Diety | Interpretacje podatkowe

Diety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutkow podatkowych wyplacenia przez Wnioskodawce, niebedacym pracownikami czlonkom samorzadu pielegniarek i poloznych swiadczen z tytulu zwrotu kosztow podrozy, zakwaterowania, wyzywienia, diet, ryczaltu na dojazdy i za nocleg, a takze innych uzasadnionych wydatkow (zwiazanych z podroza) oraz obowiazkow platnika z tym zwiazanych.
Fragment:
Nalezy zauwazyc, iz w powolanym art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy ustawodawca posluzyl sie terminem "podroz" bez okreslenia "sluzbowa", dlatego tez zakres tego zwolnienia jest szerszy, poniewaz nie ogranicza sie ono jedynie do podrozy sluzbowych, ale do wszelkich podrozy osob niebedacych pracownikami, pod warunkiem, ze zostaly spelnione przeslanki z art. 21 ust. 13 ww. ustawy, tj. wyplacone diety i inne naleznosci nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow oraz m.in. zostaly poniesione w celu osiagniecia przychodow lub w celu realizacji zadan organizacyjnych jednostki na podstawie przepisow odrebnych ustaw. Z tresci art. 21 ust. 13 ww. ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych wynika bowiem, iz przepis ust. 1 pkt 16 lit. b stosuje sie, jezeli otrzymane swiadczenia nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow i zostaly poniesione: w celu osiagniecia przychodow lub w celu realizacji zadan organizacji i jednostek organizacyjnych dzialajacych na podstawie przepisow odrebnych ustaw, lub przez organy (urzedy) wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej oraz jednostki organizacyjne im podlegle lub przez nie nadzorowane, lub przez osoby pelniace funkcje obywatelskie, o ktorych mowa w art. 13 pkt 5, w zwiazku z wykonywaniem tych funkcji. Odnoszac sie do kwestii zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przychodow, zauwazyc nalezy, iz przychody te uzyskiwane przez czlonkow samorzadu pielegniarek i poloznych (niezaleznie od funkcji, jaka pelnia oni w samorzadzie) z tytulu zwrotu kosztow podrozy zakwaterowania, wyzywienia, diet, ryczaltu na dojazdy i noclegi oraz innych uzasadnionych wydatkow (zwiazanych z podroza) w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych, z zastrzezeniem art. 21 ust. 13 tej ustawy, sa wolne od podatku dochodowego do wysokosci okreslonych w ww. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.
2016
28
lis

Istota:
Obowiązki płatnika
Fragment:
Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy zaległą dietę bądź diety wypłacano po zakończeniu roku podatkowego, w którym należności z tytułu tych diet powstały. Zakończenie roku podatkowego powoduje, że nie jest możliwe przyporządkowanie wypłaconych w następnym roku podatkowym zaległej diety bądź diet do poszczególnych miesięcy roku poprzedniego i ustalenie kwoty zwolnienia na podstawie przepisów obowiązujących w roku poprzednim. Z tego względu zaległą dietę za grudzień 2012 r. a wypłaconą w styczniu 2013 r., Wnioskodawca wykazuje w informacji PIT-R sporządzanej za rok 2013 w wierszu dotyczącym miesiąca, w którym nastąpiła faktyczna wypłata zaległej diety, tj. styczniu. Ponadto, w związku z tym, iż suma diet wypłaconych przez płatnika w miesiącu styczniu 2013 r. (zaległej diety oraz diety bieżącej) przekroczyła limit zwolnienia przysługującego za dany miesiąc 2013 r. (2640 zł - 2280 zł = 360 zł), od tej nadwyżki Wnioskodawca był zobowiązany obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy stosownie do postanowień art. 41 i 42 ustawy. W świetle powyższego należało zmienić z urzędu wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi interpretację indywidualną z dnia 12 grudnia 2014 r.
2016
27
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych od słowackiego pracodawcy
Fragment:
Z tytułu podróży służbowej pracodawca wypłaca Wnioskodawcy diety. Wysokość diet jest obliczona na podstawie słowackich przepisów regulujących wysokość należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika, tj. z Rozporządzenia| Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej z dnia 6 grudnia 2010 r. które określa podstawowe stawki diet w euro lub obcej walucie w przypadku zagranicznych podróży służbowych (Dz. U. 482/2010). W myśl wskazanego rozporządzenia, pracownikom przebywającym w podróży służbowej na terytorium Polski należne są diety w wysokości 37 euro za dobę. W porozumieniu o czasowym oddelegowaniu ze względu na wysłanie w długookresową zagraniczną podróż służbową uzgodniono, że Wnioskodawca otrzyma dietę zgodnie z właściwymi przepisami słowackimi, której wysokość zostanie zmniejszona o 10,5% kwoty diety. Wysokość wypłacanych przez pracodawcę diet przekracza zatem kwotę 30 zł, określoną w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 167 z późn. zm.).
2016
26
lis

