Dług zły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług zły. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Czy do zawiadomienia, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 6 mają zastosowanie przepisy art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa?

Fragment:

Zgodnie z art. 89b ust. 5 ustawy, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej o doręczeniach. Zatem, podatnik chcąc skorzystać z uprawnienia do korekty podatku należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy, jest obowiązany dowieść, że dłużnik został w sposób prawidłowy zawiadomiony, posiadając odpowiednie pokwitowanie odbioru. Stosownie do zapisu art. 148 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 749.), pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Art. 148 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż pisma mogą być również doręczone: w siedzibie organu podatkowego; w miejscu pracy adresata – osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w innych uzasadnionych przypadkach pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie (art. 148 § 3 Ordynacji podatkowej). W przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się za pokwitowaniem pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

2012
19
sty

Istota:

Możliwość dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie możliwości dokonania korekty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o podatku VAT, jeżeli wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie upadłościowe: Czy Spółka może dokonać korekty podatku należnego VAT, gdy dłużnik w momencie dokonania korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka może dokonać korekty podatku należnego VAT, gdy dłużnik w momencie dokonania korekty jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji o ile świadczenie usług zostało dokonane przez Spółkę na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego wówczas w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Uzasadnienie: Jednym z warunków w zakresie możliwości skorzystania z prawa do skorygowania podatku należnego, o którym mowa w art. 89a ust. 1 ustawy VAT jest zarejestrowanie wierzyciela i dłużnika na moment dokonania korekty jako podatników VAT czynnych (art. 89a ust. 2 pkt 3 ustawy VAT). W omawianym zakresie, ustawa VAT stawia jedynie warunek, żeby na moment dostawy towarów lub świadczenia usług kontrahent był podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy VAT, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, niebędącym wówczas w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (art. 89a ust. 2 pkt 1 ustawy VAT). Zauważyć też należy, że okoliczność, iż podmiot, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, zostaje postawiony w stan upadłości, nie powoduje, że traci on automatycznie status czynnego podatnika podatku VAT, o ile wykonywane są przez ten podmiot lub w jego imieniu (np. przez syndyka) czynności podlegające zakresowi podatku od towarów i usług.