DD3/033/148/CRS/13/RD-13023/14 | Interpretacja indywidualna

Jakie są skutki podatkowych jednorazowego wypłacenia radnym powiatu zaległych za kilka miesięcy diet?
DD3/033/148/CRS/13/RD-13023/14interpretacja indywidualna
 1. diety
 2. obowiązek obywatelski
 3. obowiązek płatnika
 4. obowiązek społeczny
 5. radny
 6. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr IBPB II/1/415-46/12/MK, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Starostwa Powiatowego (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 19 stycznia 2012 r., o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych jednorazowego wypłacenia radnym powiatu zaległych za kilka miesięcy diet, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach – działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) – wydał w imieniu Ministra Finansów interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujące zdarzenie przyszłe.

Rada Powiatu dnia 22 grudniu 2010 r. podjęła uchwałę Nr ... w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr ... z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 31 stycznia 2011 r. Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr ... z dnia 22 grudnia 2010 r. w przedmiocie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnego powiatu (będącego również nieetatowym członkiem zarządu powiatu).

Rada Powiatu wniosła skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wojewoda w odpowiedzi na skargę, wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Sąd oddalił skargę Powiatu. W związku z tym, Rada Powiatu zaskarżyła w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt IV SA/Gl 405/11) do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który to po rozpoznaniu w dniu 13 grudniu 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Powiatu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie ze skargi Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu:

 1. uchylił zaskarżony wyrok,
 2. uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wypłacenia zaległych kwot diet zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr ... z dnia 22 grudnia 2010 r. Wysokość wypłaconej w styczniu 2012 r. bieżącej diety (dla nieetatowego członka zarządu powiatu) i wyrównania zaległych kwot diet wynikających z orzeczenia NSA przekroczy kwotę zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kwotę 2 280 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
 1. Czy wypłata wyrównania zaległych kwot diet radnych za m-c II-XI 2011 r., wypłacone w styczniu 2012 r., w przypadku przekroczenia limitu zwolnień tj. 2 280 zł, powinna być wypłacona w wysokości brutto bez potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych...
 2. Czy wypłata wyrównania zaległych kwot diet radnych za m-c II-XI 2011 r., wypłacone w styczniu 2012 r., w przypadku przekroczenia limitu zwolnień tj. 2 280 zł, powinna być wypłacona w wysokości netto, po potrącania podatku dochodowego od osób fizycznych...
 3. Czy wypłaconą w styczniu 2012 r. dietę oraz wyrównanie zaległych kwot diet wykazać w PIT-R za 2012 r. w miesiącu wypłaty...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł. Wypłata wyrównania zaległych kwot diet za m-ce II-XI 2011 r. nastąpi w styczniu 2012 r. jednorazowo. W przypadku, gdy łączna kwota wypłat w określonym miesiącu jest wyższa niż limit wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 2 280 zł, ale miesięczna kwota nie przekracza tej kwoty, nie istnieje konieczność potrącenia podatku z tego tytułu, ponieważ podstawę opodatkowania stanowi miesięczna kwota przyznanej diety, a nie suma wypłaconej diety bieżącej i diet zaległych.

Jednakże ze względu na wątpliwości wynikłe z różnorodnych interpretacji Izb i Urzędów Skarbowych w przedmiotowym temacie, Wnioskodawca planuje wypłatę diety bieżącej i diet zaległych jednorazowo w styczniu 2012 r. i pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwot ponad limit zwolnienia.

Ponadto Wnioskodawca uważa, iż wypłaconą dietę w styczniu 2012 r. oraz wypłacone wyrównanie zaległych kwot diet za miesiące II-XI 2011 r. należy ująć w PIT-R za 2012 r. w miesiącu, w którym zostały faktycznie wypłacone, tj. w styczniu 2012 r. z dołączonym pismem wyjaśniającym, iż wypłata wykazana w miesiącu ich faktycznej wypłaty (styczeń 2012 r.) dotyczy określonych miesięcy 2011 r., tj. diet za m-c II-XI 2011 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr IBPB II/1/415-46/12/MK uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe, stwierdzając jednocześnie, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego należy wpłacić cała kwotę zaległych diet bez potrącania podatku dochodowego, gdyż radnym wypłacono w styczniu 2012 r. zaległe diety za miesiące II-XI 2011 r., których miesięczna kwota przyznanej diety i zwrotu kosztów podróży służbowej nie przekracza miesięcznego limitu wynikającego z powoływanego powyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego Minister Finansów stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2012 r., zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy zostały określone źródła przychodów. W pkt 2 tego artykułu wymieniona została działalność wykonywana osobiście.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł.

Wzór informacji o wypłaconych podatnikowi w 2011 r. kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich PIT-R, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1514).

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanego opisu zdarzenia przyszłego należy podkreślić, że wypłacone w styczniu 2012 r. diety radnych za miesiące: luty – listopad 2011 r. stanowią przychód roku 2012, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy. Dlatego też Wnioskodawca winien zaległe diety radnych – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – wykazać w informacji PIT-R sporządzonej za rok 2012 w miesiącu ich faktycznej wypłaty, a więc w styczniu 2012 r.

W kwestii natomiast zastosowania zwolnienia od podatku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy w sytuacji wypłaty jednorazowo, w jednym miesiącu, świadczeń z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich należnych za kilka miesięcy, należy rozróżnić dwie sytuacje:

 • pierwszą, gdy zaległe diety zostaną wypłacone w tym samym roku podatkowym, w którym stały się wymagalne
  oraz
 • ­drugą, z którą mamy do czynienia w opisanym zdarzeniu przyszłym, tj. gdy zaległe diety zostaną wypłacane dopiero po upływie roku, w którym stały się wymagalne.

Wyłącznie w pierwszym przypadku, gdy w jednym miesiącu przekazywane są podatnikowi świadczenia z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za kilka miesięcy tego samego roku podatkowego i łączna kwota wypłaty jest wyższa od 2 280 zł, wówczas dla zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy istotna jest kwota świadczenia przypadającego za jeden miesiąc. Jeżeli nie przekracza ona kwoty określonej w zwolnieniu, płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy. Jednocześnie płatnik w informacji PIT-R w kolumnie b w części D formularza PIT-R „Miesiąc, za który dokonano wypłaty” w pozycjach dotyczących poszczególnych miesięcy wykazuje kwoty świadczeń za każdy miesiąc, za który dokonano wypłaty, a nie kwoty faktycznie wypłacone w danym miesiącu.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy zaległe diety wypłacano po zakończeniu roku podatkowego, w którym należności z tytułu tych diet powstały. Zakończenie roku podatkowego powoduje, że nie jest możliwe przyporządkowanie wypłaconych w następnym roku podatkowym zaległych diet do poszczególnych miesięcy roku poprzedniego i ustalenie kwoty zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących w roku poprzednim.

Z tego względu zaległe diety za luty – listopad 2011 r. wypłacone w styczniu 2012 r. należy wykazać w informacji PIT-R sporządzanej za rok 2012 w wierszu dotyczącym stycznia. Jeżeli skumulowana wypłata zaległych diet za 2011 r. spowoduje przekroczenie limitu zwolnienia przysługującego za styczeń 2012 r., od nadwyżki ponad limit zwolnienia Wnioskodawca będzie mieć obowiązek obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a oraz art. 42 ust. 1 ustawy.

Z tych względów należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach interpretację indywidualną z dnia 19 kwietnia 2012 r. Nr IBPB II/415-46/12/MK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmieniona interpretacja indywidualna dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.