IPTPB1/415-481/14-2/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika związane z uczestnictwem „Profesjonalistów” w „Wydarzeniach” finansowanych przez Wnioskodawcę na podstawie zaproszeń.
IPTPB1/415-481/14-2/MDinterpretacja indywidualna
 1. diety
 2. dojazdy
 3. obowiązek płatnika
 4. podróż służbowa (delegacja)
 5. płatnik
 6. uczestnicy
 7. wyżywienie
 8. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

XX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”, „Wnioskodawca”) jest częścią międzynarodowego koncernu X („Grupa”), zajmującego się m.in. wytwarzaniem oraz dystrybucją (obrotem) na terytorium Polski specjalistycznych wyrobów medycznych, tj. w szczególności: produktów do leczenia ran, pierwszej pomocy, opatrunków do terapii uciskowej i stabilizacyjnej (immobilizacji), produktów do pielęgnacji pacjenta oraz do zastosowania na sali operacyjnej („Produkty”).

Zakres działalności Spółki obejmuje przede wszystkim sprzedaż Produktów na rynku polskim. Spółka odpowiedzialna jest również za prowadzenie na terytorium Polski czynności i działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym w stosunku do Produktów.

Częścią działalności Spółki jest także prowadzenie powyższych działań w odniesieniu do produktów produkowanych przez podmioty trzecie, spoza Grupy, w oparciu o umowę dystrybucyjną.

W ramach prowadzonej działalności Spółka prowadzi współpracę ze środowiskiem medycznym, polegającą m.in. na pokrywaniu kosztów związanych z podróżą i uczestnictwem personelu medycznego – tj. lekarzy i pielęgniarek („Profesjonaliści”) w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze naukowym lub naukowo-promocyjnym (konferencjach, zjazdach, sympozjach, szkoleniach medycznych, kongresach naukowych, itp.), odbywających się zarówno na terytorium Polski, jak i poza granicami kraju („Wydarzenia”). Wydarzenia mogą być organizowane zarówno przez Spółkę/ inny podmiot z Grupy, jak i przez podmioty trzecie.

Współpraca z Profesjonalistami w powyższym zakresie odbywa się bez sformalizowanej podstawy umownej, w oparciu o przekazane Profesjonaliście zaproszenie do uczestnictwa w Wydarzeniu w charakterze osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub poza działalnością gospodarczą prowadzoną przez Profesjonalistę).

W ramach takiej współpracy:

 • Profesjonalista nie będzie zobowiązany do jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego na rzecz Spółki w związku z jego uczestnictwem w Wydarzeniu;
 • Spółka będzie zobowiązana do pokrycia kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu.

Koszty pokrywane przez Spółkę („Koszty”) będą mogły obejmować – w zależności od charakteru Wydarzenia oraz uzasadnionych potrzeb związanych z odbyciem szkolenia Profesjonalisty – wszystkie lub niektóre spośród następujących rodzajów/kategorii Kosztów:

 • koszty przejazdów międzymiastowych, tzn. koszty przelotów/przejazdów Profesjonalisty (z określonej miejscowości, np. z miejscowości, w której zamieszkuje Profesjonalista, do miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie oraz z powrotem);
 • koszty zakwaterowania/noclegu Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (w czasie, w którym odbywa się Wydarzenie);
 • koszty wyżywienia Profesjonalisty w związku z Wydarzeniem;
 • koszty dojazdów lokalnych w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie, tzn. koszty przejazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • opłatę rejestracyjną za uczestnictwo w Wydarzeniu (tzn. opłatę wymaganą przez organizatora Wydarzenia, płatną w zamian, za samą możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu);
 • ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu.

Koszty pokrywane są przez Spółkę bezpośrednio „z góry”, tzn. Spółka we własnym imieniu będzie nabywać określone towary i usługi od dostawców (np. biur podróży, linii lotniczych i kolejowych, hoteli, organizatorów Wydarzeń, itp.), będzie dokonywała płatności bezpośrednio na rzecz tych podmiotów oraz będzie otrzymywała od nich odpowiednie dokumenty (fakturę, rachunek lub inny dokument – np. bilet), potwierdzające poniesienie wydatków, ich rodzaj, charakter oraz wysokość.

Ponadto, nie są zakładane sytuacje, w których Profesjonalista pokrywałby określone Koszty z własnych środków (zwracanych następnie przez Spółkę), ani sytuacje, w których Profesjonalista otrzymywałby od Spółki środki w celu samodzielnego sfinansowania Kosztów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, zgodnie z którym w przypadku skorzystania przez Profesjonalistę z zaproszenia – Wnioskodawca, jako organizator i podmiot obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, będzie miał obowiązek wykazać po stronie Profesjonalisty przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskanych przez Profesjonalistę na podstawie zaproszenia, tzn. w kwocie odpowiadającej równowartości Kosztów pokrytych przez Wnioskodawcę w związku z udziałem pojedynczego Profesjonalisty w Wydarzeniu – przy czym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. – „UPDOF”), do niektórych rodzajów/kategorii kosztów zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do limitów wynikających z odpowiednich przepisów odrębnych...

A w konsekwencji, w sporządzonej informacji PIT-8C, Wnioskodawca powinien uwzględnić tylko przychód Profesjonalisty obejmujący (jeżeli dotyczy):

 1. opłatę rejestracyjną,
 2. koszty wyżywienia Profesjonalisty – w zakresie, w jakim ich wartość przekracza limity zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z odpowiednich przepisów odrębnych,
 3. koszty dojazdów lokalnych Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (za granicą) – w zakresie, jakim ich wartość przekracza limity zwolnienia z podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z odpowiednich przepisów odrębnych,
 4. ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku skorzystania przez Profesjonalistę z zaproszenia, Wnioskodawca, jako organizator i podmiot obowiązany do sporządzenia informacji PIT-8C, będzie miał obowiązek wykazać po stronie Profesjonalisty przychód w wysokości wszelkich świadczeń uzyskanych przez Profesjonalistę na podstawie zaproszenia, tzn. w kwocie odpowiadającej równowartości Kosztów pokrytych przez Wnioskodawcę w związku z udziałem pojedynczego Profesjonalisty w Wydarzeniu – przy czym, przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do niektórych rodzajów/kategorii kosztów zastosowanie znajdzie zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, do limitów wynikających z odpowiednich przepisów odrębnych.

