IBPP2/443-1202/14/ICz | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka - Dłużnik może skorzystać z prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego od spłaconej wierzytelności oraz czy Dłużnik zwiększa podatek naliczony w dacie uregulowania należności?
IBPP2/443-1202/14/ICzinterpretacja indywidualna
 1. dług
 2. dłużnik
 3. syndycy
 4. wierzyciel
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 listopada 2014r. (data wpływu 1 grudnia 2014r.), uzupełnionym pismem z 24 lutego 2015r. (data wpływu 27 lutego 2015r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Spółka - Dłużnik może skorzystać z prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego od spłaconej wierzytelności oraz czy Dłużnik zwiększa podatek naliczony w dacie uregulowania należności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania czy Spółka - Dłużnik może skorzystać z prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego od spłaconej wierzytelności oraz czy Dłużnik zwiększa podatek naliczony w dacie uregulowania należności.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 lutego 2015r. (data wpływu 27 lutego 2015r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 17 lutego 2015r. znak: IBPP2/443-1202/14/ICz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dłużnik, upadły) prowadziła działalność gospodarczą polegającą między innymi na budowie Autostrady jako konsorcjant - inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W dniu 13 czerwca 2012r. została ogłoszona upadłość likwidacyjna Spółki. W związku z nieuregulowaniem wierzytelności na rzecz Ś. Sp. z o.o., wynikających z faktur za zakupione materiały dotyczące budowy autostrady, wierzyciel dokonał korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., dłużnik dokonał korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r. Powstałe zobowiązanie podatkowe Spółki zostało zgłoszone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (...)na listę wierzytelności i wypłacone przez upadłego na rzecz Urzędu Skarbowego w maju 2014 roku.

Z informacji powziętych od inwestora upadłego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, iż wierzyciel Spółki otrzymał zapłatę za nieuregulowane zobowiązanie częściowo w miesiącu listopadzie 2012r., a pozostałe środki we wrześniu 2013r. Środki pieniężne zostały wypłacone przez GDDKiA z kwoty otrzymanej z uruchomionej Gwarancji Ubezpieczeniowej ( SA) należytego wykonania umowy przez Spółkę.

W trakcie postępowania upadłościowego zgodnie z Ustawą Prawo Upadłościowe i Naprawcze Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zgłosił względem upadłego wierzytelność z tytułu uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy na rzecz GDDKiA. Dokumentem potwierdzającym fakt uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej jest potwierdzenie wykonania przez Bank przelewu kwoty gwarancji z rachunku Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. na rachunek GDDKiA, załączone do zgłoszenia wierzytelności przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA.

Jednocześnie dokumentem stwierdzającym wypłatę otrzymanych środków przez GDDKiA na rzecz wierzyciela Ś. Sp. z o.o. jest pismo z dnia 5 listopada 2014r. informujące o sposobie rozliczenia otrzymanej kwoty z tytułu uruchomionej gwarancji Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. przez GDDKiA.

Wierzytelność Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA z tytułu wypłaconej gwarancji ubezpieczeniowej została uznana jako zobowiązanie Upadłego i zaliczona do IV kategorii zaspokojenia. Na chwilę obecną wierzyciele, których wierzytelności zostały ujęte w kat. IV, nie zostali zaspokojeni.

W piśmie uzupełniającym z 24 lutego 2015r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i wyjaśnił, że:

1.Ś. Sp. z o.o., (...) środki pieniężne otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 6 listopada 2012 r. kwota 470 869,33 zł oraz w dniu 23 września 2013 r. kwota 470 869,34 zł potraktowały jako uregulowanie poniższych faktur niezapłaconych przez WSA w upadłości likwidacyjnej (Informacja powzięta od wierzyciela), na które zgodnie z art. 89a ustawy o VAT dokonał korekty podatku należnego w deklaracji VAT za miesiąc lipiec 2012 roku:

 • BR/08971/MS/122011/FVS kwota 113 629,86 zł
 • SD/09033/MS/122011/FVS kwota 149 609,08 zł
 • BR/09034/MS/122011/FVS kwota 137 147,46 zł
 • BR/09035/MS/122011/FVS kwota 137 609,57 zł
 • BR/09090/MS/122011/FVS kwota 137 774,02 zł
 • BR/09123/MS/122011/FVS kwota 132 589,94 zł
 • BR/09143/MS/122011/FVS kwota 133 378,74 zł

2.Ś. Sp. z o.o., (....), w związku z otrzymaną należnością od GDDKiA dokonały zwiększenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. proporcjonalnie w deklaracjach za miesiąc listopad 2012 roku oraz miesiąc wrzesień 2013 roku w kwocie odpowiadającej całej wierzytelności. Informacja powzięta od wierzyciela.

