Dług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu.

Fragment:

Instytucja zwolnienia z długu uregulowana została w art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Z art. 373 ww. Kodeksu wynika, że zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Z zacytowanych przepisów wynika, że w przypadku zobowiązań solidarnych zwolnienie z długu jednego z dłużników nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma więc skutku względem współdłużników. Regulacja ta oznacza, że mimo iż zwolnienie z długu lub zrzeczenie się solidarności odnoszą skutek wobec dłużnika, którego dotyczą, współdłużnicy ponoszą nadal solidarną odpowiedzialność wobec wierzyciela za cały dług, a dłużnik zwolniony z długu lub wobec którego wierzyciel zrzekł się solidarności jest nadal zobowiązany do pokrycia przypadającego nań udziału w długu wobec współdłużnika, który spełnił świadczenie.

2017
14
gru

Istota:

W zakresie braku zastosowania art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przejęcia długu lub przystąpienia do długu.

Fragment:

Przejęcie długu sprowadza się do tego, że w miejsce dłużnika wstępuje inny podmiot (przejemca długu), a dłużnik zostaje zwolniony przez wierzyciela z obowiązku jego spłaty. Przy czym, prawa i obowiązki wynikające z umowy, na podstawie której dług został u wierzyciela (np. u kredytodawcy) zaciągnięty pozostają niezmienione. Zmienia się tylko osoba dłużnika zobowiązanego do uregulowania długu. Oznacza to, że na skutek przejęcia długu (zobowiązanie) nie ulega umorzeniu, ale ma jedynie miejsce zmiana dłużnika. Skoro przy przejęciu długu nie dochodzi do zlikwidowania zobowiązania, to nie ulega ono umorzeniu. W sytuacji przejęcia długu nie następuje również dokonanie płatności. Zatem, czynności dokonywania przejęcia długu nie należy postrzegać jako formy płatności za daną transakcję. W rozumieniu internetowego Słownika Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. – „ płatność ” oznacza obowiązek regulowania zobowiązań pieniężnych w określonym terminie. Tymczasem, istotą i skutkiem przejęcia długu jest to, że strony takiej transakcji fizycznie nie dokonują płatności z uwagi na wzajemność ich świadczeń, zmienia się jedynie osoba dłużnika zobowiązanego do uregulowania długu. W efekcie, pomimo braku transferów środków pieniężnych, dochodzi do zaspokojenia i wygaśnięcia zobowiązania na gruncie prawa cywilnego.

2017
23
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu.

Fragment:

Czy zgodnie z propozycją ugody zwolnienie Wnioskodawcy z długu, pomimo faktu że związane jest z cofnięciem pozwu i zrzeczeniem się roszczeń na kwotę przewyższającą dług spowoduje powstanie zobowiązania podatkowego od kwoty długu? Zdaniem Wnioskodawcy, Urząd Skarbowy nie powinien Wnioskodawcy obciążyć podatkiem dochodowym od kwoty zwolnionego długu, bowiem odstępuje od roszczeń które przewyższają dług. Ponadto za faktury VAT X i Y z 2008 roku będące podstawą roszczenia zapłacił już podatek dochodowy i VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Pojęcie „ zwolnienie z długu ” uregulowane jest w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – k.c. (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 508 k.c. zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Istota zwolnienia z długu sprowadza się do tego, że skoro wierzytelność jest prawem wierzyciela, nie ma przeszkód, aby wierzyciel zrzekł się z tego prawa, tj. by umorzył zobowiązanie bez uzyskania świadczenia ze strony dłużnika. Zwolnienie z długu należy do czynności prawnych rozporządzających, bowiem skutkuje ona wygaśnięciem zobowiązania.

2017
7
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych odpłatnego przejęcia długu

Fragment:

W związku z tym należy stwierdzić, że z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, decydujące znaczenie dla możliwości powstania przychodu z tytułu przejęcia długu ma fakt, czy przejęcie to będzie miało charakter odpłatny, czy też zostanie dokonane nieodpłatnie. Powstanie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej powoduje bowiem jedynie nieodpłatne, bądź też częściowo odpłatne przejęcie długu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest następstwo w dług polegające na wstąpieniu przejemcy w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Wnioskodawczyni ma dojść do przejęcia jej długu za wynagrodzeniem, przez Spółkę. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Wspólnika (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem Spółki z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. Zatem, przejęcie długu Wnioskodawczyni za wynagrodzeniem przez Spółkę będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawczyni. Reasumując, zwolnienie Wnioskodawczyni z długu dokonane przez Spółkę w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Wnioskodawczyni równe wartości zobowiązania (długu), będzie neutralne dla Wnioskodawczyni z podatkowego punktu widzenia, tj. nie będzie powodować po jej stronie powstania obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie konsekwencji podatkowych zwolnienia z długu dłużnika, który dokonał spłaty długu Wnioskodawcy

Fragment:

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zwolnił pożyczkobiorcę (swojego wspólnika) z długu wraz z naliczonymi odsetkami w całości, przy czym częściowo jest to zwolnienie związane z uregulowaniem przez tego wspólnika długu Wnioskodawcy. W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie rozpoznaje się przychodu w postaci utraconych korzyści, np. umorzonych pożyczek lub odsetek od pożyczek, tym samym umorzenie pożyczki wraz z odsetkami jest co do zasady czynnością neutralną podatkowo dla pożyczkodawcy – Wnioskodawcy. Na powyższe nie ma wpływu fakt, że część pożyczki udzielonej przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika odpowiada wartości długu Wnioskodawcy wobec spółki brytyjskiej spłaconej przez wspólnika. W tej części należy uznać, że świadczenia stron to jest wspólnika i Wnioskodawcy są ekwiwalentne, a więc umorzenie długu wspólnika do wysokości długu Wnioskodawcy wobec spółki brytyjskiej jest czynnością nie przynoszącą Wnioskodawcy żadnego przysporzenia, gdyż w zamian za zwolnienie ze swojego długu (poprzez uregulowanie należności wobec spółki brytyjskiej przez wspólnika Wnioskodawcy) Wnioskodawca zwalnia z długu w tej samej wartości swojego dłużnika – wspólnika. Wnioskodawca nie uzyskuje więc w tej części przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

2017
24
lut

Istota:

Kiedy po stronie Wnioskodawcy „długu” powstaje przychód z tytułu przejęcia długu przez osobę fizyczną?

