IBPB-2-1/4511-296/15/PM | Interpretacja indywidualna

Czy umorzone w części należności dłużnika alimentacyjnego G.M. z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym (wraz z odsetkami) stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy Gmina powinna wystawić dłużnikowi alimentacyjnemu PIT-8C?
IBPB-2-1/4511-296/15/PMinterpretacja indywidualna
  1. dłużnik
  2. fundusz alimentacyjny
  3. należność
  4. przychód
  5. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu do Biura – 13 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z umorzeniem świadczeń dłużnikowi alimentacyjnemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C w związku z umorzeniem świadczeń dłużnikowi alimentacyjnemu.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 1 września 2015 r. wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie.

Wniosek uzupełniono 7 września 2015 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, jako jednostka gminna został powołany do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej. Działania te obejmują m.in. realizację zadań związanych z funduszem alimentacyjnym na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W myśl ww. ustawy osoby uprawnione do otrzymania świadczeń alimentacyjnych otrzymują wypłatę tego świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie zaświadczenia organu egzekucyjnego o bezskuteczności egzekucji wobec dłużnika alimentacyjnego. Dłużnicy alimentacyjni są następnie zobowiązani do zwrotu należności w wysokości wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami. Po zakończeniu okresu świadczeniowego, dłużnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie powyższych kwot. Gmina, jako organ właściwy, po rozpatrzeniu wniosku dłużnika może wydać decyzję administracyjną w sprawie umorzenia należności dłużnikowi alimentacyjnemu z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną dłużnika.

W okolicznościach sprawy objętej nin. wnioskiem 12 grudnia 2014 r. dłużnik alimentacyjny G.M. złożył w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek o umorzenie w całości zaległości powstałych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego na uprawnione do otrzymywania tego świadczenia małoletnie dzieci. Następnie 11 lutego 2015 r. wniosek został zmodyfikowany przez dłużnika w ten sposób, że wniósł on o umorzenie w części zaległości alimentacyjnych za okres 2009/2010, a także o odroczenie terminu spłaty pozostałych należności z tego tytułu.

Zgodnie z art. 20 ust. 2, art. 27 ust. 1, 1a, art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 12 lutego 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy M. decyzją umorzył w części należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego we wnioskowanym zakresie, tj. za okres 2009/2010. Uzasadnieniem tej decyzji była ciężka sytuacja materialna i rodzinna, przede wszystkim bezrobocie, wielodzietność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy umorzone w części należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobom uprawnionym (wraz z odsetkami) stanowią dla dłużnika alimentacyjnego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to czy Gmina powinna wystawić dłużnikowi alimentacyjnemu PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z umorzeniem dłużnikowi alimentacyjnemu należności, dłużnik uzyskuje przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten jest jednak zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie innych przepisów. W przedmiotowej sprawie zachodzi okoliczność zwalniająca od podatku dochodowego (bezskuteczna egzekucja alimentów wobec dłużnika alimentacyjnego). Wobec tego zwolnienia, Gmina M. nie ma obowiązku sporządzania z tego tytułu deklaracji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 859), organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

  • 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
  • 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
  • 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej(ust. 2 i 3 art. 30 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę treść zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy, należy uznać, iż umorzone dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, mieszczą się w jego zakresie. Przepis ten w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1316), zwalnia od podatku m.in. świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów na podstawie odrębnych przepisów.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C w związku z umorzeniem należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Przychód ten bowiem objęty jest zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.