Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawcy nie przysługuje ulga prorodzinna za 2016 r. z uwagi na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ww. ustawy łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia w sytuacji posiadania jednego małoletniego, niepełnosprawnego dziecka.
Fragment:
Jednak w przypadku rodziców posiadających jedno dziecko istnieje ograniczenie zastosowania tej ulgi, polegające na wprowadzeniu przez ustawodawcę limitu dochodów, stosownie do art. 27f ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób. Wysokość tych dochodów ustalić należy w sposób określony w powołanym art. 27f ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dochody uzyskane łącznie w danym roku podatkowym, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30b i art. 30c, należy pomniejszyć o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a. Przy czym wskazać należy, że stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Biorąc pod uwagę fakt, że Wnioskodawca posiada jedno dziecko, a w roku podatkowym 2016 dochód jego oraz małżonki – ustalony według zasad powyżej wskazanych – przekroczył kwotę 112.000 zł uznać należy, że wystąpiła negatywna przesłanka uniemożliwiająca zastosowanie odliczenia od podatku w ramach tzw. ulgi prorodzinnej na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
21
wrz

Istota:
Możliwość odliczenia od dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej podatku zapłaconego w kraju rezydencji podatkowej od odsetek naliczonych w latach poprzedzających rok ich uregulowania proporcjonalnie przypadającego na dochód opodatkowany w Polsce
Fragment:
Zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy o CIT, od podatku dochodowego od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika CIT należy odliczyć kwotę, która stanowi podatek dochodowy zapłacony przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód ustalony zgodnie z art. 24a ust. 4 do dochodu tej spółki ustalonego zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT. Ponadto, przepisy art. 20 ust. 8 i art. 22b ustawy o CIT stosuje się odpowiednio. Wykładnia przepisu art. 24a ust. 12 ustawy o CIT - uwagi ogólne W ocenie Wnioskodawcy treść tego przepisu wskazuje, że przy kalkulacji zobowiązania podatkowego związanego z dochodami zagranicznej spółki kontrolowanej należy uwzględnić: dochód CFC z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT skalkulowany za dany rok podatkowy CFC w celu ustalenia proporcji odliczenia, o której mowa w przepisie, podstawę opodatkowania CFC z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT obliczoną za dany rok podatkowy CFC w celu ustalenia proporcji odliczenia, o której mowa w przepisie, podatek dochodowy skalkulowany od ww. podstawy za dany rok podatkowy CFC zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT. Proporcja podstawy opodatkowania do dochodu CFC jest następnie odnoszona do wysokości podatku dochodowego zapłaconego przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w państwie jej rezydencji, który może podlegać odliczeniu od podatku należnego w Polsce.
2017
16
wrz

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z odpłatnego zbycia wskazanych we wniosku składników majątku prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa.
Fragment:
(...) dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 24 ust. 2 (zdanie drugie) pkt 1 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości. Przepis powyższy, określając sposób ustalania dochodu z odpłatnego zbycia ww. składników majątku (również nabytych nieodpłatnie), nie posługuje się kategorią kosztów podatkowych, lecz wskazuje na konieczność uwzględnienia w tej mierze wyłącznie trzech wartości: przychodu z odpłatnego zbycia, wartości początkowej środka trwałego, sumy odpisów amortyzacyjnych.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej, oraz zwolnienia z opodatkowania dochodu (przychodu) uzyskanego z tytułu wypłaty środków z kapitału zapasowego spółki szwajcarskiej.
Fragment:
Z przytoczonego przepisu wynika, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (z pewnymi zastrzeżeniami) jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji) oraz inne dochody wymienione w punktach 1-9 przepisu. Te inne dochody nie mają w większości przypadków źródła finansowania w zysku osoby prawnej, lecz powiązane są z posiadaniem udziału lub akcji spółki kapitałowej. Ponadto NSA wskazał, że nie znajduje uzasadnienia w treści art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowisko organu, który wydał zaskarżoną interpretację indywidualną, iż dochodem z udziału w zyskach osób prawnych są tylko te dochody, których źródłem finansowania jest zysk netto osób prawnych. Wprawdzie pośród dochodów wskazanych w art. 10 ust. 1 ustawy jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych nie zostały wymienione dochody otrzymane przez udziałowca spółki kapitałowej z wypłaty z kapitału zapasowego tej spółki, to jednak zważywszy na wymienione w tym przepisie źródła powstania dochodu, np. z umorzenia udziałów (akcji), ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce - za uprawnione należy uznać powiązanie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych z posiadaniem udziału lub akcji, a nie wyłącznie z zyskiem jak czyni to organ.
2017
2
wrz

