Diety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
gru

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania diety wypłacanej z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

Fragment:

Ustęp 3 § 13 wskazuje, że należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób: za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; za niepełną dobę podróży zagranicznej: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3 (§ 14 ust. 1 ww. rozporządzenia). Jak wynika z § 14 ust. 2 rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 15% diety; obiad – 30% diety; kolacja – 30% diety. Stosownie do § 14 ust. 3 tego rozporządzenia, w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety (§ 14 ust. 4 ww. rozporządzenia).

2018
29
lis

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności wartości diet z tytułu podróży służbowych (dojazdów do miejsca wykonywania działalności)?

Fragment:

Szczegółowe warunki jej obliczania zawarto w ust. 2 tego paragrafu 2 powyższych przepisów wynika, że ustawodawca nie wykluczył możliwości zaliczania przez osoby prowadzące działalność gospodarczą do kosztów podatkowych diet jako takich, lecz ustanowił limit ich wysokości. Od marca 2013 roku stawki diety podróżnej wynoszą: przy pełnej diecie 30 zł przy ryczałcie za nocleg (150% diety pełnej) 45 zł przy ryczałcie za dojazdy (20% diety pełnej) 6 zł Aby dokładnie wyliczyć wysokość diety krajowej, należy postępować według konkretnych zasad w zależności od czasu podróży, i tak odbywając podróż służbową, która trwa mniej niż pełną dobę, pracownikowi: poniżej 8h dieta nie przysługuje, od 8 do 12h jego dieta wynosi 50% diety pełnej, 12h i więcej - przysługuje mu pełna dieta. Żeby zatem zaistniała możliwość podatkowego rozliczenia diety z tytułu podróży służbowej spełnione muszą zostać następujące warunki: dojazd podatnika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania działalności jest podróżą służbową; dieta z tego tytułu nie przekracza limitu ustalonego na podstawie ww. rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r.; podróż służbowa ma na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie jego źródła. W przepisach prawa podatkowego pojęcie podróży służbowej nie zostało zdefiniowane. Definicja podróży służbowej pracownika została natomiast zawarta w art. 77 5 § 1 Kodeksu pracy.

2018
22
sie

Istota:

W zakresie prawidłowości obliczenia wysokości diety, w sytuacji gdy ze względu na długość podróży służbowej pracownikowi przysługuje 50% diety i pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie.

Fragment:

Pracownik nie otrzymuje diety, jeżeli zapewniono mu bezpłatne całodzienne wyżywienie (§ 7 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia). Z kolei jak stanowi § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. Zgodnie z § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia, kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie - 25% diety; obiad - 50% diety; kolacja - 25% diety. Podkreślić należy, że warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia określonego w powołanym powyżej przepisie jest odbycie przez pracownika podróży służbowej.

2018
29
lip

Istota:

Dietę przyznaną Prezesowi Oddziału ZNP można uznać za dietę otrzymywaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym dieta ta do wysokości określonej w tym przepisie jest wolna od podatku, w konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do poboru od tej diety zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

Dieta została przyznana Prezesowi Oddziału ZNP w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dieta przyznana Prezesowi Oddziału ZNP w .... nie przekraczająca miesięcznie kwoty 2280 zł może zostać uznana za dietę otrzymywaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym czy dieta ta wolna jest od podatku dochodowego, jak również czy Zarząd Oddziału ZNP w ... jest zobowiązany do pobrania od tej diety zaliczki na podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, dieta przyznana Prezesowi Oddziału ZNP w .... nie przekraczająca miesięcznie kwoty 2280 zł może zostać uznana za dietę otrzymywaną przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym dieta ta wolna jest od podatku dochodowego a Zarząd Oddziału ZNP nie jest zobowiązany do pobrania od tej diety zaliczki na podatek dochodowy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2018
28
lip

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów wyżywienia, ponad limit diet, poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowych z tytułu ich uczestnictwa w konferencjach naukowych

Fragment:

Z kolei jak stanowi § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi: mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje, od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości; jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę: do 8 godzin - przysługuje 50% diety, ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast z przepisu § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia wynika, że dieta nie przysługuje: za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10; jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. W myśl § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia, kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety; obiad – 50% diety; kolacja – 25% diety. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio (§ 7 ust. 5 cytowanego rozporządzenia). Wysokość diet, w odniesieniu do podróży zagranicznych, prezentuje załącznik do ww. rozporządzenia.

2018
14
cze

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu pokrywania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników powyżej limitu określonego przepisami prawa.

Fragment:

Ustęp 3 § 13 wskazuje, że należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób: za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; za niepełną dobę podróży zagranicznej: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3 (§ 14 ust. 1 ww. rozporządzenia). Jak wynika z § 14 ust. 2 rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 15% diety; obiad – 30% diety; kolacja – 30% diety. Stosownie do § 14 ust. 3, w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio. Pracownikowi, który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety (§ 14 ust. 4 ww. rozporządzenia). Zasady regulujące sposób i wysokość ustalania przysługujących pracownikowi świadczeń z tytułu podróży służbowej zostały szczegółowo określone w przepisach ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

2018
1
maj

Istota:

Obowiązek wykazania w PIT-R zwróconej diety przez radnego.

