IPPB4/4511-1005/15-4/JK | Interpretacja indywidualna

Czy do wymienionych diet pobytowych zastosowanie ma zwolnienie z podatku w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a?
IPPB4/4511-1005/15-4/JKinterpretacja indywidualna
 1. Komisja Europejska
 2. diety
 3. podróż służbowa (delegacja)
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu 3 września 2015 r.) uzupełnione pismem z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 2 listopada 2015 r., data wpływu 3 listopada 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 23 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1005/15-2/JK (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet pobytowych otrzymanych z Komisji Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania diet pobytowych otrzymanych z Komisji Europejskiej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 23 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1005/15-2/JK (data nadania 23 października 2015 r., data doręczenia 26 października 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 2 listopada 2015 r., data wpływu 3 listopada 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie preselekcji kandydatów do udziału w obserwacyjnych misjach wyborczych Unii Europejskiej. Na drugim etapie selekcji Komitet Selekcyjny Komisji Europejskiej dokonuje ostatecznego wyboru spośród nominowanych przez Państwa Członkowskie kandydatów na obserwatorów. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 29 października 2014 r. dotyczącą implementacji środków wykonawczych dla misji obserwacyjnych wyborów, z późniejszym aneksem osoby wskazane przez Komitet Selekcyjny otrzymują stały ryczałt dzienny w postaci diet pobytowych wypłacanych przez Komisję Europejską. W przypadku pracowników Wnioskodawcy wystawiona zostanie delegacja służbowa. Wnioskodawca, jednak nie będzie wypłacało diet pobytowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ze względu na fakt wypłaty diet przez Komisję Europejską. Obserwatorzy zarówno krótko jak i długoterminowi nie otrzymują dodatkowo wynagrodzenia z Komisji Europejskiej i zgodnie z punktem 5 aneksu do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 29 października 2014 r. są wolontariuszami.

W uzupełnieniu z dnia 30 października 2015 r. Ministerstwo poinformowało, że:

 1. pracownicy biorą udział w obserwacyjnych misjach wyborczych Unii Europejskiej na podstawie umowy o oddelegowanie obserwatorów UE na wybory (Letter of assignment for EU election observes);
 2. osoby występujące w charakterze obserwatorów krótko i długoterminowych są pracownikami Wnioskodawcy, a ze względu na brak wynagrodzenia z Komisji Europejskiej są wolontariuszami;
 3. obserwatorzy nie należą do grupy urzędników i innych pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustalające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L056, 4.03.1968, z późn. zm.),
 4. udział pracowników w obserwacyjnych misjach wyborczych pracowników Wnioskodawcy stanowić będzie podróż służbową, w myśl przepisów Kodeksu Pracy, natomiast Wnioskodawca nie będzie wypłacał diet pobytowych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej ze względu na fakt wypłaty diet przez Komisję Europejską.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy do wymienionych diet pobytowych zastosowanie ma zwolnienie z podatku w Polsce na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a...

Zdaniem Wnioskodawcy, od uzyskanych diet pobytowych należy zapłacić podatek w Polsce uwzględniając przy tym zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

Nadwyżka pomiędzy dietami pobytowymi ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, a dietami wypłaconymi przez Komisję Europejską powinna stanowić podstawę opodatkowania, ze względu na brak „kontraktu”, „powołania” wydanego dla obserwatora przez Komisję Europejską w ramach którego możliwe byłoby zaliczenie obserwatora do grupy urzędników i innych pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustalające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot europejskich (Dz. Urz. WE L056, 4.03.1968, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, źródłem przychodu jest stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne należy zaznaczyć, że przepis art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia jedynie przykładowo przychody ze stosunku pracy. Świadczy o tym użycie słowa „w szczególności” co oznacza, że wymienione kategorie przychodów stanowią katalog otwarty. Oznacza to, że przychodami ze stosunku pracy są więc wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz świadczenia nieodpłatne, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 46a ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r., z późn. zm.).

W myśl art. 1 wymienionego powyżej rozporządzenia Rady (EWG, EURATOM, EWWIS) Nr 260/68, podatek od dochodów, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych przez Wspólnotę urzędnikom i innym pracownikom wymienionym w art. 13 akapit pierwszy Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, jest ustalany i pobierany według procedury określonej w niniejszym rozporządzeniu. Stosownie natomiast do art. 2 ww. rozporządzenia, opodatkowaniu podlegają m.in. osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników lub warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, w tym korzystające ze świadczeń odszkodowawczych z tytułu pozbawienia stanowiska w interesie służby, z wyłączeniem jednak personelu miejscowego.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie preselekcji kandydatów do udziału w obserwacyjnych misjach wyborczych Unii Europejskiej. Na drugim etapie selekcji Komitet Selekcyjny Komisji Europejskiej dokonuje ostatecznego wyboru spośród nominowanych przez Państwa Członkowskie kandydatów na obserwatorów. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 29 października 2014 r. dotyczącą implementacji środków wykonawczych dla misji obserwacyjnych wyborów, z późniejszym aneksem osoby wskazane przez Komitet Selekcyjny otrzymują stały ryczałt dzienny w postaci diet pobytowych wypłacanych przez Komisję Europejską. Pracownicy biorą udział w obserwacyjnych misjach wyborczych Unii Europejskiej na podstawie umowy o oddelegowanie obserwatorów Unii Europejskiej na wybory. W przypadku pracowników Wnioskodawcy wystawiona zostanie delegacja służbowa. Osoby występujące w charakterze obserwatorów krótko i długoterminowych są pracownikami Wnioskodawcy a ze względu na brak wynagrodzenia z Komisji Europejskiej są wolontariuszami. Udział pracowników w obserwacyjnych misjach wyborczych pracowników Ministerstwa stanowić będzie podróż służbową, w myśl przepisów Kodeksu Pracy. Obserwatorzy nie należą do grupy urzędników i innych pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustalające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L056, 4.03.1968, z późn. zm.),

Zatem, przyjmując za Wnioskodawcą, że obserwatorzy nie należą do grupy urzędników i innych pracowników, do których mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustalające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L056, 4.03.1968, z późn. zm.), uznano, że nie zostały spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem diety pobytowe wypłacane przez Komisję Europejską nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa powyżej.

Należy jednak zauważyć, że przychód ten przy spełnieniu określonych przepisami prawa warunków korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Powyższe zwolnienie obejmuje zatem diety i inne świadczenia otrzymane przez pracownika za czas podróży służbowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Definicja podróży służbowej została zawarta w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), który stanowi, że pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Przy czym, omawiane zwolnienie jest limitowane do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. diety;
 2. zwrot kosztów:
  1. przejazdów,
  2. dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  3. noclegów,
  4. innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 13 ust. 2 rozporządzenia, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

W złożonym wniosku, Wnioskodawca wskazał, że udział pracowników w obserwacyjnych misjach wyborczych na podstawie umowy oddelegowania stanowić będzie podróż służbową, w myśl przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 29 października 2014 r. osoby pełniące funkcję obserwatorów otrzymują stały ryczałt dzienny w postaci diet pobytowych wypłacanych przez Komisję Europejską.

Związku z powyższym, stwierdzić należy, że diety pobytowe otrzymywane przez pracowników biorących udział w obserwacyjnych misjach wyborczych w ramach podróży służbowej, będą stanowiły przychód pracownika, który będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Nadwyżka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.