0114-KDIP1-3.4012.133.2018.2.ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 26 lutego 2018 r.) uzupełnionego w dniu 2 maja 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 24 kwietnia 2018 r. (skutecznie doręczone 27 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych (pyt. 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych (pyt. 1).

Wniosek uzupełniony został w dniu 2 maja 2018 r. (data wpływu 7 maja 2018 r.) w odpowiedzi na wezwanie tut. Organu z dnia 24 kwietnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku:

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizował sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Firma Transportowa, wystawiając faktury:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. z terminem płatności do 13 maja 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. z terminem płatności do 22 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. z terminem płatności do 19 maja 2017 r.,
 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. z terminem płatności do 10 czerwca 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 17 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 24 czerwca 2017 r.

Na dzień sprzedaży Dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS jak również poprzez dane w CEiDG.

Mimo upływu terminu płatności Firma Transportowa - Dłużnik, nie uregulował wymienionych wyżej należności. Z uwagi na fakt, że na kontach księgowych Podatnika każda z wierzytelności wyszczególniona powyżej, figurowała jako wierzytelność nieuregulowana i mimo kierowanych do Dłużnika wezwań do zapłaty pozostała nie uregulowana Podatnik uznał, iż w stosunku do każdej z w/w wierzytelności nieściągalność została uprawdopodobniona, tj. wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego na fakturze.

W związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, Wnioskodawca dokonał obniżenia podatku należnego w deklaracjach podatkowych składanych za okres, w którym nieściągalność każdej z wierzytelności uznana została za uprawdopodobnioną, tj. za okres w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego w fakturze (dla każdej wierzytelności w nawiasie wskazano liczbę dni które upłynęły od dnia terminu płatności określonego w fakturze).

Podatnik, na podstawie art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j. z dnia 24 czerwca 2017 r.) dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za 10/2017, m.in. w zakresie wierzytelności objętych wskazanymi wyżej, wystawionymi na rzecz Dłużnika fakturami:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. (na dzień korekty upływ 192 dni od terminu płatności),
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. (na dzień korekty upływ 183 dni od terminu płatności),
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. (na dzień korekty upływ 186 dni od terminu płatności).

Deklaracja VAT-7 za 10/2017 r. wraz z formularzem VAT-ZD (obejmującym zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o skorygowaniu podstawy opodatkowania) została złożona w dniu 22 listopada 2017 r., UPO.

Na dzień składania wniosku Podatnik dokonał weryfikacji Dłużnika jako czynnego podatnika VAT (wydruk z Portalu Podatkowego z dnia 22 listopada 2017 r.).

Dokonując rozliczenia za miesiąc 11/2017 Podatnik dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego, uwzględniając faktury wystawione na rzecz Dłużnika, m.in.:

 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. (na dzień korekty upływ 192 dni od terminu płatności),
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. (na dzień korekty upływ 185 dni od terminu płatności),
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. (na dzień korekty upływ 178 dni od terminu płatności).

Deklaracja VAT-7 za 11/2017 r. wraz z formularzem VAT-ZD (obejmującym zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o skorygowaniu podstawy opodatkowania) została złożona w dniu 20 grudnia 2017 r., UPO.

Na dzień składania wniosku Podatnik dokonał weryfikacji Dłużnika jako czynnego podatnika VAT (wydruk z Portalu Podatkowego z dnia 20 grudnia 2017 r.).

W okresie do dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność każdej z tych wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, żadna z tych wierzytelności nie została uregulowana na rzecz Wierzyciela, ani też nie została w jakiejkolwiek formie zbyta.

Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji Dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS.

Na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, nie było prowadzone w stosunku do Dłużnika postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, ani postępowanie obejmujące likwidację Dłużnika.

Organ podatkowy na podstawie art. 272 ustawy Ordynacja podatkowa wezwał Podatnika do złożenia korekt deklaracji za miesiąc październik 2017 r. oraz listopad 2017 r. w związku z niespełnieniem warunków, o których mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie faktur:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r.,
 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r.

