Diety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
1
maj

Istota:

Obowiązek wykazania w PIT-R zwróconej diety przez radnego.

Fragment:

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 000 zł. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, który jest radnym zrzekł się diety (pisemnie został poinformowany o tym wykonawca uchwał Rady Miejskiej – burmistrz), jednak wbrew jego woli płatnik sukcesywnie przesyłał dietę na jego konto. Dieta była niezwłocznie zwracana Urzędowi Miasta i Gminy, jako nienależnie naliczona, nie później niż w terminie 4 dni od daty wpływu pieniędzy na rachunek Wnioskodawcy. Wnioskodawca zrzekł się diety w okresie od 27 lutego 2017 r. do 26 lutego 2018 r. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 45b pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.

2018
14
kwi

Istota:

Usługi dietetyczne w przedmiocie poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje, układanie planu diet oraz suplementacji dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami w przypadku, gdy będą służyły profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia pacjentów, jak również wykonywane będą w ramach wykonywania zawodu medycznego, a więc przez osobę, która legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – jako spełniające przesłankę podmiotową i przedmiotową – korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o VAT.

Fragment:

Diety będą opracowywane dla osób chorych, którym odpowiednia dieta ma za zadanie poprawę stanu zdrowia i wyników badań. Diety będą opracowywane dla osób zdrowych, którym zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Diety będą opracowywane przez dietetyka jako osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Każda osoba, która zgłosi się po poradę traktowana jest indywidualnie. Przez platformę internetową pacjent przedstawia swoje aktualne wyniki badań, bierze udział w wywiadzie medycznym i na podstawie przedstawionych informacji i wyników badań jest opracowywana dla niego dieta (w przypadku niektórych usług pacjent pozostaje pod dłuższą opieką dietetyka np. okres 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok – w zależności od wybranego pakietu czasem chodzi o skorzystanie z jednorazowej porady). Odpowiednio dobrana dieta ma na celu profilaktykę i zapobieganie występowania chorób, zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. Prawidłowe żywienie stanowi przecież istotny element w profilaktyce zdrowotnej oraz jest elementem leczenia w przypadku chorób dietopochodnych lub dietozależnych, sprzyja też szybszej poprawie zdrowia.

2018
14
kwi

Istota:

Czy można uznać, w oparciu o przedstawione powyżej informacje, że diety pobytowe, wypłacane przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednocześnie, przez okres pozostawania w delegacji, z Komisji Europejskiej Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów utrzymania w Brukseli w postaci dziennej i miesięcznej diety pobytowej płatnych zbiorczo na koniec miesiąca. Diety pobytowe są wypłacane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji. Artykuł 17 ust. 3 tejże decyzji wskazuje, że diety pobytowe przyznawane są według tych samych zasad, co dodatki zagraniczne dla urzędników, które określono w regulaminie pracowniczym urzędników. Jednocześnie zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia Nr 260/68 określono, że opodatkowaniu podlegają osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni, do diet pobytowych wypłacanych przez Komisję mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.). Wynagrodzenie od strony polskiej otrzymywane jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności (diety pobytowe), które otrzymuje są dochodami uzyskanych z Komisji Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2017
23
gru

Istota:

Sporządzanie informacji o wysokości diet wypłaconych radnemu.

Fragment:

Wnioskodawca, zgodnie z przepisami i podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy, wypłaca radnemu należną dietę z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej (pomniejszanej o nieobecności na posiedzeniach). Za miesiąc styczeń i luty 2017 roku diety zostały wypłacone i zatrzymane przez radnego. Radny od 27 lutego 2017 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie uczestniczy w obradach rady (sesjach, komisjach itp.). Od miesiąca marca do listopada 2017 roku radny otrzymuje diety w wysokości jemu przysługującej i zwraca je dobrowolnie na konto Wnioskodawcy jako dobrowolny zwrot diety. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R? Czy należy uwzględnić wypłaconą (stawianą do dyspozycji – przelew na konto) należną dietę, czy należy ją pomniejszyć o dobrowolnie zwróconą przez radnego dietę na konto Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, należne wypłacone diety za okres od stycznia do listopada 2017 roku (stawiane do dyspozycji – przelew na konto) powinny być ujęte w PIT-R ponieważ z momentem ich wypłaty wchodzą do majątku radnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
12
paź

Istota:

W zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Skierowanych i Delegowanych Pracowników oraz obowiązków Wnioskodawcy z tego tytułu.