W konsekwencji, w sporządzonej informacji PIT-8C, Wnioskodawca powinien uwzględnić tylko przychód Profesjonalisty obejmujący (jeżeli dotyczy):

 • opłatę rejestracyjną,
 • koszty wyżywienia Profesjonalisty – w zakresie, w jakim ich wartość przekracza limity zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z odpowiednich przepisów odrębnych,
 • koszty dojazdów lokalnych Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (za granicą) - w zakresie, w jakim ich wartość przekracza limity zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych wynikające z odpowiednich przepisów odrębnych,
 • ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

 1. Pokrycie Kosztów jako przychód Profesjonalisty

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku uzyskiwania dochodów z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

W tym kontekście, art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których wymienia się m.in. inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, co do zasady, są otrzymane łub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się m.in. nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że do przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy, co do zasady, zaliczyć każdy przychód, który nie mieści się w pozostałych źródłach przychodów, o których mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, fakt użycia w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowania „w szczególności” dowodzi, że zawarta w tym przepisie definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i może obejmować również inne rodzaje przychodów niż wyraźnie tam wymienione.

W ocenie Wnioskodawcy, pokrycie przez Niego określonych Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu na podstawie przekazanego zaproszenia powoduje powstanie po stronie Profesjonalisty przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Pokrycie Kosztów oznacza, zdaniem Wnioskodawcy, wymierne i konkretne przysporzenie majątkowe po stronie Profesjonalisty, polegające na tym, że Profesjonalista w związku ze swoim uczestnictwem w Wydarzeniu nie stoi w obliczu konieczności ponoszenia Kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczupla swojego majątku (co miałoby miejsce w sytuacji, gdyby Profesjonalista chciał uczestniczyć w Wydarzeniu bez współpracy z Wnioskodawcą).

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Profesjonalistę w związku z podróżą i uczestnictwem w Wydarzeniu powinien być traktowany jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten nie stanowi bowiem przychodu z tytułów, o których mowa w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W szczególności, nie jest to przychód ze stosunku pracy – ponieważ Profesjonaliści nie są pracownikami Wnioskodawcy, jak również ich uczestnictwo w Wydarzeniu i pokrycie Kosztów przez Wnioskodawcę nie wynika i nie jest uzależnione od pozostawania przez Profesjonalistę w jakimkolwiek stosunku pracy. Nie jest to również przychód z działalności wykonywanej osobiście (a zwłaszcza nie jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia/o dzieło).

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, w odniesieniu do zbliżonych stanów faktycznych (tzn. do sytuacji, w której spółka zajmująca się produkcją/dystrybucją produktów leczniczych pokrywa koszty związane z udziałem lekarzy/farmaceutów w Wydarzeniach), np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK,
 • w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG,

Taki pogląd był wyrażany przez organy podatkowe również już wcześniej, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., Nr IPPB2/415-1326/08-3/MK, w której stwierdzono m.in., że – w przypadku formy współpracy nieprzewidującej jakiegokolwiek świadczenia zwrotnego w zamian za uzyskane finansowanie – „zwrot kosztów podróży uczestnikom międzynarodowej konferencji będzie stanowił przychód z innych źródeł”.

 1. Zwolnienie przychodu Profesjonalisty z podatku dochodowego od osób fizycznych (jako należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem).

2.1. Uwagi wprowadzające.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają m.in. dochody wymienione w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należność za czas podroży osoby niebędącej pracownikiem – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez Ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższe zwolnienie stosuje się m.in., jeżeli otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

Z powyższego, w ocenie Wnioskodawcy wynika, że w sytuacji, w której:

 • występuje – z jednej strony – podmiot niebędący pracodawcą osoby fizycznej oraz – z drugiej strony – osoba fizyczna (podatnik) niebędąca pracownikiem tego podmiotu;
 • spełnione są warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

-wartość otrzymanych diet i innych należności za czas podróży podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, do limitów wynikających i odpowiednich przepisów odrębnych.

2.2 Podróż osoby niebędącej pracownikiem – uwagi szczegółowe.

Co do rozumienia pojęcia „podróży” dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy wskazać, zdaniem Wnioskodawcy, na utrwalony, jednolity pogląd przedstawiany zarówno w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, jak i w praktyce rynkowej – zgodnie z którym zakres zastosowania tego przepisu jest szeroki, obejmuje efektywnie wszelkie podróże osób niebędących pracownikami, niezależnie od tego, czy pomiędzy taką osobą, a podmiotem niebędącym pracodawcą istnieje jakikolwiek stosunek prawny, czy też nie.

