Dłużnik | Interpretacje podatkowe

Dłużnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dłużnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowana transakcja odpłatnego przejęcia długów przez Wnioskodawcę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Zgodnie z powołanym przez Wnioskodawcę art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.) osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Stosownie do art. 519 § 2 Kodeksu cywilnego przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Istotą instytucji przejęcia długu jest zmiana podmiotowa stosunku prawnego, polegająca na tym, że w miejsce dotychczasowego dłużnika wstępuje inny podmiot, zwalniając tym samym dotychczasowego dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia. W sytuacji opisanej we wniosku, Wnioskodawca wstąpi za określoną odpłatnością ze strony dłużnika (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w miejsce dłużnika w stosunku zobowiązaniowym powstałym w wyniku zawarcia umów pożyczek i tym samym stanie się on wyłącznym dłużnikiem pożyczkodawcy. Transakcja ta, mimo że nastąpi odpłatnie, polegać będzie jedynie na zmianie stron stosunku prawnego mającego za przedmiot to prawo.
2016
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe zwolnienia dłużnika z należności za korzystanie z lokalu mieszkalnego w zamian za odpracowanie zaległych opłat.
Fragment:
Celem datio in solutum jest wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań (w tym przypadku z tytułu zaległości czynszowych lub za bezumowne korzystanie) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania – poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Przechodząc do podatkowych aspektów opisanych czynności stwierdzić należy, że co do zasady spłaty długów przez dłużnika – w tym w formie odpracowań - są dla niego obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że na skutek zwolnienia dłużnika z zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy w zamian za odpracowanie należnych opłat, dłużnik (najemca, członek rodziny najemcy) nie uzyskał od Wnioskodawcy świadczenia powodującego powstanie przychodu, od którego Wnioskodawca miałby obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
26
lis

Istota:
Brak możliwości złożenia przez komornika w imieniu dłużnika zgłoszenia rejestracyjnego.
Fragment:
Stosownie do art. 106c ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W świetle powyższych przepisów należy zauważyć, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku jest zobowiązany dłużnik. Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu, zwolnieniu od podatku lub wyłączeniu z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Ponadto jeśli czynność ta podlega przepisom ustawy, zobowiązany jest do udokumentowania jej fakturą wystawioną w imieniu i na rzecz dłużnika. Analiza przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do stwierdzenia, że – jak słusznie wskazano we wniosku - nie może Pan, jako komornik sądowy prowadzący postępowanie egzekucyjne, którego przedmiotem jest nieruchomość będąca własnością dłużnika, dokonać w jego imieniu rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług.
2016
24
lip

Istota:
Skutki podatkowe przedawnienia należności kredytowych.
Fragment:
Skutkiem tego roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie może być przymusowo zrealizowane; sąd bowiem oddali powództwo uprawnionego w razie upływu terminu przedawnienia i gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Nadto roszczenie takie nie korzysta wprawdzie z pełnej ochrony państwa, ale nadal uznawane jest za prawnie istniejące. Znajduje to przede wszystkim wyraz w tym, że dłużnik, który po upływie terminu przedawnienia spełnił świadczenie, nie może następnie żądać jego zwrotu, chociażby nie był świadomy upływu terminu przedawnienia i związanych z tym skutków prawnych. Spełnił on bowiem należne w świetle prawa zobowiązanie. Roszczenia przedawnione mogą być także przedmiotem potrącenia (art. 502 Kodeksu cywilnego) oraz – wedle panującego poglądu – odnowienia (art. 506) i ugody (art. 917). Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że mimo przedawnienia zobowiązanie nadal istnieje i dłużnik ma obowiązek wykonać ciążące na nim zobowiązanie, natomiast wierzyciel nie może już dochodzić przymusowego jego wykonania. Z uwagi więc na fakt, że dłużnik mimo przedawnienia zobowiązania, może to zobowiązanie wypełnić, jego korzyść majątkowa nie ma jeszcze charakteru trwałego w momencie przedawnienia. W sytuacji, gdy wierzyciel nie umorzył należności, samo przedawnienie zobowiązania nie wywołuje zmiany charakteru zobowiązania na zobowiązanie bezzwrotne i nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
21
lip