Fragment:

Podkreślić należy, że o właściwej kwalifikowacji prawnej świadczenia otrzymywanego przez pracowników powinna decydować przede wszystkim podstawa prawna tegoś świadczenia, w szczególności okoliczność, czy obowiązek pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet wynika z umowy o pracę zawartej przez pracownika z Wnioskodawcą. A zatem należy w pierwszej kolejności ustalić, czy sfinansowanie kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet jest świadczeniem, do którego pracownik jest uprawniony w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i wynika z umowy o pracę, czy też stanowi odrębne świadczenie przyznane przez instytucję zagraniczną. O kwalifikacji przedmiotowych świadczeń nie powinien przesądzać natomiast sam fakt, że koszty te będą wypłacane w dwóch różnych wariantach: w wariancie pierwszym przez Wnioskodawcę jako pośrednika oraz w wariancie drugim bezpośrednio przez EBC. Natomiast jak wynika ze zdarzenia przyszłego, zasady pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet wynika z Porozumienia, na podstawie którego pracownik uczestniczy w programie wymiany czasowej pracowników, a nie z umowy o pracę zawartej między Wnioskodawcą a pracownikiem. Wysokość ryczałtu na zakwaterowanie oraz diet ustalana jest przez EBC w oparciu o wskaźniki kosztów utrzymania w poszczególnych państwach. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez instytucję wysyłającą i jest określany w Porozumieniu.

2017
10
paź

Istota:

Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom krajowym.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza pokryć dla zagranicznych i krajowych gości następujące koszty związane z prowadzoną współpracą naukową: koszty biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych), zakwaterowania, diet. Koszty te będą pokrywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub refundowane na podstawie przedłożonych i przekazanych Wnioskodawcy przez gości dowodów zakupu - faktur VAT lub imiennie opisanych rachunków, biletów. Gośćmi Wnioskodawcy nie będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwrot kosztów podróży i noclegu nie będzie przez nich zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zamierza także wypłacać z ww. środków kieszonkowe dla tych gości w ramach określonych przez Uczelnię limitów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości krajowych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości zagranicznych, podlegający zwolnieniu (...)

2017
10
paź

Istota:

Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom zagranicznym.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza pokryć dla zagranicznych i krajowych gości następujące koszty związane z prowadzoną współpracą naukową: koszty biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych), zakwaterowania, diet. Koszty te będą pokrywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub refundowane na podstawie przedłożonych i przekazanych Wnioskodawcy przez gości dowodów zakupu - faktur VAT lub imiennie opisanych rachunków, biletów. Gośćmi Wnioskodawcy nie będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwrot kosztów podróży i noclegu nie będzie przez nich zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zamierza także wypłacać z ww. środków kieszonkowe dla tych gości w ramach określonych przez Uczelnię limitów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości krajowych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości zagranicznych, podlegający zwolnieniu (...)

2017
3
paź

Istota:

Czy na Spółce jako płatniku - ciążyć będzie obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski kwot będących równowartością 25 % diet jako należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i ryczałtów z tytułu noclegów i/lub zwrotu kosztów zdefiniowanej w umowie podróży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (dalej jako: „Rozporządzenie MpiPS”)?Czy prawidłowe będzie odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy wyłącznic od kwoty wynagrodzenia po odliczeniu kwoty maksymalnej 49,75 euro, tj. z wyłączeniem kwot będących równowartością 25 % diet i należności z tytułu noclegów i ewentualnych zwróconych kosztów podróży?

Fragment:

W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia MPiPS dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Dla Niemiec, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości 49 euro za dobę. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 13 i § 14 rozporządzenia MPiPS, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg oraz kosztów przejazdów reguluje § 16 i § 17 rozporządzenia MPiPS. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety, co w przypadku Niemiec wynosi 12,25 Euro za dobę. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w ocenie Spółki, w odniesieniu do diet (lub kwot 25 % diet) czy ryczałtów za noclegi i zwrotu innych kosztów podróży wypłacanych zleceniobiorcom zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT.

2017
21
wrz

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem wydatków i wypłatą diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników.

Fragment:

Z wniosku wynika również, że w związku ze stosowaniem przez Wnioskodawcę programu komputerowego (System) do rozliczania diet i wydatków w ramach podróży służbowych pracowników może zdarzyć się sytuacja, w której Pracownik po przeliczeniu kwoty do wypłaty w Systemie otrzyma kwotę w złotych – w zależności od wahań kursu walut – wyższą lub niższą od kwoty jaka wynikałaby z przeliczenia diety według kursu określonego zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą diety w EUR przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dnia ujęcia w kosztach a kwotą diety w EUR przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej (wyliczonej przez System). Zwrot Pracownikowi kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz wypłata diet z tytułu odbytej przez niego zagranicznej podróży służbowej stanowią przychód ze stosunku pracy. Przy czym za dzień uzyskania ww. przychodu – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy uznać dzień otrzymania lub postawienia do dyspozycji Pracownika tych należności.

2017
20
wrz

Istota:

Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu Związku ... członek ma prawo korzystać z diet i zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji we władzach Z... i organach statutowych, w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Główny. Diety wypłacane są Prezesowi Zarządu Oddziału w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy diety przyznawane niektórym Członkom Związku ... - Zarząd Oddziału ..., nieprzekraczające miesięcznie kwoty 2.280,00 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez te osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane niektórym członkom Związku na podstawie Uchwały i Regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, a w związku z tym Związek jest zwolniony z pobierania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy.