Dochód | Interpretacje podatkowe

Dochód | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dochód. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych od przychodu z tytułu odszkodowania uzyskanego w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego gruntu wydzielonego pod drogę publiczną na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Fragment:
Aby prawidłowo zastosować powyższe przepisy w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowej i jej działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, należy przywołać także art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów w nim wymienionych, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie: dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi; dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych. Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów. Aby dokonać prawidłowej wykładni powyższego przepisu, należy odwołać się do definicji gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasobów mieszkaniowych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie dochodu powstającego na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych
Fragment:
(...) dochód (przychód) spółki przejmującej. Zatem w wyniku realizacji opisanego w zdarzeniu przyszłym Połączenia będzie istniała możliwość ustalenia dla Spółki (jako spółki przejmującej) dochodu podlegającego opodatkowaniu w oparciu o art. 10 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile Połączenie nie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jedynym jego celem będzie uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powstaje jako nadwyżka między otrzymanym majątkiem spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Dlatego też nie powinien być uznawany jako dochód z art. 10, lecz opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika to z faktu, że dochód ten wiąże się z przejęciem spółki. Dlatego też nie można mówić o wypłacie należności z tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego należy wskazać, że katalog przychodów podlegających opodatkowaniu określony został w przepisach art. 12-14a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
2
gru

Istota:
Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, powstaje jako nadwyżka między otrzymanym majątkiem spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Dlatego też nie powinien być uznawany jako dochód z art. 10, lecz opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika to z faktu, że dochód ten wiąże się z przejęciem spółki. Dlatego też nie można mówić o wypłacie należności z tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop. Wobec powyższego należy wskazać, że katalog przychodów podlegających opodatkowaniu określony został w przepisach art. 12-14a updop. Regulacja art. 12 ust. 1 updop, nie zawiera legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje - przez przykładowe wyliczenie - rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Poza tym musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny.
2016
2
gru

Istota:
Czy dochodem Wnioskodawcy powstającym na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną, będzie nadwyżka wartości przejętego majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość Nowych Udziałów wydanych Wspólnikom, w razie gdy dojdzie do Połączenia bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Jednocześnie należy mieć na uwadze, że dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, powstaje jako nadwyżka między otrzymanym majątkiem spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Dlatego też nie powinien być uznawany jako dochód z art. 10, lecz opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika to z faktu, że dochód ten wiąże się z przejęciem spółki. Dlatego też nie można mówić o wypłacie należności z tytułu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 updop. Wobec powyższego należy wskazać, że katalog przychodów podlegających opodatkowaniu określony został w przepisach art. 12-14a updop. Regulacja art. 12 ust. 1 updop, nie zawiera legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje - przez przykładowe wyliczenie - rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Poza tym musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17, Wnioskodawca ma prawo do zastosowaniawyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy Spółka „AM” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.
2016
2
gru

Istota:
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie powodować po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku od dochodów CO.17, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT albo zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.17 za zagraniczną spółkę kontrolowaną?
Fragment:
(...) dochodów CO.17, o którym mowa w art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, ani zwiększenia kwoty takiego podatku, w przypadku uznania CO.17 za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. W konsekwencji, opodatkowany w Polsce jest dochód podmiotów uznanych za zagraniczne spółki kontrolowane. Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu dla celów ustalania przychodów i kosztów dla potrzeb określenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca powinien brać pod uwagą przychody i koszty w rozumieniu ustawy o CIT. Ustawodawca w odpowiednich przepisach ustawy o CIT wskazał skutki podatkowe połączeń spółek, tj. skutki podatkowe dla wspólników spółki przejmowanej (art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT) oraz skutki podatkowe dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej (art. 10 ust. 2 ustawy o CIT).
2016
2
gru

Istota:
W przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki „AM” powstały w konsekwencji Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 w przypadku, gdy Spółka „AM” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.
2016
2
gru

Istota:
Czy w przypadku Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 tej ustawy, w przypadku, gdy Spółka AL Ltd. będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.
2016
30
lis

