Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dochód z tytułu umorzenia lub zbycia akcji w celu ich umorzenia (lub innych tytułów uczestnictwa Funduszu), o ile prawo luksemburskie zrównuje ww. dochody z wpływami z akcji, będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 1 i ust. 3 Konwencji, o ile prawo luksemburskie nie zrównuje przedmiotowych dochodów z wpływami z akcji, przedmiotowy dochód będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na podstawie odpowiednio art. 13 ust. 4 lub art. 22 ust. 1 Konwencji, na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Jeżeli dla celów podatkowych Luksemburg traktuje dochód odpowiadający różnicy pomiędzy ceną zbycia akcji lub innych tytułów uczestnictwa, a ich wartością nominalną, subskrypcyjną jako dywidendę, to tak też należy zakwalifikować ten dochód na potrzeby umowy, a w konsekwencji dochód taki będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na mocy art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, zgodnie z którym jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania. Jeżeli jednak Luksemburg traktuje ww. dochody jako zyski z przeniesienia własności majątku, to zastosowanie znajdzie w przedmiotowej sprawie art. 13 ust. 4 Konwencji, z w konsekwencji dochód taki będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce. Podobnie w przypadku umorzenia akcji w trybie odpowiadającym polskiemu umorzeniu przymusowemu, jeżeli dla celów podatkowych Luksemburg traktuje dochód z tego tytułu jako dywidendę, to dochód taki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 10 ust. 2 Konwencji.
2016
17
sie

Istota:
Dochód uzyskany z tytułu sprzedaży odpadów poprodukcyjnych, jako dochód zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy oraz sposób ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
Fragment:
Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Mając na uwadze powyższe przepisy należy przede wszystkim podkreślić, iż zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Warto podkreślić również, iż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma charakteru podmiotowego. Nie obejmuje ono, zatem wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy na podstawie zezwolenia, lecz tylko tych dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia, a więc działalności określonej w tym zezwoleniu. Przy ocenie przedmiotu zwolnienia nie ma podstaw do przyjęcia podziału działalności gospodarczej na podstawową (działalność produkcyjna wymieniona w zezwoleniu) i pomocniczą (gospodarka odpadami nie wymieniona w zezwoleniu), w oparciu o który zostałaby dokonana rozszerzająca interpretacja zakresu zwolnienia, w wyniku przyjęcia stanowiska, iż dochody z działalności związanej ze sprzedażą odpadów jako z działalności pomocniczej produkcji podlegałby zwolnieniu, pomimo iż gospodarka odpadami nie jest wymieniona w zezwoleniu.
2016
11
sie

Istota:
Dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu.
Fragment:
(...) dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, ustawodawca jednoznacznie w treści analizowanej ustawy zdefiniował pojęcie dochodu, odróżniając je równocześnie od podstawy obliczenia podatku, którą stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot uiszczanych tytułem składek na ubezpieczenie społeczne. Mając zatem na względzie obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem, a kosztami uzyskania przychodu. W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, iż dochodem uprawniającym do skorzystania z ulgi prorodzinnej jest kwota odpowiadająca podstawie obliczenia podatku, tj. kwota dochodu netto. Ponieważ w roku 2014 syn Wnioskodawczyni osiągnął dochód w wysokości 3.672,50 zł, nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi, a tym samym w rozliczeniu za 2014 r.
2016
7
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Niemiec.
Fragment:
Ww. metoda unikania podwójnego opodatkowania podlega zastosowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych – podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasadę przedstawioną w powyższym przepisie stosuje się w przypadku, jeżeli podatnik oprócz dochodów zwolnionych z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osiągnął inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce wg zasad określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali.
2016
24
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej.
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić taki zwolniony dochód. Kierując się zasadą wynikającą z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji należy uznać, że zastosowanie w tej sprawie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1, „osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.” Opisana wyżej metoda - zdaniem Wnioskodawcy - znajdzie zastosowanie także w niniejszym przypadku.
2016
22
lip

Istota:
Opodatkowanie dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej.
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić taki zwolniony dochód. Kierując się zasadą wynikającą z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji należy uznać, że zastosowanie w tej sprawie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1, „osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.” Opisana wyżej metoda - zdaniem Wnioskodawcy - znajdzie zastosowanie także w niniejszym przypadku.
2016
22
lip

Istota:
Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i zawartej umowy użytkowania wszystkich udziałów Pana T. G., należy uznać, dochody uzyskiwane przez Fundację z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, które zostaną przeznaczone przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. - dalej „ustawa o pdop”) będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. la ustawy o pdop.
Fragment:
Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, Fundacja nie będzie uzyskiwała dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ustawy o pdop. Zwolnienie z pdop dochodów określonych podatników dotyczy wszystkich dochodów osiąganych przez tych podatników niezależenie od rodzaju dochodów i ich źródła (z zachowaniem wyłączeń określonych w art. 17 ust. 1a ustawy o pdop). Analogiczne zasady stosowania zwolnienia obowiązują w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych (w tym, zagranicznych funduszy inwestycyjnych) podmiotowo zwolnionych z pdop w Polsce. Zwolnienie z pdop dochodów funduszy inwestycyjnych dotyczy wszelkich dochodów generowanych przez te fundusze niezależnie od ich rodzaju i źródła. Zwolnienie to obejmuje także dochody uzyskiwane przez fundusze inwestycyjne z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych. W związku z powyższym, uzyskiwane przez Fundację dochody z dywidend oraz inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym pdop pod warunkiem przedstawienia płatnikowi najpóźniej w dniu wypłaty oświadczenia o przekazaniu tych dochodów przez Fundację na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.
2016
15
lip

Istota:
Czy w konsekwencji planowanego połączenia wartość majątku spółki przejmowanej otrzymana przez Wnioskodawcę będzie dla niego stanowiła dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegający w dacie połączenia podatkowi dochodowemu od osób prawnych?
Fragment:
W odniesieniu do skutków podatkowych procesów łączenia spółek kapitałowych, należy przede wszystkim wskazać, że co do zasady - w myśl art. 10 ust. 1 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Jednocześnie, w myśl zastrzeżenia zawartego w przepisie art. 10 ust. 2 updop, przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej, dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. Stosownie do treści art. 10 ust. 4 updop, przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
2016
5
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5). Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.
2016
22
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce brytyjskiej w sytuacji, w której Wnioskodawca będzie podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Wielkiej Brytanii
Fragment:
Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji, jeżeli zgodnie z postanowieniami Konwencji dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub zysków majątkowych takiej osoby, uwzględnić taki zwolniony dochód. Kierując się zasadą wynikającą z art. 22 ust. 2 lit. c) Konwencji należy uznać, że zastosowanie w tej sprawie znajduje art. 27 ust. 8 UPDOF, zgodnie z którym, jeżeli podatnik, podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, oprócz dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ust. 1, „osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób: do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.” Opisana wyżej metoda - zdaniem Wnioskodawcy - znajdzie zastosowanie także w niniejszym przypadku.
2016
15
cze
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.