Diety | Interpretacje podatkowe

Diety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania w Polsce dochodów Skierowanych i Delegowanych Pracowników oraz obowiązków Wnioskodawcy z tego tytułu.
Fragment:
Podkreślić należy, że o właściwej kwalifikowacji prawnej świadczenia otrzymywanego przez pracowników powinna decydować przede wszystkim podstawa prawna tegoś świadczenia, w szczególności okoliczność, czy obowiązek pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet wynika z umowy o pracę zawartej przez pracownika z Wnioskodawcą. A zatem należy w pierwszej kolejności ustalić, czy sfinansowanie kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet jest świadczeniem, do którego pracownik jest uprawniony w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i wynika z umowy o pracę, czy też stanowi odrębne świadczenie przyznane przez instytucję zagraniczną. O kwalifikacji przedmiotowych świadczeń nie powinien przesądzać natomiast sam fakt, że koszty te będą wypłacane w dwóch różnych wariantach: w wariancie pierwszym przez Wnioskodawcę jako pośrednika oraz w wariancie drugim bezpośrednio przez EBC. Natomiast jak wynika ze zdarzenia przyszłego, zasady pokrycia kosztów podróży, zakwaterowania oraz diet wynika z Porozumienia, na podstawie którego pracownik uczestniczy w programie wymiany czasowej pracowników, a nie z umowy o pracę zawartej między Wnioskodawcą a pracownikiem. Wysokość ryczałtu na zakwaterowanie oraz diet ustalana jest przez EBC w oparciu o wskaźniki kosztów utrzymania w poszczególnych państwach. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez instytucję wysyłającą i jest określany w Porozumieniu.
2017
12
paź

Istota:
Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom krajowym.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza pokryć dla zagranicznych i krajowych gości następujące koszty związane z prowadzoną współpracą naukową: koszty biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych), zakwaterowania, diet. Koszty te będą pokrywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub refundowane na podstawie przedłożonych i przekazanych Wnioskodawcy przez gości dowodów zakupu - faktur VAT lub imiennie opisanych rachunków, biletów. Gośćmi Wnioskodawcy nie będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwrot kosztów podróży i noclegu nie będzie przez nich zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zamierza także wypłacać z ww. środków kieszonkowe dla tych gości w ramach określonych przez Uczelnię limitów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości krajowych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości zagranicznych, podlegający zwolnieniu (...)
2017
10
paź

Istota:
Skutki podatkowe wypłacenia kieszonkowego gościom zagranicznym.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza pokryć dla zagranicznych i krajowych gości następujące koszty związane z prowadzoną współpracą naukową: koszty biletów (lotniczych, kolejowych, autobusowych), zakwaterowania, diet. Koszty te będą pokrywane bezpośrednio przez Wnioskodawcę lub refundowane na podstawie przedłożonych i przekazanych Wnioskodawcy przez gości dowodów zakupu - faktur VAT lub imiennie opisanych rachunków, biletów. Gośćmi Wnioskodawcy nie będą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zwrot kosztów podróży i noclegu nie będzie przez nich zaliczany do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawca zamierza także wypłacać z ww. środków kieszonkowe dla tych gości w ramach określonych przez Uczelnię limitów. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku): Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości krajowych, podlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym pokrywanie lub refundacja kosztów podróży, w tym kosztów przyjazdu, kosztów hotelu i diet stanowi przychód gości zagranicznych, podlegający zwolnieniu (...)
2017
10
paź

Istota:
Czy na Spółce jako płatniku - ciążyć będzie obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy w związku z wypłacaniem zleceniobiorcom, wykonującym umowę zlecenia poza granicami Polski kwot będących równowartością 25 % diet jako należności z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania za granicą i ryczałtów z tytułu noclegów i/lub zwrotu kosztów zdefiniowanej w umowie podróży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (dalej jako: „Rozporządzenie MpiPS”)?Czy prawidłowe będzie odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy wyłącznic od kwoty wynagrodzenia po odliczeniu kwoty maksymalnej 49,75 euro, tj. z wyłączeniem kwot będących równowartością 25 % diet i należności z tytułu noclegów i ewentualnych zwróconych kosztów podróży?
Fragment:
W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia MPiPS dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Dla Niemiec, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości 49 euro za dobę. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 13 i § 14 rozporządzenia MPiPS, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg oraz kosztów przejazdów reguluje § 16 i § 17 rozporządzenia MPiPS. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety, co w przypadku Niemiec wynosi 12,25 Euro za dobę. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy w ocenie Spółki, w odniesieniu do diet (lub kwot 25 % diet) czy ryczałtów za noclegi i zwrotu innych kosztów podróży wypłacanych zleceniobiorcom zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PIT.
2017
3
paź

Istota:
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem wydatków i wypłatą diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych pracowników.
Fragment:
Z wniosku wynika również, że w związku ze stosowaniem przez Wnioskodawcę programu komputerowego (System) do rozliczania diet i wydatków w ramach podróży służbowych pracowników może zdarzyć się sytuacja, w której Pracownik po przeliczeniu kwoty do wypłaty w Systemie otrzyma kwotę w złotych – w zależności od wahań kursu walut – wyższą lub niższą od kwoty jaka wynikałaby z przeliczenia diety według kursu określonego zgodnie z art. 11a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą diety w EUR przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. dnia ujęcia w kosztach a kwotą diety w EUR przeliczonej na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej (wyliczonej przez System). Zwrot Pracownikowi kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz wypłata diet z tytułu odbytej przez niego zagranicznej podróży służbowej stanowią przychód ze stosunku pracy. Przy czym za dzień uzyskania ww. przychodu – zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – należy uznać dzień otrzymania lub postawienia do dyspozycji Pracownika tych należności.
2017
21
wrz