Istota:
Nie można uznać dłużnika za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z dokonaną sprzedażą nieruchomości w drodze licytacji komorniczej. Brak jest przesłanek wskazujących na to, że dłużnik w odniesieniu do dokonanej sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym majątek prywatny działał w charakterze „handlowca” w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Zatem zbycie udziału w nieruchomości nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach rozporządzania własnym majątkiem i jest działaniem w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o VAT nie mają zastosowania. Tym samym sprzedaż udziału w niewykorzystywanej w działalności gospodarczej nieruchomości należącej do dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nieruchomość ta stanowi majątek prywatny dłużnika.
Fragment:
Wnioskodawczyni wskazała, że: dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nieruchomość nie była wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowi majątek prywatny dłużnika, dłużnikowi w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dłużnik od około 15 lat nie mieszka pod adresem nieruchomości, nabycie nieruchomości wg dłużnika było potwierdzone fakturą VAT, nieruchomość nabyta w formie aktu notarialnego, nieruchomość oraz znajdujące się na niej zabudowania (w okresie kiedy dłużnik mieszkał w przedmiotowej nieruchomości) nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych takich jak umowy najmu itp., wydatki na ulepszenie budynków, budowli kiedy mieszkał dłużnik nie przekraczały 30% wartości początkowej tych obiektów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od nieruchomości określonej we wniosku należy obliczyć i odprowadzić podatek VAT, w jakiej wysokości a także czy na komorniku sądowym spoczywa taki obowiązek w przypadku licytacyjnej sprzedaży nieruchomości należącej do dłużnika... Zdaniem Wnioskodawczyni: Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadających przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.
2016
10
lip

Istota:
Skutki podatkowe zwolnienia dłużnika z opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z lokalu w zamian za odpracowanie zaległych opłat i wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika
Fragment:
Celem datio in solutum jest wygaśnięcie istniejących pomiędzy stronami zobowiązań (w tym przypadku z tytułu zaległości czynszowych lub za bezumowne korzystanie) poprzez spełnienie przez dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania - poza umową stron – jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że wszelkie spłaty długów - w tym w formie odpracowań - są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że u dłużników zajmujących lokale mieszkalne/socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w związku z odpracowaniem przez nich zaległości z tytułu opłat czynszowych, eksploatacyjnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z lokali. Tym samym, na Wnioskodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
2016
1
lip

Istota:
Czy w chwili podjęcia decyzji o zaliczeniu należności w koszty operacyjne wierzyciela, wartość niedochodzonych zobowiązań stanowi dla dłużnika (osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno niedochodzona kwota należności głównej, jak i odsetki nie stanowią przychodu dłużnika oraz nie rodzą po stronie wierzyciela obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. Dłużnikowi nie jest doręczany dokument (decyzja) o umorzeniu długu, a co za tym idzie dłużnik nie ma możliwości przyjęcia zwolnienia z długu. Wnioskodawca poprzez wyżej opisane działania nie zwalnia dłużnika z długu, co wyklucza zaistnienie nieodpłatnego świadczenia i dorozumianego zwolnienia z długu. Zgodnie z art. 508 ustawy Kodeks cywilny zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z brzmienia tego przepisu wynika, że zwolnienie z długu dochodzi do skutku w wyniku umowy stron, przy czym zwolnienie z długu musi zostać zaakceptowane przez dłużnika. Brak jest więc jednej z dwóch – wymienionych w art. 508 kodeksu cywilnego – przesłanek zwolnienia z długu. Reasumując, świadczenie Wnioskodawcy ma co do zasady charakter odpłatny. Wnioskodawca nie zwalnia dłużnika z długu, a co za tym idzie zobowiązanie dłużnika wobec Wnioskodawcy nie wygasa, zatem po stronie dłużnika nie następuje przysporzenie majątkowe. Tym samym dłużnik – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – nie uzyskuje przychodu w rozumieniu art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji Wnioskodawca nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.
2016
1
cze