Potwierdzeniem takiego utrwalonego podejścia – w odniesieniu do sytuacji zbliżonych do zdarzeń przyszłych będących przedmiotem wniosku – są np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2012 r., Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1, w której organ podatkowy stwierdził m.in.: „(...) Należy zauważyć, iż w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posłużył się terminem ,,podróż” bez określenia „służbowa”, dlatego też zakres tego zwolnienia jest szerszy, ponieważ nie ogranicza się ono jedynie do podroży służbowych, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami” – w odniesieniu do podroży osób wykonujących czynności w związku z zawartymi umowami zlecenia”;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2010 r., Nr IPPB4/415-744/10-4/MP – w której potwierdzono, że art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do wyjazdów lekarzy na zagraniczne wyjazdy naukowe;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr IPPB1/415-1012/08-9/AŻ – w której organ zgodził się z Wnioskodawcą, co do zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, w której osobie fizycznej uczestniczącej w zagranicznej konferencji są zwracane (lub są pokrywane z góry) koszty uczestnictwa w konferencji, takie jak koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2008 r., Nr IPPB2/415-1326/08-3/MK – gdzie organ podatkowy potwierdził możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wyjazdów zaproszonych gości na organizowaną konferencję międzynarodową.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku – należy stwierdzić, zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku finansowania przez Niego (na podstawie przekazanego Profesjonaliście zaproszenia) udziału Profesjonalistów w Wydarzeniach dochodzi do „podróży osoby niebędącej pracownikiem” w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2.3. Pokrycie „z góry” należności za czas podróży – uwagi szczegółowe.

Z literalnej treści art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika jednoznacznie, w jaki sposób powinno nastąpić otrzymanie (uzyskanie) diet i innych należności za czas podróży przez osobę niebędącą pracownikiem.

Niezależnie od powyższego, z ugruntowanego podejścia interpretacyjnego oraz praktyki rynkowej, co do tej kwestii, wynika, że dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sposób, w jaki następuje otrzymanie (uzyskanie) przez osobę niebędącą pracownikiem diet i innych należności za czas podróży nie ma zasadniczego znaczenia. W szczególności, zgodnie z tym podejściem, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie zarówno:

 • w sytuacji, w której należności za czas podróży są otrzymywane przez osobę niebędącą pracownikiem na zasadzie zwrotu kosztów (tzn. w pierwszej kolejności wydatki związane z podróżą są pokrywane przez tę osobę, a dopiero później otrzymuje ona zwrot poniesionych wydatków od innego podmiotu); jak i
 • w sytuacji, w której należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są pokrywane przez inny podmiot „z góry”, bezpośrednio na rzecz dostawców odpowiednich towarów i usług (np. biur podróży, linii lotniczych i kolejowych, hoteli itp.), bez angażowania środków osoby odbywającej podróż oraz bez konieczności zwrotu wydatków tej osobie.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 października 2010 r., Nr IPPB4/415-554/10-6/SP, organ podatkowy stwierdził wprost, że: „(...) dla kwalifikacji wydatków poniesionych w związku z podróżą osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce, forma płatności, tzn. bezpośrednio przez Spółkę (tzn. podmiot finansujący podróż – przyp. Wnioskodawcy), czy na zasadzie zwrotu poniesionych kosztów, nie ma żadnego znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego”.

Analogicznie, w szeregu innych interpretacji podatkowych organy podatkowe potwierdzały możliwość zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, w której koszty podróży osoby niebędącej pracownikiem były pokrywane bezpośrednio „z góry” przez inny podmiot, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK;
 • interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 r., Nr IPPB2/415-721/12-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., Nr IPPB2/415-692/12-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., Nr IPPB2/415-692/12-3/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2012 r., Nr IPPB2/415-582/12-4/MS1;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2012 r., Nr IBPBII/1/415-924/11/BJ;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2011 r., Nr IBPBII/1/415-747/11/BD;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr PPB1/415-1012/08-9/AŻ.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku, należy zauważyć w opinii Wnioskodawcy, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien mieć zastosowanie do sytuacji, w której Wnioskodawca (na podstawie przekazanego Profesjonaliście zaproszenia) pokrywa Koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu bezpośrednio „z góry”.

2.4. Warunki z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uwagi szczegółowe.

Warunkiem zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest spełnienie wymogów określonych w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, omawiane zwolnienie stosuje się, jeżeli otrzymane świadczenia:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów;
 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

W praktyce, na gruncie literalnego sformułowania art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz na gruncie dotychczasowej praktyki interpretacyjnej, wyróżnić można dwa podejścia co do rozumienia tego przepisu.

2.4.1.

Zgodnie z pierwszym, dominującym stanowiskiem (podzielanym przez organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach indywidualnych), przepis art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jest, aby koszty podróży:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej otrzymującej diety i inne należności za czas podróży (analogicznie – również osoby, której koszty podróży są pokrywane); oraz
 • zostały poniesione w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujący podroż.

Przykładowo, taki pogląd został wprost przedstawiony:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK, gdzie zostało zawarte, m.in. następujące stwierdzenie organu podatkowego: „(...) zakres tego zwolnienia (tzn. zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy) nie ogranicza się jedynie do podróży służbowych, w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ale do wszelkich podróży osób niebędących pracownikami, pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot otrzymujący świadczenie oraz uzyskania przychodów przez podmiot je finansujący (art. 21 ust. 13 ustawy, tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy)”;