Istota:
Dochody uzyskane przez Wnioskodawcę z odsetek z tytułu pożyczki, która ma zostać udzielona Spółce, będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy CIT, jeżeli zostaną przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe Fundacji oraz nie będą zachodziły wyłączenia z art. 17 ust. la ustawy CIT.
Fragment:
Wskazać należy, że z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy podatkowej wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Tym samym, przepis art. 17 ust. 1a ustawy wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego także w art. 17 ust. 1 pkt 6c tylko do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje. Jest istotne to, że samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użytecznie i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie tego dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi. Jednocześnie przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinna charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Nie ma podstaw do uznania, że z uregulowania art. 17 ust. 1b ustawy, pozwalającego na znacznie późniejsze niż moment uzyskania wydatkowanie dochodu, wynika brak bezpośredniego związku pomiędzy przeznaczeniem lub wydatkowaniem dochodu a celem określonym w ustawie. Wobec tego, o możliwości zwolnienia od podatku osiągniętego dochodu decyduje zasadniczo, oprócz wymogu, iż nie może to dotyczyć działalności gospodarczej, cel, na jaki przeznaczone zostaną te środki.
2016
29
lis

Istota:
Ustalenia, czy w sytuacji, gdy którakolwiek ze Spółek Zagranicznych będzie spełniać warunki do uznania ją za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnikiem, o którym mowa w art. 24a ust. 1 tej ustawy, obowiązanym m.in. do prowadzenia ewidencji zdarzeń określonej w art. 24a ust. 13 ww. ustawy, złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 2a wskazanej ustawy oraz zapłaty podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, będzie PGK, a nie Spółka reprezentująca lub poszczególne spółki z PGK
Fragment:
Przepis ten stanowi, że w podatkowych grupach kapitałowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiągnięty w roku podatkowym dochód stanowiący nadwyżkę sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę nad sumą ich strat. Jeżeli za rok podatkowy suma strat przekracza sumę dochodów spółek, różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej. Dochody i straty spółek oblicza się zgodnie z art. 7 ust. 1-3.. Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (Controlled Foreign Corporation – CFC). Tym samym do polskiego systemu podatkowego wprowadzony został mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju, jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Stosownie do art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania. W myśl art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej.
2016
29
lis

Istota:
Niestosowanie do transakcji we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy spółkami tworzącymi PGK, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 5 i 5a oraz art. 14 ustawy CIT skutkowałoby de facto zniekształcaniem dochodów (strat) obliczanych przez poszczególne spółki tworzące PGK, w celu dokonania rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przez spółkę określoną jako podatnika podatku dochodowego PGK, w porównaniu do innych podatników również ustalających dochody/straty podatkowe w oparciu o art. 7 ustawy CIT, do którego wprost odwołuje się przytoczony wcześniej art. 7a tej ustawy. Dodatkowo nie można podzielić stanowiska P., co do istnienia w ustawie CIT systemowego rozwiązania odnoszącego się do rozliczeń podatkowych PGK, a opierającego się na neutralności w kosztach i przychodach spółek tworzących taką grupę. Gdyby bowiem taką neutralność ustawodawca chciał faktycznie zachować, zrezygnowałby w ogóle z podatkowego rozliczenia transakcji dokonywanych wewnątrz grupy, tj. między spółkami tworzącymi PGK. Skoro takie rozwiązanie nie zostało przyjęte, ale dochód podatkowy PGK ustala się na poziomie sumy jednostkowych dochodów i strat (ustalanych zgodnie z ustawą) poszczególnych spółek to oznacza, że argumentacja P. podzielona przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 lipca 2015 r. w interpretacji indywidualnej Nr IPPB5-4510-470/15-4/RS, w tym zakresie, nie znajduje uzasadnienia na gruncie ustawy CIT.
Fragment:
Stanowi on regulację odnoszącą się do metod ustalania dochodów u podmiotu pozostającego w powiązaniach określonych tym przepisem, ale u którego te właśnie powiązania mają wpływ na stosowanie „ nierynkowych ” warunków we wzajemnych transakcjach i jeżeli warunki te są podstawową lub jedyną przyczyną zaniżania dochodów podatnika (lub zawyżenia jego straty podatkowej). Przepis ten nie daje zatem uprawnienia organowi podatkowemu do obniżenia dochodów zadeklarowanych przez podatnika czy podwyższenia jego strat podatkowych (nawet jeśli podatnik zadeklarował dochód wyższy niż należny lub stratę niższą od należnej) jak również nie ma zastosowania w postępowaniach których stroną są wprawdzie podmioty pozostające w związkach wymienionych tym przepisem, ale u których powiązania te nie decydują o wysokości ustalenia cen transakcji. Przepis art. 11 ust. 8 ustawy CIT, wyłącza zatem możliwość szacowania dochodu przez organ podatkowy, w oparciu o art. 11 ust. 4 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy CIT, w przypadku świadczeń między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, w oparciu o wskazane tym przepisem metody ustalania wartości transakcji i dochodu do opodatkowania, co oznacza, że w relacjach między takimi spółkami organy podatkowe nie są uprawnione do „ doszacowania ” dochodów tych spółek lub „ obniżenia ” ich strat podatkowych, jeśli istniejące powiązania warunkują sposób ustalania między nimi cen. Z kolei przepisy art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 5 i 5a oraz art. 14 ustawy CIT stanowią generalną zasadę odnoszącą się do ustalania podatkowej wartości wszelkich przysporzeń otrzymanych lub należnych podatnikowi.
2016
29
lis

