Diety dewizowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety dewizowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku kiedy przebywałem w podróży służbowej za granicą i otrzymywałem wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991 z późn. zm.). ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 21 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym w dniu 9 lutego 2007 roku za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc pracownikiem polskiej firmy w okresie od 8 stycznia 2006 r. do 1 kwietnia 2006 r. przebywał Pan w podróży służbowej za granicą. W tym czasie otrzymywał Pan wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy należności z tytułu zwrotu kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej przekraczających ustalony limit jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005r. nr.8 poz.60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r.( wpływ 02.05.2007r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu zwrotu kosztów noclegu w podróży zagranicznej jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 13.04.2007r. ( wpływ 02.05.2007r.)w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika: stan faktyczny - urząd jest jednostką sfery budżetowej i planuje wyjazd służbowy do Kijowa grupy pracowników i osób , z którymi zawarł umowę zlecenia i o dzieło w celu wykonania poza granicami kraju zleconych zadań. W zaplanowanym terminie w Kijowie nie będzie miejsc w hotelu , który spełniłby wymogi cenowe umożliwiające zachowanie limitu ryczałtu za (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przychód stanowiący równowartość diet i innych należności za czas podróży odbytych w ramach zawartej umowy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia (wpływ w dniu ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym, dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie postanawia potwierdzić stanowisko strony zawarte w piśmie z dnia w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie przepisy obowiązują odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną w Polsce oraz diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych?

Fragment:

(...) Na podstawie art.216 w związku z art. 14a i art.14 b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U.Nr 8 poz.60 z 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 20.01.2005r. (uzupełnionego w dn.28.02.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną przez Pana w Polsce oraz odnośnie zasad opodatkowania diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych jest prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 01.02.2005r. zawarł Pan umowę o pracę na czas nieokreślony z niemiecką firmą z siedzibą w Niemczech, zaś świadczenie pracy będzie miało miejsce w przeważającej części (...)

2011
1
lut

Istota:

W lipca bieżącego roku podpisałem umowę z inwestorem francuskim, posiadającym miejsce prowadzenia działalności na terenie Francji, na mocy której, zobowiązuję się do wykonania na terenie Francji usługi budowlanej.
Zgodnie z zapisem umowy muszę ją wykonać w terminie 90 dni. Celem wykonania zapisów umowy, oddelegowałem swoich pracowników do pracy we Francji. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. jestem zobowiązany wypłacić oddelegowanym pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę, także diety zagraniczne.
Własne stanowisko w sprawie.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane pracownikom przebywającym poza granicami kraju są zwolnione z opodatkowania do ustalonej wysokosci. Opisany powyżej stan faktyczny nie wskazuje na konieczność zastosowania się do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty diet za okres od 31 do 90 dnia pobytu.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby nie będącej pracownikiem -do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy zwolniona od podatku jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki kurs powinien być zastosowany (z jakiego dnia) przy ustalaniu wartości diet w złotych, wolnych od opodatkowania ?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko Pani H., zam.... zawarte w piśmie z dnia 17.03.2005 r., (data wpływu 23.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ustalenia wartości diet w złotych jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 23.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie wpłynął wniosek Pani H. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jak wynika z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy zwolnieniu z opodatkowania części dochodów pracowników przebywających czasowo w Niemczech, których wynagrodzenie jest tam opodatkowane oraz czy podlegają opodatkowaniu diety wypłacane pracownikom oddelegowanym w ramach podróży słuzbowej do pracy w Niemczech?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym w dniu 13.08.04 r. pismem znak BM/47/VIII/04 (uzupełnionym w dniu 31.08.04 r.) uprzejmie informuje: Z przedstawionego przez Spółkę w piśmie stanu faktycznego wynika, iż występują u Państwa dwie konkretne sytuacje dotyczące pracowników uzyskujących dochody z tytułu wykonywania pracy w Niemczech: 1. pracownik przebywa czasowo za granicą i otrzymuje tam wynagrodzenie od którego podatek jest odprowadzany w Niemczech, 2. pracownik posiada umowę o pracę zawartą w kraju i podatek z wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu jest odprowadzany w kraju oraz dodatkowo jest on oddelegowany w ramach delegacji służbowej do pracy w Niemczech. W pierwszym z przedstawionych przypadków do dochodów osiągniętych poza granicami kraju ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy środki finansowe wypłacone przez Fundację lekarzom wyjeżdzającym na zagraniczne wyjazdy naukowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca)oraz długoterminowe (od 1 do 6 miesięcy) na pokrycie diet i noclegów oraz opłat rejestracyjnych uiszczanych w celu wzięcia udziału w kongresie , konferencji czy zjeździe w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

(...) Organ podatkowy na podstawie art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej informuje , że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b i ust 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 176 późn. zmian) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby nie bedącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju jeżeli w/w świadczenia zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działajacych na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z par. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. w sprawie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy diety i inne koszty delegacji wypłacane pracownikom delegowanym do pracy za granicą korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 1.04.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera pojęcia definicji podróży służbowej. Została ona natomiast zawarta w art. 77 tiret 5 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). W kodeksie pracy pojęcie podróży służbowej zostało określone jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. I tak, dla definicji podróży służbowej istotne jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy należności za czas podróży służbowej poza granicami kraju

Fragment:

(...) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 17.02.2004 r. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika poza granicami kraju: Ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 202, poz. 1956) z dniem 1.01.2004 r. uchyliła dotychczasowy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który zwalniał ww. przychody z opodatkowania. Od 1.01.2004 r. podstawą zwolnienia przedmiotowych należności od podatku dochodowego od osób fizycznych jest art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, w myśl którego wolne od podatku (...)