Identyczny pogląd został zawarty w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK;
 • w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 września 2012 r., Nr PPB2/415-582/12-4/MS1, w której organ podatkowy stwierdził m.in.: „Należy zauważyć, iż (...) stosuje się ono (tzn. zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy) (...) pod warunkiem, że wypłacone diety i inne należności nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów świadczeniobiorców”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr IPBPII/1/415-80/12/HK), w której organ przedstawił następujące stanowisko: „jak wskazuje powołany powyżej ust. 13 art. 21 ustawy (tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy), aby powyższe zwolnienie mogło zostać zastosowane, otrzymane świadczenie nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania i musi zostać spełniona przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w pkt 1-4. Jednakże, w przedstawionym stanie faktycznym nie została spełniona żadna z przesłanek wskazanych w tym przepisie; z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby wskazane wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę (tzn. podmiot finansujący podróż – przyp. Wnioskodawcy) w celu osiągnięcia przychodów”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 lutego 2012 r., Nr IBPBII/1/415-924/11/BJ, w której organ podatkowy stwierdził m.in.: „(...) należy zatem stwierdzić, iż sfinansowanie lub zwrot poniesionych wydatków kandydatom na pracowników przejazdu do miejsca sprawdzania ich kwalifikacji stanowi dla nich nieodpłatne świadczenie, skutkujące powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy (tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy), tzn. przychodu z innych źródeł. Jednakże w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b), z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13, ww. ustawy przychód ten jest wolny od podatku dochodowego tzn. jeżeli koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (tzn. osoby fizycznej otrzymującej zwrot – przyp. Wnioskodawcy), oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę (tzn. podmiot finansujący podróż – przyp. Wnioskodawcy)”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2011 r., Nr IBPBII/1/415-747/11/BD, gdzie organ podatkowy potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „Według opinii Wnioskodawcy prawidłowym sposobem interpretacji ww. przepisu (tzn. art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy) jest, iż koszty zwróconych wydatków związanych z podróżą nie zostały zaliczone przez podatnika (tzn. osoby fizycznej, na rzecz których dokonano zwrotu kosztów – przyp. Wnioskodawcy) do kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie świadczenia te miały na celu osiągnięcie przez Spółkę (podmiot dokonujący zwrotu kosztów) przychodu”.

Organ podatkowy stwierdził m.in., że: „(...) w oparciu o art. 21 ust. l pkt 16 lit. b) z zastrzeżeniem art. 21 ust. 13 ww. ustawy (tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy) przychód ten będzie wolny od podatku dochodowego, tzn. jeżeli – jak słusznie stwierdza Wnioskodawca – koszty podróży nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów podatnika (kandydata) (tzn. osoby fizycznej otrzymującej zwrot – przyp. Wnioskodawcy), oraz zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu przez Wnioskodawcę (tzn. podmiot finansujący podróż – przyp. Wnioskodawcy). Rację ma bowiem Wnioskodawca twierdząc, iż warunki do zastosowania zwolnienia określonego w treści art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostaną spełnione, jeśli koszty podróży osób rekrutowanych będą ponoszone przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przez Niego przychodu i osoba rekrutowana otrzymanych świadczeń nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów”.

Dodatkowo, w szeregu interpretacji indywidualnych organy podatkowe potwierdzały możliwość zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadkach, w których – ze stanowiska przedstawionego przez podatnika lub z okoliczności stanu faktycznego przedstawionego we wniosku – jednoznacznie wynikało, że należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem są ponoszone w celu uzyskania przychodu przez podmiot finansujący podroż, np.:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 r., Nr IPPB2/415-721/12-2/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011 r., Nr ILPB2/415-1133/10-2/ES;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr ITPB2/415-167/08/MK;
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 marca 2010 r., Nr ILPB1/415-1396/09-5/AMN.

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku – Wnioskodawca zauważa, że tak rozumiane warunki określone w art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą spełnione w przypadku finansowania przez Wnioskodawcę Kosztów na podstawie przekazanego Profesjonaliście zaproszenia. W szczególności:

 • Koszty nie będą w żadnym przypadku zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez Profesjonalistę (nie będzie on w ogóle ponosił tych kosztów); oraz
 • Koszty będą każdorazowo ponoszone w celu osiągnięcia przychodów przez Wnioskodawcę.

2.4.2.

Zgodnie z inną możliwą interpretacją art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych jest, aby koszty podróży:

 • nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów osoby fizycznej otrzymującej diety i inne należności za czas podróży (analogicznie – również osoby, której koszty podróży są pokrywane); oraz
 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów tej osoby fizycznej.

Przykładowo, taki pogląd w ocenie Wnioskodawcy można wyprowadzić z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., Nr IPPB2/415-692/12-2/MK, w której organ podatkowy wskazał, że: „(...) zakres tego zwolnienia uwarunkowany jest, aby otrzymane przez osobę niebędącą pracownikiem świadczenia, były poniesione celem uzyskania przychodów i nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot otrzymujący świadczenie”.

Przenosząc powyższe podejście na grunt przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego – Wnioskodawca zauważa, że również w przypadku przyjęcia takiego rozumienia art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunki zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, w odniesieniu do przychodu uzyskiwanego przez Profesjonalistę w związku z udziałem w Wydarzeniu należy uznać za spełnione.

W szczególności, w przypadku współpracy opartej o przekazane Profesjonaliście zaproszenie:

 • Koszty nie będą w żadnym przypadku zaliczane do kosztów uzyskania przychodów przez Profesjonalistę (nie będzie on w ogóle ponosił tych kosztów); oraz
 • Koszty będą każdorazowo ponoszone w celu osiągnięcia przychodów przez Profesjonalistę, ponieważ poniesienie Kosztów spowoduje każdorazowo powstanie po stronie Profesjonalisty wymiernego przysporzenia majątkowego, gdyż nie będzie on musiał uszczuplać własnego majątku w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu. Tym samym, pokrycie Kosztów będzie nieodłącznie i bezpośrednio związane z powstaniem po stronie Profesjonalisty przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. W rezultacie, koszty te będą każdorazowo ponoszone w celu osiągnięcia przychodów przez Profesjonalistę.

Tym samym – niezależnie od tego, która ze wskazanych powyżej interpretacji przepisu art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostałaby zastosowana – w odniesieniu do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, warunki zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wskazane w analizowanym przepisie w opinii Spółki byłyby każdorazowo spełnione.

 1. Zakres zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dla poszczególnych rodzajów/kategorii Kosztów.

3.1. Uwagi wprowadzające.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem – przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegają zwolnieniu z opodatkowania wyłącznie do wysokości („Limit Zwolnienia”) określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są od dnia 1 marca 2013 r. przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167 – „Rozporządzenie”). Rozporządzenie zawiera uregulowania odnoszące zarówno się do podróży odbywanych na terenie kraju, jak i poza granicami kraju.