3.Wnioskodawca S.A. w upadłości likwidacyjnej nie został poinformowany przez Ś. Sp. z o.o. o dokonaniu korekty podatku należnego w związku z otrzymaną należnością. Wierzyciel zawiadomił Naczelnika Urzędu Skarbowego o dokonanej korekcie podatku należnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy spółka może skorzystać z prawa do zwiększenia kwoty podatku naliczonego od wierzytelności zapłaconej przez GDDKiA na rzecz Ś. SA...
 2. Czy spółka zwiększa podatek naliczony w dacie uregulowania przez GDDKiA, czy w dacie powzięcia informacji o rozliczeniu wypłat z gwarancji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka może skorzystać z prawa zwiększenia kwoty podatku naliczonego od zapłaconej wierzytelności przez GDDKiA. Przepisy dotyczące art. 89b nie określają wprost przez kogo należność powinna być uregulowana.

Ad. 2

Spółka zgodnie z art. 89b p. 4 ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana, czyli w częściowo w listopadzie 2012r. i wrześniu 2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ww. ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r., podatnik może skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Korekta podatku dotyczy również kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności odpisanej jako nieściągalna lub której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl ust. 4 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r., w przypadku gdy po dokonaniu korekty określonej w ust. 1 należność została uregulowana w jakiejkolwiek formie, podatnik, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek należny zwiększa się w odniesieniu do tej części. której dokonuje korekty podatku należnego określonej w ust. 1, zawiadomić o korekcie, o której mowa w ust. 1, właściwy dla podatnika urząd skarbowy wraz z podaniem kwot korekty podatku należnego.

W brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. przepis art. 89a ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Mając na uwadze przepis art. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy stwierdzić, że w przypadku gdy w odniesieniu do danej wierzytelności podatnik (wierzyciel) skorzystał z procedury „ulgi na złe długi” na podstawie art. 89a ustawy, a następnie wierzytelność ta została uregulowana w jakiejkolwiek formie, to zgodnie z tym przepisem, obowiązany jest on do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana.

Należy podkreślić, że przepis art. 89a ust. 4 ustawy nie wprowadza wymogu, aby należność została uregulowana tylko i wyłącznie przez dłużnika, ale w sposób ogólny stanowi o uregulowaniu należności w jakiejkolwiek formie. Tym samym, uregulowanie należności przez podmiot trzeci również spowoduje, że u wierzyciela powstanie obowiązek rozliczenia (zwiększenia) podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność zostanie uregulowana.

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2012r., w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6, i nieuregulowania należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, podatnik (dłużnik) jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia podatku naliczonego podlegającego odliczeniu lub w przypadku jego braku, do odpowiedniego powiększenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia.

W art. 89b ust. 2 ustawy wskazano, że w przypadku częściowego uregulowania należności przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części (art. 89b ust. 4 ustawy).

Natomiast od 1 stycznia 2013 r. przywołane wyżej przepisy art. 89b ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy otrzymały brzmienie:

 • W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89b ust. 1).
 • W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2).
 • W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części (art. 89b ust. 4).

Przywołany powyżej przepis art. 89b ust. 4 ustawy zawiera uregulowanie prawne kierowane do dłużnika, który zobowiązany był i dokonał korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy, w sytuacji gdy wierzytelność, której dotyczył korygowany podatek naliczony, została uregulowana. Przepis art. 89b ust. 4 ustawy, w takiej sytuacji przewiduje prawo do zwiększenia przez dłużnika kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1.

Należy zauważyć, że przepis art. 89b ust. 4 ustawy, podobnie jak przywołany wcześniej przepis art. 89a ust. 4 ustawy, nie wprowadza wymogu, aby należność została uregulowana tylko i wyłącznie przez dłużnika, ale w sposób ogólny stanowi o uregulowaniu należności. Tym samym, uregulowanie należności przez podmiot trzeci spowoduje, że u dłużnika powstanie uprawnienie do zwiększenia przez niego kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę skorygowanego wcześniej podatku. Tym bardziej, że jednocześnie w tej sytuacji, co już wcześniej wskazano, u wierzyciela powstanie obowiązek rozliczenia (zwiększenia) podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadziła działalność gospodarczą polegającą między innymi na budowie Autostrady jako konsorcjant - inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W dniu 13 czerwca 2012r. została ogłoszona upadłość likwidacyjna Spółki. W związku z nieuregulowaniem wierzytelności na rzecz Ś. Sp. z o.o., wynikających z faktur za zakupione materiały dotyczące budowy autostrady, wierzyciel dokonał korekty podatku należnego w trybie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r., dłużnik dokonał korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012r.