Istota:
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji.
Fragment:
Według opisu w KRS dłużnika (KRS: X), przedmiotem działalności dłużnika jest m.in.: hotele i podobne obiekty zakwaterowania. Dłużnik stał się właścicielem lokalu poprzez wniesienie go aportem do spółki. Po sprawdzeniu na stronie Ministerstwa Finansów (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp) ustalono, że podmiot „ X ” sp. z o.o. w X o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT. Dłużnik wezwany do udzielenia informacji komornikowi oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą, nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, w stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia VAT przy jej nabyciu, dłużnik nie poniósł nakładów przewyższających 30% jej wartości początkowej i nie skorzystał z prawa odliczenia VAT od tych nakładów, dłużnik nie zlikwidował działalności gospodarczej. Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania zostanie wyznaczony termin pierwszej licytacji prawa własności lokalu mieszkalnego o nr księgi wieczystej X. Z tytułu wniesienia lokalu aportem nie były wystawiane faktury VAT. Dłużnik nie jest podatnikiem VAT. Lokal będący przedmiotem egzekucji oddany został do użytku około 2000 r. i od tego czasu wykorzystywany był na cele prowadzonej działalności przez kolejnych właścicieli, jako tzw. „ apartament hotelowy ”.
2016
18
maj

Istota:
Czy wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (w wyniku konfuzji) do spłaty zaciągniętej pożyczki w części głównej będzie zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania podatkowego (przychodu lub dochodu do opodatkowania) Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy wygaśnięcie zobowiązania Wnioskodawcy (w wyniku konfuzji) do spłaty zaciągniętej pożyczki w części odsetkowej będzie zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania podatkowego (przychodu lub dochodu do opodatkowania) Wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Nr 16, poz. 93 ze zm.), zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. O uznaniu zobowiązania za umorzone w całości lub w części decyduje spełnienie dwóch warunków: w przypadku wierzyciela konieczne jest oświadczenie woli o zwolnieniu dłużnika z długu, natomiast w przypadku dłużnika oświadczenie, że zwolnienie to przyjmuje. W wyniku złożenia takich oświadczeń, jedna ze stron rezygnuje z przysługującego jej świadczenia pieniężnego, druga zaś uzyskuje z tego tytułu przysporzenie majątkowe. W wyniku rozwiązania Spółki, wierzytelność Spółki stanie się własnością Wnioskodawcy. W konsekwencji, Wnioskodawca stanie się jednocześnie wierzycielem i dłużnikiem. W przypadku, gdy dochodzi do połączenia wierzyciela i dłużnika, prawa ulegają wygaśnięciu. Pożyczka, w części głównej, będąca wierzytelnością spółki i długiem Wnioskodawcy, wygaśnie. W analizowanym stanie faktycznym dojdzie zatem do wygaśnięcia zobowiązania nie w wyniku umorzenia, lecz w wyniku konfuzji. Zobowiązanie Wnioskodawcy wygaśnie w wyniku połączenia praw wierzyciela i obowiązków dłużnika w osobie Wnioskodawcy (konfuzja), a więc z mocy prawa, nie zaś w wyniku dwustronnej umowy.
2016
15
maj

Istota:
Czy w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, wartość niespłaconych zobowiązań, pozostających w Spółce (wierzycielu) na dzień wykreślenia jej z rejestru będzie stanowić dla Wnioskodawcy (dłużnika) przychód podatkowy?
Fragment:
Odnowienie jest umową między dłużnikiem i wierzycielem, na podstawie której dłużnik, w celu umorzenia dotychczasowego zobowiązania zobowiązuje się wobec wierzyciela i za jego zgodą spełnić inne świadczenie albo to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej. W efekcie odnowienia dotychczasowe zobowiązanie zostaje umorzone, jednakże na jego miejsce pojawia się nowe, dlatego również w przypadku odnowienia nie dojdzie do powstania przychodu podatkowego (dłużnik będzie cały czas zobowiązany do spełnienia świadczenia). Natomiast do zwolnienia z długu dochodzi na podstawie umowy zawartej pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem, w której wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik takie zwolnienie przyjmuje, w efekcie czego zobowiązanie wygasa. Wynika z tego, że do skutecznego zwolnienia z długu (wygaśnięcie zobowiązania) konieczne jest zawarcie odpowiedniej umowy, w której dłużnik zwolnienie przyjmie (wyrazi na nie zgodę). Brak zgody dłużnika przekreśla możliwość umorzenia. W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że zwolnienie z długu może być odpłatne lub nieodpłatne. Brak odpłatności oznaczać będzie powstanie przychodu podatkowego po stronie dłużnika w wysokości wartości umorzonego zobowiązania.
2016
6
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dłużnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.