Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Czy dochód uzyskany ze zbycia świadectw efektywności energetycznej jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Skoro podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej będące adresatem normy z art. 17 ust. 1 pkt 44 (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, samorządowe jednostki organizacyjne) są tylko jedną z wielu kategorii podmiotów mogących starać się o pozyskanie świadectw efektywności energetycznej, to dochody związane z działalnością objętą unormowaniem ustawy o efektywności energetycznej w żaden sposób nie mogą być utożsamiane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Należy także mieć na uwadze, że dochód Spółdzielni ze zbycia świadectw o jakich mowa we wniosku jest dochodem ze zbycia praw majątkowych, a nie z zasobów mieszkaniowych. Dochód ten nie może być uznany za uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi także z uwagi na zawarte w wyroku NSA z 18 stycznia 2000 r. sygn. akt III SA 120/99 rozumienie tego pojęcia. W wyroku tym czytamy, że pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć „ działania mające na celu utrzymanie substancji pomieszczeń mieszkalnych ”. Dochód ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej w obrocie giełdowym przez spółdzielnię mieszkaniową nie mieści się w zakresie tego pojęcia. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że skoro ww. dochód nie pochodzi ze źródła jakim jest gospodarka zasobami mieszkaniowymi to nie może on zostać objęty zwolnieniem, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 44 updop. W konsekwencji uzyskany przez Wnioskodawcę dochód z innego źródła niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi – nawet w sytuacji przeznaczenia go na utrzymanie tych zasobów – nie będzie korzystał z omawianego zwolnienia, bowiem nie został spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w ww. przepisie.

2018
3
lip

Istota:

Czy do uzyskanych dochodów ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 4 marca 1968 r., z późn. zm.)?

Fragment:

U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r., z późn. zm.). Przytoczone zwolnienie ma wąski zakres i dotyczy wynagrodzenia i dodatków urzędników i innych pracowników Wspólnot oraz osób, wobec których również znajduje zastosowanie art. 13 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, którego odpowiednikiem jest aktualnie art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/4, z późn. zm.). W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu.

2018
14
cze

Istota:

W zakresie sposobu kalkulacji wskaźnika, o którym mowa w art. 1a ust 2 pkt 4 updop

Fragment:

Jeżeli w zakresie któregokolwiek ze źródeł koszty uzyskania przychodów przekroczą sumę przychodów, to różnica będąca stratą z tego źródła przychodów nie będzie pomniejszała dochodu z drugiego ze źródeł, co wynika z art. 7 ust. 3 pkt 2a updop, do którego od 1 stycznia 2018 r. dodano zapis, że obliczając ogólny dochód nie uwzględnia się „ straty poniesionej ze źródła przychodów ”. Podstawą opodatkowania („ ogólnym dochodem ”) będzie w takim przypadku dochód ze źródła generującego dodatni wynik podatkowy. Zdaniem tut. Organu Wnioskodawca niezgodnie z treścią updop określa sposób ustalania dochodu w podatkowej grupie kapitałowej jako: sumy dochodów/strat spółek tworzących podatkową grupę kapitałową ze wszystkich źródeł dochodów. W niniejszej sprawie aby obliczyć właściwie udział dochodów w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, dla podatkowej grupie kapitałowej, należy: Ustalić dochód z danego źródła przychodów podatkowej grupy kapitałowej zgodnie z art. 7a ust. 1 (zdanie pierwsze), który stanowi, że dochodem w podatkowych grupach kapitałowych ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. Obliczenie powinno być dokonane w celu ustalenia dochodu z tzw. zysków kapitałowych oraz odrębnie w celu ustalenia dochodu z innych źródeł przychodów. W przypadku wystąpienia straty z danego źródła przychodów, zgodnie z art. 7a ust. 1 (zdanie drugie), nie będzie ona uwzględniania w dalszych obliczeniach wskaźnika dochodowości.

2018
30
maj

Istota:

Czy prawidłowym jest rozliczenie przez Wnioskodawcę abonamentu medycznego dla jednego członka zarządu poprzez uznanie, że wartość pakietu medycznego – według ceny zakupu – doliczana jest do dochodu, który tak jak w przypadku pracowników pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł, w efekcie czego odprowadzona zostaje zaliczka na podatek w wysokości 18%?

Fragment:

(...) dochód osiągany z działalności wykonywanej osobiście z tytułu pełnionej funkcji. Przychodem będzie zatem wartość pakietu medycznego członka zarządu otrzymana w chwili opłacenia przez Spółkę abonamentu, dodana do „ dochodu ” otrzymywanego z tytułu działalności wykonywanej osobiście, które to wartości (zsumowane) pomniejszone zostają o koszty uzyskania w takiej wysokości jak dla pracownika i koniecznym jest odprowadzenie 18 % podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w art. 10 ust. 1pkt 2 – działalność wykonywana osobiście.

2018
10
maj

Istota:

Istotą niniejszej interpretacji jest wskazanie zasady obniżenia dochodu wypracowanego po dniu 1 stycznia 2018 r. poprzez odliczanie strat z lat ubiegłych w związku z wyodrębnieniem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.

