Dług | Interpretacje podatkowe

Dług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu.
Fragment:
Czy zgodnie z propozycją ugody zwolnienie Wnioskodawcy z długu, pomimo faktu że związane jest z cofnięciem pozwu i zrzeczeniem się roszczeń na kwotę przewyższającą dług spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego od kwoty długu? Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Skarbowy nie powinien Wnioskodawcy obciążyć podatkiem dochodowym od kwoty zwolnionego długu, bowiem odstępuje od roszczeń które przewyższają dług. Ponadto za faktury VAT X i Y z 2008 roku będące podstawą roszczenia zapłacił już podatek dochodowy i VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Pojęcie „ zwolnienie z długu ” uregulowane jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – k.c. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 508 k.c. zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Istota zwolnienia z długu sprowadza się do tego, że skoro wierzytelność jest prawem wierzyciela, nie ma przeszkód, aby wierzyciel zrzekł się z tego prawa, tj. by umorzył zobowiązanie bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. Zwolnienie z długu należy do czynności prawnych rozporządzających, bowiem skutkuje ona wygaśnięciem zobowiązania.
2017
23
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego przejęcia długu
Fragment:
W związku z tym należy stwierdzić, że z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, decydujące znaczenie dla możliwości powstania przychodu z tytułu przejęcia długu ma fakt, czy przejęcie to będzie miało charakter odpłatny, czy też zostanie dokonane nieodpłatnie. Powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje bowiem jedynie nieodpłatne, bądź też częściowo odpłatne przejęcie długu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest następstwo w dług polegające na wstąpieniu przejemcy w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Wnioskodawczyni ma dojść do przejęcia jej długu za wynagrodzeniem, przez Spółkę. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Wspólnika (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem Spółki z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. Zatem, przejęcie długu Wnioskodawczyni za wynagrodzeniem przez Spółkę będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawczyni. Reasumując, zwolnienie Wnioskodawczyni z długu dokonane przez Spółkę w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Wnioskodawczyni równe wartości zobowiązania (długu), będzie neutralne dla Wnioskodawczyni z podatkowego punktu widzenia, tj. nie będzie powodować po jej stronie powstania obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
cze

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych zwolnienia z długu dłużnika, który dokonał spłaty długu Wnioskodawcy
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zwolnił pożyczkobiorcę (swojego wspólnika) z długu wraz z naliczonymi odsetkami w całości, przy czym częściowo jest to zwolnienie związane z uregulowaniem przez tego wspólnika długu Wnioskodawcy. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie rozpoznaje się przychodu w postaci utraconych korzyści, np. umorzonych pożyczek lub odsetek od pożyczek, tym samym umorzenie pożyczki wraz z odsetkami jest co do zasady czynnością neutralną podatkowo dla pożyczkodawcy – Wnioskodawcy. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że część pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika odpowiada wartości długu Wnioskodawcy wobec spółki brytyjskiej spłaconej przez wspólnika. W tej części należy uznać, że świadczenia stron to jest wspólnika i Wnioskodawcy są ekwiwalentne, a więc umorzenie długu wspólnika do wysokości długu Wnioskodawcy wobec spółki brytyjskiej jest czynnością nie przynoszącą Wnioskodawcy żadnego przysporzenia, gdyż w zamian za zwolnienie ze swojego długu (poprzez uregulowanie należności wobec spółki brytyjskiej przez wspólnika Wnioskodawcy) Wnioskodawca zwalnia z długu w tej samej wartości swojego dłużnika – wspólnika. Wnioskodawca nie uzyskuje więc w tej części przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.
2017
11
maj

Istota:
Kiedy po stronie Wnioskodawcy „długu” powstaje przychód z tytułu przejęcia długu przez osobę fizyczną?
Fragment:
Wnioskodawca przejął dług od S.A., a następnie dług ten został od Wnioskodawcy przejęty w drodze umowy przejęcia długu przez osobę fizyczną. Nastąpiło to na podstawie umowy przejęcia długu. A jako przejmujący dług a Wnioskodawca jako dłużnik. Dług dotyczył długów pieniężnych wygenerowanych przez S.A. związanych z wykonywaniem usług. Przejęcie długu od Wnioskodawcy nastąpiło w drodze umowy przejęcia długu nieodpłatnie. Kwota długu łącznie wynosi zł. Przez wykup długu Wnioskodawca rozumie przejęcie długu opisane powyżej poprzez zapłatę Wnioskodawcy przez A kwoty, którą ureguluje dług wobec wierzycieli. Umowa przejęcia długu została zawarta na piśmie zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego, tj. art. 522 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą swobody umów forma realizacji umowy jest wyrażona poprzez bezpośrednią spłatę. Kwota na uregulowanie długu dotyczy długu przejętego przez Wnioskodawcę od S.A., który w drodze umowy przejęcia długu został przejęty przez A. Zapytanie przedstawione we wniosku dotyczy długu, który Wnioskodawca ma spłacić dzięki pomocy i środkom przekazanym przez A na konkretny cel, tj. spłatę długu Wnioskodawcy przejętego od S.A.
2017
24
lut