Powstałe zobowiązanie podatkowe Spółki zostało zgłoszone przez Urząd Skarbowy na listę wierzytelności i wypłacone przez upadłego na rzecz Urzędu Skarbowego w maju 2014 roku.

Z informacji powziętych od inwestora upadłego - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, iż wierzyciel Spółki otrzymał zapłatę za nieuregulowane zobowiązanie częściowo w miesiącu listopadzie 2012r., a pozostałe środki we wrześniu 2013r. Środki pieniężne zostały wypłacone przez GDDKiA z kwoty otrzymanej z uruchomionej Gwarancji Ubezpieczeniowej ( SA) należytego wykonania umowy przez Spółkę.

W trakcie postępowania upadłościowego zgodnie z Ustawą Prawo Upadłościowe i Naprawcze Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zgłosił względem upadłego wierzytelność z tytułu uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy na rzecz GDDKiA. Dokumentem potwierdzającym fakt uruchomienia gwarancji ubezpieczeniowej jest potwierdzenie wykonania przez Bank (...) przelewu kwoty gwarancji z rachunku Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. na rachunek GDDKiA, załączone do zgłoszenia wierzytelności przez SA.

Jednocześnie dokumentem stwierdzającym wypłatę otrzymanych środków przez GDDKiA na rzecz wierzyciela Ś. Sp. z o.o. jest pismo z dnia 5 listopada 2014r. informujące o sposobie rozliczenia otrzymanej kwoty z tytułu uruchomionej gwarancji S.A. przez GDDKiA. Wierzytelność Towarzystwa Ubezpieczeniowego SA z tytułu wypłaconej gwarancji ubezpieczeniowej została uznana jako zobowiązanie Upadłego i zaliczona do IV kategorii zaspokojenia.

Ś. Sp. z o.o., środki pieniężne otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 6 listopada 2012 r. kwota 470 869,33 zł oraz w dniu 23 września 2013 r. kwota 470 869,34 zł potraktowały jako uregulowanie faktur niezapłaconych przez Wnioskodawcę SA w upadłości likwidacyjnej. Ś. Sp. z o.o., w związku z otrzymaną należnością od GDDKiA dokonały zwiększenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana zgodnie z art. 89a ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. proporcjonalnie w deklaracjach za miesiąc listopad 2012 roku oraz miesiąc wrzesień 2013 roku w kwocie odpowiadającej całej wierzytelności.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz stan prawny należy stwierdzić, iż na dłużniku, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług jest stroną, która dokonuje korekty podatku naliczonego, ciążą obowiązki wynikające z art. 89b tej ustawy.

Jak wynika z art. 89b ust. 4 w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.

Termin „należność uregulowana w jakiejkolwiek formie” obejmuje zaspokojenie wierzyciela, powodujące wygaśnięcie jego roszczeń wobec dłużnika. Wykonanie to może nastąpić w różny sposób, uzgodniony przez strony.

W związku z powyższym należy uznać, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku nastąpiło uregulowanie należności, bowiem w przedmiotowej sytuacji dług wobec Wierzyciela został uregulowany poprzez wypłatę środków pieniężnych wypłaconych przez GDDKiA z kwoty otrzymanej z uruchomionej Gwarancji Ubezpieczeniowej ( SA).

Wierzyciel – Ś. Sp. z o.o. - środki pieniężne otrzymane w dniu 6 listopada 2012 r. oraz w dniu 23 września 2013 r. od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad potraktował jako uregulowanie faktur niezapłaconych przez Wnioskodawcę SA w upadłości likwidacyjnej. W świetle powyższego należy uznać, iż opisana we wniosku wypłata środków pieniężnych przez GDDKiA z otrzymanej Gwarancji Ubezpieczeniowej będzie stanowiła formę uregulowania należności wynikającej z faktur VAT za zakupione materiały dotyczące budowy autostrady na gruncie ustawy o VAT.

Wobec powyższego zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy, w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, Dłużnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.

W omawianym przypadku uregulowanie należności nastąpiło odpowiednio w listopadzie 2012r. i wrześniu 2013r. proporcjonalnie w kwocie odpowiadającej całej wierzytelności.

Skoro osiągnięto skutek wypełnienia zobowiązania wobec Wierzyciela przez wypłatę środków pieniężnych z uruchomionej Gwarancji Ubezpieczeniowej, tym samym Wnioskodawca może dokonać zwiększenia kwoty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 4 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano przedmiotową należność tj. odpowiednio do uregulowanych kwot w listopadzie 2012r. i wrześniu 2013r.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań pierwszego i drugiego jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy w okolicznościach przedstawionych we wniosku wierzyciel Wnioskodawcy był uprawniony do skorzystania z „ulgi na ze długi” a Wnioskodawca jako Dłużnik zobowiązany do dokonania korekty przewidzianej art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.