Podatnik na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność każdej z tych wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, tj. w której Wnioskodawca miał prawo dokonać korekty podatku należnego w związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca wraz z deklaracjami podatkowymi za 10/2017 oraz 11/2017, w których dokonał korekty podatku należnego w związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, tj. wierzytelności wynikających z faktur:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. z terminem płatności do 13 maja 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. z terminem płatności do 22 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. z terminem płatności do 19 maja 2017 r.,
 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. z terminem płatności do 10 czerwca 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 17 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 24 czerwca 2017 r.

Wnioskodawca zawiadomił o dokonanej korekcie Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla Wnioskodawcy) podając kwoty korekt oraz dane Dłużnika - do każdej z deklaracji załączono formularz VAT-ZD odpowiednio za 10/2017 i 11/2017 r., w których wyszczególnione zostały faktury nie zapłacone przez Dłużnika, kwoty korekty podatku należnego oraz dane Dłużnika. W załączeniu do deklaracji za 10/2017 złożono formularz VAT-ZD, w którym wskazano w odniesieniu do Dłużnika Firmy Transportowej:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 929,98 zł,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 920,50 zł,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 23,00 zł.

W załączeniu do deklaracji za 11/2017 złożono formularz VAT - ZD, w którym wskazano w odniesieniu do Dłużnika Firmy Transportowej:

 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 883,42 zł,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 23,00 zł,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 646,52 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie oznaczone we wniosku numerem 1:

Czy Podatnik zasadnie dokonał korekt podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za miesiące październik 2017 r. i listopad 2017 r., stosownie do art. 89a ustawy o VAT, z tytułu faktur wystawionych na rzecz Dłużnika, który na dzień złożenia deklaracji nie pozostawał w stanie upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji oraz był czynnym podatnikiem podatku VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Podatnik zasadnie dokonał korekt podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za miesiące październik 2017 r. i listopad 2017 r. z tytułu faktur wystawionych na rzecz Dłużnika. Podatnik na dzień złożenia deklaracji dokonał weryfikacji Dłużnika jako czynnego podatnika VAT, ponadto, w stosunku do Dłużnika nie było na dzień składania deklaracji prowadzone postępowanie upadłościowe, postępowanie obejmujące likwidację majątku dłużnika, ani postępowanie z możliwością zawarcia układu, ani postępowanie restrukturyzacyjne.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 t.j.): podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

Przepis powyższy stosuje się w przypadku spełnienia następujących warunków:

- na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:

 1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
 2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić uwagę, że deklaracja VAT-7 za miesiąc 10/2017 wraz z załącznikiem VAT-ZD, m.in. obejmującym zobowiązania Firmy Transportowej, wynikające z faktur:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r.

-została złożona 22 listopada 2017 r. (w zał. UPO).

Podatnik na dzień złożenia deklaracji dokonał weryfikacji Dłużnika na Portalu Podatkowym, potwierdzając, że na dzień złożenia deklaracji Dłużnik był aktywnym podatnikiem VAT, na potwierdzenie czego w załączeniu do niniejszego pisma kopia wydruk na dzień 22 listopada 2017 r.

Z kolei Deklaracja VAT-7 za miesiąc 11/2017 wraz z załącznikiem VAT-ZD, m.in. obejmującym zobowiązania Firmy Transportowej, wynikające z faktur:

 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r.

-została złożona 20 grudnia 2017 r. (w zał. UPO).

Również na dzień złożenia w/w deklaracji Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika jako Podmiotu VAT, która to weryfikacja potwierdziła, iż na dzień złożenia deklaracji był on czynnym podatnikiem VAT. W zał. kopia wydruku z Portalu Podatkowego z dnia 20 grudnia 2017 r.

Jedną z przesłanek zastosowania instytucji uregulowanej w art. 89a ustawy VAT jest okoliczność, aby na dzień poprzedzający złożenie deklaracji Dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Z ustaleń Podatnika wynika, że do dnia dzisiejszego względem Dłużnika nie zostało wszczęte i nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe czy likwidacyjne. Faktem jest iż podmiot został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, jednak w stosunku do Dłużnika nie zostało wszczęte i nie jest prowadzone żadne z postępowań literalnie wymienionych w powołanym przepisie.