Istota:
Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Fragment:
Jak wynika z zastrzeżenia zawartego w art. 8 ust. 1 a ww. ustawy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatnika opodatkowanego na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W myśl natomiast art. 24 ust. 4 tejże ustawy dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania. W konsekwencji opodatkowanie uzyskanych przez podatnika dochodów z prowadzonych wspólnie z małżonkiem działów specjalnych produkcji rolnej winno nastąpić zgodnie z ww. zasadami, a więc w szczególności z uwzględnieniem ustalonego przez nich prawa do udziału w zysku. Jednakże dochody te są ustalane proporcjonalnie na podstawie jednych ksiąg zaprowadzonych wspólnie dla gospodarstwa rolnego w którym prowadzone są działy specjalne produkcji rolnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nieodpłatnym wykorzystywaniem przez niego nieruchomości stanowiących własność innych kościelnych osób prawnych, w sytuacji przeznaczania dochodów na cele kultu religijnego, oświatowo- wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno- opiekuńcze?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze zm., dalej: „ updop ”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop). Dochód – ustalony zgodnie z art. 7 albo 7a ust. 1, po odliczeniu (...) – stanowi podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a. Jednocześnie należy wskazać, że dochód podatkowy może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania w szczególności na podstawie art. 17 ust.1 updop. Wymieniony przepis zawiera katalog dochodów wolnych od podatku. Stwierdzenie, że dochód jest wolny od podatku, należy odczytywać jako wyłączenie z podstawy opodatkowania dochodów o jakich mowa w tym przepisie. Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca – Instytut jest jednostką organizacyjną Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej erygowaną przez Arcybiskupa Metropolitę, której na mocy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 552) nadana została osobowość prawna.
2016
28
lis

