PDF-415/8/KG/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaki kurs powinien być zastosowany (z jakiego dnia) przy ustalaniu wartości diet w złotych, wolnych od opodatkowania ?

PDF-415/8/KG/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety dewizowe
  2. dochody uzyskiwane za granicą
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Postanowienie

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie

stwierdza

że stanowisko Pani H., zam.... zawarte w piśmie z dnia 17.03.2005 r., (data wpływu 23.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ustalenia wartości diet w złotych jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 23.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie wpłynął wniosek Pani H. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Jak wynika z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny, przedstawiony przez Panią H. w wyżej podanym piśmie przedstawia się następująco.

Podatniczka w 2004 r. uzyskała dochody w Holandii i pyta jaki kurs powinien być zastosowany przy ustalaniu wartości diet w złotych, z jakiego dnia. W ocenie podatniczki powinno się przyjąć średni kurs NBP, z dnia postawienia środków do dyspozycji podatnika, do tej części wartości diet, za ile przepracowanych dni zostało przekazane wynagrodzenie na rachunek bankowy.

Na podstawie art.21 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) część dochodów osób o nieograniczonym obowiązku podatkowym – przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów – wolna jest od opodatkowania w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu poza granicami kraju – obliczonych za okres, w którym była wykonywana praca lub było otrzymywane stypendium. Zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet.

Wysokość przysługujących diet została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1991 ze zm.).

Wysokość przysługującej diety za każdy dzień w przypadku Holandii (Niderlandy) wynosi 42 euro, zatem nie ma konieczności przeliczania jej na złote, bowiem wynagrodzenie podatniczka również otrzymywała w euro. W związku z powyższym prawidłowym będzie w pierwszej kolejności pomniejszenie przychodu w euro o przysługujące diety (również w euro), a dopiero później przeliczenie go na złote.

Pouczenie

Zgodnie z art.14a § 2 Ordynacji podatkowej, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.