Podpierając się stanowiskami przedstawicieli doktryny (por. Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, Opublikowano: LEX/el. 2018) podkreślić należy, że: „Sam status stron, jako podatników VAT, nie jest wystarczający do oceny zasadności korekty, która warunkowana jest również m.in. tym, że dłużnik nie powinien pozostawać w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub być postawiony w stan upadłości/likwidacji zarówno na dzień nieuregulowanej dostawy/świadczenia, jak i na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokonuje korekty. [...]”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przedstawił w jednej z interpretacji indywidualnych następujące stanowisko (interpretacja indywidualna z 31 stycznia 2014 r., IPPP2/443-1189/13-3/JW, LEX nr 231680): „to decyzja Sądu podjęta po przeprowadzeniu postępowania i wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości, powoduje, że określony podmiot można uznać za podmiot, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe lub postawienie podmiotu w stan likwidacji i wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności, powoduje, że określony podmiot można uznać za podmiot wobec którego toczy się postępowanie likwidacyjne w rozumieniu art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług. Postanowienie Sądu jest skuteczne i wykonywane z dniem jego wydania. Informację o wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz postawienie podmiotu w stan likwidacji podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opublikowanie w dzienniku o zasięgu lokalnym. Wobec tego to nie wpisy do wskazanych przez Stronę rejestrów KRS/CEIDG tylko wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez Sąd oraz postawienie w stan likwidacji podmiotu jest momentem uznania podmiotu za podmiot będący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na podstawie art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT”.

Należy również zwrócić uwagę na stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 października 2013 r., I FSK 1474/12, LEX nr 1493836 (wyrok ten został aprobowany w uchwale NSA z 26 października 2015 r., I FPS 3/15, LEX nr 1816105): „obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT wyraźnie uniemożliwiają dokonanie korekt o których mowa w art. 89a i art. 89b tej ustawy, jeżeli upadłość dłużnika została ogłoszona w okresie od dnia dokonania dostawy towaru (wykonania usługi) do dnia poprzedzającego dzień złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej, w której dokonał korekty”.

Warto nadmienić, przenosząc powyższe rozważania na stan faktyczny w przedmiotowej sprawie, że w stosunku do Dłużnika, na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, nie zostało wszczęte żadne z w/w postępowań, nie wydano w stosunku do Dłużnika postanowienia o ogłoszeniu upadłości oraz prowadzeniu postępowania obejmującego likwidację majątku dłużnika bądź postępowania z możliwością zawarcia układu, czy też o postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W świetle przywołanego przepisu istotne jest stwierdzenie statusu Dłużnika. Posiłkując się wyrokiem WSA w Gdańsku z 13 września 2017 r., sygn. I SA/Gd 832/17 należy podnieść, że: „Zarówno wykładnia systemowa, jak i celowościowa sprzeciwia się nałożeniu na dłużnika pozostającego w stanie upadłości obowiązku dokonania korekty, o której mowa w art. 89b u.p.t.u., jeżeli w dniu dokonania korekty postępowanie upadłościowe już się toczy. Dokonanie korekty, o której mowa w art. 89a i art. 89b u.p.t.u., już w toku postępowania upadłościowego, stanowiłoby istotną ingerencję w tok tego postępowania, zmieniając kolejność zaspokajania wierzycieli, w ten sposób, że zaspokaja jednego z wierzycieli dłużnika, w miejsce którego pojawia się inny wierzyciel w osobie Skarbu Państwa, powodując transformację zobowiązania w zakresie podatku VAT z czwartej kolejności zaspokojenia (wartość faktury brutto wierzyciela ze stosunków gospodarczych i ogólnie cywilnoprawnych) do kategorii trzeciej (podatki).

Jako, że na dzień złożenia deklaracji Dłużnik nie pozostawał w stanie upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji, nie zachodziły przesłanki negatywne uniemożliwiające zastosowanie dobrodziejstwa art. 89a ustawy o VAT, a co za tym idzie dokonanie przez Podatnika stosownej korekty było w pełni uzasadnione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Stosownie do art. 89a ust. 1a ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W myśl art. 89a ust. 2 ustawy o VAT, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 2. uchylony);
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
 4. (uchylony);
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;
 6. (uchylony).

Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie (art. 86a ust. 3 ustawy).

Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Natomiast art. 86a ust. 5 ustawy stanowi, że wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Na podstawie art. 89a ust. 8 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2012 r.), dalej zwane „rozporządzeniem”, w którym określił wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność zapewnienia niezbędnych danych pozwalających na weryfikację spełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 89b ust. 1, przez dłużnika. I tak, w Załączniku do ww. rozporządzenia (VAT-ZD zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego), w części B wierzyciel zobowiązany jest wskazać dane identyfikacyjne dłużnika oraz informacje dotyczące podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, tj.: nazwę podatnika (dłużnika), identyfikator podatkowy NIP dłużnika, nr faktury i datę jej wystawienia, datę upływu terminu płatności, kwotę korekty podstawy opodatkowania oraz kwotę korekty podatku należnego.

Powołane powyżej przepisy dopuszczają zatem możliwość dokonania przez podatnika korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, który powstał w związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług na terytorium kraju, w sytuacji gdy nabywca towaru bądź usługi, nie dokonał zapłaty na rzecz dostawcy. Wskazać w tym miejscu należy, że dokonanie korekty określonej w art. 89a ust. 1 ustawy uzależnione jest od uprawdopodobnienia się nieściągalności wierzytelności oraz od spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 tego przepisu, przy czym warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia któregokolwiek z wymienionych warunków stanowi przesłankę do braku takiego prawa.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy zasadnie dokonał korekt podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za miesiące październik 2017 r. i listopad 2017 r., stosownie do art. 89a ustawy o VAT, z tytułu faktur wystawionych na rzecz Dłużnika, który na dzień złożenia deklaracji nie pozostawał w stanie upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji oraz był czynnym podatnikiem podatku VAT.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu, Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizował sprzedaż na rzecz przedsiębiorcy, wystawiając faktury:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. z terminem płatności do 13 maja 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. z terminem płatności do 22 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. z terminem płatności do 19 maja 2017 r.,
 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. z terminem płatności do 10 czerwca 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 17 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 24 czerwca 2017 r.

Mimo upływu terminu płatności Dłużnik, nie uregulował wymienionych wyżej należności. Wnioskodawca dokonał obniżenia podatku należnego w deklaracjach podatkowych składanych za okres, w którym nieściągalność każdej z wierzytelności uznana została za uprawdopodobnioną, tj. za okres w którym upłynął 150 dzień od dnia terminu płatności określonego w fakturze. Wnioskodawca dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za 10/2017, m.in. w zakresie wierzytelności objętych wskazanymi wyżej, wystawionymi na rzecz Dłużnika fakturami:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r.

Deklaracja VAT-7 za 10/2017 r. wraz z formularzem VAT-ZD (obejmującym zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o skorygowaniu podstawy opodatkowania) została złożona w dniu 22 listopada 2017 r. Na dzień składania wniosku Podatnik dokonał weryfikacji Dłużnika jako czynnego podatnika VAT (wydruk z Portalu Podatkowego z dnia 22 listopada 2017 r.).

Dokonując rozliczenia za miesiąc 11/2017 Podatnik dokonał korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego, uwzględniając faktury wystawione na rzecz Dłużnika, m.in.:

 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r.

Deklaracja VAT-7 za 11/2017 r. wraz z formularzem VAT-ZD (obejmującym zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o skorygowaniu podstawy opodatkowania) została złożona w dniu 20 grudnia 2017 r. Na dzień składania wniosku Podatnik dokonał weryfikacji Dłużnika jako czynnego podatnika VAT (wydruk z Portalu Podatkowego z dnia 20 grudnia 2017 r.).

Zatem, Wnioskodawca spełnił warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 1a ustawy, w stosunku do ww. wierzytelności, gdyż nieściągalność ww. wierzytelności została uprawdopodobniona, przy czym wierzytelności te nie zostały uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Wnioskodawca wskazał też, że na dzień sprzedaży Dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Dłużnik nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS jak również poprzez dane w CEiDG.

