Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Planowana sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego przez Zainteresowanego niebędącego stroną w drodze darowizny po rodzicach w 2015 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.
Fragment:
W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy). Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.
2017
10
lis

Istota:
1. Czy odpłatne zbycie czyści nieruchomości nabytej uprzednio w drodze umowy zamiany spowoduje utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do dochodu przeznaczonego na nabycie przedmiotowej nieruchomości ?
2. Czy dochód powstały w związku z odpłatnym zbyciem czyści nieruchomości nabytej uprzednio w drodze umowy zamiany korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustany o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania jest przychód (art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP). Szczególne sytuacje, o których mowa w art. 21 i 22 powołanej ustawy, dotyczą odpowiednio opodatkowania przychodów z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają siedziby lub zarządu na jej terytorium, oraz dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W analizowanej sprawie nie zachodzą jednak powyższe przypadki, w następstwie czego zastosowanie znajduje zasada ogólna, wedle której opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 ustawy o PDOP, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.
2017
31
paź

Istota:
Czy dochody z dywidendy uzyskanej przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o podatku dochodowym od osób prawnych mogą podlegać one zwolnieniu z opodatkowania?
Fragment:
(...) dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, uzyskująca dochody (przychody) z dywidend, podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend, podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Zwolnienie, o którym mowa ma zastosowanie, gdy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniejszej niż 10% nieprzerwanie przez okres 2 lat (ust. 4a). Posiadanie udziałów (akcji) w wysokości nie mniejszej niż 10% musi wynikać z tytułu własności, a ponadto uzyskany dochód musi pochodzić z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu własności, albo innego niż własność, pod warunkiem jednak, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione (ust. 4d).
2017
21
paź

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji.
Fragment:
Oznacza to, że w przedstawionym stanie faktycznym koniecznym jest odwołanie się do regulacji konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193, dalej: Konwencja). W myśl art. 4 ust. 1 Konwencji: w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „ osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie ” oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze, i obejmuje również to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny i jakąkolwiek instytucję rządową albo agencję rządową. Jednakże, w przypadku spółki osobowej albo mienia spadkowego, określenie to ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy dochód osiągany przez taką spółkę osobową albo dochód z takiego mienia spadkowego podlega opodatkowaniu w tym Państwie tak, jak dochód osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zależności od przypadku, albo w jej rękach, albo w rękach wspólników lub jego beneficjentów. Określenie to jednak nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie.
2017
11
paź

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1e oraz 1f updop dochodu z działalności Uczelni lokowanego w nabycie praw uczestnictwa w ASI a także dochodu Uczelni uzyskanego z inwestycji w ASI i przeznaczonego na cele statutowe oraz dochodu Uczelni uzyskanego z inwestycji w ASI i ponownie lokowanemu w nabycie praw uczestnictwa ASI bądź lokowanemu w sposób określony w art. 17 ust.1e
Fragment:
Wnioskodawcy), nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. la. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele ”. W konsekwencji zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. le updop będzie miało zastosowanie w przypadku nabycia jednostek uczestnictwa w ASI zarówno dla dochodów uzyskanych z działalności statutowej, jak i dla dochodów z działalności gospodarczej w formie najmu. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z inwestycji w ASI będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania pdop na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1e oraz 1f updop. Jak wynika ze stanowiska przedstawionego w Ad 1) dochód Uczelni przeznaczany na cele statutowe, w tym na lokowanie go w ASI podlega zwolnieniu z opodatkowania pdop. Art. 17 ust. 1e updop należy stosować z zastrzeżeniem ust. 1f, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, znajduje zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1 art. 17 updop.
2017
6
paź

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje ulga prorodzinna za 2016 r. z uwagi na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia w sytuacji posiadania jednego małoletniego, niepełnosprawnego dziecka.
Fragment:
Jednak w przypadku rodziców posiadających jedno dziecko istnieje ograniczenie zastosowania tej ulgi, polegające na wprowadzeniu przez ustawodawcę limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób. Wysokość tych dochodów ustalić należy w sposób określony w powołanym art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. Przy czym wskazać należy, że stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca posiada jedno dziecko, a w roku podatkowym 2016 dochód jego oraz małżonki – ustalony według zasad powyżej wskazanych – przekroczył kwotę 112.000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
21
wrz