Fragment:

Jednakże na mocy art. 21 ust. 1 pkt 17 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 000 zł. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca, który jest radnym zrzekł się diety (pisemnie został poinformowany o tym wykonawca uchwał Rady Miejskiej – burmistrz), jednak wbrew jego woli płatnik sukcesywnie przesyłał dietę na jego konto. Dieta była niezwłocznie zwracana Urzędowi Miasta i Gminy, jako nienależnie naliczona, nie później niż w terminie 4 dni od daty wpływu pieniędzy na rachunek Wnioskodawcy. Wnioskodawca zrzekł się diety w okresie od 27 lutego 2017 r. do 26 lutego 2018 r. Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 45b pkt 1 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.

2018
14
kwi

Istota:

Usługi dietetyczne w przedmiocie poradnictwa dietetycznego poprzez konsultacje, układanie planu diet oraz suplementacji dla osób zgłaszających się z konkretnymi problemami w przypadku, gdy będą służyły profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia pacjentów, jak również wykonywane będą w ramach wykonywania zawodu medycznego, a więc przez osobę, która legitymuje się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny – jako spełniające przesłankę podmiotową i przedmiotową – korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c) ustawy o VAT.

Fragment:

Diety będą opracowywane dla osób chorych, którym odpowiednia dieta ma za zadanie poprawę stanu zdrowia i wyników badań. Diety będą opracowywane dla osób zdrowych, którym zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia. Diety będą opracowywane przez dietetyka jako osobę wykonującą zawód medyczny, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Każda osoba, która zgłosi się po poradę traktowana jest indywidualnie. Przez platformę internetową pacjent przedstawia swoje aktualne wyniki badań, bierze udział w wywiadzie medycznym i na podstawie przedstawionych informacji i wyników badań jest opracowywana dla niego dieta (w przypadku niektórych usług pacjent pozostaje pod dłuższą opieką dietetyka np. okres 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok – w zależności od wybranego pakietu czasem chodzi o skorzystanie z jednorazowej porady). Odpowiednio dobrana dieta ma na celu profilaktykę i zapobieganie występowania chorób, zachowanie, przywracanie i poprawę zdrowia pacjentów. Prawidłowe żywienie stanowi przecież istotny element w profilaktyce zdrowotnej oraz jest elementem leczenia w przypadku chorób dietopochodnych lub dietozależnych, sprzyja też szybszej poprawie zdrowia.

2018
14
kwi

Istota:

Czy można uznać, w oparciu o przedstawione powyżej informacje, że diety pobytowe, wypłacane przez Komisję Europejską ekspertowi krajowemu zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane w zeznaniu podatkowym, natomiast środki wypłacane przez stronę polską są objęte obowiązkiem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jednocześnie, przez okres pozostawania w delegacji, z Komisji Europejskiej Wnioskodawczyni otrzymuje zwrot kosztów utrzymania w Brukseli w postaci dziennej i miesięcznej diety pobytowej płatnych zbiorczo na koniec miesiąca. Diety pobytowe są wypłacane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczącej zasad mających zastosowanie do oddelegowanych ekspertów krajowych i ekspertów krajowych odbywających kształcenie zawodowe w ramach służb Komisji. Artykuł 17 ust. 3 tejże decyzji wskazuje, że diety pobytowe przyznawane są według tych samych zasad, co dodatki zagraniczne dla urzędników, które określono w regulaminie pracowniczym urzędników. Jednocześnie zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia Nr 260/68 określono, że opodatkowaniu podlegają osoby podlegające regulaminowi pracowniczemu urzędników. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawczyni, do diet pobytowych wypłacanych przez Komisję mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056 z 04.03.1968, z późn. zm.). Wynagrodzenie od strony polskiej otrzymywane jest w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Zatem wobec stwierdzenia Wnioskodawczyni, że należności (diety pobytowe), które otrzymuje są dochodami uzyskanych z Komisji Europejskiej i do dochodu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.

2017
23
gru

Istota:

Sporządzanie informacji o wysokości diet wypłaconych radnemu.

Fragment:

Wnioskodawca, zgodnie z przepisami i podjętą uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalania wysokości i zasad otrzymywania diety przez radnych gminy, wypłaca radnemu należną dietę z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich w wysokości wynikającej z podjętej uchwały Rady Miejskiej (pomniejszanej o nieobecności na posiedzeniach). Za miesiąc styczeń i luty 2017 roku diety zostały wypłacone i zatrzymane przez radnego. Radny od 27 lutego 2017 r. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Nie uczestniczy w obradach rady (sesjach, komisjach itp.). Od miesiąca marca do listopada 2017 roku radny otrzymuje diety w wysokości jemu przysługującej i zwraca je dobrowolnie na konto Wnioskodawcy jako dobrowolny zwrot diety. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jak prawidłowo należy wykazać diety w deklaracji PIT-R? Czy należy uwzględnić wypłaconą (stawianą do dyspozycji – przelew na konto) należną dietę, czy należy ją pomniejszyć o dobrowolnie zwróconą przez radnego dietę na konto Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, należne wypłacone diety za okres od stycznia do listopada 2017 roku (stawiane do dyspozycji – przelew na konto) powinny być ujęte w PIT-R ponieważ z momentem ich wypłaty wchodzą do majątku radnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.