Dług spadkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług spadkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
20
maj

Istota:

Skutki podatkowe umorzenia należności wynikających z umowy kredytowej.

Fragment:

Kodeksu wynika, że spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacił niektóre długi spadkowe, a nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Z § 2 tego przepisu wynika natomiast, że spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Nie dotyczy to spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia. Z zacytowanych przepisów wynika, że co do zasady przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe. Ograniczenie to nie ma znaczenia, jeżeli stan czynny spadku pozwala na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, mogą być one realizowane w dowolnej kolejności, według chwili zgłoszenia, daty wymagalności itp.

2014
13
cze

Istota:

Czy spłatę długu spadkowego można uwzględnić jako koszt odpłatnego zbycia i pomniejszyć przychód ze sprzedaży nieruchomości do opodatkowania ?

Fragment:

(...) długów spadkowych. Reasumując, w opisanym we wniosku stanie faktycznym, opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, nabytego w drodze spadku, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem ustalonym zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i kosztami uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 6d tej ustawy. Wnioskodawczyni nie ma jednak prawa pomniejszyć przychodu o kwotę spłaconych długów spadkowych. Kwota spłaconych długów spadkowych nie jest też kosztem odpłatnego zbycia, o którym mowa w ww. art. 19 ust. 1. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
22
paź

Istota:

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a odpowiedzialność za długi spadkowe.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że w pewnych sytuacjach dla zakresu odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe bez znaczenia pozostaje treść oświadczenia o przyjęciu spadku. Powyższe ma miejsce, gdy spadkodawca ponosił odpowiedzialność rzeczową za dany dług z uwagi na zabezpieczenie należności wierzyciela zastawem lub hipoteką. Ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe ulega zatem wyłączeniu, gdy przedmiot roszczenia wierzyciela spadkowego stanowi wierzytelność zabezpieczoną hipoteką. W tej sytuacji kolizję między pełną odpowiedzialnością hipoteczną a ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe rozstrzyga na korzyść wierzyciela hipotecznego art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.), który stanowi, iż wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego. Opisane wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również wierzytelności zabezpieczonej zastawem, co wynika z treści art. 316 Kodeksu cywilnego oraz obowiązków wynikających z umowy o dożywocie. Przechodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku śmierci spadkodawcy wnioskodawca będzie mógł pomniejszyć wartość spadku (podstawę opodatkowania) o wartość udzielonej spadkodawcy pożyczki?

Fragment:

Zatem mając na uwadze przedstawione okoliczności oraz zdarzenie przyszłe i stan prawny sprawy należy stwierdzić, że w sytuacji gdy pożyczkodawca potwierdzi i będzie żądał zwrotu długu w postaci udzielonej i wypłaconej pożyczki, nie spłaconej za życia pożyczkobiorcy, to niespłacona pożyczka stanowić będzie po śmierci pożyczkobiorcy dług spadkowy, który pomniejszy wartość nabytych przez spadkobiercę rzeczy i praw majątkowych i jako dług będzie uwzględniona w podstawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 7 ust. 1 ww. ustawy). Mając powyższe na uwadze stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dodatkowo nadmienia się, iż niniejsza interpretacja stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, który stanowi, iż Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemna interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualna), została wydana wyłącznie dla wnioskodawcy. Stosownie do powyższego żona wnioskodawcy chcąc uzyskać interpretacje indywidualną winna wystąpić z odrębnym zapytaniem i uiścić stosowna opłatę. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
lip

Istota:

Jak należy prawidłowo opodatkować umorzone pożyczki po zmarłym pracowniku, czy będą one podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będą długiem spadkowym i czy w związku z tym pracodawca zmarłego męża prawidłowo sporządził informację PIT-8C uwzględniając w niej kwoty umorzonych pożyczek (pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczki z Przyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej)?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Jak należy prawidłowo opodatkować umorzone pożyczki po zmarłym pracowniku, czy będą one podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będą długiem spadkowym i czy w związku z tym pracodawca zmarłego męża prawidłowo sporządził informację PIT-8C uwzględniając w niej kwoty umorzonych pożyczek (pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz pożyczki z Przyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej)... Zdaniem Wnioskodawcy: Pożyczka mieszkaniowa z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych umorzona po śmierci męża nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu. Wmyśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymywane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymywanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W sytuacji, gdy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem, ani regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przewiduje obowiązku uregulowania niespłaconych rat pożyczki przez spadkobiercę nie powstaje przychód po stronie spadkobierców pracownika. Wobec powyższego Wnioskodawczyni zauważa, iż zakład pracy męża nie miał podstaw domagać się spłaty pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych umorzona została zmarłemu mężowi, zatem w przedmiotowym stanie faktycznym nie będzie miał zastosowania art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
cze