Istota:
1. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie odsetek?2. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie różnic kursowych?3. Czy zwolnienie dłużnika z długu jest transakcją w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wobec niej organy skarbowe uprawnione są do ustalania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż Spółka błędnie zanalizowała wystąpienie przesłanek określonych w tych przepisach w odniesieniu wyłącznie do umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności), w oderwaniu jej od umowy pożyczki, której przecież to zwolnienie z długu dotyczy, a w konsekwencji, z którą jest nierozerwalnie związane. Przedmiotem umowy zwolnienia z długu (art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.) jest przysługująca wierzycielowi wierzytelność, np. z tytułu ceny należnej na podstawie zawartej umowy sprzedaży. Pomimo że umowa zwolnienia z długu stanowi odrębną czynność prawną, jest ona nierozerwalnie związana z istnieniem długu (od strony podmiotu zobowiązanego do jego uregulowania), którego dotyczy, a więc z pierwotną czynnością prawną - w przedmiotowej sprawie z umową pożyczki. Bez istnienia pierwotnego długu, wynikającego z umowy pożyczki nie byłoby możliwe zawarcie umowy zwolnienia z długu. W wyniku zawarcia umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności z tytułu kwoty głównej o naliczonych odsetek) zostaje zmieniona treść umowy pierwotnej – umowy pożyczki (jej warunki/postanowienia). Regulacja prawna umowy pożyczki zawarta jest w art. 720 § 1 ustawy - Kodeks cywilny.. Zgodnie z definicją zawartą w ww. przepisie, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.
2016
10
cze

Istota:
Czy odpłatne przejęcie długu w drodze umowy na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego pomiędzy Wnioskodawcą a Przejemcą będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wynagrodzenie to będzie równe wartości przejmowanych, niespłaconych przez Wnioskodawcę zobowiązań z umowy kredytu, w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu. Jednocześnie należy podkreślić, że powyżej przytoczony artykuł Kodeksu cywilnego umieszczony został w Tytule IX Kodeksu cywilnego „ Zmiana wierzyciela lub dłużnika ”. W związku z tym odróżnić trzeba umowę przejęcia długu zawarta na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego od sposobów umorzenia zobowiązań uregulowanych w Tytule VIII Kodeksu cywilnego „ Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu ”, w tym od zwolnienia z długu uregulowanego w art. 508 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego kluczowe znaczenie ma kwestia odpłatności umowy przejęcia długu. W Kodeksie cywilnym nie zawarto postanowień w tym zakresie. Przyjmuje się zatem, że umowa może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku zawarcia umowy o przejęcie długu bez wynagrodzenia dochodzi w istocie do umorzenia zobowiązania, z którym nie wiąże się żadne ekwiwalentne świadczenie ze strony podmiotu, którego zobowiązanie jest umarzane. W konsekwencji wystąpi konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Natomiast zawarcie umowy przejęcia długu, w której w zamian za przejęcie długu przewidziano wynagrodzenie równe wartości przejmowanych zobowiązań jest transakcją neutralną w sensie ekonomicznym, gdyż w istocie pierwotne zobowiązanie zostaje zastąpione zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia o tej samej wartości.
2016
21
kwi

Istota:
Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. Zatem, przejęcie długu Spółki za wynagrodzeniem przez podmiot trzeci będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Reasumując, zwolnienie Wnioskodawcy z długu dokonane przez podmiot trzeci w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Wnioskodawcy równe wartości zobowiązania (długu) w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu, nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie updop. Tym samym pozostanie bez wpływu na zwiększenie podstawy opodatkowania Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
10
kwi

Istota:
Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Ponadto w związku z umową przejęcia długu, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Podmiotu trzeciego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia dodatkowego) za przejęcie długu.
2016
14
lut

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności przysługującego Wnioskodawcy udziału w lokalu mieszkalnym na rzecz drugiego współwłaściciela na podstawie umowy zniesienia współwłasności.
Fragment:
Podobnie stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny z Bydgoszczy w wyroku z 11 sierpnia 2009 r., I SA/Bd 133/09, który orzekł, że odpłatnością może być także zwolnienie nabywcy z długu. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu) – art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z § 2 tego przepisu, przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Zgodnie z art. 521 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia (art. 521 § 2 Kodeksu cywilnego). Podkreślenia wymaga fakt, że charakterystyczną cechą odpłatnego zbycia jest ekwiwalentność świadczeń stron, przy czym świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych.
2016
20
sty

Istota:
W zakresie:możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków Spółki na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpieniu do długu
Fragment:
Z uwagi na to, że Spółka spłaciła część długu, jaki wynika z umowy o przystąpienie do długu, jest uprawniona do żądania od dłużnika pierwotnego zwrotu spłaconej kwoty długu, do którego przystąpiła na mocy umowy. Spółka, na moment poniesienia wydatków, nie zaliczyła wydatków poniesionych na spłatę długu do kosztów uzyskania przychodu. Dłużnik pierwotny zwróci w przyszłości Spółce wydatki, jakie Spółka poniosła na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpienie do długu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wydatki jakie poniosła Spółka na spłatę długu, na mocy umowy o przystąpieniu do długu, pomimo, że nie zaliczyła ich wówczas do kosztów uzyskania przychodu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) W ocenie Spółki, wydatki jakie poniosła na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpienie do długu, pomimo, że nie zaliczyła ich w chwili spłaty do kosztów uzyskania przychodu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Spółka jako przystępująca do długu, uzyskała prawo do zaliczenia wydatków na spłatę długu do kosztów uzyskania przychodu.
2016
14
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dług
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.