Istota:
Skutki powstale po stronie Wnioskodawcy jako wspolnika spolki majacej siedzibe w UE w zwiazku z umorzeniem udzialow w polskiej spolce kapitalowej bez wynagrodzenia posiadanych przez spolke majaca siedzibe w UE
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 updof - dochodem (przychodem) z udzialu w zyskach osob prawnych jest dochod (przychod) faktycznie uzyskany z tego udzialu, w tym takze dochod z umorzenia udzialow (akcji). Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 5d updof - dochodem z umorzenia akcji lub akcji w spolkach majacych osobowosc prawna jest nadwyzka przychodu otrzymanego w zwiazku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo 1l, albo art. 23 ust. 1 pkt 38, albo 38c: jezeli nabycie nastapilo w drodze spadku lub darowizny, kosztami uzyskania przychodu sa wydatki poniesione przez spadkodawce lub darczynce na nabycie tych udzialow lub akcji. Przepisy te maja zastosowanie wylacznie do wspolnika, ktorego udzialy sa umarzane (za wynagrodzeniem), Updof nie definiuja wprost pojecia ?dochodu faktycznie uzyskanego?. Przyjmuje sie, ze nalezy to rozumiec jako dochod faktycznie otrzymany (wyplacony) lub jako dochod postawiony do dyspozycji, co oznacza pozostawienie podatnikowi przyslugujacych mu pieniedzy i wartosci pienieznych, aby mogl on z nich swobodnie korzystac (swobodnie zdecydowac o sposobie ich wykorzystania) - wyrok WSA w Warszawie z 10 grudnia 2009 r., III SA/Wa 1059/09 . W odniesieniu do wspolnika zbywajacego udzialy wskazac nalezy, ze stosownie do art. 24 ust. 5d u.p.d.o.f., dochodem z umorzenia udzialow lub akcji w spolkach majacych osobowosc prawna jest nadwyzka przychodu otrzymanego w zwiazku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy po stronie Wnioskodawcy w związku z przejęciem E. w ramach połączenia odwrotnego powstanie przychód (dochód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych ?2. Czy ew. umorzenie udziałów własnych, które W. przejmie w wyniku połączenia z E. wiąże się z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
Fragment:
Po stronie Wnioskodawcy nie dojdzie w szczególności do powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT, gdyż – pomijając kwestię braku wynagrodzenia z tytułu umorzenia – planowane jest umorzenie udziałów własnych Wnioskodawcy, a nie udziałów posiadanych przez Wnioskodawcę w innej spółce. Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, dotyczy dochodów uzyskiwanych z udziałów (akcji) innych spółek przez podmioty będące ich wspólnikami, a nie udziałów (akcji) posiadanych w samym sobie. Dlatego też umorzenie udziałów (akcji) wymienione w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o CIT, nie odnosi się do sytuacji opisanej we wniosku. Analogiczny pogląd jest prezentowany przez przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, których zdaniem w stosunku do spółki umarzającej udziały nie można mówić o osiągnięciu dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych (art. 10 ustawy o CIT), gdyż spółka umarza własne udziały (akcje), a nie udziały (akcje) w innej spółce (T. Jezierski, „ Połączenie odwrotne spółek kapitałowych w aspekcie prawa handlowego i podatkowego ” Monitor Podatkowy 2008, nr 9. s. 12).
2016
28
lis

Istota:
Odliczenie ulgi prorodzinnej.
Fragment:
Natomiast w myśl art. 23 ust. 3 tejże umowy, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem Umowy, osiągany dochód lub posiadany majątek przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od podatku w tym Państwie, to niemniej jednak takie Państwo może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby, wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód lub majątek. W świetle powyższego dochody ze stosunku pracy uzyskiwane przez Wnioskodawcę w okresie w którym w Polsce podlegał ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegały opodatkowaniu tylko w Islandii. W konsekwencji dochodów tych nie należy wykazywać w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok, jak również nie należy ich uwzględniać przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Natomiast zasiłek tacierzyński nie jest zaliczany do wynagrodzenia z tytułu pracy, zatem nie ma do niego zastosowania art. 15 ww. umowy regulujący opodatkowanie dochodów z tytułu pracy najemnej. Ponadto umowa polsko – islandzka w swej treści nie zawiera odrębnego przepisu, który regulowałby sposób opodatkowania dochodów z tytułu zasiłku tacierzyńskiego, zatem w stosunku do uzyskanego przez Wnioskodawcę zasiłku tacierzyńskiego zastosowanie ma art. 21 umowy polsko –islandzkiej regulujący zasady opodatkowania innych dochodów. W myśl tego przepisu, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.
2016
28
lis

Istota:
Czy dochód i działalność Spółdzielni socjalnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z okoliczności opisanych we wniosku wynika, że Wnioskodawca uzyskuje dochody z obsługi lodowiska oraz organizowania warsztatów artystycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 43 Ustawy wynika, że istotny jest cel wydatkowania dochodu, a nie źródło jego pochodzenia. Zatem wskazany dochód Wnioskodawcy uzyskiwany z prowadzenia określonej działalności gospodarczej może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 43 Ustawy, w zakresie, w jakim zostanie przeznaczony i wydatkowany w roku podatkowym na cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, jeżeli Spółdzielnia wydatkuje w roku podatkowym dochód na cele statutowe, będące jednocześnie celami o jakich mowa w powołanym wyżej przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to dochód ten zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji stanowisko przedstawione we wniosku o braku możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego należało uznać za nieprawidłowe. Końcowo zauważyć (...)
2016
28
lis

