IPPP1/443-1408/11-3/ISZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Możliwość dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 12.09.2011 r. (data wpływu 19.09.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19.09.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. <„Spółka” lub „Wnioskodawca”> jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług <„podatek VAT”>. Przedmiotem działalności Spółki jest udzielanie finansowania w postaci leasingu sprzętu lub pojazdów (traktowanego dla celów podatkowych jak tzw. leasing operacyjny albo finansowy).

Przeważającą część kontrahentów Spółki stanowią podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane jako podatnicy podatku VAT. Spółka świadcząc na rzecz leasingobiorców usługę leasingu dokonuje ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Koszty ubezpieczenia są z reguły ponoszone przez Spółkę, która następnie obciąża nimi leasingobiorców wystawiając z tego tytułu fakturę VAT.

Mając na uwadze, że koszty ubezpieczenia nie stanowiły ani elementu składowego świadczonej przez Spółkę usługi w zakresie leasingu, ani elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia Spółki za wydanie rzeczy w leasing, Wnioskodawca zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r. (sygn. akt III ZP 8/98) stosował dla niektórych transakcji refaktury kosztów ubezpieczenia zwolnienie z podatku VAT.

W związku z ostatnim podejściem organów podatkowych oraz uchwałą NSA z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącą obowiązku włączenia do podstawy opodatkowania z tytułu usługi leasingu kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu, w chwili obecnej Spółka zamierza skorygować wystawiane w przeszłości faktury VAT poprzez wystawienie do nich faktur korygujących, uwzględniających doliczenie do wartości ubezpieczenia podatku VAT według stawki podstawowej. W przedmiotowych fakturach korygujących podatek VAT byłby wyliczony tzw. metodą „od stu”, tzn. do wartości ubezpieczenia będzie doliczony podatek VAT według stawki podstawowej.

W praktyce, faktury korygujące mogą być kierowane do:

  1. Kontrahentów, którzy opłacili w całości faktury pierwotne z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a ich zobowiązanie wobec Spółki obejmować będzie wyłącznie kwoty należności wynikające z faktury korygującej;
  2. Kontrahentów, którzy w ogóle nie opłacili faktur pierwotnych z tytułu refaktury ubezpieczenia, a ich zobowiązanie wobec Spółki obejmować może kwotę główną (wartość ubezpieczenia) zwiększoną w wyniku korekty o podatek VAT należny według stawki podstawowej;
  3. Kontrahentów, którzy opłacili w części faktury pierwotne z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu, a ich zobowiązanie wobec Spółki obejmować będzie część kwoty głównej (wartość ubezpieczenia) zwiększoną o równowartość wartości podatku VAT według stawki podstawowej.

Spółka nie może wykluczyć, że część kontrahentów, którzy otrzymają faktury korygujące nie dokona zapłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wartością wynikającą z pierwotnie wystawionej faktury a kwotą wynikającą z faktury korygującej. Wobec powyższego konieczne może być długotrwałe (przekraczające 180 dni) postępowanie windykacyjne mające na celu odzyskania zaległej należności. Spółka na chwilę obecną nie może również wykluczyć, że niektórzy kontrahenci na moment dokonania korekty będą w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe:

Czy Spółka może dokonać korekty podatku należnego VAT, gdy dłużnik w momencie dokonania korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może dokonać korekty podatku należnego VAT, gdy dłużnik w momencie dokonania korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji o ile świadczenie usług zostało dokonane przez Spółkę na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego wówczas w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Uzasadnienie:

Jednym z warunków w zakresie możliwości skorzystania z prawa do skorygowania podatku należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy VAT jest zarejestrowanie wierzyciela i dłużnika na moment dokonania korekty jako podatników VAT czynnych (art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy VAT).

W omawianym zakresie, ustawa VAT stawia jedynie warunek, żeby na moment dostawy towarów lub świadczenia usług kontrahent był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędącym wówczas w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy VAT).

Zauważyć też należy, że okoliczność, iż podmiot, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, zostaje postawiony w stan upadłości, nie powoduje, że traci on automatycznie status czynnego podatnika podatku VAT, o ile wykonywane są przez ten podmiot lub w jego imieniu (np. przez syndyka) czynności podlegające zakresowi podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że okoliczność, iż dłużnik Spółki na dzień dokonania przez nią korekty, o której mowa w art. 89a ustawy VAT, znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, nie pozbawia automatycznie Spółki prawa do dokonania takiej korekty, pod warunkiem jednak jednoczesnego spełnienia wszystkich warunków wynikających z art. 89a ustawy VAT.

Co ważne powyższy tok wykładni przepisów ustawy VAT wynika również z indywidualnych interpretacji podatkowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 24 lutego 2011 r. (sygn. ILPP2/443-1944/10-2/MR) wskazał, że „(...) należy stwierdzić, że okoliczność, iż dłużnik Spółki na dzień dokonania przez nią korekty, o której mowa w art. 89a ustawy, znajduje się w stanie upadłości, nie pozbawia Spółki prawa do dokonania takiej korekty, pod warunkiem jednak jednoczesnego spełnienia wszystkich warunków wynikających z art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług”. Powyższe zostało również potwierdzone w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 stycznia 2011 r. (sygn. IBPP2/443-116/11/WN) oraz z dnia 2 grudnia 2010 r. (sygn. IBPP2/443-728/10/BW).

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy Spółka może dokonać korekty podatku należnego VAT, gdy dłużnik w momencie dokonania korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji o ile świadczenie usług zostało dokonane przez Spółkę na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego wówczas w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z tym, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług w zakresie pytania nr 2, tj. możliwości dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, w zakresie pytania nr 1, tj. w zakresie możliwości skorygowania całej kwoty podatku należnego wynikającego z dokonanej korekty sprzedaży ubezpieczenia przedmiotu leasingu zostanie wydana odrębna interpretacja.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.