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania diet otrzymanych od słowackiego pracodawcy
Fragment:
Z tytułu podróży służbowej pracodawca wypłaca Wnioskodawcy diety. Wysokość diet jest obliczona na podstawie słowackich przepisów regulujących wysokość należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownika, tj. z Rozporządzenia Ministerstwa Finansów Republiki Słowackiej z dnia 6 grudnia 2010 r. które określa podstawowe stawki diet w euro lub obcej walucie w przypadku zagranicznych podróży służbowych (Dz. U. 482/2010). W myśl wskazanego rozporządzenia, pracownikom przebywającym w podróży służbowej na terytorium Polski należne są diety w wysokości 37 euro za dobę. W porozumieniu o czasowym oddelegowaniu ze względu na wysłanie w długookresową zagraniczną podróż służbową uzgodniono, że Wnioskodawca otrzyma dietę zgodnie z właściwymi przepisami słowackimi, której wysokość zostanie zmniejszona o 10,5% kwoty diety. Wysokość wypłacanych przez pracodawcę diet przekracza zatem kwotę 30 zł, określoną w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 167 z późn. zm.).
2016
26
lis

Istota:
Czy dla stażysty otrzymany od Wnioskodawcy zwrot wartości zakupionego biletu kolejowego oraz kwota otrzymanej diety stanowi przychód rodzący po stronie Wnioskodawcy obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?
Fragment:
W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Stosownie do treści § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 7 ww. rozporządzenia. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety (§ 9 ust. 1 ww. rozporządzenia). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w zakładzie Wnioskodawcy w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 17 listopada 2015 r. przebywała na stażu osoba bezrobotna na stanowisku: pracownik Biura Zarządu.
2016
10
sie

Istota:
Obowiązki płatnika.
Fragment:
W myśl § 2 powołanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: diety; zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Dla Niemic, zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia dieta przysługuje w wysokości 49 Euro za dobę. Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości została uregulowana w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg oraz kosztów przejazdów reguluje § 16 i § 17 ww. rozporządzenia. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety, co w przypadku Niemiec wynosi 12,25 Euro za dobę. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że w przedstawionym stanie faktycznym w odniesieniu do diet (lub kwot 25% diet) czy ryczałtów za noclegi i zwrotu innych kosztów podróży wypłacanych zleceniobiorcom zachodzą przesłanki do zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
19
lip

Istota:
Skoro zatem funkcjonariusze otrzymają diety w wysokości określonej w odrębnej ustawie – ustawie o Straży Granicznej – tj. w wysokości stawek diet dziennych określonych w przepisach Unii Europejskiej, odpowiadających pełnej wysokości diet dziennych przewidzianych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich, to stwierdzić należy, że należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej odbywanej w ramach programów unijnych, o których mowa we wniosku będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13. Z treści wniosku wynika, że funkcjonariuszom zostaną wypłacone należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej odbywanej w ramach programów unijnych zgodnie z art. 117a ust. 3 ustawy o Straży Granicznej, z zastosowaniem stawki diety dziennej w wysokości 82 euro, określonej w decyzji Komisji Europejskiej. Skoro zatem funkcjonariusze otrzymają należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w wysokości określonej w odrębnej ustawie – ustawie o Straży Granicznej – tj. w wysokości stawek diet dziennych określonych w przepisach Unii Europejskiej, odpowiadających pełnej wysokości diet dziennych przewidzianych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich, to stwierdzić należy, że należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej odbywanej w ramach programów unijnych, o których mowa we wniosku będą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
29
cze