Zgodnie z ugruntowaną interpretacją oraz praktyką, przepisy Rozporządzenia – formalnie odnoszące się do podróży służbowych pracowników oraz do relacji pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą – dla celów zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być odpowiednio stosowane również do podróży osób niebędących pracownikami.

Innymi słowy, ilekroć w Rozporządzeniu jest mowa o:

 • pracowniku – dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się przez to odpowiednio również osobę niebędącą pracownikiem;
 • pracodawcy – dla celów zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozumie się przez to odpowiednio również podmiot finansujący podróż osoby niebędącej pracownikiem.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej przysługują diety oraz zwrot kosztów:

 • przejazdów;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • noclegów;
 • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych, przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

W świetle powyższego, przychód uzyskany przez Profesjonalistę w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu (stanowiący przychód z tzw. innych źródeł) podlega, co do zasady zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakres powyższego zwolnienia jest ograniczony do wysokości Limitu Zwolnienia określonego w przepisach Rozporządzenia.

Na gruncie tych przepisów, wysokość Limitu Zwolnienia zależy od rodzaju/kategorii należności związanej z podróżą.

3.2. Zwrot (pokrycie) kosztów przejazdów międzymiastowych Profesjonalisty – uwagi szczegółowe co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 16 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia, zwrot kosztów przejazdu przysługuje w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Powyższe dotyczy jednakowo podróży krajowych i zagranicznych.

W kontekście zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powyższe oznacza dla Spółki, że Limit Zwolnienia obejmuje efektywnie całą należność (całą cenę biletu/biletów plus ewentualne opłaty dodatkowe) z tytułu przejazdów międzymiastowych (np. koleją, samolotem) osoby niebędącej pracownikiem w ramach odbywanej przez nią podróży, wynikającą z odpowiedniego dokumentu potwierdzającego cenę biletu oraz ewentualne opłaty dodatkowe.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych do tej pory przez organy podatkowe w zbliżonych sprawach innych podatników (odnoszących się do współpracy pomiędzy firmą farmaceutyczną, a lekarzami). I tak:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK, organ podatkowy stwierdził m.in., „Pokrywane przez Spółkę koszty przelotów/przejazdów Lekarza z określonego miejsca, np. miejsca zamieszkania Lekarza, do miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie oraz z powrotem zarówno w podróży krajowej i zagranicznej korzystać będą ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości jaka wynika z treści zacytowanego powyżej § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, tj. do wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi”;

Identyczny pogląd został zawarty w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG; interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1090/12-5/MG oraz IPPB2/415-l090/12-6/MG; interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 października 2013 r., Nr IPPB2/415-538/13-2/AK oraz IPPB2/415-537/13-2/AK.

W odniesieniu do zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku – powyższe oznacza zdaniem Wnioskodawcy, że ponoszone przez Niego Koszty (w zakresie, w jakim dotyczyły będą przejazdów międzymiastowych) będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do Limitu Zwolnienia, który obejmuje całą cenę biletu oraz ewentualne opłaty dodatkowe. Powyższe dotyczy jednakowo kosztów przejazdów międzymiastowych w związku z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniach odbywających się na terytorium Polski, jak i w Wydarzeniach odbywających się poza granicami kraju.

3.3. Zwrot (pokrycie) kosztów zakwaterowania/noclegu – uwagi szczegółowe co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 16 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie przepisów Rozporządzenia, w przypadku podróży krajowej (§ 8 ust. 1 Rozporządzenia) za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (600 zł). Jednocześnie (§ 8 ust. 2 Rozporządzenia) w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa powyżej.

Analogicznie, na gruncie Rozporządzenia, w przypadku podróży zagranicznej (§ 16 ust. 1 Rozporządzenia) za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do Rozporządzenia. Jednocześnie (§ 16 ust. 3 Rozporządzenia) w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa powyżej.

W kontekście zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powyższe oznacza, że Limit Zwolnienia obejmuje efektywnie całą należność (całą wysokość rachunku hotelowego) z tytułu zakwaterowania/noclegu osoby niebędącej pracownikiem w ramach podróży tej osoby, wynikającą z odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wysokość rachunku hotelowego.

Przy czym w przypadku rachunku hotelowego przekraczającego limit kwotowy wynikający z przepisów wymagana jest odpowiednia zgoda ze strony podmiotu finansującego te koszty.

Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie w szeregu dotychczasowych interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe w odniesieniu do stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych zbliżonych do omawianych w niniejszym wniosku – tzn., do sytuacji, w których firma farmaceutyczna pokrywa lekarzowi koszty zakwaterowania/noclegu związane z jego udziałem w Wydarzeniu. I tak:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK, organ podatkowy stwierdził m.in., że: „(...) w sytuacji, gdy Spółka pokryje koszty noclegu w wysokości przekraczającej limity określone w cytowanym rozporządzeniu (tzn. w Rozporządzeniu – przyp. Wnioskodawcy), uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas pokryte przez Spółkę koszty w wysokości stwierdzonej rachunkiem w odniesieniu do Lekarza uczestniczącego w danym Wydarzeniu, będą wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) mając na uwadze, iż w przedmiotowej sprawie Spółka zawsze za uprzednio wyrażoną przez siebie zgodą ponosić będzie koszty związane z zakwaterowaniem/noclegiem Lekarza w miejscowości, w której odbywać się będzie Wydarzenie, równowartość pokrywanych przez Spółkę kosztów obejmujących całą wysokość rachunku hotelowego zwolniona będzie z podatku dochodowego od osób fizycznych”;

Identyczny pogląd został zawarty w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG; interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1090/12-5/MG oraz IPPB2/415-1090/12-6/MG; interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 października 2013 r., Nr IPPB2/415-538/13-2/AK oraz IPPB2/415-537/13-2/AK.