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 10 Statutu Związku ... członek ma prawo korzystać z diet i zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji we władzach Z... i organach statutowych, w trybie i na zasadach określonych przez Zarząd Główny. Diety wypłacane są Prezesowi Zarządu Oddziału w związku z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy diety przyznawane niektórym Członkom Związku ... - Zarząd Oddziału ..., nieprzekraczające miesięcznie kwoty 2.280,00 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez te osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym, czy diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również, czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane niektórym członkom Związku na podstawie Uchwały i Regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy, a w związku z tym Związek jest zwolniony z pobierania od tych diet zaliczek na podatek dochodowy.
2017
20
wrz

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Dietę przyznano na wniosek Zarządu Oddziału ... w ... przez Prezesa ... na podstawie „ Regulaminu przyznawania diet ” Zarządu Głównego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy diety przyznawane niektórym członkom Związku, tj. prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi oraz księgowej Oddziału nie przekraczające miesięcznie 2280 zł, mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby, wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym diety te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, diety wypłacane niektórym członkom, to jest: prezesowi, wiceprezesowi, sekretarzowi oraz księgowej Oddziału nie przekraczające miesięcznie 2280 zł mogą zostać uznane za diety otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym diety te są wolne od podatku dochodowego i Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do poboru od tych diet zaliczek na podatek dochodowy.
2017
14
lip

Istota:
Czy w związku z pokrywaniem przez Wnioskodawcę kosztów udziału Profesjonalisty w konferencji i osiąganiem przez Profesjonalistę przychodu z tego tytułu, Wnioskodawca jako podmiot zobowiązany do przekazywania informacji o wysokości przychodów na podstawie przepisu art. 42a u.p.d.o.f., oraz pobrania należnej zaliczki na podatek dochodowy, może wyłączyć z przychodów Profesjonalisty diety oraz inne należności za czas podróży Profesjonalisty, przysługujące osobom odbywającym podróż na zasadach i do wysokości limitów określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f. i w konsekwencji, na skutek wyłączenia ww. przychodów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 w związku z art. 21 ust. 13 u.p.d.o.f., nie wystawiać w tym zakresie informacji PIT-8C?
Fragment:
Powyższe oznacza, że koszty związane z przejazdami, koszty noclegu oraz koszty wyżywienia (do wysokości diet) ponoszone przez Wnioskodawcę stanowić będą dla Profesjonalistów świadczenie nieodpłatne stanowiące przychód z innych źródeł, zwolniony z opodatkowania jako diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem. Pozostałe koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, takie jak koszty opłat rejestracyjnych, a także kwota kosztów wyżywienia w wysokości przekraczającej kwotę diety stanowić będą dla Profesjonalistów przychód z innych źródeł opodatkowany na zasadach ogólnych. W sytuacji, gdy koszty poniesione przez Wnioskodawcę mieszczą się w limitach określonych w przepisach odrębnych oraz gdy limit może zostać przekroczony (np. w odniesieniu do kosztów noclegu), wysokość tych kosztów stanowić będzie dla Profesjonalisty świadczenie nieodpłatne zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f., przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 13 pkt 1 u.p.d.o.f. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b u.p.d.o.f podlegają: koszty przejazdów lub przelotów Profesjonalistów (do miejsca, w którym organizowana jest konferencja, oraz z powrotem do miejsca zamieszkania), w tym także przejazdów lokalnych, związanych z uczestnictwem Profesjonalistów w konferencji; koszty wyżywienia (do wysokości diet określonych w przepisach odrębnych) w dniach, w których odbywa się konferencja; koszty zakwaterowania/noclegu Profesjonalistów w trakcie trwania konferencji.
2017
8
lip

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu kosztów noclegów oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania podczas podróży.
Fragment:
Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości dotycząca podróży zagranicznej została uregulowana w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg reguluje § 16 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3. Na podstawie § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
2017
18
maj

Istota:
Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu oraz Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Komisji Problemowych otrzymują diety w wysokości 268 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych odbywają się około 4 razy w roku, natomiast posiedzenia Rad Powiatowych odbywają się około 5 razy w roku, z możliwością częstszego ich zwoływania w przypadku zaistnienia okoliczności to uzasadniających. Powyższe diety mają charakter jednorazowej wypłaty w związku z pełnieniem obowiązków wynikających ze statutu. Należności powyższe nie są ustalane w stawce miesięcznej. Zgodnie z powołaną uchwałą Przewodniczący Rad Powiatowych otrzymują miesięczną dietę w wysokości 420 zł brutto w związku z organizacją pracy Rady Powiatowej na terenie danego powiatu. Diety członków Zarządu Izby Rolniczej kształtują się w sposób następujący: Prezes Izby Rolniczej otrzymuje 4.000 zł brutto, Wiceprezes 2.900 zł. brutto, członek Zarządu otrzymuje 1.590 zł brutto. Ww. kwoty wypłacane są miesięcznie. Powyższą uchwałą przyznano również dietę Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych, który otrzymuje 1.590 zł brutto miesięcznie. Od wszystkich diet pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. (...)
2017
11
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Diety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.