DD3/033/150/CRS/13/RD-13029 | Interpretacja indywidualna

Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R, w miesiącu wypłaty czy w miesiącu za który są należne?
DD3/033/150/CRS/13/RD-13029interpretacja indywidualna
 1. diety
 2. obowiązek płatnika
 3. płatnik
 4. radny
 5. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 marca 2009 r. Nr IBPB II/1/415-20/09/HK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Urzędu Miejskiego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 12 stycznia 2009 r., uzupełnionym w dniu 4 lutego 2009 r., o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzania informacji o wysokości diet wypłaconych radnym, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 12 stycznia 2009 r., uzupełniony w dniu 4 lutego 2009 r.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące stan faktyczny.

W lutym 2008 r. złożono deklarację PIT-R dotyczącą wypłaty diet radnym. W deklaracjach tych zostały wykazane diety wypłacone w styczniu 2007 r. należne za miesiąc grudzień 2006 r., które wykazano w miesiącu wypłaty, tj. w styczniu 2007 r.

W PIT-cie ujęto również diety wypłacone w miesiącu styczniu 2008 r., należne za miesiąc grudzień 2007r., które wypłacono w miesiącu grudniu 2007 r.

W związku z tym, iż wypłacone diety od stycznia 2007 r. do grudnia 2007 r. wykazane były w miesiącach wypłaty na PIT-R dodanie należnej diety za miesiąc grudzień do diety wypłaconej w miesiącu grudniu 2007 r. za miesiąc listopad 2007 r. spowodowało wykazanie w PIT-R w miesiącu grudniu 2007 r. diet w podwójnej wysokości i przekroczenie kwoty wolnej 2.280 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R: w miesiącu wypłaty czy za miesiąc jaki są należne...

Zdaniem Wnioskodawcy, diety radnych w deklaracji PIT-R powinny być wykazywane za miesiące w jakich są należne, a nie w jakich zostały wypłacone.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, w interpretacji z dnia 19 marca 2009 r. Nr IBPB II/1/415-20/09/HK uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest niezgodne z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2009 r., zwanej dalej „ustawą”.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy zostały określone źródła przychodów. W pkt 2 tego artykułu wymieniona została działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł.

Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy określono wzór informacji o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 243, poz. 1760), który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2007 r.;
 • z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 74, poz. 445), który stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanego stanu faktycznego należy podkreślić, że:

 • wypłacone w styczniu 2007 r. diety należne za grudzień 2006 r. stanowią przychód roku 2007 r.
 • wypłacone w styczniu 2008 r. diety należne za grudzień 2007 r. stanowią przychód roku 2008 r.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ustawy przychód radnego z tytułu diet powstaje w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji.

W kwestii natomiast zastosowania zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy w sytuacji wypłaty jednorazowo, w jednym miesiącu, świadczeń z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich należnych za kilka miesięcy, należy rozróżnić dwie sytuacje:

 • pierwszą, gdy zaległe diety zostaną wypłacone w tym samym roku podatkowym, w którym stały się wymagalne
  oraz
 • drugą, gdy zaległe diety zostaną wypłacane dopiero po upływie roku, w którym stały się wymagalne.

W pierwszym przypadku, gdy w jednym miesiącu przekazywane są podatnikowi świadczenia z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za kilka miesięcy tego samego roku podatkowego i łączna kwota wypłaty jest wyższa od 2 280 zł, wówczas dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy istotna jest kwota świadczenia przypadającego za jeden miesiąc. Jeżeli nie przekracza ona kwoty określonej w zwolnieniu, płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednocześnie płatnik w informacji PIT-R w kolumnie b w części D formularza PIT-R „Miesiąc, za który dokonano wypłaty” w pozycjach dotyczących poszczególnych miesięcy wykazuje kwoty świadczeń za każdy miesiąc, za który dokonano wypłaty, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy zaległe diety wypłacano po zakończeniu roku podatkowego, w którym należności z tytułu tych diet powstały. Zakończenie roku podatkowego powoduje, że nie jest możliwe przyporządkowanie wypłaconych w następnym roku podatkowym zaległych diet do poszczególnych miesięcy roku poprzedniego i ustalenie kwoty zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących w roku poprzednim.

Z tego względu zaległe diety za grudzień 2006 r. wypłacone w styczniu 2007 r. należy wykazać w informacji PIT-R sporządzanej za rok 2007 w wierszu dotyczącym stycznia. Jeżeli skumulowana wypłata zaległych diet za 2006 r. spowodowała przekroczenie limitu zwolnienia przysługującego za styczeń 2007 r., od nadwyżki ponad limit zwolnienia Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a oraz art. 42 ust. 1 ustawy.

Tak samo należy postąpić w przypadku zaległych diet za grudzień 2007 r. wypłaconych w styczniu 2008 r., tzn. należy je wykazać w informacji PIT-R sporządzanej za rok 2008 w wierszu dotyczącym stycznia. Jeżeli skumulowana wypłata zaległych diet za 2007 r. spowodowała przekroczenie limitu zwolnienia przysługującego za styczeń 2008 r., od nadwyżki ponad limit zwolnienia Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a oraz art. 42 ust. 1 ustawy.

Reasumując za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego diety radnych w deklaracji PIT-R powinny być wykazywane za miesiące w jakich są należne, a nie w jakich zostały wypłacone w sytuacji, gdy zaległe diety wypłacono dopiero po upływie roku, w którym stały się wymagalne (drugi przypadek opisany powyżej).

Z tych względów należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną z dnia 19 marca 2009 r. Nr IBPB II/1/415-20/09/HK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja indywidualna dotyczy zaistniałego stanu faktycznego, przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedstawionego stanu faktycznego.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.