US/42/DP-II/6/4110-130/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie przepisy obowiązują odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną w Polsce oraz diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych?

US/42/DP-II/6/4110-130/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety dewizowe
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  3. zaliczka na podatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

Na podstawie art.216 w związku z art. 14a i art.14 b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U.Nr 8 poz.60 z 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 20.01.2005r. (uzupełnionego w dn.28.02.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną przez Pana w Polsce oraz odnośnie zasad opodatkowania diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych jest prawidłowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 01.02.2005r. zawarł Pan umowę o pracę na czas nieokreślony z niemiecką firmą z siedzibą w Niemczech, zaś świadczenie pracy będzie miało miejsce w przeważającej części /powyżej 183 dni/w Polsce i miejscem wykonywania pracy będzie miejsce Pana zamieszkaniaw Polsce. Dodatkowo będzie Pan oddelegowany w ramach delegacji służbowej do pracy w innych miejscowościach, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Zasadą prawa podatkowego wyrażoną w art.3 ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(jednolity tekst:Dz.U.Nr 14 poz.176 z późn. zmianami)jest nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasada powyższa oznacza, iż osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródła przychodów. W stanie prawnym obowiazującym od 01.01.2004r. jedynym kryterium pozwalającym uznać danego podatnika za podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu stało się posiadanie na terytorium Polski miejsca zamieszkania.

Przepis art.3 ust.1 w/w ustawy zgodnie z art.4a tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zasady zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec reguluje umowa zawarta w dniu 14.05.2003r.-Dz.U. Nr 12 poz.90 z 2005r. Zgodnie z treścią art.15 ust.1 tej umowy uposażenie, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie /Polsce/ otrzymuje z pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie /Polsce/, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim umawiającym się Państwie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika,że od uzyskiwanych przez Pana wynagrodzeń od niemieckiego pracodawcy za pracę wykonywaną w Polsce nie bedzie pobierany podatek dochodowy.

Zgodnie z treścią art.44 ust.1a i ust.3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągajacy dochody bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy sa obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu za miesiące w których uzyskali ten dochód w terminie złożenia do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek są oni obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru. Za dochód taki uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art.22 ust.2 lub 9 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt2, opłaconych w danym miesiącu. Podatnik przy obliczaniu zaliczki może stosować zamiast stawki 19% odpowiednio stawkę 30% i 40%. Tak obliczoną zaliczkę zmniejsza sie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne jaka została opłacona w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Mając zaś na względzie treść art.44 ust.7 w/w ustawy, podatnicy o których mowa w art.3 ust.1 , czasowo przebywający zagranicą, osiągający dochody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP, są obowiązani wpłacić zaliczkę na podatek w wysokości 19% tych dochodów w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym wrócili do kraju. przepisy att. 44 ust.1a i ust.7 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w których stroną jest Rzeczpospolita Polska /art.44 ust.3e/. Wyżej powołane przepisy dotyczące odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych z zagranicy /podlegających w kraju opodatkowaniu- zg. z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania/ wskazują, iż podatnik w trakcie pobytu za granicą osiągający dochody ze źródeł położonych poza terytorium Polski, nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy lecz dopiero w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu w którym wrócił do kraju. Natomiast jeśli podatnik otrzymuje takie dochody bez pośrednictwa płatnika, podczas gdy przebywa w kraju, jest obowiązany na bieżąco opłacać zaliczki od takich dochodów za okres I-XI w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień- w terminie złożenia zeznania i w terminach płatności zaliczki jest obowiązany składać stosowne deklaracje podatkowe -PIT-53.

Odnośnie podróży służbowych krajowych i zagranicznych wyjaśnia się, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych /jednolity tekst: Dz.U.Nr14 poz.176 z 2000r. z późn. zmianami- nie zawiera definicji podróży służbowej. Została ona natomiast zawarta w art. 77 tiret 5 paragraf 1 ustawy z dnia 26.06.1974r.-Kodeks Pracy /Dz.U.Nr 21 poz.94 z 1998r. z późn.zmianami/.W kodeksie pracy pojęcie podróży służbowej zostało określone jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy. I tak, dla definicji podróży służbowej istotne jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, a nie tylko poza siedzibą pracodawcy. Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub inny ostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy.

Jedną z istotnych cech stosunku pracy jest zobowiązanie się pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy oraz pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę /art22 par.1 kodeksu pracy/. Powyższe oznacza, że miejsce pracy określa umowa oraz może zostać wyznaczone w późniejszym terminie niż dzień zawarcia umowy o pracę w drodze jednostronnego oświadczenia woli przez pracodawcę. Wykonanie pracy w uzgodnionym przez strony miejscu pracy prcownika nie rodzi obowiązku płacenia temu pracownikowi ani diet /ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży służbowej/, ani świadczeń rozłąkowych. Świadczenie pracy będzie uznane za wykonane w ramach podróży służbowej jedynie wtedy. gdy odbywa się w miejscu, które wg umowy o pracę nie jest miejscem stałego jej wykonywania. Równocześnie ustawodawca nie określił jak długo może trwać podróż służbowa.

W oparciu o art.21 ust.1 pkt 16 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust.13. W myśl par.2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19.12,2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju /Dz.U.Nr 236 poz.1991/ odbywanej w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują :1) diety, 2) zwrot kosztów: przejazdów i dojazdów, noclegów, innych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Zatem przychody otrzymywane przez pracowników z tytułu diet /za każdą dobę podróży/, zwrotu kosztów biletów lotniczych i noclegów korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższych przepisów wolne od podatku dochodowego sa diety i inne należności za czas podróży służbowej wypłacane pracownikom czasowo delegowanym do wysokości określonej w odrębnych przepisach. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych jako przychód ze stosunku pracy podlegać będzie wartość dodatkowego ubezpieczenia lekarskiego opłaconego przez pracodawcę.

Ponadto wyjaśnia się, iż w powyższej sprawie nie będzie miało zastosowania zwolnienie przedmiotowe zawarte w treści art.21 ust.1 pkt20 updof,zgodnie z którym zwolnione są dochody do wysokości nie przekraczającej rocznie równowartości trzydziestu diet, gdyż dotyczy ono części dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskiwanych ze stosunku pracy lub stypendiów, nie zaś - tak jak w przedmiotowej sprawie - dochodów z tytułu należności za czas podróży służbowej wypłaconych delegowanemu pracownikowi.

Reasumując :
dochody otrzymywane przez Pana z pracy najemnej z niemieckiej firmy zgodnie z art.15 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003r. /Dz.U.Nr 12 z 2005r. poz 90/ podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązuje w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej- do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwemNaczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia /art.236 par.2 pkt1 Ordynacji podatkowej/.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.