Fragment:

Wnioskodawca przejął dług od S.A., a następnie dług ten został od Wnioskodawcy przejęty w drodze umowy przejęcia długu przez osobę fizyczną. Nastąpiło to na podstawie umowy przejęcia długu. A jako przejmujący dług a Wnioskodawca jako dłużnik. Dług dotyczył długów pieniężnych wygenerowanych przez S.A. związanych z wykonywaniem usług. Przejęcie długu od Wnioskodawcy nastąpiło w drodze umowy przejęcia długu nieodpłatnie. Kwota długu łącznie wynosi zł. Przez wykup długu Wnioskodawca rozumie przejęcie długu opisane powyżej poprzez zapłatę Wnioskodawcy przez A kwoty, którą ureguluje dług wobec wierzycieli. Umowa przejęcia długu została zawarta na piśmie zgodnie z wymaganiami kodeksu cywilnego, tj. art. 522 kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą swobody umów forma realizacji umowy jest wyrażona poprzez bezpośrednią spłatę. Kwota na uregulowanie długu dotyczy długu przejętego przez Wnioskodawcę od S.A., który w drodze umowy przejęcia długu został przejęty przez A. Zapytanie przedstawione we wniosku dotyczy długu, który Wnioskodawca ma spłacić dzięki pomocy i środkom przekazanym przez A na konkretny cel, tj. spłatę długu Wnioskodawcy przejętego od S.A.

2016
10
cze

Istota:

1. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie odsetek?2. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie różnic kursowych?3. Czy zwolnienie dłużnika z długu jest transakcją w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wobec niej organy skarbowe uprawnione są do ustalania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż Spółka błędnie zanalizowała wystąpienie przesłanek określonych w tych przepisach w odniesieniu wyłącznie do umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności), w oderwaniu jej od umowy pożyczki, której przecież to zwolnienie z długu dotyczy, a w konsekwencji, z którą jest nierozerwalnie związane. Przedmiotem umowy zwolnienia z długu (art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.) jest przysługująca wierzycielowi wierzytelność, np. z tytułu ceny należnej na podstawie zawartej umowy sprzedaży. Pomimo że umowa zwolnienia z długu stanowi odrębną czynność prawną, jest ona nierozerwalnie związana z istnieniem długu (od strony podmiotu zobowiązanego do jego uregulowania), którego dotyczy, a więc z pierwotną czynnością prawną - w przedmiotowej sprawie z umową pożyczki. Bez istnienia pierwotnego długu, wynikającego z umowy pożyczki nie byłoby możliwe zawarcie umowy zwolnienia z długu. W wyniku zawarcia umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności z tytułu kwoty głównej o naliczonych odsetek) zostaje zmieniona treść umowy pierwotnej – umowy pożyczki (jej warunki/postanowienia). Regulacja prawna umowy pożyczki zawarta jest w art. 720 § 1 ustawy - Kodeks cywilny.. Zgodnie z definicją zawartą w ww. przepisie, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.

2016
21
kwi

Istota:

Czy odpłatne przejęcie długu w drodze umowy na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego pomiędzy Wnioskodawcą a Przejemcą będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Wynagrodzenie to będzie równe wartości przejmowanych, niespłaconych przez Wnioskodawcę zobowiązań z umowy kredytu, w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu. Jednocześnie należy podkreślić, że powyżej przytoczony artykuł Kodeksu cywilnego umieszczony został w Tytule IX Kodeksu cywilnego „ Zmiana wierzyciela lub dłużnika ”. W związku z tym odróżnić trzeba umowę przejęcia długu zawarta na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego od sposobów umorzenia zobowiązań uregulowanych w Tytule VIII Kodeksu cywilnego „ Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu ”, w tym od zwolnienia z długu uregulowanego w art. 508 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego kluczowe znaczenie ma kwestia odpłatności umowy przejęcia długu. W Kodeksie cywilnym nie zawarto postanowień w tym zakresie. Przyjmuje się zatem, że umowa może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku zawarcia umowy o przejęcie długu bez wynagrodzenia dochodzi w istocie do umorzenia zobowiązania, z którym nie wiąże się żadne ekwiwalentne świadczenie ze strony podmiotu, którego zobowiązanie jest umarzane. W konsekwencji wystąpi konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Natomiast zawarcie umowy przejęcia długu, w której w zamian za przejęcie długu przewidziano wynagrodzenie równe wartości przejmowanych zobowiązań jest transakcją neutralną w sensie ekonomicznym, gdyż w istocie pierwotne zobowiązanie zostaje zastąpione zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia o tej samej wartości.

2016
10
kwi

Istota:

Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. Zatem, przejęcie długu Spółki za wynagrodzeniem przez podmiot trzeci będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Reasumując, zwolnienie Wnioskodawcy z długu dokonane przez podmiot trzeci w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Wnioskodawcy równe wartości zobowiązania (długu) w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu, nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie updop. Tym samym pozostanie bez wpływu na zwiększenie podstawy opodatkowania Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
14
lut

Istota:

Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu

Fragment:

Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Ponadto w związku z umową przejęcia długu, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Podmiotu trzeciego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia dodatkowego) za przejęcie długu.