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
- sposobu prowadzenia ewidencji rachunkowej dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty) oraz dochodu z tytułu działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie różnych zezwoleń,
- ustalenia, czy Spółka może objąć zwolnieniem dochód z działalności prowadzonej na terenie SSE, wykorzystując najpierw limit dostępnej pomocy publicznej w ramach Zezwolenia, a po jego wyczerpaniu lub wygaśnięciu, limit wynikający z kolejnych Zezwoleń.
Fragment:
(...) dochód zwolniony od podatku. Na mocy art. 9 UPDOP, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W świetle powyższego należy stwierdzić, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie więcej niż jednego zezwolenia, Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 UPDOP, tj. w sposób zapewniający określenie kwoty dochodu zwolnionego oraz kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu (tj. pochodzącego z działalności prowadzonej poza strefą lub na jej terenie, ale nieobjętej zakresem posiadanych zezwoleń), bez konieczności prowadzenia ewidencji i ustalania dochodu zwolnionego odrębnie dla każdego z posiadanych zezwoleń. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy i podlegających zwolnieniu z opodatkowania odrębnie dla poszczególnych zezwoleń. Biorąc (...)
2017
30
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczania dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W związku z powyższym przy ustalaniu dochodu ze zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej należy uwzględnić jedynie dwie wartości, tj. przychód z odpłatnego zbycia tej nieruchomości oraz wartość początkową tego środka trwałego (winno być wartości niematerialnej i prawnej). Natomiast dochodem (stratą) ze sprzedaży znajdujących się na ww. gruncie budynków stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej będzie różnica między przychodem z ich odpłatnego zbycia a ich wartością początkową powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.): opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 9 ust. 2 cyt. ustawy: dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24‑25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
2017
26
sie

Istota:
1) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się przez część roku w liceum w Polce, następnie pracująca za granicą (Londyn) i tam studiująca osiągnęła w roku podatkowym 2014 dochody wyższe niż 3 089 zł?
2) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2015 dochody wyższe niż 3 089 zł?
3) Czy Wnioskodawca miał prawo do ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy Jego pełnoletnia córka ucząca się (studiująca w Londynie) i tam pracująca osiągnęła w roku podatkowym 2016 dochody wyższe niż 3 089 zł?
Fragment:
(...) dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z powyższym przepisem, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowania w Polsce uzyskanego dochodu, należy zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania – tzw. metodę wyłączenia z progresją. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony od opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu – podlegającego opodatkowaniu w Polsce – stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. W myśl natomiast art. 27 ust. 9 ww. ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności (...)
2017
24
sie

Istota:
Czy Szpital ma prawo do odliczania strat podatkowych od dochodu na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W myśl art. 17 ust. 1a updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy: 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego; 1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k; 2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczone powyżej przepisy określają, że wolne od podatku są wszystkie dochody z wyjątkiem wymienionych wyżej, a nie tylko dochody uzyskiwane z działalności statutowej. Tak więc zarówno dochody uzyskane z działalności statutowej w zakresie ochrony zdrowia, działalności w zakresie umów najmu, sprzedaży usług i innej działalności pomocniczej realizowanej przez Szpital mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego pod warunkiem, że zostaną przeznaczone na cele statutowe w zakresie ochrony zdrowia.
2017
11
sie

Istota:
Czy Szpital ma obowiązek ustalenia i odprowadzenia podatku dochodowego, jeżeli dochód z tytułu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na cele niestatutowe, odsetek budżetowych itp. mieści się w kwocie dochodu podatkowego, od którego zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczane są straty podatkowe z lat ubiegłych lub kwota dochodów przeznaczonych na cele statutowe w latach ubiegłych została rozliczona?
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy dot. obowiązku ustalenia i odprowadzenia podatku dochodowego, jeżeli dochód z tytułu wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na cele niestatutowe mieści się w kwocie dochodu podatkowego, od którego zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczane są straty podatkowe z lat ubiegłych lub kwota dochodów przeznaczonych na cele statutowe w latach ubiegłych została rozliczona. Należy zauważyć, że Wnioskodawca realizując cel statutowy, jakim jest ochrona zdrowia i przeznaczając uzyskane dochody na cele statutowe, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego. Zwolnienie przedmiotowe dochodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawnia podatników realizujących cele wymienione w tym przepisie do deklarowania osiągniętego dochodu, który zostanie wydatkowany na cele statutowe. Celem statutowym Wnioskodawcy jest ochrona zdrowia zatem wolne od podatku są jedynie dochody w części przeznaczonej na ten cel statutowy. Natomiast, dochód uzyskany przez Szpital i wydatkowany m.in. na zapłatę kar i odsetek budżetowych jest dochodem przeznaczonym na cele niestatutowe. W konsekwencji, dochód ten nie może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W tym miejscu należy zaznaczyć, że kwestia odliczenia straty podatkowej na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, była przedmiotem pytania oznaczonego w we wniosku nr 1 i została rozstrzygnięta wydaniem interpretacji indywidualnej nr 0111-KDIB1-3.4010.147.2017.1.APO z 9 sierpnia 2017 r., w której tut.
2017
11
sie

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mogła skorzystać w zeznaniu rocznym za 2016 r. z odliczenia ulgi prorodzinnej, określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1; ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów; ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zgodnie z art. 27 ust. 9 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.
2017
22
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.