Istota:
Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
(...) dochód może być zwolniony z podatku jeżeli w całości został przeznaczony na cele mieszkaniowe? Jakie środki, koszty podnoszą wartość mieszkania? W ocenie Wnioskodawczyni nabywając lokal mieszkalny za środki pochodzące z kredytu i dokonując jego zbycia przed upływem 5 lat nie odniosła znaczącej korzyści materialnej. Cały dochód przeznaczyła na spłatę kredytu. Wnioskodawczyni uważa więc, że w przedstawionej sytuacji powinny znaleźć zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania, ponieważ spłacając kredyt Wnioskodawczyni zaspokoiła cele mieszkaniowe, co uprawnia Ją do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie (...)
2016
27
lis

Istota:
Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
W związku z tym nie uzyskała żadnego przychodu ani dochodu. Dochód uzyskał Jej ojciec i babcia w 1990 r. Wtedy było też przekazanie garażu, pieniędzy i zapłacenie opłat i podatków.Teraz było tylko uporządkowanie praw do nieruchomości. W związku z powyższym opisem Wnioskodawczyni zadała następujące pytanie. Czy w opisanej sytuacji należny jest podatek dochodowy, skoro nie wystąpił żaden dochód, a miało miejsce tylko uporządkowanie praw własności do gruntu? Wnioskodawczyni uważa, że podatek dochodowy od osób fizycznych jak sama jego nazwa wskazuje płaci się w przypadku uzyskania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. W przypadku Wnioskodawczyni nie wystąpił żaden dochód, ponieważ nieruchomość otrzymała na podstawie darowizny od ojca w 2014 r. i przekazała ją nieodpłatnie w 2015 r. Nie otrzymała żadnych pieniędzy ani innej formy zadośćuczynienia i żadnych korzyści majątkowych – co zostało potwierdzone w akcie notarialnym. Było to tylko sprostowanie dokumentów z 1990 r. Wycena nieruchomości i forma aktu – sprzedaż – była tylko dla potrzeb notariusza, żeby uregulować udziały w nieruchomości i naprawić błąd z 1990 r.
2016
27
lis

Istota:
W zakresie opodatkowania „u źródła” dochodu ze sprzedaży oprogramowania komputerowego
Fragment:
Ustalenie zakresu obowiązku podatkowego podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p., z tytułu uzyskania przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. wymaga zatem każdorazowo rozważenia postanowień konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ustalenia charakteru danego dochodu według rodzajów dochodów wymienionych w umowie, przyporządkowania dochodu do właściwej grupy według definicji wynikających z danej umowy, odkodowania postanowień umowy co do możliwości opodatkowania dochodu w państwie źródła, wreszcie ustalenia właściwej stawki opodatkowania. Niedopuszczalne jest przy tym dokonywanie powyższych ustaleń wbrew regulacjom właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, lecz w oparciu o rozwiązania Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku (Raport Komitetu Spraw Podatkowych z dnia 24 czerwca 1997 r.), czy też Komentarz do Modelowej Konwencji OECD. Modelowa Konwencja OECD nie jest bowiem źródłem prawa, które kształtowałoby bezpośrednio obowiązki podatkowe podmiotów państw sygnatariuszy. Jest to dokument skierowany do państw członków OECD. Zgodnie z zaleceniem Rady OECD, postanowieniami Modelowej Konwencji kierować się winny państwa członkowskie OECD przy zawieraniu lub rewizji dwustronnych konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Natomiast organy podatkowe odwoływać się winny do Komentarza do Modelowej Konwencji, ale przy stosowaniu i interpretacji umów podatkowych dwustronnych opartych na Modelowej Konwencji.
2016
26
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dochód
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.