Dłużnik | Interpretacje podatkowe

Dłużnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dłużnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C dłużnikowi z tytułu przedawnienia wierzytelności pożyczkowej
Fragment:
W jej myśl: zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zatem należy stwierdzić, że gdy wierzyciel składa oświadczenie woli, że zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty należności, po stronie dłużnika dochodzi do powstania trwałego przysporzenia majątkowego w wysokości umorzonej części kwoty środków pieniężnych, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobnie, w przypadku przedawnienia wierzytelności z tytułu należności (zobowiązania) (bez zwolnienia dłużnika z obowiązku spłaty wierzytelności) także dochodzi u dłużnika do powstania realnego przysporzenia majątkowego. Nie ulega wątpliwości, że gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania, pomimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową, przejawiającą się w tym, że nie musi realnie wykonać zobowiązania. Zasadnicze znaczenie ma bowiem to, że w następstwie przedawnienia dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zadłużenia (ustaje obowiązek spełnienia świadczenia). Skutki finansowe przedawnienia zobowiązania z tytułu kredytu dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy są zatem takie same jak przy jego umorzeniu (zwolnieniu z długu).
2017
21
paź

Istota:
W zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C dłużnikowi z tytułu przedawnienia wierzytelności pożyczkowej
Fragment:
W jej myśl: zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zatem należy stwierdzić, że gdy wierzyciel składa oświadczenie woli, że zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty należności, po stronie dłużnika dochodzi do powstania trwałego przysporzenia majątkowego w wysokości umorzonej części kwoty środków pieniężnych, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobnie, w przypadku przedawnienia wierzytelności z tytułu należności (zobowiązania) (bez zwolnienia dłużnika z obowiązku spłaty wierzytelności) także dochodzi u dłużnika do powstania realnego przysporzenia majątkowego. Nie ulega wątpliwości, że gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania, pomimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową, przejawiającą się w tym, że nie musi realnie wykonać zobowiązania. Zasadnicze znaczenie ma bowiem to, że w następstwie przedawnienia dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zadłużenia (ustaje obowiązek spełnienia świadczenia). Skutki finansowe przedawnienia zobowiązania z tytułu kredytu dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy są zatem takie same jak przy jego umorzeniu (zwolnieniu z długu).
2017
6
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT licytacyjnej sprzedaży nieruchomości należących do dłużnika
Fragment:
Powołane powyżej przepisy wskazują, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT. Z wniosku wynika, że przedmiotem licytacji komorniczej jest nieruchomość niezabudowana obejmująca działki gruntu nr 26, 27 i 28 należące do dłużnika Jana O. Dłużnik jest podatnikiem podatku VAT prowadzącym działalność gospodarczą z zakresu robót elektroenergetycznych. Dłużnik nabył ww. nieruchomości w dniu 20 listopada 2013 r. od Anny Ł. Ww. transakcja nie była opodatkowana podatkiem VAT. Zbywająca oświadczyła do aktu notarialnego, że działki gruntu nr 26, 27 i 28 tworzą gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 2,36 ha. Dłużnik nie wiązał żadnych planów z nabytymi nieruchomościami ani nie wykorzystywał ich w żaden sposób, tj. nie wykorzystywał ich w prowadzonej działalności (w szczególności do działalności zwolnionej od podatku VAT).
2017
12
sie

Istota:
Zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.
Fragment:
Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że zbycie lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność dłużnika w drodze licytacji komorniczej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż z treści wniosku nie wynika, by dłużnik wykorzystywał ww. nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem w opisanej sytuacji dłużnik nie wystąpi w charakterze podatnika, a sprzedaż licytacyjna stanowić będzie w takim przypadku sprzedaż majątku osobistego, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajdą zastosowania. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych. Nadmienia się, że niniejsza interpretacja ogranicza się wyłącznie do oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zadanego pytania i jako element stanu faktycznego przyjęto, że dłużnik nie prowadził/nie prowadzi działalności gospodarczej. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.
2017
25
lip

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji.
Fragment:
Według danych z dnia ... stycznia 2017 r. z Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... z dnia ... października 2016 r. dłużnik ... prowadzi działalność gospodarczą pod firmą ... Ostatnie dokumenty wymiarowe: PIT-4R za 2015 złożony ... r., VAT-7K za 2 kwartał 2016 złożony ... r., PIT36L za rok 2015 złożony ... r., w którym wykazano stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie odnotowano wpływu zeznań rocznych PIT-36 oraz PIT-38. Ponadto, nie odnotowano dokumentów od płatników podatku dochodowego (za ostatnie 2 lata). Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego poinformował również, iż dłużnik nie figuruje w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast figuruje w rejestrze czynności majątkowych. W dniu ... stycznia 2017 r. na podstawie odpowiedzi Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego ustalono, że dłużnik ... nie prowadziła działalności gospodarczej. Dokumentami przedłożonymi ww. organowi przez ostatnie dwa lata były: PIT-11 za rok 2014 i 2015 płatnik: .... Nie odnotowano natomiast wpływu zeznań rocznych PIT-36 za ostatnie 3 lata oraz PIT-38. Na dzień ... marca 2015 r. dłużnik nie figurował jako podatnik podatku VAT. Ponadto, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego poinformował, iż dłużnik nie figuruje w rejestrze podatku od czynności cywilnoprawnych, natomiast figuruje w rejestrze czynności majątkowych.
2017
20
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika – dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. W przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku. Jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów, to komornik jest zobowiązany do wystawienia faktury w imieniu i na rzecz dłużnika. Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT. Podsumowując, komornik sądowy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług będzie płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości w imieniu dłużnika, jeśli dłużnik występowałby w charakterze podatnika VAT obowiązanego do rozliczenia podatku z tytułu tej czynności. Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2017
7
cze

