1437/ZDF/423/18/07/LJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku kiedy przebywałem w podróży służbowej za granicą i otrzymywałem wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991 z późn. zm.). ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 21 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy.

1437/ZDF/423/18/07/LJ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety dewizowe
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek

postanawia

uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym w dniu 9 lutego 2007 roku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc pracownikiem polskiej firmy w okresie od 8 stycznia 2006 r. do 1 kwietnia 2006 r. przebywał Pan w podróży służbowej za granicą. W tym czasie otrzymywał Pan wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991 z późn. zm.). Ponadto nie zawierał Pan odrębnej umowy o pracę.

Zadaje Pan pytanie czy dla opisanej powyżej sytuacji ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 21 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy.

Stoi Pan na stanowisku, iż w Pana przypadku ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ pobyt za granica był podróżą służbową a nie pobytem czasowym, natomiast diety jakie Pan otrzymał pokrywały wyższe koszty utrzymania za granica i nie należy ich traktować jako Pana dochód.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku. W myśl art. 21 ust. 1 pkt. 16 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby nie będącej pracownikiemdo wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 13.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 16 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są: część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.

Art. 775 § 1 Kodeksu pracy określa, iż pracownikowi, który wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. W ramach podróży służbowej pracownikowi zostaje powierzone zadanie odrębnie, poza zakresem czynności wymienionym w umowie o pracę. Wykonywanie przez pracownika zadania poza stałym miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę, w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, na jego rzecz i pod jego kierownictwem powoduje, iż przysługujące mu z tytułu podróży służbowej diety i inne należności będą podlegały zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku, w Pana sytuacji będzie miało zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 16 cytowanej powyżej ustawy.W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanowił jak w sentencji.

Powyższa interpretacja, w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

diety dewizowe
1435/FO3/415-142/05/DP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
PD/415-19/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.