Jak wskazuje Wnioskodawca, powyższe stanowisko organów podatkowych wynika z już wcześniej wykształconego w tym zakresie poglądu. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r., Nr IPPB4/415-675/12-4/MP, w której organ podatkowy sformułował następujący pogląd: „(...) stwierdzić należy, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca zwróci pracownikowi – który będzie odbywał zagraniczną podróż służbową – koszty noclegu w wysokości stwierdzonej rachunkiem, które są wyższe niż przewidziane w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej limity, to zwrot tych kosztów będzie w całości dla pracownika przychodem zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Organ stwierdził również: „(...) jeżeli pracodawca wyraził zgodę na zwrot kosztów noclegu, stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit określony w cytowanym rozporządzeniu, uznając taki przypadek jako uzasadniony, wówczas otrzymany zwrot ww. kosztów będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) O ile bowiem cena wyszczególniona na fakturze jest w całości opłatą za nocleg w hotelu (w tym z gwarantowanym w ramach tej ceny śniadaniem), to ma do niej zastosowanie § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagranicznych podróży służbowych. W konsekwencji, zwrot pracownikowi kosztów za tego rodzaju nocleg – w granicach limitu określonego w ww. § 9 – korzysta w całości ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Jakkolwiek wskazana interpretacja odnosi się do podróży służbowej pracownika, to jednak sama omawiana zasada potwierdzona przez organ podatkowy powinna zdaniem Spółki stosować się tak samo również do sytuacji podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Ponadto, w ocenie Spółki, takie stanowisko organu podatkowego (wyrażone na gruncie poprzednio obowiązującego rozporządzenia) będzie zachowywać aktualność również w odniesieniu do Rozporządzenia (z uwagi na analogiczne regulacje zawarte w tym zakresie w rozporządzeniu, tak w odniesieniu do podróży krajowych, jak i zagranicznych).

W odniesieniu do zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wniosku, powyższe oznacza zdaniem Wnioskodawcy, że ponoszone przez Niego (a zatem, z założenia, zawsze za uprzednią zgodą Wnioskodawcy oraz po stwierdzeniu i zdecydowaniu przez Niego, że jest to uzasadnione) Koszty – w zakresie, w jakim dotyczyły będą zakwaterowania/noclegu Profesjonalisty w miejscowości, gdzie odbywa się Wydarzenie – będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do Limitu Zwolnienia, który obejmuje całą wysokość rachunku hotelowego (za nocleg w hotelu, w tym z gwarantowanym w ramach noclegu w hotelu śniadaniem).

Powyższe odnosi się jednakowo do kosztów zakwaterowania/noclegu w związku z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu odbywających się na terytorium Polski, jak i w Wydarzeniu odbywającym się poza granicami kraju.

3.4. Zwrot (pokrycie) kosztów wyżywienia – uwagi szczegółowe, co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 16 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stanowi § 2 Rozporządzenia, z tytułu podróży krajowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługuje m.in. dieta. W myśl § 7 ust. 1 Rozporządzenia, dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 30 zł za dobę podróży. Jednocześnie jednak na gruncie Rozporządzenia dopuszcza się, aby w czasie podróży, o której mowa powyżej, pracodawca zapewnił pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie. Wówczas, zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia, dieta nie przysługuje.

W przypadku podróży poza granicami kraju – zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia, z tytułu podróży zagranicznej odbywanej w terminie i w miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują diety. W myśl § 13 ust. 1-2 Rozporządzenia, dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki oraz przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Dopuszcza się jednak, aby w czasie podróży zagranicznej zapewniono pracownikowi bezpłatne całodzienne wyżywienie. Wówczas (§ 13 ust. 1 Rozporządzenia), dieta zostaje obniżona do 25% standardowej wysokości (i domyślnie jest przeznaczona na inne drobne wydatki).

W kontekście zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – powyższe oznacza, że Limit Zwolnienia obejmuje ta część otrzymanego świadczenia polegającego na wyżywieniu w ciągu doby, która nie przekracza wysokości diety określonej w Rozporządzeniu.

W odniesieniu do zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wniosku, oznacza to efektywnie, że w przypadku podróży krajowych ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta część świadczenia polegającego na wyżywieniu w ciągu doby pokrytego przez Wnioskodawcę, która nie przekracza kwoty 30 zł za dobę podróży. Natomiast w odniesieniu do podróży zagranicznych, zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie ta wartość świadczenia polegającego na wyżywieniu, która nie przekracza kwoty diety za dobę podróży służbowej obowiązującej dla docelowego państwa podróży (wartości te zostały określone w załączniku do Rozporządzenia).

Natomiast nadwyżka ponoszonych przez Wnioskodawcę kosztów wyżywienia Profesjonalisty w ciągu doby ponad te kwoty będzie stanowić przychód Profesjonalisty brany pod uwagę przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w szeregu interpretacji indywidualnych organów podatkowych, np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK, organ podatkowy przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy (tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy) korzysta tylko ta część pokrytego przez Spółkę świadczenia związanego z wyżywieniem lekarza, która nie przekroczy wysokości diety z tytułu podróży osoby niebędącej pracownikiem, czyli w przypadku podróży krajowej 30 zł za dobę podróży, odpowiednio w przypadku podróży zagranicznej w wysokości diety za dobę podróży obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (tzn. w Rozporządzeniu – przyp. Wnioskodawcy). Zatem, nadwyżka ponoszonych przez Spółkę kosztów wyżywienia, zarówno w przypadku podróży krajowej, jak i zagranicznej ponad kwotę diet określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowi podlegający opodatkowaniu przychód Lekarza (...)”;

Identyczny pogląd został przedstawiony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1090/12-5/MG oraz IPPB2/415-1090/12-6/MG.

