ITPP2/4512-138/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem VAT?
ITPP2/4512-138/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. dłużnik
  3. komornik
  4. majątek prywatny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obciążenia podatkiem dostawy udziału w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w trybie egzekucji komorniczej (KM XXXX/...) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obciążenia podatkiem dostawy udziału w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w trybie egzekucji komorniczej (KM XXXX/...).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan postępowanie egzekucyjne skierowane do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w mieście ... przy ul. S., obręb ..., działka nr 216, KW ..., o pow. 0,0705 ha (sklasyfikowana zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jako B). Działka gruntu jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik, w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie (udział 1/2 Roman B., udział 1/2 Roman B.). Przed domem zarządzono ciągi piesze i podjazd, utwardzone kostką betonową. Nieruchomość ogrodzona od frontu płotem składającym się z murowanych słupów wykonanych z cegły klinkierowej oraz przęseł z elementów kutych wraz z brama kutą otwieraną automatycznie. Działka gruntu uzbrojona w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, wybudowany został na przestrzeni lat 2001-2002. Obiekt jest trzykondygnacyjny (przyziemie, parter, I piętro) z poddaszem nieużytkowym. W 2002 r. został oddany do użytkowania. Nieruchomość wyposażona w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, centralnego ogrzewania (zasilane piecem gazowym, dwufunkcyjnym z odstojnikiem ciepła, rozprowadzane za pomocą grzejników konwektorowych) oraz alarmową. Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej ... z dnia 20 września 2002 r. Zgodnie z ustaleniami niniejszego planu miejscowego nieruchomość stanowi obszary oznaczone symbolem – 15 MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dnia 31 stycznia 2001 r. Prezydent Miasta ... wydała decyzję ustanawiającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami infrastruktury technicznej na terenie działki nr 216 przy ul. M. w miejscowości ... Z informacji udostępnionych przez urząd skarbowy wynika, ze dłużnik zgłosił zaprzestanie wykonywania działalności z dniem 1 stycznia 2012 r. Brak informacji na temat dochodów uzyskiwanych z tytułu najmu (za ostatnie 5 lat).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż udziału w nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 (a contrario) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, egzekucyjna sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w postaci działki nr 216 położonej w mieście ... przy ul. M., dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi księgę wieczystą, jest zwolniona od podatku, bowiem:

  1. Przedmiotowa „egzekucja”, do której skierowano egzekucje sądową, stanowi prywatną własność dłużnika i zaspokaja jego cele socjalne, w związku z czym dłużnik nie może być uznany za czynnego podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Sytuację tę potwierdza wyrok z dnia 10 listopada 2011 r.. sygn.. akt I FSK 1665/11 Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym powołując się na wynikające ze sprawy okoliczności faktyczne towarzyszące sprzedaży, które w żadnym zakresie nie wskazywały na aktywność osoby fizycznej w przedmiocie zbycia nieruchomości w zakresie porównywalnym do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Jak wynika z informacji urzędu skarbowego, dłużnik nie zajmuje się tego rodzaju działalnością gospodarczą. W niniejszej sprawie mamy do czynienia z czynnościami mieszczącymi się w ramach zarządu majątkiem prywatnym – niemających cech działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów VAT.
  2. Ustawodawstwo sądów krajowych i unijnych jednoznacznie sprzeciwia się opodatkowaniu sprzedaży majątku prywatnego osób fizycznych niebędących – w rozumieniu przepisów prawa – czynnymi podatnikami VAT, a w niniejszej sprawie sprzedaż egzekucyjna przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej ma charakter przymusowy i niezależny od woli dłużnika, który podlega temu przymusowi z racji prawomocnego orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzule wykonalności.
  3. Podobne stanowisko, jak przedstawione w pkt 1 i 2, zajął ETS w wyroku z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych C-180/10 i C-181 stwierdzając, ze w sytuacji kiedy towarzyszące sprzedaży nieruchomości okoliczności nie są zależne od woli osoby w wypadku dostawy nieruchomości, wtedy takiej osoby nie można uznać za podatnika podatku od wartości dodanej w rozumieniu art. 9 ust. 1 i art. 12 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE zwłaszcza w sytuacji, jeżeli sprzedaż ta następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym tej osoby.

Przedstawione wyżej przesłanki, zdaniem Wnioskodawcy, były podstawą do uznania, ze sprzedaż egzekucyjna tej nieruchomości zabudowanej jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 15 ust. 1 i 2 (a contrario) ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług w wypadku dostawy budynków, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, w związku z czym sprzedaż gruntu nie mam charakteru samodzielnego lecz jest związana z obiektem, który z tym gruntem jest trwale związany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Artykuł 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Żeby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1, z późn. zm.), działalność gospodarczą obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie w sposób ciągły, własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów – jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze, czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być dokonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że do planowanej dostawy udziału w prawie własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dłużnik nie wystąpi w niej charakterze podatnika, ponieważ czynność ta nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy. Okoliczności faktyczne sprawy nie wskazują bowiem żeby przedmiotowa nieruchomość była wykorzystywana w działalności gospodarczej. W konsekwencji planowana sprzedaż udziału w prawie własności będzie sprzedażą majątku osobistego dłużnika, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Końcowo należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej został (zostanie) określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.