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodu z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i do dochodu z majątku nieruchomego służącego do wykonywania wolnego zawodu. Powyższe postanowienia art. 6 UPO prowadzą do konkluzji, że katalog dochodów nim objętych, jest bardzo szeroki - wskazuje on nie tylko na dochody z najmu i dzierżawy, ale również dochody innego rodzaju wynikające z użytkowania majątku nieruchomego, a także na dochody z majątku nieruchomego przedsiębiorstwa i dochody z majątku nieruchomego służącego do wykonywania wolnego zawodu.
2017
30
cze

Istota:
Czy Fundacja powinna odprowadzać zaliczki miesięczne na podatek dochodowy z tytułu zysków uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej jako wspólnik spółki komandytowej?
Fragment:
Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z których dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop). Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych. Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.
2017
28
cze

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym, kwota darowizny dokonanej przez Y Sp.k. w części odpowiadającej udziałowi X Sp. z o.o. w zyskach Y Sp.k., może zostać odliczona od dochodu X Sp. z o.o. do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 1 updop?
Fragment:
Ponieważ cytowany wyżej art. 18 ust. 1 pkt 1 updop stanowi o możliwości odliczenia od dochodu darowizny dokonanej na określonych warunkach, stąd odliczenie to stanowi ulgę w rozumieniu przepisów Ordynacji, a w konsekwencji również ulgę w rozumieniu art. 5 ust. 2 updop. Wydaje się również, iż prawo do odliczenia darowizny od dochodu przed opodatkowaniem mieści się w pojęciu „ obniżenia dochodu ”, o którym wprost mowa w art. 5 ust. 2 updop. Co istotne, art. 5 ust. 2 updop nie ogranicza w żaden sposób zakresu ulg podatkowych lub obniżeń dochodu, które przysługują wspólnikowi spółki niebędącej osobą prawną; oznacza to, iż przepis ten dotyczy wszelkiego rodzaju ulg i obniżeń. Zgodnie z art. 1 ust 2 updop, przepisów ustawy nie stosuje się do spółek niemających osobowości prawnej (z wyjątkami nie znajdującymi zastosowania w rozpatrywanym stanie faktycznym). Spółka komandytowa jest spółką osobową i nie posiada osobowości prawnej. W konsekwencji, spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego; nie ustala się dla niej dochodu do opodatkowania, odliczeń od tego dochodu ani należnego podatku dochodowego. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są natomiast wspólnicy spółki komandytowej będący osobami prawnymi lub podmiotami wymienionymi w art. 1 ust. 3 updop; podatnikami takimi są w szczególności spółki z o.o.
2017
28
cze

Istota:
Limit dochodów małżonków uprawniający do skorzystania z ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Natomiast małżonek Wnioskodawczyni przebywa na stałe w Niemczech i rozlicza się z uzyskanych tam dochodów w tym kraju, nie osiąga on natomiast żadnych dochodów opodatkowanych w Polsce. Dochody Wnioskodawczyni osiągane w Polsce nie przekraczają 112.000 zł rocznie, która to kwota jest limitem do odliczenia ulgi na jedno dziecko. Natomiast dochody zagraniczne małżonka dodane do tych osiąganych przez Wnioskodawczynię w Polsce przekraczają kwotę 112.000 zł. Przywołany powyżej przepis art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, definiujący, jaki dochód należy wziąć pod uwagę dla celu obliczenia limitu uzyskanych dochodów, uprawniającego do ulgi z tytuły wychowywania dzieci, wskazuje, że w pojęciu tego dochodu należy rozumieć dochód, do którego zastosowanie mają zasady opodatkowania określone m.in. w art. 27 ustawy. Artykuł 27 cyt. ustawy z kolei określa m.in. w jaki sposób należy opodatkować dochody uzyskane za granicą. I tak: ust. 8 tego przepisu określa zasady opodatkowania dochodu przy uwzględnieniu metody unikania podwójnego opodatkowania zwanej metodą wyłączenia z progresją – metoda ta ma zastosowanie do tych dochodów, które na mocy umów międzynarodowych są zwolnione z opodatkowania, ust. 9 i 9a tego przepisu określa zasady opodatkowania dochodu przy uwzględnieniu metody unikania podwójnego opodatkowania zwanej metodą odliczenia proporcjonalnego – metoda ta ma zastosowanie do dochodów, do których zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stosuje się metody określonej w ust. 8 lub z danym państwem umowa nie została zawarta.
2017
22
cze

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej jeśli dziecko uzyskało dochody z pracy w Norwegii przekraczające określony limit.
Fragment:
(...) dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1, ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów, ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W myśl natomiast art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.
2017
22
cze

Istota:
Czy w rozliczeniu za 2016 r. Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na trójkę dzieci, pomimo że najstarszy syn uzyskał dochód za 2016 r. (przychód w wysokości 3 876 zł 20 gr, koszty uzyskania przychodu 417 zł 18 gr, składki na ubezpieczenie społeczne 531 zł 44 gr, składki na ubezpieczenie zdrowotne 247 zł 44 gr, zaliczka na podatek dochodowy 184 zł)?
Fragment:
Ustawodawca wyraźnie wskazał, że limit osiągniętego dochodu dotyczy całego roku podatkowego, a nie jego części, czy poszczególnych miesięcy. W 2016 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3 089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%. Zatem, osiągnięcie przez pełnoletnie uczące się dziecko dochodu, który w całym roku podatkowym przekroczy kwotę wolną od podatku, tj. 3089 zł uniemożliwia skorzystanie z ww. ulgi. Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Mając zatem na względzie obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży budynku, który jest wynajmowany Miastu na przedszkole
Fragment:
Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Należy przy tym zauważyć, że powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji: „ zasobów mieszkaniowych ” oraz „ gospodarki zasobami mieszkaniowymi ”.
2017
6
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.