Dług | Interpretacje podatkowe

Dług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie odsetek?2. Czy zwolnienie pożyczkobiorcy z długu będzie skutkowało przychodem Spółki do opodatkowania w zakresie różnic kursowych?3. Czy zwolnienie dłużnika z długu jest transakcją w rozumieniu art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy wobec niej organy skarbowe uprawnione są do ustalania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, stwierdzić należy, iż Spółka błędnie zanalizowała wystąpienie przesłanek określonych w tych przepisach w odniesieniu wyłącznie do umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności), w oderwaniu jej od umowy pożyczki, której przecież to zwolnienie z długu dotyczy, a w konsekwencji, z którą jest nierozerwalnie związane. Przedmiotem umowy zwolnienia z długu (art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.) jest przysługująca wierzycielowi wierzytelność, np. z tytułu ceny należnej na podstawie zawartej umowy sprzedaży. Pomimo że umowa zwolnienia z długu stanowi odrębną czynność prawną, jest ona nierozerwalnie związana z istnieniem długu (od strony podmiotu zobowiązanego do jego uregulowania), którego dotyczy, a więc z pierwotną czynnością prawną - w przedmiotowej sprawie z umową pożyczki. Bez istnienia pierwotnego długu, wynikającego z umowy pożyczki nie byłoby możliwe zawarcie umowy zwolnienia z długu. W wyniku zawarcia umowy zwolnienia z długu (umorzenia wierzytelności z tytułu kwoty głównej o naliczonych odsetek) zostaje zmieniona treść umowy pierwotnej – umowy pożyczki (jej warunki/postanowienia). Regulacja prawna umowy pożyczki zawarta jest w art. 720 § 1 ustawy - Kodeks cywilny.. Zgodnie z definicją zawartą w ww. przepisie, dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości.
2016
10
cze

Istota:
Czy odpłatne przejęcie długu w drodze umowy na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego pomiędzy Wnioskodawcą a Przejemcą będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy i koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Wynagrodzenie to będzie równe wartości przejmowanych, niespłaconych przez Wnioskodawcę zobowiązań z umowy kredytu, w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu. Jednocześnie należy podkreślić, że powyżej przytoczony artykuł Kodeksu cywilnego umieszczony został w Tytule IX Kodeksu cywilnego „ Zmiana wierzyciela lub dłużnika ”. W związku z tym odróżnić trzeba umowę przejęcia długu zawarta na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego od sposobów umorzenia zobowiązań uregulowanych w Tytule VIII Kodeksu cywilnego „ Potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu ”, w tym od zwolnienia z długu uregulowanego w art. 508 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego kluczowe znaczenie ma kwestia odpłatności umowy przejęcia długu. W Kodeksie cywilnym nie zawarto postanowień w tym zakresie. Przyjmuje się zatem, że umowa może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. W przypadku zawarcia umowy o przejęcie długu bez wynagrodzenia dochodzi w istocie do umorzenia zobowiązania, z którym nie wiąże się żadne ekwiwalentne świadczenie ze strony podmiotu, którego zobowiązanie jest umarzane. W konsekwencji wystąpi konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o CIT. Natomiast zawarcie umowy przejęcia długu, w której w zamian za przejęcie długu przewidziano wynagrodzenie równe wartości przejmowanych zobowiązań jest transakcją neutralną w sensie ekonomicznym, gdyż w istocie pierwotne zobowiązanie zostaje zastąpione zobowiązaniem do wypłaty wynagrodzenia o tej samej wartości.
2016
21
kwi

Istota:
Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. Zatem, przejęcie długu Spółki za wynagrodzeniem przez podmiot trzeci będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. Reasumując, zwolnienie Wnioskodawcy z długu dokonane przez podmiot trzeci w zamian za wynagrodzenie otrzymane od Wnioskodawcy równe wartości zobowiązania (długu) w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu, nie będzie powodować po stronie Wnioskodawcy przychodu na gruncie updop. Tym samym pozostanie bez wpływu na zwiększenie podstawy opodatkowania Wnioskodawcy. Zatem Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
10
kwi