3.5. Zwrot (pokrycie) kosztów dojazdów lokalnych w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie – uwagi szczegółowe co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 16 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Powyższe nie dotyczy m.in. sytuacji, w której na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej dojazdów (§ 9 ust. 3 Rozporządzenia).

Jednocześnie, zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia, pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu. W przypadku, gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety (§ 17 ust. 2 Rozporządzenia). Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży zagranicznej (§ 17 ust. 3 Rozporządzenia). Powyższe ryczałty nie przysługują, jeżeli pracownik m.in. ma zapewnione bezpłatne dojazdy (§ 17 ust. 4 Rozporządzenia).

Zdaniem Wnioskodawcy, przenosząc powyższe zasady na grunt zdarzenia przyszłego, będącego przedmiotem wniosku, można twierdzić, że:

 • w przypadku dojazdów lokalnych Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie na terenie kraju – zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do całej wartości świadczenia polegającego na pokryciu przez Wnioskodawcę kosztów dojazdów lokalnych Profesjonalisty, jeżeli nastąpi pokrycie takich kosztów w ich pełnej wysokości;
 • w przypadku dojazdów lokalnych Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie za granicą – omawiane zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych ma zastosowanie do wartości świadczenia polegającego na pokryciu przez Wnioskodawcę kosztów dojazdów lokalnych Profesjonalisty (tzn. dojazdów z/do dworca lub portu, dojazdów środkami komunikacji miejscowej) w ramach limitów, o których mowa w § 17 ust. 1-3 Rozporządzenia.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111/13-2/MK, organ podatkowy stwierdził m.in.: „(...) Spółka w niektórych przypadkach pokrywać będzie koszty przejazdów lokalnych w miejscu oraz w czasie, w którym odbywać się będzie dane Wydarzenie obejmujące całą cenę biletu, zatem w przypadku podróży krajowych zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w przypadku podróży zagranicznej, jeżeli kwota pokrytych przez Spółkę dojazdów środkami komunikacji miejscowej (przejazdów lokalnych) przekroczy limit, o którym mowa w § 17 ust. 3 ww. rozporządzenia (tzn. Rozporządzenia – przyp. Wnioskodawcy), nadwyżka ponad przewidziany limit stanowić będzie przychód danego Lekarza (...)”;

Takie samo stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG; w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1090/12-5/MG oraz IPPB2/415-1090/12-6/MG.

3.6. Zwrot (pokrycie) innych kosztów (opłaty rejestracyjne, ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu) – uwagi szczegółowe co do zakresu zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 16 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na gruncie Rozporządzenia (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia), w przypadku podróży krajowej i zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot w udokumentowanej wysokości innych niezbędnych wydatków związanych z tą podróżą, określonych lub uznanych przez pracodawcę. Wydatki te obejmują (§ 4 ust. 2 Rozporządzenia) opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży.

Zdaniem Spółki, użycie w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określenia „należności za czas podróży” – sugeruje, że intencją ustawodawcy było objęcie omawianym zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych kosztów związanych z „podróżą” w ścisłym rozumieniu tego słowa – takich jak, np. opłaty za bagaż, wizy i opłaty o analogicznym charakterze (wymagane z tytułu przekroczenia granicy lub przemieszczania się po określonej trasie/terytorium i ponoszone po to, aby podróż mogła się odbyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem) itp. Natomiast inne należności – związane z celem podróży i ponoszone w funkcjonalnym związku/w następstwie podróży, które jednak nie są konieczne w celu odbycia samej podróży – nie korzystają z omawianego zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tym samym, zdaniem Spółki ewentualne inne koszty poniesione przez Nią w związku z realizacją celu podróży przez Profesjonalisty (tzn. uczestnictwem w Wydarzeniu), jednak niezwiązane bezpośrednio z samą podróżą Profesjonalisty, nie powinny podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zatem, do wydatków niepodlegających zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zdaniem Spółki, należy zaliczyć opłaty rejestracyjne oraz ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu.

Powyższe stanowisko podzielane jest przez organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych wydawanych w oparciu o zbliżone stany faktyczne. W szczególności:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-111 /13-2/MK, organ podatkowy przedstawił stanowisko, zgodnie z którym: „(...) opłata rejestracyjna, ubezpieczenie lekarza oraz ewentualnie inne koszty związane z uczestnictwem lekarza w Wydarzeniu nie stanowią przewidzianych w powołanym rozporządzeniu (tzn. Rozporządzeniu – przyp. Wnioskodawcy) «innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb». Do takich wydatków można zaliczyć wyłącznie wydatki związane stricte z podróżowaniem (przemieszczaniem się). Zatem pokrywanie przez Spółkę, na podstawie zawieranej pomiędzy Spółką, a lekarzem umowy (...) kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej, ubezpieczenia lekarza oraz ewentualnie innych kosztów związanych z uczestnictwem lekarza w Wydarzeniach zarówno w kraju, jak i za granicą będzie skutkować po stronie lekarza powstaniem przychodu (...), który nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) cytowanej ustawy (tzn. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawcy)”;

Identyczny pogląd został przedstawiony:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK;
 • w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1108/12-5/MK oraz IPPB2/415-1109/12-7/MG;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2012 r., Nr IPPB2/415-721/12-2/MK), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził m.in.: „(...) pokrycie przez Spółkę na podstawie zawartej umowy sponsoringu pomiędzy Spółką, a lekarzem Kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej w związku z jego uczestnictwem w Kongresie/Konferencji organizowanej zarówno w kraju, jak i za granicą, skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, który należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, i który nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b)”;
 • w interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2012 r., Nr IPPB2/415-692/12-3/MK), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „(...) do innych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb można zaliczyć wyłącznie wydatki związane stricte z podróżowaniem (przemieszczaniem się), jak np. opłatę za przejazd autostradą. Natomiast opłacenie polisy ubezpieczeniowej na rzecz lekarzy biorących udział w konferencji skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu i przychód ten nie korzysta ze zwolnienia”.

