Diety dewizowe | Interpretacje podatkowe

Diety dewizowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety dewizowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przypadku kiedy przebywałem w podróży służbowej za granicą i otrzymywałem wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236 poz. 1991 z późn. zm.). ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też art. 21 ust. 1 pkt. 20 w/w ustawy.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym w dniu 9 lutego 2007 roku za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że będąc pracownikiem polskiej firmy w okresie od 8 stycznia 2006 r. do 1 kwietnia 2006 r. przebywał Pan w podróży służbowej za granicą. W tym czasie otrzymywał Pan wynagrodzenie w Polsce oraz diety w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy należności z tytułu zwrotu kosztów noclegu w zagranicznej podróży służbowej przekraczających ustalony limit jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d i art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U.z 2005r. nr.8 poz.60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2007r.( wpływ 02.05.2007r.) postanawia że stanowisko płatnika zawarte w wyżej wymienionym wniosku w zakresie opodatkowania świadczeń z tytułu zwrotu kosztów noclegu w podróży zagranicznej jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 13.04.2007r. ( wpływ 02.05.2007r.)w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wynika: stan faktyczny - urząd jest jednostką sfery budżetowej i planuje wyjazd służbowy do Kijowa grupy pracowników i osób , z którymi zawarł umowę zlecenia i o dzieło w celu wykonania poza granicami kraju zleconych zadań. W zaplanowanym terminie w Kijowie nie będzie miejsc w hotelu , który spełniłby wymogi cenowe umożliwiające zachowanie limitu ryczałtu za (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przychód stanowiący równowartość diet i innych należności za czas podróży odbytych w ramach zawartej umowy jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 - 5 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia (wpływ w dniu ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym, dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) diet i innych należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie postanawia potwierdzić stanowisko strony zawarte w piśmie z dnia w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego (...)
2011
1
mar

Istota:
Jakie przepisy obowiązują odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną w Polsce oraz diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych?
Fragment:
(...) Na podstawie art.216 w związku z art. 14a i art.14 b ustawy z dnia 29.08.1997r.-Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U.Nr 8 poz.60 z 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Pana w piśmie z dnia 20.01.2005r. (uzupełnionego w dn.28.02.2005r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie zasad uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od dochodów otrzymywanych od pracodawcy niemieckiego z tytułu umowy o pracę najemną wykonywaną przez Pana w Polsce oraz odnośnie zasad opodatkowania diet krajowych i zagranicznych w przypadku wyjazdów służbowych jest prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w dniu 01.02.2005r. zawarł Pan umowę o pracę na czas nieokreślony z niemiecką firmą z siedzibą w Niemczech, zaś świadczenie pracy będzie miało miejsce w przeważającej części (...)
2011
1
mar

Istota:
W lipca bieżącego roku podpisałem umowę z inwestorem francuskim, posiadającym miejsce prowadzenia działalności na terenie Francji, na mocy której, zobowiązuję się do wykonania na terenie Francji usługi budowlanej.
Zgodnie z zapisem umowy muszę ją wykonać w terminie 90 dni. Celem wykonania zapisów umowy, oddelegowałem swoich pracowników do pracy we Francji. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002r. jestem zobowiązany wypłacić oddelegowanym pracownikom oprócz wynagrodzenia za pracę, także diety zagraniczne.
Własne stanowisko w sprawie.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane pracownikom przebywającym poza granicami kraju są zwolnione z opodatkowania do ustalonej wysokosci. Opisany powyżej stan faktyczny nie wskazuje na konieczność zastosowania się do art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty diet za okres od 31 do 90 dnia pobytu.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas: podróży służbowej pracownika, podróży osoby nie będącej pracownikiem -do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 20 ww. ustawy zwolniona od podatku jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskanego przez członka służby zagranicznej, w wysokości stanowiącej (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaki kurs powinien być zastosowany (z jakiego dnia) przy ustalaniu wartości diet w złotych, wolnych od opodatkowania ?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko Pani H., zam.... zawarte w piśmie z dnia 17.03.2005 r., (data wpływu 23.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej ustalenia wartości diet w złotych jest nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 23.03.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnie wpłynął wniosek Pani H. o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Jak wynika z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy zwolnieniu z opodatkowania części dochodów pracowników przebywających czasowo w Niemczech, których wynagrodzenie jest tam opodatkowane oraz czy podlegają opodatkowaniu diety wypłacane pracownikom oddelegowanym w ramach podróży słuzbowej do pracy w Niemczech?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym w dniu 13.08.04 r. pismem znak BM/47/VIII/04 (uzupełnionym w dniu 31.08.04 r.) uprzejmie informuje: Z przedstawionego przez Spółkę w piśmie stanu faktycznego wynika, iż występują u Państwa dwie konkretne sytuacje dotyczące pracowników uzyskujących dochody z tytułu wykonywania pracy w Niemczech: 1. pracownik przebywa czasowo za granicą i otrzymuje tam wynagrodzenie od którego podatek jest odprowadzany w Niemczech, 2. pracownik posiada umowę o pracę zawartą w kraju i podatek z wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu jest odprowadzany w kraju oraz dodatkowo jest on oddelegowany w ramach delegacji służbowej do pracy w Niemczech. W pierwszym z przedstawionych przypadków do dochodów osiągniętych poza granicami kraju ma zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy środki finansowe wypłacone przez Fundację lekarzom wyjeżdzającym na zagraniczne wyjazdy naukowe krótkoterminowe (do 1 miesiąca)oraz długoterminowe (od 1 do 6 miesięcy) na pokrycie diet i noclegów oraz opłat rejestracyjnych uiszczanych w celu wzięcia udziału w kongresie , konferencji czy zjeździe w wysokości i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?
Fragment:
(...) Organ podatkowy na podstawie art. 14a par. 1 Ordynacji podatkowej informuje , że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit b i ust 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. nr 176 późn. zmian) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby nie bedącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju jeżeli w/w świadczenia zostały poniesione w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działajacych na podstawie przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z par. 2 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002r. w sprawie (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy diety i inne koszty delegacji wypłacane pracownikom delegowanym do pracy za granicą korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.03.2004 r. (data wpływu do Urzędu 1.04.2004 r.), na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera pojęcia definicji podróży służbowej. Została ona natomiast zawarta w art. 77 tiret 5 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). W kodeksie pracy pojęcie podróży służbowej zostało określone jako wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. I tak, dla definicji podróży służbowej istotne jest wykonywanie zadania poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy (...)
2011
1
sty

Istota:
Dotyczy należności za czas podróży służbowej poza granicami kraju
Fragment:
(...) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 17.02.2004 r. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika poza granicami kraju: Ustawa z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U Nr 202, poz. 1956) z dniem 1.01.2004 r. uchyliła dotychczasowy przepis art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który zwalniał ww. przychody z opodatkowania. Od 1.01.2004 r. podstawą zwolnienia przedmiotowych należności od podatku dochodowego od osób fizycznych jest art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a, w myśl którego wolne od podatku (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.