0113-KDIPT1-3.4012.893.2017.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu 15 grudnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 23 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 23 lutego 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawczyni prowadzi postępowanie egzekucyjne, w którym jako dłużnik występuje „ ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, REGON:, NIP:, KRS:.

Ww. dłużnikowi przysługuje prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości ..., obręb ..., gmina .... składającej się z działki nr X/6 o pow. 0,4076 ha, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ... .

Dla przedmiotowej nieruchomości Miasto nie posiada utworzonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr ... z dnia ... w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ww. nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej.

Według ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego, grunt sklasyfikowany jest jako: grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-RIIIa.

Zgodnie z § 1 uchwały nr IV/15/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15.02.2008 r. w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, należy ustalać przeznaczenie nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynku lub decyzji o warunkach zabudowy terenu, niezawierające dodatkowego wymogu uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, które określa jego przeznaczenie na cele budowlane niezwiązane z działalnością wytwórczą w rolnictwie stanowi podstawę uznania nieruchomości za nierolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Działka nr X/6 nie jest zabudowana. Dojazd do działki drogą asfaltową i gruntową. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą, częściowo utwardzony płytami betonowymi. Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych oraz od strony drogi asfaltowej siatką stalową. Do działki doprowadzone przyłącze energetyczne, wodne i kanalizacyjne, na działce znajdują się trzy słupy oświetleniowe oraz niezwiązane trwale z gruntem blaszane budynki magazynowo garażowe niebędące przedmiotem sprzedaży.

Dłużnik „SP. Z O.O.”, na podstawie – umowy sprzedaży z dnia 17-08-2009 r. aktem notarialnym Rep. A nabył nieruchomość objętą Księgą Wieczystą od A i B małż. C – przedmiotowa nieruchomość:

  • była przedmiotem ich niezakłóconego posiadania,
  • opodatkowana podatkiem rolnym, ale sama w sobie nie stanowiła gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • nie była zabudowana (usytuowany na niej garaż na dzień zawarcia ww. umowy sprzedaży został rozebrany), nie zalesiona, nie stanowiła przedmiotu dzierżawy,
  • nie była uzbrojona.

Zbywcy przedmiotowej nieruchomości oświadczyli, że z tytułu dokonania niniejszej czynności nie są podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o tym podatku oraz że czynność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą.

  1. Dłużnik – „...” Sp. z o.o. – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
  2. Dłużnik wykorzystywał nieruchomość położoną w ... działka nr X/6, ozn. nr do celów działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

3 i 4) Dłużnik ponosił nakłady na działkę ozn. nr X/6 od momentu nabycia tj. od 17.08.2009 r. do 2014 r.

  1. Z tytułu ponoszonych nakładów na ww. działkę dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
  2. Dłużnik nie udostępniał odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich przedmiotową nieruchomość.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zajętego prawa własności nieruchomości gruntowej – działka nr X/6 o pow. 0,4076 ha położona w miejscowości, obręb, gmina dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr w trybie egzekucji z nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w w rejonie ul., działka nr X o pow. 0,8697ha ozn. nr KW przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w trybie egzekucji z nieruchomości podlegać będzie obowiązkowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Dłużna spółka, na dzień dzisiejszy jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku Vat, jak wynika z rejestru REGON zajmuje się sprzedażą hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z).

Z treści aktu notarialnego Rep. A z dnia 17 sierpnia 2009r wynika, że spółka nabyła od A i B małż. C przedmiotową nieruchomość za cenę niepowiększoną o podatek Vat.

Nieruchomość została nabyta przez dłużnika bez podatku od towarów i usług wobec czego Vat nie mógł być naliczony.

Od momentu nabycia do 2014 r. dłużna spółka ponosiła nakłady na ww. nieruchomość, od których dokonywała odpisów podatku Vat.

Na ww. nieruchomości działalność gospodarcza była prowadzona od 2016 r., dłużna spółka nie prowadziła działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług.

Komornik Sądowy wykonująca czynności egzekucyjne w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego jest płatnikiem podatku od towarów i usług od dostawy dokonywanej w trybie egzekucji w przypadku, gdy dłużna spółka – właściciel działki gruntu nr X/6 – niezabudowanej jest płatnikiem podatku VAT, działka ta zlokalizowana jest w strefie zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej, grunt sklasyfikowany jest jako: grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem Br-RIIIa.

Komornik sądowy jest płatnikiem VAT z tytułu dostawy nieruchomości w trybie egzekucyjnym na mocy art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt ww. ustawy rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w tym również zbycie prawa własności nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie uregulowania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, nieruchomość, zarówno gruntowa, jak i zabudowana, spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż, stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni prowadzi postępowanie egzekucyjne. Dłużnikowi przysługuje prawo własności nieruchomości. Dłużnik na podstawie – umowy sprzedaży z dnia 17-08-2009 r. aktem notarialnym nabył nieruchomość objętą Księgą Wieczystą. Dłużnik – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dłużnik wykorzystywał nieruchomość do celów działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Dłużnik ponosił nakłady na działkę od momentu nabycia tj. od 17.08.2009 r. do 2014 r. Z tytułu ponoszonych nakładów na ww. działkę dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki.

Analiza informacji zawartych w opisie sprawy pozwala na stwierdzenie, że skoro działka była wykorzystywana w prowadzonej działalności, to w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości, dłużnika należy uznać w tym zakresie za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy. W tym przypadku przyjąć należy bowiem, że sprzedaż dokonana będzie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Należy bowiem wskazać, że przedmiotowa transakcja będzie dotyczyła towaru w rozumieniu ustawy oraz będzie dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo zastrzega się, że w niniejszej interpretacji nie rozstrzygano kwestii ewentualnego opodatkowania właściwą stawką podatku sprzedaży działki ani zwolnienia od podatku ww. sprzedaży, albowiem nie postawiono w tym zakresie pytania, określającego zakres żądania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.