Dług celny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług celny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
2
lut

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT zapłaconego z tytułu importu towaru

Fragment:

(...) do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego dotyczącego importu produktów leczniczych, które nie będą własnością Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 4 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992r., ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L Nr 302, poz. 1 ze zm.) „dług celny” oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi; „dłużnik” oznacza każdą osobę zobowiązaną do zapłacenia kwoty długu celnego; „zgłaszający” oznacza osobę, która dokonuje zgłoszenia celnego we własnym imieniu, albo osobę, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne. Jak wskazuje Wnioskodawca, dokona w swoim imieniu zgłoszenia towarów do procedury dopuszczenia do obrotu , czego konsekwencją (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy ustalania wskaźnika proporcji, o której mowa w art.90 ust.2 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) tych opłat. Wymienione procedury celne mają na celu odroczenie powstania obowiązku zapłaty należności celnych. W wyżej wymienionych procedurach dług celny powstaje z chwilą ich zakończenia (np. dopuszczenia towaru do obrotu na terytorium Wspólnoty). Regulacja ust. 9 uniezależnia powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT od powstania długu celnego. Na podstawie tej regulacji podatnicy importujący towary muszą zadeklarować obowiązek podatkowy także w przypadku, gdy dług celny, a przez to obowiązek zapłaty należności celnych jest odłożony w czasie. Stosownie art. 36 ust. 2 w przypadku gdy towary zostaną objęte, na terytorium kraju, wskazanymi procedurami i towary te przestaną podlegać tym procedurom na terytorium państwa członkowskiego innym niż Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się, iż import tych towarów nie będzie dokonany na terytorium kraju. Przepis ten wprowadza rozwiązanie odnoszące się do przypadku, gdy towary są objęte procedurą na (...)

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy właściwego organu podatkowego do opłacenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z krajów pozaunijnych w przypadku, gdy krajem docelowym jest Polska.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2005r. (wpływ do tut. organu podatkowego w dniu 23.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej właściwego organu podatkowego do opłacenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów z krajów pozaunijnych w przypadku, gdy krajem docelowym jest Polska, stosownie do swojej właściwości, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawiauznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym piśmie wynika, iż Strona importuje towary z krajów pozaunijnych tj. Indii, Wietnamu czy Meksyku. Krajem docelowym jest Polska. Pierwszym krajem Wspólnoty, do którego następuje wwóz towarów jest Belgia – Antwerpia. Tam też dokonywana jest, za (...)