1440RPŁ/415/83582/2007 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należności z tytułu zwrotu kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej przekraczających ustalony limit jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

1440RPŁ/415/83582/2007

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety dewizowe
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005r. nr.8 poz.60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r.( wpływ 02.05.2007r.)

postanawia

że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu zwrotu kosztów noclegu w podróży zagranicznej jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Z wniosku z dnia 13.04.2007r. ( wpływ 02.05.2007r.)w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika:

stan faktyczny

- urząd jest jednostką sfery budżetowej i planuje wyjazd służbowy do Kijowa grupy pracowników i osób , z którymi zawarł umowę zlecenia i o dzieło w celu wykonania poza granicami kraju zleconych zadań.

W zaplanowanym terminie w Kijowie nie będzie miejsc w hotelu , który spełniłby wymogi cenowe umożliwiające zachowanie limitu ryczałtu za noclegi określonego w par.9 pkt.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznejz dnia 19 grudnia 2002r w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Delegowane osoby będą zmuszone nocować w hotelu , który wystawi rachunek za nocleg, przewyższający wspomiany limit.

Zgodnie z par.9 pkt.3 rozporządzenia pracodawca zamierza udzielić zgody na zwrot kosztów noclegu przewyższających limit określony w par.9 pkt.1 .

pytanie płatnika

- czy należności z tytułu zwrotu kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej przekraczających ustalony limit jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych ?

stanowisko płatnika

- zdaniem urzędu , wobec uzasadnionej przyczyny powodującej okoliczności przekroczenia limitu kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej i udzieleniu pisemnej zgody pracodawy na ich zwrot ponad ustalony limit zwrot kosztów noclegu osobom delegowanym będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art.21ust.1 pkt.16 lita i b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po powrocie z delegacji i przedłożeniu rachunku hotelowego wystawionego na urzad wraz z udzieloną zgodą pracodawcy na przekroczenie limitów kosztów noclegu, pracownicy oraz inni uczestnicy delegacji będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania całego przychodu z tytułu zwrotu kosztów noclegu.

ocena prawna

- zgodnie z art.21 ust.1 pkt.16 lit.a oraz b ustawy z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr.14 poz.176 ze zm.)wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży pracowników i osób nie będacych pracownikami - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie w wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej , z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeniem ust.13 .

Wysokość kwot limitu na nocleg została określona w załączniku do rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ( Dz.U.nr.236 poz.1991 ze zmianami)

Zgodnie z par.9 ust.3 w/w rozporządzenia w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za noclegi w hotelu , stwierdzonych rachunkiem , w wysokości przekraczającej limit, o którym mowa w ust.1

Z wniosku płatnika wynika , iż wyraził zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limit określony w cyt. rozporządzeniu.

Został zatem spełniony warunek o którym mowa w art.21 ust.1 pkt.16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Powyższych informacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i przepisy prawa podatkowego obowiązujace w dniu złożenia wniosku .

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika płatnika lub inkasenta , wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art.14 b Ordynacji podatkowej.

Na niniejsze postanowienie stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

diety dewizowe
1437/ZDF/423/18/07/LJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
PBF/4117-005-7/07 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.