Diety | Interpretacje podatkowe

Diety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu kosztów noclegów oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania podczas podróży.
Fragment:
Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości dotycząca podróży zagranicznej została uregulowana w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg reguluje § 16 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3. Na podstawie § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
2017
18
maj

Istota:
Czy diety wypłacane członkom Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej, Komisji Problemowych, Rad Powiatowych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Problemowych, Przewodniczącym Rad Powiatowych oraz Prezesowi, Wiceprezesowi i członkom Zarządu oraz Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych Izby Rolniczej są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący Komisji Problemowych otrzymują diety w wysokości 268 zł za każdorazowy udział w posiedzeniu. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Problemowych odbywają się około 4 razy w roku, natomiast posiedzenia Rad Powiatowych odbywają się około 5 razy w roku, z możliwością częstszego ich zwoływania w przypadku zaistnienia okoliczności to uzasadniających. Powyższe diety mają charakter jednorazowej wypłaty w związku z pełnieniem obowiązków wynikających ze statutu. Należności powyższe nie są ustalane w stawce miesięcznej. Zgodnie z powołaną uchwałą Przewodniczący Rad Powiatowych otrzymują miesięczną dietę w wysokości 420 zł brutto w związku z organizacją pracy Rady Powiatowej na terenie danego powiatu. Diety członków Zarządu Izby Rolniczej kształtują się w sposób następujący: Prezes Izby Rolniczej otrzymuje 4.000 zł brutto, Wiceprezes 2.900 zł. brutto, członek Zarządu otrzymuje 1.590 zł brutto. Ww. kwoty wypłacane są miesięcznie. Powyższą uchwałą przyznano również dietę Delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych, który otrzymuje 1.590 zł brutto miesięcznie. Od wszystkich diet pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. (...)
2017
11
maj

Istota:
Zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zarząd ... podjął uchwałę o przyznaniu Sekretarzowi Zarządu Oddziału diety miesięcznej z tytułu wykonywanych czynności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane Sekretarzowi diety, do wysokości nieprzekraczającej 2.280 zł, są wolne od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy Zarząd Oddziału nie będzie zobowiązany do poboru od tych kwot zaliczek na podatek dochodowy? Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości 2.280 zł miesięcznie. Przepis ten przewiduje zwolnienie niektórych przychodów pieniężnych, związanych z osobistym pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, a mianowicie tylko i wyłącznie diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów. W ocenie Wnioskodawcy, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalniają z opodatkowania dietę wypłacaną członkowi Zarządu Oddziału Z... .
2017
18
lut

Istota:
Obowi1zki p3atnika zwi1zane z pokryciem kosztów wy?ywienia pracowników podczas szkolenia ponad limit diety.
Fragment:
Z kolei jak stanowi § 7 ust. 2 ww. rozporz1dzenia, nale?nooa z tytu3u diet oblicza sie za czas od rozpoczecia podró?y krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania s3u?bowego w nastepuj1cy sposób: je?eli podró? trwa nie d3u?ej ni? dobe i wynosi: mniej ni? 8 godzin - dieta nie przys3uguje od 8 do 12 godzin - przys3uguje 50% diety, ponad 12 godzin - przys3uguje dieta w pe3nej wysokooci je?eli podró? trwa d3u?ej ni? dobe, za ka?d1 dobe przys3uguje dieta w pe3nej wysokooci, a za niepe3n1 ale rozpoczet1 dobe: do 8 godzin - przys3uguje 50% diety, ponad 8 godzin - przys3uguje dieta w pe3nej wysokooci. Natomiast z przepisu § 7 ust. 3 tego rozporz1dzenia wynika, ?e dieta nie przys3uguje: za czas delegowania do miejscowooci pobytu sta3ego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10; je?eli pracownikowi zapewniono bezp3atne ca3odzienne wy?ywienie. W myol § 7 ust. 4 ww. rozporz1dzenia, kwote diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza sie o koszt zapewnionego bezp3atnego wy?ywienia, przyjmuj1c, ?e ka?dy posi3ek stanowi odpowiednio: oniadanie - 25% diety; obiad - 50% diety; kolacja - 25% diety. W przypadku korzystania przez pracownika z us3ugi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wy?ywienie, przepisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio (§ 7 ust. 5 cytowanego rozporz1dzenia).
2017
20
sty

