ILPB2/415-789/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie z długu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w udziale wynoszącym 1/2 części nieruchomości, drugim współwłaścicielem jest konkubent Wnioskodawczyni. Na całym lokalu jest ustanowiona hipoteka umowna zwykła oraz kaucyjna. Lokal został zakupiony w roku 2007. Równocześnie Wnioskodawczyni wraz z konkubentem zawarli umowę kredytu na cele mieszkalne, na zabezpieczenie którego ustanowione są ww. hipoteki.

Obecnie Wnioskodawczyni ma zamiar przekazać konkubentowi swój udział w prawie własności nieruchomości w zamian za przejęcie przez niego jej długu (polegającego na solidarnej spłacie zaciągniętego wcześniej kredytu) wobec banku (art. 519 Kodeksu cywilnego) oraz dopłacie przez konkubenta na rzecz Wnioskodawczyni 15000,00 zł stanowiących różnicę pomiędzy wartością połowy nieruchomości, szacowaną według cen rynkowych na dzień dokonania ww. czynności a wartością połowy zadłużenia pozostałej do spłaty z tytułu ww. kredytu.

Czynności zostaną dokonane po uzyskaniu od banku zgody na całkowite przejęcie długu przez drugiego ze współwłaścicieli co będzie miało odzwierciedlenie w aneksie do umowy o dotychczasowy kredyt hipoteczny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku z przeniesieniem udziału w prawie własności do lokalu w zamian za przejęcie długu powstanie przychód po stronie Wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie udziału w prawie własności do lokalu mieszkalnego na konkubenta w zamian za przejęcie długu, jest odpłatnym zbyciem tego prawa, natomiast dla osoby, która w zamian za otrzymanie prawa z tego długu zwalnia, jest nabyciem tego prawa własności (podobne stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej IPTPB2/415 -424/13-4/KKu z 13 września 2013 r. i IBPBII/2/415-188/11/ŁCz z 19 kwietnia 2011 r.). W przedstawionej we wniosku sytuacji, zwolnienie z długu spowoduje, że Wnioskodawczyni w zamian za przeniesienie udziału we współwłasności w prawie, zostanie zwolniona ze spłaty kredytu hipotecznego. Odpłatne zbycie to przeniesienie własności rzeczy lub praw na inną osobę za wynagrodzeniem, przy czym należy podkreślić, że wynagrodzenie można określić nie tylko w pieniądzu, ale także poprzez inne określenie jego wartości np. zwolnienie z długu czy potrącenie wzajemnych wymagalnych wierzytelności. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu) - art. 519 § 1 ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Mimo tego, że przeniesienie własności udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na konkubenta w 2014 r. w zamian za przejęcie długu Wnioskodawczyni stanowi odpłatne zbycie nieruchomości to nie będzie ono stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego prawa, nie będzie również zdaniem Wnioskodawczyni stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli innych nieodpłatnych świadczeń, ponieważ będzie to odpłatne zwolnienie z długu, za cenę połowy prawa do nieruchomości, którą Wnioskodawczyni przekaże Konkubentowi, wartość połowy nieruchomości natomiast odpowiada wartości połowy całości zadłużenia pozostałej do spłaty na dzień dokonywania ww. czynności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Cytowane w powyższym przepisie „odpłatne zbycie” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin odpłatne zbycie obejmuje zatem szeroki zakres umów. W myśl art. 155 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Tym samym określenie „zbycie” odnosi się do wszystkich przypadków przeniesienia własności, nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży czy zamiany, lecz ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do całej rzeczy lub udziału.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny w udziale wynoszącym 1/2 części nieruchomości, drugim współwłaścicielem jest konkubent Wnioskodawczyni. Na całym lokalu jest ustanowiona hipoteka umowna zwykła oraz kaucyjna. Lokal został zakupiony w roku 2007. Równocześnie Wnioskodawczyni wraz z konkubentem zawarli umowę kredytu na cele mieszkalne, na zabezpieczenie którego ustanowione są ww. hipoteki.

Obecnie Wnioskodawczyni ma zamiar przekazać konkubentowi swój udział w prawie własności nieruchomości w zamian za przejęcie przez niego jej długu (polegającego na solidarnej spłacie zaciągniętego wcześniej kredytu) wobec banku (art. 519 Kodeksu cywilnego) oraz dopłacie przez konkubenta na rzecz Wnioskodawczyni 15000,00 zł stanowiących różnicę pomiędzy wartością połowy nieruchomości, szacowaną według cen rynkowych na dzień dokonania ww. czynności a wartością połowy zadłużenia pozostałej do spłaty z tytułu ww. kredytu.

Skoro zatem konsekwencją zbycia udziału w nieruchomości będzie przejęcie przez drugiego współwłaściciela w całości kredytu hipotecznego zaciągniętego pierwotnie przez oboje współwłaścicieli i zwolnienie Wnioskodawczyni z przypadającej na nią części długu wobec banku, należy uznać że celem zawartych umów będzie odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, natomiast przejęcie w całości kredytu przez drugiego współwłaściciela jest formą odpłatności za przeniesienie własności.

Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy podkreślić, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia.

Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotowy lokal został zakupiony w roku 2007.

Mając na uwadze powyższe oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że przychód uzyskany z planowanego zbycia nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie on stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja zbycia zostanie bowiem dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto przedmiotowy lokal.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo, informuje się, że w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.