Istota:
Zwiększenie podstawy opodatkowania w związku z zawarciem umowy przejęcia długu
Fragment:
Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zobowiązanie (pożyczka) Spółki zostanie przejęte przez Podmiot trzeci na podstawie art. 519 Kodeksu cywilnego, za wynagrodzeniem równym wartości przejmowanego zobowiązania (w tym odsetki naliczone do dnia zawarcia umowy przejęcia długu). Ponadto w związku z umową przejęcia długu, Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Podmiotu trzeciego. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest zmiana dłużnika wstępującego w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisywanym przypadku, jak wskazuje Spółka ma dojść do przejęcia długu Spółki za wynagrodzeniem, przez podmiot trzeci. Zatem, w sensie ekonomicznym zobowiązanie Spółki (dłużnika) względem wierzyciela zostanie zamienione na inne, tj. zobowiązanie względem podmiotu trzeciego z tytułu wynagrodzenia (w tym również wynagrodzenia dodatkowego) za przejęcie długu.
2016
14
lut

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności przysługującego Wnioskodawcy udziału w lokalu mieszkalnym na rzecz drugiego współwłaściciela na podstawie umowy zniesienia współwłasności.
Fragment:
Podobnie stwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny z Bydgoszczy w wyroku z 11 sierpnia 2009 r., I SA/Bd 133/09, który orzekł, że odpłatnością może być także zwolnienie nabywcy z długu. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu) – art. 519 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). Zgodnie z § 2 tego przepisu, przejęcie długu może nastąpić: przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone którejkolwiek ze stron; przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożone którejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, jeżeli wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna. Zgodnie z art. 521 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, umowę uważa się za nie zawartą. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmówił, strona, która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia (art. 521 § 2 Kodeksu cywilnego). Podkreślenia wymaga fakt, że charakterystyczną cechą odpłatnego zbycia jest ekwiwalentność świadczeń stron, przy czym świadczenia stron względem siebie nie muszą mieć tego samego wymiaru ekonomicznego, ustalanego według kryteriów obiektywnych.
2016
20
sty

Istota:
W zakresie:możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków Spółki na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpieniu do długu
Fragment:
Z uwagi na to, że Spółka spłaciła część długu, jaki wynika z umowy o przystąpienie do długu, jest uprawniona do żądania od dłużnika pierwotnego zwrotu spłaconej kwoty długu, do którego przystąpiła na mocy umowy. Spółka, na moment poniesienia wydatków, nie zaliczyła wydatków poniesionych na spłatę długu do kosztów uzyskania przychodu. Dłużnik pierwotny zwróci w przyszłości Spółce wydatki, jakie Spółka poniosła na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpienie do długu. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wydatki jakie poniosła Spółka na spłatę długu, na mocy umowy o przystąpieniu do długu, pomimo, że nie zaliczyła ich wówczas do kosztów uzyskania przychodu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) W ocenie Spółki, wydatki jakie poniosła na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpienie do długu, pomimo, że nie zaliczyła ich w chwili spłaty do kosztów uzyskania przychodu, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Spółka jako przystępująca do długu, uzyskała prawo do zaliczenia wydatków na spłatę długu do kosztów uzyskania przychodu.
2016
14
sty

Istota:
W zakresie:możliwości uznania za przychód zwrotu przez pierwotnego dłużnika na rzecz Spółki wydatków Spółki na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpieniu do długu
Fragment:
Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za przychód zwrotu przez pierwotnego dłużnika na rzecz Spółki wydatków Spółki na spłatę długu, do którego przystąpiła na mocy umowy o przystąpieniu do długu. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) przystąpiła do długu spółki kapitałowo powiązanej z nią (dalej: „ dłużnik pierwotny ”). Wierzycielem była X. spółka komandytowa (dalej: „ X. sp.k. ”). Przystąpienie do długu nastąpiło na mocy umowy o przystąpieniu do długu. Spółka spłaciła część istniejącego długu. Umowa o przystąpieniu do długu zrodziła po stronie Spółki i dotychczasowego dłużnika pierwotnego odpowiedzialność solidarną względem X. sp.k., za spłatę długu wymienionego w umowie o przystąpienie do długu. Odpowiedzialność solidarna dłużników, jaka powstała z chwilą zawarcia umowy o przystąpienie do długu, oznacza, że każdy z dłużników jest uprawniony do spłaty całości długu. Skutek spłaty całości lub części długu przez jednego dłużnika solidarnego reguluje art. 376 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: „ k.c. ”), zgodnie z którym, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników.
2016
14
sty

