Dłużnik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dłużnik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
lis

Istota:

Jak ustalić przychód podatkowy w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości uzyskanej na skutek przejęcia od Dłużnika?

Fragment:

Zgodnie z treścią umowy przewłaszczenia, w następstwie spłaty wierzytelności z tytułu umowy Pożyczki przez Dłużnika, Wnioskodawca będzie zobowiązany do powrotnego przeniesienia Nieruchomości na rzecz Dłużnika. Każdorazowo, w umowie strony ustalają jaka jest wartość Nieruchomości, w oparciu o własną ocenę lub wycenę rzeczoznawcy. Dla stron wartość ta jest wartością rynkową, na dzień zawarcia umowy przewłaszczenia. Przejęcie nieruchomości przez Spółkę. Incydentalnie, dopiero w przypadku, gdy Dłużnik nie spłaci wierzytelności lub też gdy umowa zostanie wypowiedziana przez Wnioskodawcę z przyczyn opisanych w jej treści, Wnioskodawca będzie miał prawo zaspokoić się z Nieruchomości. Wnioskodawca prześle do Dłużnika zawiadomienia o wygaśnięciu prawa Dłużnika do żądania zwrotnego przeniesienia Nieruchomości. W takim przypadku Dłużnik zostanie zobowiązany do wydania Nieruchomości na rzecz Wnioskodawcy po upływie ustalonego terminu. Dodatkowo, Dłużnik zobowiązany jest do usunięcia z Nieruchomości należących do niego (lub osób trzecich) ruchomości. Zgodnie z umową przewłaszczenia, w przypadku, gdy Wnioskodawca uzyska faktyczne prawo do dysponowania nieruchomością jak właściciel, przystąpi niezwłocznie do próby sprzedaży Nieruchomości potencjalnym nabywcom.

2018
7
cze

Istota:

W zakresie możliwości skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych.

Fragment:

Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS jak również poprzez dane w CEiDG. Tym samym, w stosunku do opisanych we wniosku wierzytelności spełniony został warunek, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy. W odniesieniu do warunku zawartego w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy, Wnioskodawca wskazał, że na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji Dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Podatnik dokonał weryfikacji statusu Dłużnika na Portalu MS. Wnioskodawca również na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym nieściągalność każdej z tych wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, tj. w której Wnioskodawca miał prawo dokonać korekty podatku należnego w związku z brakiem uregulowania płatności przez Dłużnika, był podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Przy czym, jak wyraźnie podkreślił Wnioskodawca, na dzień poprzedzający złożenie deklaracji, nie było prowadzone w stosunku do Dłużnika postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowanie upadłościowe, ani postępowanie obejmujące likwidację Dłużnika. Wobec tego, należy stwierdzić, że w opisanym we wniosku zdarzeniu, odnośnie wymienionych wierzytelności, zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy.

2018
24
kwi

Istota:

Możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu wierzytelności nieściągalnych na podstawie Dyrektywy 112

Fragment:

W opisanym we wniosku zdarzeniu, mimo, że dostawy towaru dokonane przez Wnioskodawcę na rzecz Dłużnika - podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, to jednak postanowieniem sądu z dnia 18 września 2017 roku, ogłoszono upadłość Dłużnika. Zatem w odniesieniu do faktur dokumentujących dostawy towarów przez Wnioskodawcę na rzecz Dłużnika, nie zostaje spełniony warunek wymieniony w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, kwalifikujący do dokonania korekty podatku należnego w trybie przewidzianym w art. 89a ust. 1 ustawy. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, Dłużnik (od dnia 18 września 2017 r.) jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Skoro więc Wnioskodawca, w odniesieniu do faktur dokumentujących dostawy dokonane na rzecz Dłużnika w okresie od sierpnia do listopada 2016 r., nie spełnia warunku określonego w przepisie art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, to nie jest on uprawniony do skorzystania z wynikającej z art. 89a ust. 1 ustawy instytucji tzw. „ ulgi na złe długi ”.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że w toku czynności egzekucyjnych na podstawie art. 923 kodeksu postępowania egzekucyjnego dokonano wszczęcia egzekucji z nieruchomości, w której własność dłużnika wynosi: 1/8 niewydzielonej części. Dłużnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Nieruchomość stanowi majątek prywatny dłużnika. Nieruchomość została zasiedlona w 1953 r., nabycie nieruchomości nie było potwierdzone fakturą VAT, nabyto ją w formie spadku po rodzicach. Budynki znajdujące się na posesji znajdowały się tam już w chwili nabycia nieruchomości. Nieruchomość nie była przedmiotem umów najmu, dzierżawy itp. Dłużnik nie poniósł wydatków na nieruchomość, które przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT licytacyjnej sprzedaży udziału w nieruchomości należącej do dłużnika. Z uwagi na powołane przepisy i przedstawione okoliczności sprawy, dłużnika nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ustawy o VAT - w odniesieniu do przedmiotu dostawy. Treść wniosku wskazuje, że nabycie nieruchomości nie było potwierdzone fakturą, dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nieruchomość nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych i stanowi majątek prywatny dłużnika.

