Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

Czy dochód ze sprzedaży środków trwałych klasyfikowany powinien być do źródeł przychodów z działalności gospodarczej czy stanowi odrębne źródło przychodów. Czy od dochodu ze sprzedaży środków trwałych można odliczyć 50% straty z lat ubiegłych.

Fragment:

Jeżeli zatem – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z tych źródeł poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym ze źródła dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty (art. 7 ust. 5 updop). Analogiczne odliczenie straty tylko z danego źródła dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych 5 latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której – w roku podatkowym – podatnik poniesie stratę z obu źródeł przychodów, tj. stratę ze źródła przychodów (dochodów) zdefiniowanym jako „ zyski kapitałowe ” i stratę ze źródła jakim będą przychody uzyskiwane z pozostałych źródeł przychodów. Jednocześnie zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej, straty poniesione przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata podatkowe poprzedzające rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2017 r. podlegają odliczeniu od dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym.

2018
21
gru

Istota:

Czy darowizna dokonana przez Wnioskodawcę podlega zwolnieniu z mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT?

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2) dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

2018
14
gru

Istota:

1. Czy dochód uzyskany z produkcji i sprzedaży piany pur z izocyjanianu (składnik B) i poliolu (składnik A) zakupionych poza strefą korzysta w całości ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1)
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, w jaki sposób ustalić dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 2)

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy, warunkiem zwolnienia dochodu z podatku dochodowego od osób prawnych jest zatem spełnienie łącznie następujących przesłanek: ­ uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej, wykonanie działalności w zakresie objętym Zezwoleniem, prowadzenie działalności na terenie SSE. ­ ­ W ocenie Spółki, wskazane powyżej warunki zwolnienia są spełnione. Spółka uzyskuje dochód z produkcji i sprzedaży piany wytworzonej na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie i w granicach objętych zezwoleniem. Proces produkcji piany mieści się w zakresie objętym zezwoleniem, jest prowadzony w całości przez Wnioskodawcę na obszarze SSE. Przez fakt, że sprzedawana przez Spółkę piana została wytworzona ze składników zakupionych poza obszarem strefy nie oznacza, że dochód z jej sprzedaży nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w całości. Piana nie została wytworzona przez podmiot trzeci poza obszarem specjalnej strefy ekonomicznej. W art. 17 ust. 1 pkt 34 updop, przewidującym zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dla tzw. dochodów strefowych, wprowadzono pewien element terytorialności (odnosi się bowiem do pojęcia „ dochodów uzyskanych z działalności na terenie SSE ”).

2018
9
gru

Istota:

Ustalenie, czy dochody Stowarzyszenia z tyt. składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, działalności gospodarczej przeznaczone i wydatkowane na organizację szkoleń i seminariów związanych z celami statutowymi wymienionymi w pkt 1 do 6, organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop

Fragment:

Ważny jest bowiem cel na jaki dochód ten jest przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia; źródłem dochodów mogą być np. dochody z działalności statutowej, jak i z działalności pozastatutowej. Powyższe oznacza, że zastosowanie ww. zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, sformułowania „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a updop. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

2018
28
paź

Istota:

Otrzymane na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego środki pieniężne w postaci zadatku Zainteresowany wydatkował na nabycie działki budowlanej w odniesieniu do tychże środków pieniężnych zostały spełnione przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku, uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia opisanych nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x (W/P) gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży.

2018
20
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego i opodatkowania dochodów uzyskanych od dnia 24 lutego 2018 r. oraz obowiązków płatnika

Fragment:

Fakt, że Wnioskodawca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i wykonuje jednocześnie pracę na terytorium kraju oznacza, że dochód z tytułu umowy o pracę na rzecz ww. spółki podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednak dochód ten jest dochodem z zagranicy uzyskiwanym bez pośrednictwa płatnika, bowiem jak wykazano wyżej, zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie obejmuje płatników - pracodawców, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby bądź zakładu w rozumieniu odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a. W myśl art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień − w terminie złożenia zeznania podatkowego, wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a.

2018
13
paź

Istota:

Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Uczelni przeznaczonego i wydatkowanego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ZCP.

Fragment:

Oznacza to, że ustala dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w przypadkach, o których mowa w art. 21, 22 i art. 24b przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT). Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych. W myśl art. 12 ust. 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

2018
15
wrz

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej

Fragment:

Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody z pracy najemnej za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. W przypadku natomiast gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w państwie tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten będzie opodatkowany w Polsce bez odliczania podatku. Zatem, w przypadku gdy „ w Katarze od dochodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Kataru nie będzie pobierany podatek dochodowy ”  co zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego wniosku, rozliczając w Polsce dochody na zasadzie metody proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu podatkowym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych w Katarze. Odliczeniu podlegałby wyłącznie taki podatek, który zostałby przez Wnioskodawcę zapłacony w Katarze od jego dochodów z pracy. Z kolei uregulowania dotyczące tzw. ulgi abolicyjnej zawarte zostały w treści art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
2
wrz

Istota:

1)Czy uzyskane przez Wnioskodawcę w latach 2016-2018 dochody od Komisji Europejskiej są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2)Czy w związku z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2016-2017, w których dochody te Wnioskodawca opodatkował wykazując je w kategorii inne źródła przychodów (pole 59 PIT-37), Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 polegającą na nie wykazywaniu dochodów uzyskanych z Komisji Europejskiej i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego podatku?3)Czy w 2018 roku rozliczając podatki dochodowe od osób fizycznych Wnioskodawca powinien wykazać uzyskane dochody z Komisji Europejskiej w kategorii inne źródła przychodów w PIT-37?

Fragment:

A zatem dochody te korzystają ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego, Wnioskodawca powinien złożyć korektę PIT-37 nie wykazując tych dochodów i poprosić Urząd Skarbowy o zwrot zapłaconego w latach 2016-2017 od tych dochodów podatków, a także nie wykazywać dochodów uzyskanych w 2018 roku w PIT-37 za 2018 rok. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2018
10
sie

Istota:

Ulga prorodzinna

Fragment:

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że ustawodawca w art. 26 ww. ustawy odróżnił pojęcie tegoż dochodu od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku). Podstawę opodatkowania stanowi bowiem dochód po odliczeniu m.in. kwot uiszczonych tytułem składek na ubezpieczenie społeczne, użytkowanie sieci Internet i darowizn na ściśle określone cele. W przypadku pełnoletniego dziecka Wnioskodawczyni, które pracowało i studiowało uzyskany przez niego w 2016 r. dochód przekroczył kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwotę 3.089 zł, w związku z czym nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących możliwość skorzystania z omawianej ulgi. Oznacza to, że Wnioskodawczyni i jej małżonek w rozliczeniu za 2016 r. nie mogą skorzystać z ulgi na to dziecko. Zważywszy na okoliczność, że w tej sytuacji Wnioskodawczyni, mogłaby skorzystać z ulgi prorodzinnej tylko na jedno małoletnie dziecko, to ograniczeniem do zastosowania przedmiotowej ulgi jest limit dochodu, o którym mowa w art. 27f ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy uzyskanego przez Wnioskodawczynię i Jej męża. W sytuacji zatem, gdy łączne dochody Wnioskodawczyni i Jej małżonka ustalone zgodnie z art. 27f ust. 2a ustawy, tj. dochody, (...)