3.7. Podsumowanie.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że uzyskany przez Profesjonalistę przychód w związku z pokryciem przez Niego Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu – w zakresie, w jakim dotyczy:

 • kosztów przejazdów międzymiastowych;
 • kosztów zakwaterowania/noclegu;
 • kosztów dojazdów lokalnych w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (na terytorium kraju);

–będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwagi na spełnienie warunków z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do Limitu Zwolnienia wynikającego z Rozporządzenia, obejmującego efektywnie całość tych rodzajów/kategorii Kosztów.

Natomiast przychód uzyskany przez Profesjonalistę w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu – w zakresie, w jakim dotyczy:

 • kosztów wyżywienia;
 • kosztów dojazdów lokalnych w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (za granicą);

–będzie objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z uwagi na spełnienie warunków z art. 21 ust. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do Limitu Zwolnienia, wynikającego z Rozporządzenia (określonego kwotowo w Rozporządzeniu).

Wreszcie, przychód uzyskany przez Profesjonalistę w związku z pokryciem przez Wnioskodawcę Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu – w zakresie, w jakim dotyczy:

 • opłat rejestracyjnych;
 • ewentualnych innych kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu);

-nie będzie objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 1. Obowiązki Wnioskodawcy w zakresie PIT-8C.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 (tzn. stanowiących przychody z innych źródeł), z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych, m.in. w art. 21, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednocześnie, zgodnie § 1 pkt 3 lit. a) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1514, z późn.zm.), sporządzenie informacji, o której mowa powyżej powinno nastąpić na wzorze informacji PIT-8C stanowiącym załącznik Nr 8 do tego rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku skorzystania przez Profesjonalistę z zaproszenia Wnioskodawcy:

 • na Wnioskodawcy spoczywał będzie obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C i przekazania jej Profesjonaliście oraz właściwemu organowi podatkowemu;
 • w sporządzanej informacji PIT-8C Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać te Koszty, które nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 2 i ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzn. opłatę rejestracyjną, koszty wyżywienia Profesjonalisty przekraczające limity zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, koszty dojazdów lokalnych Profesjonalisty w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (za granicą) przekraczające limity zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu, które nie pozostają w bezpośrednim związku z samą podróżą;
 • jednocześnie, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania w sporządzonej informacji PIT-8C Kosztów związanych z uczestnictwem Profesjonalisty w Wydarzeniu – w zakresie, w jakim podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (tzn. kosztów przejazdów międzymiastowych, kosztów zakwaterowania/noclegu oraz kosztów dojazdów lokalnych w miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie (na terytorium kraju) – z uwagi na fakt, że Limit Zwolnienia w odniesieniu do tych rodzajów Kosztów obejmuje efektywnie ich całość).

Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe w odniesieniu do zbliżonych/analogicznych stanów faktycznych. W odniesieniu do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku finansowania opartego o umowę sponsoringu/przekazane zaproszenie, należy wskazać na:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1109/12-7/MG, w której zostało przedstawione następujące stanowisko: „W konsekwencji na Spółce w związku z zawieranymi między Spółką, a Lekarzami umowami o finansowanie, które należy rozumieć jako umowy sponsoringu (...) ciążyć będą obowiązki informacyjne wynikające z treści zacytowanego powyżej art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegające na sporządzeniu i przekazaniu w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu, w której Spółka zobowiązana będzie wykazać (...) opłatę rejestracyjną, koszty ubezpieczenia lekarza i ewentualne inne koszty związane z uczestnictwem danego lekarza w Wydarzeniu”;

Identyczne lub analogiczne stanowisko zostało zawarte w:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr IPPB2/415-56/13-2/MK oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 marca 2013 r., Nr IPPB2/415-1090/12-6/MG;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 r., Nr IPPB2/415-721/12-2/MK, w której organ podatkowy stwierdził m.in.: „(...) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, przy spełnieniu warunków z art. 21 ust. 13 ustawy, ze zwolnienia od podatku dochodowego, do wysokości limitów określonych w powołanych w tym przepisie Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej, korzystają wyłącznie (...) koszty przejazdów/przelotów, koszty zakwaterowania/noclegu (...) zarówno w kraju jak i za granicą co skutkuje tym, że Spółka nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-8C oraz przekazywania tej informacji Lekarzowi i właściwemu organowi podatkowemu”; „(...) Natomiast nieodpłatne świadczenie w postaci opłaty rejestracyjnej w związku z uczestnictwem Lekarza w Kongresie/Konferencji organizowanej zarówno w kraju, jak i za granicą, otrzymane przez Lekarza na podstawie umowy sponsoringu zawartej z lekarzem, stanowi jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, nie podlegający zwolnieniu przedmiotowemu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy. W konsekwencji na Spółce, jako płatniku ciążyć będą obowiązki informacyjne wynikające z przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 października 2012 r., Nr IPPB2/415-692/12-2/MK, gdzie organ podatkowy przedstawił m.in. następujący pogląd: „(...) środki przeznaczone przez Spółkę (...) na pokrycie kosztów wyżywienia, przejazdu, noclegu i inne wydatki określone przez Wnioskodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb, związane z dojazdem do miejsca wykonywania określonych zadań, do wysokości określonej w ww. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (...) – przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – mogą korzystać z przedmiotowego zwolnienia, tym samym Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia żadnych informacji podatkowych”; „(...) ewentualna nadwyżka opłacanych przez Spółkę świadczeń, tzn. ponad limit określony w powołanym wyżej akcie prawnym oraz kwota uiszczonej ,,opłaty rejestracyjnej” za udział w konferencji/kongresie (...) – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł, co skutkuje tym, że na Spółce ciąży obowiązek (...) sporządzenia informacji PIT-8C”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.