Istota:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest długiem spadkowym, który należy odliczyć od wartości spadku celem ustalenia czystej wartości spadku? Czy w niniejszej sprawie, zbycie nieruchomości, do którego spadkobiercy zmarłego byli zobowiązani przed upływem 5 lat od dnia nabycia spadku (stanowiące dług spadkowy) stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości jest długiem spadkowym, który należy odliczyć od wartości spadku. Umowa przedwstępna sprzedaży nie może stanowić długu spadkowego, gdyż jest to jedynie zobowiązanie spadkobierców do zawarcia umowy przenoszącej własność. Reasumując stwierdza się, iż zobowiązanie wynikające z umowy przedwstępnej do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości nie może zatem stanowić długu spadkowego, a tym samym nie może zostać odliczone od podstawy opodatkowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistniałego zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

2011
1
kwi

Istota:

Czy przy ustalaniu podstawy opodatkowania przy nabyciu spadku, należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu?

Fragment:

Stanowisko wnioskodawcy: Pani zdaniem przy ustalaniu podstawy opodatkowania należy odliczyć wartość hipoteki lub kredytu. 4. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn /tekst jednolity- Dz. U. Nr 142 poz. 1514 z 2004 r. z późn.zmianami/ podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu ciężarów i długów, (czysta wartość) , ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z przepisem art.925 Kodeksu Cywilnego nabycie spadku następuje z chwilą jego otwarcia, a otwarcie zgodnie z przepisem art.924 K.C. z chwilą śmierci spadkodawcy. Z powyższego wynika,że podstawę opodatkowania będzie stanowiła rynkowa wartość nabytego lokalu z dnia powstania obowiązku podatkowego pomniejszona o wysokość zadłużenia kredytowego według stanu na dzień śmierci ciotki - spadkodawczyni. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanowił jak w sentencji .

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku zwrotu spadkobiercom dzierżawcy nieruchomości środków pieniężnych (część ceny sprzedaży nieruchomości), wpłaconych przez dzierżawcę przed zawarciem umowy notarialnej, ma zastosowanie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.), jeżeli tak to w jaki sposób należy ustalić wysokość należnego podatku od spadków?

Fragment:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 roku stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym jest prawidłowe. W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn.zm.) -zwanej dalej ustawą, podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem spadku. Na podstawie art. 19 ust. 1 i ust. 3 ustawy, zapłata spadkobiercy długu przez dłużnika spadkodawcy (...), może nastąpić tylko za pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące dłużnikiem spadkodawcy, są obowiązane przy zapłacie długu potrącić i przekazać do właściwego urzędu skarbowego podatek od nabycia spadku, należny od spadkobiercy w wysokości ustalonej przez naczelnika tego urzędu skarbowego. Zapłata długu bez potrącenia podatku od nabycia spadku może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego, że nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo prawo do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uległo przedawnieniu.

2011
1
mar

Istota:

Dot. ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem spadków i darowizn.

Fragment:

Obliczając podatek należny od tego nabycia, Pan ... wliczył do długów i ciężarów spadku kwotę ww. pożyczki wraz z odsetkami twierdząc, że nie została ona zwrócona za życia zmarłej. W postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uznał stanowisko zawarte w ww. wniosku za nieprawidłowe. Uzasadniając to rozstrzygnięcie organ podatkowy stwierdził, że przedmiotowa pożyczka nie może być zaliczona do długów i ciężarów spadku. Wnioskodawca nie przedstawił bowiem dowodów potwierdzających niespłacenie pożyczki oraz dowodów dotyczących jakichkolwiek działań pożyczkodawcy w celu wyegzekwowania jej zwrotu. Orzekając w sprawie zażalenia z dnia 12 maja 2005r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje. Stanowisko wynikające z zaskarżonego postanowienia należy uznać za prawidłowe, również z innych powodów niż wskazane w jego uzasadnieniu. Zarówno we wniosku jak i w zażaleniu Pan ... stwierdza, że zabezpieczeniem spłaty pożyczki było prawo własności przedmiotowego lokalu, co wynika też z treści umowy z dnia 26 stycznia 2000r. Według § 4 tej umowy, w przypadku nie spłacenia pożyczki wraz z odsetkami do dnia 31 grudnia 2002r., pożyczkobiorca zobowiązuje się do przeniesienia własności lokalu na pożyczkodawcę bądź jego córkę, a przeniesienie to może nastąpić także przed upływem ww. terminu.