Fragment:

Wynika to z tego, że na podstawie nowych przepisów straty będą odliczane na poziomie dochodu z danego źródła przychodów, natomiast wg dotychczasowych regulacji strata pomniejszała dochód „ ogólny ”, którego odpowiednikiem jest dochód, o którym mowa w znowelizowanym art. 7 ust. 1 ustawy o CIT.” W kontekście powyższego, zdaniem Spółki, niewątpliwie Spółka ma prawo do obniżenia dochodu z obu źródeł, w tym dochodu ze źródła zyski kapitałowe, o straty z lat ubiegłych. Technicznie, zdaniem Spółki, sposób rozliczenia strat z lat ubiegłych polega na sumowaniu dochodów z obu źródeł, bez uwzględnienia strat z danego źródła. Wynika to z treści art. 7 ust. 1 Ustawy CIT, do którego odwołuje się art. 6 Ustawy zmieniającej. W przepisie tym bowiem wskazano, że „ Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód ”. Zgodnie więc z literalnym brzemieniem tego przepisu wyłącznie dochody z obu źródeł przychodów po zsumowaniu determinują przedmiot opodatkowania. Skoro ustawodawca posługuje się wyłącznie pojęciem dochodu zarówno w odniesieniu do jednego jak i drugiego źródła przychodów, to niedopuszczalnym byłoby uwzględnianie straty z jednego z tych źródeł tylko dla celów rozliczania strat z lat ubiegłych.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę na podstawie przeprowadzonej zbiórki publicznej, przeznaczonego i wydatkowanego na cel statutowy wynikający z § 2 aktu założycielskiego, tj. leczenie i rehabilitację A.

Fragment:

Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Podkreślenia wymaga, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów, niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Cele statutowe powinny być określone w statucie w sposób ścisły, gdyż organy podatkowe nie są uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

2018
18
kwi

Istota:

Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie wielu posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), będzie mógł prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Wnioskodawca, prowadząc działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie wielu posiadanych Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń), będzie mógł prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich Zezwoleń, umożliwiającą ustalenie dochodu zwolnionego, tj. dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie Zezwoleń i podlegającego zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy: Mając na uwadze zarówno brzmienie przepisów, jak i szeroką praktykę organów podatkowych w tym zakresie, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że będzie mógł prowadzić jedną łączną ewidencję dla dochodów osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wszystkich posiadanych Zezwoleń i na jej podstawie ustalać dochód zwolniony, tj. dochód osiągany z działalności gospodarczej na terenie SSE, prowadzonej na podstawie Zezwoleń (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń) i podlegający zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych (jak również dla dochodów z działalności gospodarczej niepodlegających zwolnieniu). W ocenie Wnioskodawcy, brak jest podstawy prawnej, która nakładałaby na podatnika obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji w celu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania, przypadającego na każde z posiadanych Zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE (oraz ewentualnych przyszłych zezwoleń).

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej, obowiązek prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych wraz z ewidencją zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej oraz obowiązek składania zeznania o wysokości uzyskanego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej.

Fragment:

Jeżeli podatnik osiąga dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, składa odrębne zeznanie o dochodach z każdej z tych spółek. Stosownie do art. 24a ust. 16 przepisów ust. 1, 13a i 14 nie stosuje się, jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzi w tym państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą. W ocenie Wnioskodawcy niezależnie od kwoty dochodu uzyskanego przez CFC, dochód (a również podstawa opodatkowania) Spółki z tego tytułu nigdy nie będzie występował (jako że Wnioskodawca nie posiada prawa do udziału w zysku CFC w rozumieniu art. 24a ust. 8 ustawy o CIT). W takim przypadku nie można więc twierdzić, że Spółka osiąga dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne spółki kontrolowane w sytuacji opisywanej w niniejszym wniosku, a co za tym idzie – nie jest ona zobligowana do składania zeznania o wysokości dochodu z CFC. Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że o tym czy działalność jest prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną oceniamy przed zastosowaniem art. 24a ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca może skorzystać z ulgi prorodzinnej na córkę będącą na utrzymaniu Wnioskodawcy, która uczęszczała do szkoły przez 10 miesięcy i 2 miesiące pracowała, a jej dochód przekroczył kwotę 3 091 zł?

Fragment:

W 2015 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3 089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%. Stosownie do treści art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Mając zatem na względzie obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej, z tytułu utrzymywania – w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego – pełnoletniego, uczącego się dziecka należy jego dochód osiągnięty w roku podatkowym określić zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. W sytuacji przedstawionej we wniosku, córka Wnioskodawcy w 2015 r., mimo że uczęszczała do szkoły to osiągnęła dochód w ramach umowy o pracę w kwocie 3 265 zł 61 gr, a więc przekroczyła kwotę, o której mowa w art. 27f w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przypadku Połączenia CO.20 i CO.22, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?

Fragment:

Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.