Istota:
Czy w przypadku świadczenia usług z zakresu stomatologii na rzecz kontrahenta zagranicznego (prywatnego zakładu medycznego) na terenie kraju tego kontrahenta, podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej równowartości całej diety z tytułu pobytu w kraju, w którym świadczy usługi?
Fragment:
Z powołanego przepisu ustawy wynika, że osobom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje prawo uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tzn. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Zakresem omawianego unormowania zostały więc objęte osoby prowadzące działalność gospodarczą bez żadnych wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych. W szczególności przepis ten nie przewiduje żadnych ograniczeń kręgu osób uprawnionych ze względu na rodzaj lub miejsce wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też nie rozróżnia wyjazdu służbowego w celu zawarcia umowy o świadczenie usług, dokonania zakupu środka trwałego, czy świadczenia usługi w wykonywaniu zawartej umowy. Jedyne ograniczenie ustanowione tym przepisem odnosi się do limitu wartości, która może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca wyłącza bowiem z kosztów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Zasadniczą przesłanką decydującą o kwalifikacji danego wyjazdu jako podróży służbowej jest jej związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dlatego też za podróż służbową należy uznać bezpośrednie wykonywanie przez przedsiębiorcę zadań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą poza siedzibą firmy, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
2016
17
cze

Istota:
Skutki podatkowe zwrotu kosztów noclegów oraz dodatkowego świadczenia pieniężnego tytułem rekompensaty zwiększonych kosztów utrzymania podczas podróży
Fragment:
Szczegółowo kwestia diet i ich wysokości dotycząca podróży zagranicznej została uregulowana w § 13 i § 14 ww. rozporządzenia, natomiast kwestie zwrotu kosztów za nocleg reguluje § 16 ww. rozporządzenia. W myśl § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Na podstawie § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia, dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. W przypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Stosownie do treści § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3. Zgodnie z § 16 ust. 1 cytowanego rozporządzenia, za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, w granicach limitu określonego w poszczególnych państwach w załączniku do rozporządzenia.
2016
2
cze

Istota:
1) Czy prawidłowe jest stanowisko, że uzyskany od Komisji Europejskiej – D. działającej za pośrednictwem I., dochód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Rozdział 3; Zwolnienia przedmiotowe Art. 21 punkt 46 podpunkt a) i b)?Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest negatywna, to Wnioskodawca poprosił o odpowiedź na poniższe pytania:2a) Czy opodatkowaniu podlega kwota uzyskana z tytułu FAA (1000 Euro)?2b) Po jakim kursie należy przeliczyć na PLN uzyskany dochód?2c) Czy podatek należy rozliczyć w ramach deklaracji rocznej (PIT-37 i PIT-0)?
Fragment:
Jak stanowi ust. 3 § 13 rozporządzenia, należność z tytułu diet oblicza się w następujący sposób: za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości; za niepełną dobę podróży zagranicznej: do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia). Stosownie do § 14 ust. 1 rozporządzenia, pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3. Jak wynika z ust. 2 § 14 rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 15% diety; obiad – 30% diety; kolacja – 30% diety. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio (§ 14 ust. 3 rozporządzenia). Zatem w odniesieniu do otrzymanej przez Wnioskodawczynię diety wskazać należy, że dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej w poszczególnych państwach jest określona w załączniku do rozporządzenia (§ 13 ust. 1, 2 i 4 cytowanego rozporządzenia).
2016
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Diety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.