IPPB3/423-319/12-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

W którym momencie kapitalizacja odsetek naliczonych na pożyczkach z tytułu których Spółka jest dłużnikiem, powodować będzie po stronie Spółki powstanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości skapitalizowanych odsetek?
IPPB3/423-319/12-2/EŻinterpretacja indywidualna
 1. dłużnik
 2. odsetki skapitalizowane
 3. pożyczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24.05.2012r. (data wpływu 25.05.2012r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów podatkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową prawa polskiego będącą operatorem platformy telewizyjnej „n”. Spółka należy do międzynarodowej grupy medialnej I.

Spółka jest dłużnikiem z tytułu szeregu umów pożyczek z podmiotami z grupy, w tym z X S.A. (dalej: Pożyczkodawca”).

Obecnie, w związku z planowaną restrukturyzacją biznesową grupy I, Spółka oraz Pożyczkodawca rozważają kapitalizację odsetek naliczonych na przedmiotowych pożyczkach, tj. doliczenie ich do kwot głównych pożyczek, stanowiąc tym samym w przyszłości podstawę do naliczania kolejnych odsetek (możliwość kapitalizacji odsetek wynika bezpośrednio z umów pożyczek bądź zostanie potwierdzona w drodze zawarcia aneksów do ww. umów pożyczek).

Odsetki z tytułu przedmiotowych pożyczek spełniają warunki uznania za koszty uzyskania przychodu w świetle art. 15 ust. 1 Ustawy o pdop i były przeznaczone na bieżącą działalność operacyjną Spółki (z szczególności nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 12, art. 16g ust. 3 i ust. 4 Ustawy o pdop).

Przedmiotem niniejszego wniosku są odsetki od pożyczek, do których nie stosuje się art. 16 ust 1 pkt 60 i 61 Ustawy o pdop.

W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym Spółka zadała następujące pytanie:

W którym momencie kapitalizacja odsetek naliczonych na pożyczkach z tytułu których Spółka jest dłużnikiem, powodować będzie po stronie Spółki powstanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości skapitalizowanych odsetek...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, naliczone odsetki na pożyczkach, z tytułu których Spółka jest dłużnikiem, stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Tym samym, odsetki od zobowiązań można uznać za koszt podatkowy dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty (metoda kasowa), pod warunkiem, że ich odliczalność nie jest ograniczona na mocy innych przepisów Ustawy o pdop (np. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o pdop regulujący kwestie tzw. cienkiej kapitalizacji).

Jednocześnie, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 10 lit.a Ustawy o pdop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów). A contrario za koszt uzyskania przychodów u pożyczkobiorcy należy uznać skapitalizowane odsetki, pod warunkiem, że nie znajdują zastosowania inne przepisy Ustawy o pdop (np. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 Ustawy o pdop).

Kapitalizacja odsetek nie jest zdefiniowana na gruncie przepisów Ustawy o pdop. W praktyce, kapitalizacja polega na ich doliczeniu do kwoty głównej długu. W wyniku kapitalizacji odsetek pożyczkobiorca niejako pozostawia je do dyspozycji pożyczkodawcy, który z kolei rozporządza nimi przez dopisanie do kwoty należności głównej. Z ekonomicznego punktu widzenia, wierzyciel na moment kapitalizacji uzyskuje korzyść majątkową w postaci zwiększenia kwoty, od której dalej będą naliczane odsetki. W rezultacie kapitalizacji, odsetki tracą odrębny byt prawny jako należności uboczne i stają się częścią kwoty głównej zobowiązania (pożyczki). Tym samym, ostateczne rozliczenie nie obejmuje tych odsetek, lecz stanowi spłatę powiększonej kwoty głównej pożyczki. Wynika z tego, że kapitalizacja wywiera ten sam skutek prawny, co zapłata, tj. zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty w przyszłości.

W ocenie Wnioskodawcy, brzmienie art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o pdop w zakresie momentu odliczalności odsetek (metoda kasowa) oraz art. 16 ust. 1 pkt 10 lit.a Ustawy o pdop wskazującego, iż skapitalizowane odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów, prowadzi do wniosku, że na gruncie Ustawy o pdop kapitalizacja odsetek jest traktowana na równi z ich zapłatą.

Podobne stanowisko zostało wyrażone również przez Ministra Finansów w szeregu interpretacji prawa podatkowego. I tak przykładowo:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 28 listopada 2011r., sygn. IPTB3/423- 213/11-3/IR;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 6 czerwca 2011r., sygn. ITPB3/423-125/11/MK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 grudnia 2010r., sygn. IPPB5/423-668/10-2/DG;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 26 listopada 2010r., sygn. IPPB3/423-697/10-2/EB;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 4 czerwca 2009r., sygn. IPPB3/423-168/09-4/KK;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 24 kwietnia 2009r., sygn. IPPB3/423-101/09-2/AS;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 8 października 2009r., sygn. ILPB3/423-534/09-4/ŁM.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a oraz art. 16 ust. 1 pkt 11 Ustawy o pdop, odsetki stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji.

Spółka podkreśla, że X S.A. (jako Pożyczkodawca) również zwróciła się do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie po jej stronie skutków podatkowych opisanego powyżej zdarzenia przyszłego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, w tym zakresie odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.