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej podatku zapłaconego w kraju rezydencji podatkowej od odsetek naliczonych w latach poprzedzających rok ich uregulowania proporcjonalnie przypadającego na dochód opodatkowany w Polsce
Fragment:
Zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy o CIT, od podatku dochodowego od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika CIT należy odliczyć kwotę, która stanowi podatek dochodowy zapłacony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z art. 24a ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Ponadto, przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. Wykładnia przepisu art. 24a ust. 12 ustawy o CIT - uwagi ogólne W ocenie Wnioskodawcy treść tego przepisu wskazuje, że przy kalkulacji zobowiązania podatkowego związanego z dochodami zagranicznej spółki kontrolowanej należy uwzględnić: dochód CFC z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT skalkulowany za dany rok podatkowy CFC w celu ustalenia proporcji odliczenia, o której mowa w przepisie, podstawę opodatkowania CFC z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT obliczoną za dany rok podatkowy CFC w celu ustalenia proporcji odliczenia, o której mowa w przepisie, podatek dochodowy skalkulowany od ww. podstawy za dany rok podatkowy CFC zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT. Proporcja podstawy opodatkowania do dochodu CFC jest następnie odnoszona do wysokości podatku dochodowego zapłaconego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie jej rezydencji, który może podlegać odliczeniu od podatku należnego w Polsce.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku składników majątku prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 24 ust. 2 (zdanie drugie) pkt 1 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości. Przepis powyższy, określając sposób ustalania dochodu z odpłatnego zbycia ww. składników majątku (również nabytych nieodpłatnie), nie posługuje się kategorią kosztów podatkowych, lecz wskazuje na konieczność uwzględnienia w tej mierze wyłącznie trzech wartości: przychodu z odpłatnego zbycia, wartości początkowej środka trwałego, sumy odpisów amortyzacyjnych.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej, oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej.
Fragment:
Z przytoczonego przepisu wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (z pewnymi zastrzeżeniami) jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) oraz inne dochody wymienione w punktach 1-9 przepisu. Te inne dochody nie mają w większości przypadków źródła finansowania w zysku osoby prawnej, lecz powiązane są z posiadaniem udziału lub akcji spółki kapitałowej. Ponadto NSA wskazał, że nie znajduje uzasadnienia w treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowisko organu, który wydał zaskarżoną interpretację indywidualną, iż dochodem z udziału w zyskach osób prawnych są tylko te dochody, których źródłem finansowania jest zysk netto osób prawnych. Wprawdzie pośród dochodów wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych nie zostały wymienione dochody otrzymane przez udziałowca spółki kapitałowej z wypłaty z kapitału zapasowego tej spółki, to jednak zważywszy na wymienione w tym przepisie źródła powstania dochodu, np. z umorzenia udziałów (akcji), ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce - za uprawnione należy uznać powiązanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych z posiadaniem udziału lub akcji, a nie wyłącznie z zyskiem jak czyni to organ.
2017
2
wrz

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
- sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie różnych zezwoleń,
- ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych Zezwoleń.
Fragment:
(...) dochód zwolniony od podatku. Na mocy art. 9 UPDOP, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 UPDOP, tj. w sposób zapewniający określenie kwoty dochodu zwolnionego oraz kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu (tj. pochodzącego z działalności prowadzonej poza strefą lub na jej terenie, ale nieobjętej zakresem posiadanych zezwoleń), bez konieczności prowadzenia ewidencji i ustalania dochodu zwolnionego odrębnie dla każdego z posiadanych zezwoleń. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy i podlegających zwolnieniu z opodatkowania odrębnie dla poszczególnych zezwoleń. Biorąc (...)
2017
30
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.