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z odpracowaniem zaległości czynszowych przez najemców lokali komunalnych
Fragment:
Czynności wykonywane przez dłużników w istocie prowadzą do spłaty Długu, co nie rodzi jednak po stronie Dłużnika obowiązku podatkowego, gdyż Dłużnik nie uzyskuje umorzenia Długu nieodpłatnie, aby skorzystać z umorzenia Długu, Dłużnik musi świadczyć pracę na rzecz podmiotu trzeciego (Gminy). Odpłatność czynności umorzenia Długu wyklucza przyjęcie, że po stronie Dłużnika powstaje przychód z innych źródeł. Zgodnie z art. 453 K.c., jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się ze zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jest to instytucja prawna zwana datio in solutum (świadczenie zamiast wykonania). Jej celem jest wygaśnięcie istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania (w tym przypadku Długu powstałego z tytułu zaległego czynszu), poprzez spełnienie przez Dłużnika świadczenia innego niż określone w treści pierwotnej umowy. Zobowiązanie wówczas wygasa tak, jakby wygasło przez zwykłe wykonanie (np. przez zapłatę uzgodnionej pierwotnie kwoty), przy czym konieczną przesłanką wygaśnięcia zobowiązania - poza umową stron - jest rzeczywiste dokonanie świadczenia przez dłużnika. Wykonanie zobowiązania na podstawie datio in solutum jest formą jego zaspokojenia i nie ma znaczenia, że nowe świadczenie spełniane jest do rąk innej osoby niż wierzyciel - art. 453 K.c. nie uzależnia skuteczności datio in solutum od tożsamości podmiotowej stron.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie możliwości wystawienia w imieniu dłużnika faktury VAT
Fragment:
Najemcy w takich przypadkach odmawiają płatności oświadczając, że nie będą uiszczać czynszu najmu, aż do chwili, gdy nie otrzymają faktury, gdyż tak określa kwestię płatności umowa pomiędzy najemcą a dłużnikiem Wnioskodawcy, a poza tym faktura stanowi dokument niezbędny do odliczenia VAT naliczonego z tytułu czynszu najmu. Dłużnik z kolei nie wystawia zazwyczaj faktur albo ze złej woli albo wskutek "zniknięcia" osób upoważnionych po stronie dłużnika do wystawiania faktur. W związku z tym na wniosek wierzyciela (Banku) Komornik wystawia w takich przypadkach w trybie art. 887 par. 1 kpc w zw. z art. 902 kpc zaświadczenie o wstąpieniu wierzyciela w prawa i roszczenia dłużnika. W związku z zaistniałą sytuacją wierzyciel - Bank chciałby wystawiać faktury w imieniu dłużnika przekazując je najemcom. Faktury wystawiane były zgodnie z postanowieniami umów najmu łączących dłużnika i najemców i zawierałyby wszystkie niezbędne elementy przewidziane w art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Na tle przedstawionego opisu sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy wierzyciel - Bank w oparciu o uprawnienie wynikające z art. 887 par. 1 w zw. z art. 902 kpc może wystawić w imieniu dłużnika fakturę niezbędną do uzyskania od najemcy zapłaty czynszu najmu należnego dłużnikowi. Stosownie do treści art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez Dłużnika
Fragment:
Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia, w następstwie spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Pożyczki przez Dłużnika, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powrotnego przeniesienia Nieruchomości na rzecz Dłużnika. Incydentalnie, dopiero w przypadku, gdy Dłużnik nie spłaci wierzytelności z Umowy Pożyczki w terminach określonych Umowie Pożyczki lub też gdy Umowa Pożyczki zostanie wypowiedziana przez Wnioskodawcę z przyczyn opisanych w jej treści, Wnioskodawca będzie miał prawo zaspokoić się z Nieruchomości. Wnioskodawca prześle do Dłużnika zawiadomienia o wygaśnięciu prawa Dłużnika do żądania zwrotnego przeniesienia Nieruchomości. Wnioskodawca uzyska faktyczne prawo do dysponowania nieruchomością jak właściciel. W takim przypadku Dłużnik zostanie zobowiązany do wydania Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy. Zgodnie z umową przewłaszczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca uzyska faktyczne prawo do dysponowania nieruchomością jak właściciel, przystąpi on niezwłocznie do próby sprzedaży Nieruchomości znalezionym przez siebie nabywcom (ewentualnie może to być również nabywca wskazany przez Dłużnika). Wnioskodawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do zbycia przewłaszczonej Nieruchomości i podziału uzyskanych z tego tytułu środków. Zaspokojenie się Wnioskodawcy będzie polegać na rozliczeniu kwoty uzyskanej ze sprzedaży z wierzytelnością z tytułu Umowy Pożyczki w sposób ustalony, tj. część środków zostaje przeznaczona na spłatę roszczeń Wnioskodawcy wynikających z Umowy Pożyczki, zaś pozostała część (nadwyżka) środków jest/ będzie zwracana na rachunek Dłużnika.
2017
11
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek dokonać pomniejszenia podatku VAT naliczonego zgodnie z regulacją zawartą w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT?
Fragment:
Z kolei, w świetle art. 89b ust. 1 ustawy w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności, o czym stanowi art. 89b ust. la ustawy. Zgodnie natomiast z art. 89b ust. 1b ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim miesiącu, w którym upływa 15 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. – prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Jak wynika z zapisu art. 89b ust. 2 ustawy, w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. la stosuje się odpowiednio. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku, o której mowa w ust. 1.
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dłużnik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.