2018
20
kwi

Istota:

Czy mogą być uznane za nieściągalne, a w konsekwencji zaliczone do kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dalsze Wierzytelności przysługujące przeciwko temu samemu Dłużnikowi, które nie zostały objęte tytułem wykonawczym, ani wnioskiem o wszczęcie egzekucji w sytuacji, gdy wierzyciel posiada tytuł wykonawczy oraz postanowienie o nieściągalności wydane przez komornika na podstawie art. 824 § 1 pkt 3 k.p.c. w stosunku do jednej Wierzytelności przeciwko temu samemu Dłużnikowi?

Fragment:

W takich sytuacjach Spółka wnosi przeciwko dłużnikowi sprawę do sądu. Powództwo opiewa na kwotę wymagalnej, nieprzedawnionej na dzień złożenia powództwa danej wierzytelności. W wyniku zakończenia sprawy sąd wydaje nakaz zapłaty zasądzający od dłużnika stosowną kwotę. Następnym krokiem jest wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Zdarza się, że egzekucja okazuje się bezskuteczna ze względu na brak majątku dłużnika. W konsekwencji wydawane jest postanowienie o nieściągalności wierzytelności. W sytuacji pojawienie się kilku wierzytelności wobec jednego dłużnika, spółka występuje do sądu na bieżąco, jak tylko wierzytelność wejdzie wejdzie w określony stan przeterminowania. Oznacza to, że Wnioskodawca zaczyna działania sądowe w przedmiocie pierwszej wymagalnej wierzytelności oraz kolejno wobec następnych wymagalnych wierzytelności i nie czeka na wynik wniesionych pozwów. Zdaniem Spółki, w związku z otrzymaniem postanowienia o nieściągalności wydanego w odniesieniu do jednej wierzytelności wobec określonego dłużnika, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wszystkich pozostałych niespłaconych wierzytelności tego dłużnika będących w trakcie procesu windykacyjnego.

2018
17
mar

Istota:

Sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Dłużnikowi przysługuje prawo własności nieruchomości. Dłużnik na podstawie – umowy sprzedaży z dnia 17-08-2009 r. aktem notarialnym nabył nieruchomość objętą Księgą Wieczystą. Dłużnik – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Dłużnik wykorzystywał nieruchomość do celów działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Dłużnik ponosił nakłady na działkę od momentu nabycia tj. od 17.08.2009 r. do 2014 r. Z tytułu ponoszonych nakładów na ww. działkę dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą podlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki. Analiza informacji zawartych w opisie sprawy pozwala na stwierdzenie, że skoro działka była wykorzystywana w prowadzonej działalności, to w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości, dłużnika należy uznać w tym zakresie za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy. W tym przypadku przyjąć należy bowiem, że sprzedaż dokonana będzie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż działki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

2018
15
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że w toku czynności egzekucyjnych na podstawie art. 923 kodeksu postępowania egzekucyjnego dokonano wszczęcia egzekucji z nieruchomości gruntowej zabudowanej, która stanowi własność dłużników: Henryka oraz Barbary P. na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Nieruchomość stanowi majątek prywatny dłużników. Dłużnik Henryk P zawiesił w 2016 r. działalność gospodarczą i nie jest podatnikiem VAT, ponadto dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nieruchomość została nabyta w drodze umowy zamiany, nabycie to nie było potwierdzone fakturą. Wszystkie budynki na nieruchomości wybudowane zostały przez dłużników i do tej pory nie zostały ukończone, są budowane od 1998 r., budynki nie zostały zasiedlone oraz nie zostały oddane do użytkowania. Nieruchomość nie była wykorzystywana do umów najmu, dzierżawy, jak również budynki nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Dłużnicy nie ponieśli wydatków na ulepszenie budynków ani ich części, które przekroczyły 30% wartości początkowej, Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na powołane przepisy i przedstawione okoliczności sprawy, dłużników nie można uznać za podatników prowadzących działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT – w odniesieniu do przedmiotu dostawy.