Istota:
Skutkow podatkowych wyplacenia przez Wnioskodawce, niebedacym pracownikami czlonkom samorzadu pielegniarek i poloznych swiadczen z tytulu zwrotu kosztow podrozy, zakwaterowania, wyzywienia, diet, ryczaltu na dojazdy i za nocleg, a takze innych uzasadnionych wydatkow (zwiazanych z podroza) oraz obowiazkow platnika z tym zwiazanych.
Fragment:
Nalezy zauwazyc, iz w powolanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posluzyl sie terminem "podroz" bez okreslenia "sluzbowa", dlatego tez zakres tego zwolnienia jest szerszy, poniewaz nie ogranicza sie ono jedynie do podrozy sluzbowych, ale do wszelkich podrozy osob niebedacych pracownikami, pod warunkiem, ze zostaly spelnione przeslanki z art. 21 ust. 13 ww. ustawy, tj. wyplacone diety i inne naleznosci nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow oraz m.in. zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodow lub w celu realizacji zadan organizacyjnych jednostki na podstawie przepisow odrebnych ustaw. Z tresci art. 21 ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych wynika bowiem, iz przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje sie, jezeli otrzymane swiadczenia nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow i zostaly poniesione: w celu osiagniecia przychodow lub w celu realizacji zadan organizacji i jednostek organizacyjnych dzialajacych na podstawie przepisow odrebnych ustaw, lub przez organy (urzedy) wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej oraz jednostki organizacyjne im podlegle lub przez nie nadzorowane, lub przez osoby pelniace funkcje obywatelskie, o ktorych mowa w art. 13 pkt 5, w zwiazku z wykonywaniem tych funkcji. Odnoszac sie do kwestii zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przychodow, zauwazyc nalezy, iz przychody te uzyskiwane przez czlonkow samorzadu pielegniarek i poloznych (niezaleznie od funkcji, jaka pelnia oni w samorzadzie) z tytulu zwrotu kosztow podrozy zakwaterowania, wyzywienia, diet, ryczaltu na dojazdy i noclegi oraz innych uzasadnionych wydatkow (zwiazanych z podroza) w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, z zastrzezeniem art. 21 ust. 13 tej ustawy, sa wolne od podatku dochodowego do wysokosci okreslonych w ww. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy zaległą dietę bądź diety wypłacano po zakończeniu roku podatkowego, w którym należności z tytułu tych diet powstały. Zakończenie roku podatkowego powoduje, że nie jest możliwe przyporządkowanie wypłaconych w następnym roku podatkowym zaległej diety bądź diet do poszczególnych miesięcy roku poprzedniego i ustalenie kwoty zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących w roku poprzednim. Z tego względu zaległą dietę za grudzień 2012 r. a wypłaconą w styczniu 2013 r., Wnioskodawca wykazuje w informacji PIT-R sporządzanej za rok 2013 w wierszu dotyczącym miesiąca, w którym nastąpiła faktyczna wypłata zaległej diety, tj. styczniu. Ponadto, w związku z tym, iż suma diet wypłaconych przez płatnika w miesiącu styczniu 2013 r. (zaległej diety oraz diety bieżącej) przekroczyła limit zwolnienia przysługującego za dany miesiąc 2013 r. (2640 zł - 2280 zł = 360 zł), od tej nadwyżki Wnioskodawca był zobowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 41 i 42 ustawy. W świetle powyższego należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretację indywidualną z dnia 12 grudnia 2014 r.
2016
27
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych od słowackiego pracodawcy
Fragment:
Z tytułu podróży służbowej pracodawca wypłaca Wnioskodawcy diety. Wysokość diet jest obliczona na podstawie słowackich przepisów regulujących wysokość należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika, tj. z Rozporządzenia| Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej z dnia 6 grudnia 2010 r. które określa podstawowe stawki diet w euro lub obcej walucie w przypadku zagranicznych podróży służbowych (Dz. U. 482/2010). W myśl wskazanego rozporządzenia, pracownikom przebywającym w podróży służbowej na terytorium Polski należne są diety w wysokości 37 euro za dobę. W porozumieniu o czasowym oddelegowaniu ze względu na wysłanie w długookresową zagraniczną podróż służbową uzgodniono, że Wnioskodawca otrzyma dietę zgodnie z właściwymi przepisami słowackimi, której wysokość zostanie zmniejszona o 10,5% kwoty diety. Wysokość wypłacanych przez pracodawcę diet przekracza zatem kwotę 30 zł, określoną w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 167 z późn. zm.).
2016
26
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych od słowackiego pracodawcy
Fragment:
Z tytułu podróży służbowej pracodawca wypłaca Wnioskodawcy diety. Wysokość diet jest obliczona na podstawie słowackich przepisów regulujących wysokość należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika, tj. z Rozporządzenia Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej z dnia 6 grudnia 2010 r. które określa podstawowe stawki diet w euro lub obcej walucie w przypadku zagranicznych podróży służbowych (Dz. U. 482/2010). W myśl wskazanego rozporządzenia, pracownikom przebywającym w podróży służbowej na terytorium Polski należne są diety w wysokości 37 euro za dobę. W porozumieniu o czasowym oddelegowaniu ze względu na wysłanie w długookresową zagraniczną podróż służbową uzgodniono, że Wnioskodawca otrzyma dietę zgodnie z właściwymi przepisami słowackimi, której wysokość zostanie zmniejszona o 10,5% kwoty diety. Wysokość wypłacanych przez pracodawcę diet przekracza zatem kwotę 30 zł, określoną w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 167 z późn. zm.).
2016
26
lis

Istota:
Czy dla stażysty otrzymany od Wnioskodawcy zwrot wartości zakupionego biletu kolejowego oraz kwota otrzymanej diety stanowi przychód rodzący po stronie Wnioskodawcy obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Stosownie do treści § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 7 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w zakładzie Wnioskodawcy w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 17 listopada 2015 r. przebywała na stażu osoba bezrobotna na stanowisku: pracownik Biura Zarządu.
2016
10
sie

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Dla Niemic, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości 49 Euro za dobę. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg oraz kosztów przejazdów reguluje § 16 i § 17 ww. rozporządzenia. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety, co w przypadku Niemiec wynosi 12,25 Euro za dobę. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przedstawionym stanie faktycznym w odniesieniu do diet (lub kwot 25% diet) czy ryczałtów za noclegi i zwrotu innych kosztów podróży wypłacanych zleceniobiorcom zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
19
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Diety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.