Tym samym, w stosunku do opisanych we wniosku wierzytelności spełniony został warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy.

W odniesieniu do warunku zawartego w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy, Wnioskodawca wskazał, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji Dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS. Wnioskodawca również na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność każdej z tych wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, tj. w której Wnioskodawca miał prawo dokonać korekty podatku należnego w związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Przy czym, jak wyraźnie podkreślił Wnioskodawca, na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, nie było prowadzone w stosunku do Dłużnika postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, ani postępowanie obejmujące likwidację Dłużnika.

Wobec tego, należy stwierdzić, że w opisanym we wniosku zdarzeniu, odnośnie wymienionych wierzytelności, zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy.

Jednocześnie, z wniosku wynika, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelności nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym każda z tych wierzytelności została wystawiona.

Zatem, Wnioskodawca w stosunku do opisanych we wniosku wierzytelności spełnił wszystkie warunki, o których mowa w art. 89a ust. 2 ustawy.

Jednocześnie, jak stwierdził Wnioskodawca, w okresie do dnia złożenia przez Wnioskodawcę deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność każdej z tych wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, żadna z tych wierzytelności nie została uregulowana na rzecz Wierzyciela, ani też nie została w jakiejkolwiek formie zbyta.

Tym samym spełniony został warunek wymieniony w art. 89a ust. 3 ustawy.

Wnioskodawca wskazał też, że wraz z deklaracjami podatkowymi za 10/2017 oraz 11/2017, w których dokonał korekty podatku należnego w związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, tj. wierzytelności wynikających z faktur:

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. z terminem płatności do 13 maja 2017 r.,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. z terminem płatności do 22 maja 2017 r.,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. z terminem płatności do 19 maja 2017 r.,
 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. z terminem płatności do 10 czerwca 2017 r.,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 17 czerwca 2017 r.,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. z terminem płatności do 24 czerwca 2017 r.

Wnioskodawca zawiadomił o dokonanej korekcie Naczelnika Urzędu Skarbowego (właściwego dla Wnioskodawcy) podając kwoty korekt oraz dane Dłużnika - do każdej z deklaracji załączono formularz VAT-ZD odpowiednio za 10/2017 i 11/2017 r., w których wyszczególnione zostały faktury nie zapłacone przez Dłużnika, kwoty korekty podatku należnego oraz dane Dłużnika. W załączeniu do deklaracji za 10/2017 złożono formularz VAT-ZD, w którym wskazano w odniesieniu do Dłużnika :

 • 1709/17/B z 29 kwietnia 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 929,98 zł,
 • 1774/17/B z 8 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 920,50 zł,
 • 710/17/FM z 10 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 23,00 zł.

W załączeniu do deklaracji za 11/2017 złożono formularz VAT - ZD, w którym wskazano w odniesieniu do Dłużnika:

 • 2059/17/B z 27 maja 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 883,42 zł,
 • 856/17/FM z 8 czerwca 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 23,00 zł,
 • 2230/17/B z 10 czerwca 2017 r. - kwota korekty podatku należnego 1 646,52 zł.

Wobec tego, Wnioskodawca spełnił również warunek opisany w art. 89a ust. 5 ustawy o VAT, wymagany, aby mógł on skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

A zatem, mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opisane we wniosku zdarzenie, należy stwierdzić, że w okolicznościach opisanych we wniosku, Wnioskodawca zasadnie dokonał korekt podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego za miesiące październik 2017 r. i listopad 2017 r., stosownie do art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, z tytułu faktur wystawionych na rzecz Dłużnika. Wnioskodawca, we wniosku wyraźnie wskazał, że w stosunku do Dłużnika na dzień sprzedaży oraz na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Spółka dokonała korekty w związku z brakiem zapłaty ww. należności, nie było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, ani postępowanie obejmujące likwidację Dłużnika. Zatem w stosunku do ww. wierzytelności spełnione zostały wszystkie warunki wymienione w art. 89a ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, w którym Wnioskodawca wskazał, że w stosunku do Dłużnika na dzień sprzedaży oraz na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której Spółka dokonała korekty w związku z brakiem zapłaty ww. należności - nie było prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.