1435/FO3/415-142/05/DP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód stanowiący równowartość diet i innych należności za czas podróży odbytych w ramach zawartej umowy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

1435/FO3/415-142/05/DP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. diety dewizowe
  2. podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Postanowienie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia (wpływ w dniu ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym, dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie

postanawia

potwierdzić stanowisko strony zawarte w piśmie z dnia w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem

uzasadnienie

We wniosku, który wpłynął do organu podatkowego w dniu strona przedstawiła następujący stan faktyczny:

Na podstawie umowy z firmą mającą siedzibę we Francji strona wykonuje zadania konsultanta prawnego. Praca ta stanowi pośrednie wykonanie zadania zgodnego z realizacją celu projektu finansowanego z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej. W wyniku realizacji umowy powstają materiały objęte prawami autorskimi. Wypłacane honorarium stanowi kwotę brutto obejmującą koszty transportu i zamieszkania oraz diety. Zgodnie z umową 90% czynności strona wykonuje w Macedonii, 10% może być realizowana w innym kraju. Umowa przewiduje zrealizowanie zadań w ciągu 10 dni roboczych. Bez względu na miejsce wykonywania umowy przysługuje takie samo wynagrodzenie.

Zdaniem podatnika przychód stanowiący równowartość diet i innych należności za czas podróży odbytych w ramach zawartej umowy jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art.21 ust.1 pkt 16 lit.b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego organ podatkowy stwierdza, iż zgodnie z treścią art.21 ust.1 pkt 16 lit b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z zastrzeżeniem ust. 13.

Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje się, jeżeli otrzymane przez wykonawcę dzieła świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów (art. 21 ust. 13 wyżej wymienionej ustawy).

Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz.1990 ze zm.) oraz poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) Jeżeli zatem wypłacone honorarium stanowi kwotę brutto, obejmującą diety i inne koszty związane z podróżą,a wykonanie dzieła wiąże się z odbyciem podróży, powyższe świadczenia wypłacone w kwotach określonych przepisem wyżej wymienionego rozporządzenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego , natomiast nadwyżka ponad określone w tych przepisach limity podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychPrzepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odnosi się zarówno do pracowników, jak i osób niebędących pracownikami. Przy czym odrębnie określa warunki korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku tych dwóch grup podatników. W przypadku pracowników zwolnieniem objęte są wyłącznie diety i inne należności za czas podróży służbowej, natomiast u osób niebędących pracownikami mowa jest o tego rodzaju świadczeniach otrzymywanych w związku z szeroko rozumianą podróżą, o ile spełnione są przesłanki wymienione w ust. 13 w art. 21 ustawy.

W świetle powyższego dla osoby - nie będącej pracownikiem, podróż w związku z którą otrzymuje diety i inne należności, nie musi wiązać się z wykonywaniem zadania poza miejscowością, w której znajduje się siedziba podmiotu wypłacającego te świadczenia. W przypadku tych osób "podróży" nie należy bowiem utożsamiać z "podróżą służbową" - pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie pracy i odnoszącym się do pracowników.

Niezależnie jednak od powyższego, dla obu grup podatników zwolnienie jest limitowane do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z późn. zm.).

Jeżeli zatem wypłacone honorarium stanowi kwotę brutto, obejmującą diety i inne koszty związane z podróżą,a wykonanie dzieła wiąże się z odbyciem podróży, powyższe świadczenia wypłacone w kwotach określonych przepisem wyżej wymienionego rozporządzenia korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego , natomiast nadwyżka ponad określone w tych przepisach limity podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy.

Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, o czym stanowi art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

diety dewizowe
US/42/DP-II/6/4110-130/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

podróż służbowa zagraniczna (delegacja zagraniczna)
BD-G 415 - 4/05/z | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.