IPPB4/4511-617/16-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy można uznać, w oparciu o przedstawione powyżej informacje, że diety pobytowe, wypłacane przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 8 lipca 2016 r. (data nadania 8 lipca 2016 r., data wpływu 14 lipca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr IPPB4/4511-617/16-2/JK (data nadania 27 czerwca 2016 r., data doręczenia 5 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej i opodatkowania polskiego wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania należności otrzymanych z Komisji Europejskiej i opodatkowania polskiego wynagrodzenia.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr IPPB4/4511-617/16-2/JK (data nadania 27 czerwca 2016 r., data doręczenia 5 lipca 2016 r.) wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 8 lipca 2016 r. (data nadania 8 lipca 2016 r., data wpływu 14 lipca 2016 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 31 marca 2015 roku Wnioskodawczyni została oddelegowana przez swojego pracodawcę na czas określony (24 miesiące) do wykonywania, jako ekspert narodowy zadań na rzecz Komisji Europejskiej w Brukseli. Delegacje zaakceptował Komitet do Spraw Europejskich zgodnie z procedurą przyjętą w tej sprawie. Delegacja nastąpiła w drodze wymiany listów pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Komisją Europejską złożonych na ręce Ambasadora Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, określających zakres merytoryczny oraz czas oddelegowania. W okresie oddelegowania pracodawca wypłaca Wnioskodawczyni wynagrodzenie, od którego będą odprowadzane wszelkie, należne składki na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie, przez okres pozostawania w delegacji, z Komisji Europejskiej Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów utrzymania w Brukseli w postaci dziennej i miesięcznej diety pobytowej płatnych zbiorczo na koniec miesiąca. Szczegółowe zasady delegacji, w tym wysokość i wypłacania diet odbywa się na zasadach określonych w Decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji – co wskazano w art. 1 tejże decyzji. Zgodnie z zapisami ww. decyzji (pkt 6 preambuły oraz przypis nr 8) kwestie związane z wypłatą diet uregulowane są przez regulamin pracowniczy.

Jednocześnie, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r. z pózn. zm.). Z art. 2 ww. rozporządzenia wynika, że m.in. osoby podlegające pod regulamin pracowniczy urzędników podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tymże rozporządzeniu.

Ponadto, w uzupełnieniu z dnia 8 lipca 2016 r. (data nadania 8 lipca 2016 r., data wpływu 14 lipca 2016 r.) Wnioskodawczyni poinformowała, że diety pobytowe są wypłacane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji. Artykuł 17 ust. 3 tejże decyzji wskazuje, że diety pobytowe przyznawane są według tych samych zasad, co dodatki zagraniczne dla urzędników, które określono w regulaminie pracowniczym urzędników. Jednocześnie zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia Nr 260/68 określono, że opodatkowaniu podlegają osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni, do diet pobytowych wypłacanych przez Komisję mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.). Wynagrodzenie od strony polskiej otrzymywane jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Środki wypłacane przez polskiego pracodawcę nie są środkami wypłacanymi z tytułu oddelegowania do wykonywania zadań na rzecz Komisji Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy można uznać, w oparciu o przedstawione powyżej informacje, że diety pobytowe, wypłacane przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, dzienne i miesięczne diety pobytowe płatne zbiorczo na koniec miesiąca przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne należy zaznaczyć, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jedynie przykładowo przychody ze stosunku pracy. Świadczy o tym użycie słowa „w szczególności” co oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Oznacza to, że przychodami ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4.03.1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Zgodnie z art. 12 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), urzędnicy i inni pracownicy Unii objęci są podatkiem na rzecz Unii od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych im przez Unię, na warunkach i zgodnie z procedurą określonymi przez Parlament Europejski i Radę, stanowiące w drodze rozporządzenia zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z zainteresowanymi instytucjami. Są oni zwolnieni z krajowych podatków od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Unię.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 31 marca 2015 roku Wnioskodawczyni została oddelegowana przez swojego pracodawcę do wykonywania, jako ekspert narodowy zadań na rzecz Komisji Europejskiej w Brukseli. W okresie oddelegowania pracodawca wypłaca Wnioskodawczyni wynagrodzenie, od którego będą odprowadzane wszelkie, należne składki na dotychczasowych zasadach. Jednocześnie, przez okres pozostawania w delegacji, z Komisji Europejskiej Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów utrzymania w Brukseli w postaci dziennej i miesięcznej diety pobytowej płatnych zbiorczo na koniec miesiąca. Diety pobytowe są wypłacane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji. Artykuł 17 ust. 3 tejże decyzji wskazuje, że diety pobytowe przyznawane są według tych samych zasad, co dodatki zagraniczne dla urzędników, które określono w regulaminie pracowniczym urzędników. Jednocześnie zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia Nr 260/68 określono, że opodatkowaniu podlegają osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni, do diet pobytowych wypłacanych przez Komisję mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.). Wynagrodzenie od strony polskiej otrzymywane jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności (diety pobytowe), które otrzymuje są dochodami uzyskanych z Komisji Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, 4 marca 1968 r., z późn. zm.), uznano, że zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem dochód z wskazanych w treści wniosku diet pobytowych korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Dochodu tego Wnioskodawczyni nie musi wykazywać w zeznaniu rocznym. Natomiast wynagrodzenie otrzymywane od polskiego pracodawcy w związku z zawartą umową o pracę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i wykazaniu w zeznaniu rocznym jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.