Istota:
Uznanie Wierzytelności za uprawdopodobnione po upływie 150 dni od nowo wyznaczonego terminu płatności oraz prawo do zastosowania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku faktur dla których od daty wystawienia nie upłynął i upłynął okres dłuższy niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym dana faktura została wystawiona.
Fragment:
W szczególności celem projektowanych zmian jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami ” oraz upowszechnienie „ możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał swojej należności, z tzw. ulgi na złe długi ”. W konsekwencji należy przyjąć, że celem istnienia przepisów dotyczących ulgi na złe długi jest wyłącznie uproszczenie i przyspieszenie procedury zmierzającej do przyznania ulgi wierzycielom, którzy zawarli umowy z nierzetelnymi kontrahentami, a nie ograniczenie prawa wierzyciela do obniżenia należnego podatku VAT. Okres przedawnienia zobowiązań. Ponadto, Spółka wskazała, że śledząc drogę kształtowania się przepisów dotyczących ulgi na złe długi, podkreślenia wymaga, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., możliwość skorzystania z ulgi na złe długi obowiązywała w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Od dnia 1 grudnia 2008 r. prawo to zostało ograniczone w czasie do dwóch lat licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę .Wnioskodawca nie znajduje wprost uzasadnienia dla skrócenia tego terminu do dwóch lat poza tym, że prawdopodobnie miało na celu ograniczenie stosowania ulgi na złe długi w stosunku do zobowiązań, które uległy przedawnieniu. W efekcie czego należy spodziewać się, że dłużnik powołując się na zarzut przedawnienia nie ureguluje już tych zobowiązań.
2015
18
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przejęcia długu.
Fragment:
(...) dług jest niewypłacalna. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, przejęcie długu jest umową, której skutkiem jest następstwo w dług polegające na wstąpieniu przejemcy w sytuację prawną dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony. W opisanych przypadkach – jak podał Zainteresowany – ma dojść do przejęcia długu Wnioskodawcy za wynagrodzeniem, które to wynagrodzenie będzie przysługiwało Podmiotowi trzeciemu. Rzeczone wynagrodzenie będzie równe wartości przejmowanych zobowiązań, w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu. Umowa przejęcia długu może również przewidywać, że Podmiotowi trzeciemu przysługiwało będzie dodatkowe wynagrodzenie, przewyższające wartość przejmowanych zobowiązań, w tym odsetek naliczonych do dnia zawarcia umowy przejęcia długu. W następstwie opisanego przejęcia długu zobowiązanie Wnioskodawcy będzie istniało nadal, z tą różnicą, że wierzyciel będzie mógł dochodzić swojej wierzytelności od innego niż Wnioskodawca podmiotu (Podmiotu trzeciego). Tym samym, nie dojdzie do umorzenia zobowiązania Wnioskodawcy. Zatem, przejęcie długu Zainteresowanego za wynagrodzeniem przez Podmiot trzeci będzie zdarzeniem, które nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.
2015
21
paź

Istota:
Przejęcie długu.
Fragment:
Zatem, umowa przelewu wierzytelności zawsze wypełnia essenltialia negotii innych umów cywilnoprawnych, inaczej niż w przypadku umowy przejęcia długu. W szczególności należy podkreślić, że czynność przejęcia długu nie może być rozumiana jako przelew wierzytelności, pomimo, iż w obu tych transakcjach dochodzi do zmian podmiotowych jej stron. Przejęcie długu jest bowiem umową uregulowaną samodzielnie na gruncie prawa cywilnego, a do jego wykonania dochodzi w drodze umowy o przejęcie długu, niezależnie od innych umów przewidzianych w KC. Ponadto, obie czynności dotyczą różnych stron stosunku zobowiązaniowego: przelew wierzytelności - wierzyciela, przejęcie długu - dłużnika. Umowa przejęcia długu nie tylko nie została wprost wymieniona w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC, ale również, jak zostało wskazane powyżej, nie odpowiada w swojej istocie żadnej z umów wskazanych w omawianym przepisie. W szczególności nie dochodzi do jej realizacji w ramach innej czynności cywilnoprawnej. Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowane przejęcie przez Wnioskodawcę zobowiązania Spółki z tytułu wierzytelności pożyczkowych nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Takie podejście znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2013 r., sygn.
2015
21
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Dług
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.