2018
16
sty

Istota:

W zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy.

Fragment:

W związku z wprowadzanymi innowacjami planowane jest w szczególności zwiększenie liczby dokonywanych wpłat przez dłużników oraz oszczędność kosztów odzyskiwania wierzytelności. W ramach inicjatywy ma również zostać wdrożone zarządzanie procesowe w organizacji, które ma polegać na uporządkowaniu i optymalizacji procesów, zniesieniu barier komunikacyjnych wewnątrz pionów funkcjonalnych. Innowacyjność wprowadzonych rozwiązań będzie się przejawiać w ramach poszczególnych możliwości spłaty zadłużenia, w których stawia się na kontakt z klientem (dłużnikiem). Idea ta przejawia się w ramach całej inicjatywy zarządzania procesowego end to end. Inicjatywa zakłada wprowadzenie usługi panelu klienta. Będzie to system informatyczny, który pozwoli na komunikację z klientem. Panel klienta będzie rozwiązaniem innowacyjnym, ponieważ pozwoli na aktywne uczestniczenie przez klienta (dłużnika) w procesie windykacji jego należności. Klient będzie mógł na bieżąco śledzić stan zadłużenia. Dodatkowo, w ramach Inicjatywy ma zostać wprowadzona możliwość płatności przez dłużników przelewami stacjonarnymi w POS. Będzie to stanowić poszerzenie wachlarza możliwości spłaty zadłużenia o nietypowy sposób zapłaty, niespotykany na rynku windykacji portfeli wierzytelności.

2018
16
sty

Istota:

W zakresie uznania prowadzonej działalności za działalność badawczo–rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 cyt. ustawy

Fragment:

W związku z wprowadzanymi innowacjami planowane jest w szczególności zwiększenie liczby dokonywanych wpłat przez dłużników oraz oszczędność kosztów odzyskiwania wierzytelności. W ramach inicjatywy ma również zostać wdrożone zarządzanie procesowe w organizacji, które ma polegać na uporządkowaniu i optymalizacji procesów, zniesieniu barier komunikacyjnych wewnątrz pionów funkcjonalnych. Innowacyjność wprowadzonych rozwiązań będzie się przejawiać w ramach poszczególnych możliwości spłaty zadłużenia, w których stawia się na kontakt z klientem (dłużnikiem). Idea ta przejawia się w ramach całej inicjatywy zarządzania procesowego end to end. Inicjatywa zakłada wprowadzenie usługi panelu klienta. Będzie to system informatyczny, który pozwoli na komunikację z klientem. Panel klienta będzie rozwiązaniem innowacyjnym, ponieważ pozwoli na aktywne uczestniczenie przez klienta (dłużnika) w procesie windykacji jego należności. Klient będzie mógł na bieżąco śledzić stan zadłużenia, co znacząco wpłynie na transparentność działań I.. Dodatkowo, w ramach Inicjatywy ma zostać wprowadzona możliwość płatności przez dłużników przelewami stacjonarnymi w POS. Będzie to stanowić poszerzenie wachlarza możliwości spłaty zadłużenia o nietypowy sposób zapłaty, niespotykany na rynku windykacji portfeli wierzytelności.

2017
21
paź

Istota:

W zakresie obowiązku wystawienia PIT-8C dłużnikowi z tytułu przedawnienia wierzytelności pożyczkowej

Fragment:

W jej myśl: zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zatem należy stwierdzić, że gdy wierzyciel składa oświadczenie woli, że zwalnia dłużnika z obowiązku spłaty należności, po stronie dłużnika dochodzi do powstania trwałego przysporzenia majątkowego w wysokości umorzonej części kwoty środków pieniężnych, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podobnie, w przypadku przedawnienia wierzytelności z tytułu należności (zobowiązania) (bez zwolnienia dłużnika z obowiązku spłaty wierzytelności) także dochodzi u dłużnika do powstania realnego przysporzenia majątkowego. Nie ulega wątpliwości, że gdy występuje niemożność przymusowego wyegzekwowania zobowiązania, pomimo braku jego faktycznego wykonania, dłużnik uzyskuje pewną korzyść majątkową, przejawiającą się w tym, że nie musi realnie wykonać zobowiązania. Zasadnicze znaczenie ma bowiem to, że w następstwie przedawnienia dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty zadłużenia (ustaje obowiązek spełnienia świadczenia). Skutki finansowe przedawnienia zobowiązania z tytułu kredytu dla kredytobiorcy oraz kredytodawcy są zatem takie same jak przy jego umorzeniu (zwolnieniu z długu).