Diecezja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to diecezja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Prawo do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Prowadzony przez Diecezję remont ma na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego na tym obszarze, wpłynie na rozwój turystyki, podniesie atrakcyjność turystyczną gminy. Wyremontowana elewacja i dachy kościoła nie będą służyły prowadzeniu działalności objętej podatkiem VAT. Kościół jest miejscem kultu religijnego i udostępniany jest nieodpłatnie. Diecezja nie prowadzi i nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie generuje dochodów. Parafia oraz Diecezja nie są zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT realizując powyższy projekt. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Diecezja realizując projekt „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachów zabytkowego kościoła św. Antoniego” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ma prawo do odliczenia i zwrotu podatku od towarów i usług wchodzących w zakres tego zadania... Stanowisko Wnioskodawcy Diecezji nie przysługuje prawo odzyskania podatku VAT poniesionego na pokrycie kosztów zadania jakim jest „Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachów zabytkowego kościoła św.

2012
20
mar

Istota:

Diecezja nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z renowacją i rekonstrukcją zabytkowej i historycznej zabudowy Zespołu Klasztorno-Pałacowego

Fragment:

Diecezja nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W ramach realizacji projektu, Diecezja dokonywała zakupu towarów i usług udokumentowanych fakturami VAT, a efekty projektu zostały udostępnione nieodpłatnie (nie będą generowały podatku należnego). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będąc podatnikiem posiadającym osobowość prawną, niewykonującym działalności gospodarczej, czyli nie wykonując definicji podatnika wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług ma możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „...”... Stanowisko Wnioskodawcy: Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15. Diecezja nie wykonuje definicji podatnika. Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w związku z realizacją przedmiotowego projektu W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku gdy jedynym wspólnikiem w spółce jest diecezja, korzystająca ze zwolnienia na mocy art. 8 pkt 3, wniesiony wkład do spółki lub podwyższenie kapitału podlega odliczeniu od podstawy opodatkopwania?

Fragment:

PM/436-1/06 , jak i treść wniosku Wydawnictwa ".............." nie wskazuje , czy z tytułu wniesienia lub podwyższenia kapitału zakładowego Diecezja ...........spełnia wszystkie warunki zwolnienia podmiotowego, wynikające z art.8 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . Z tego względu Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku , w trybie art.14 b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej , dokonuje zmiany przedmiotowego postanowienia , stwierdzając , że w sprawie będzie miało zastosowanie odliczenie od podstawy opodatkowania przewidziane w art.6 ust.9 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych , jeżeli w całym roku podatkowym poprzedzającym rok , w którym powstał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych , dochody Diecezji ........- osoby prawnej , której celem statutowym jest działalność w zakresie kultu religijnego - korzystały z całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego , a przedmiotem zbycia nie będzie składnik przedsiębiorstwa prowadzonego przez Diecezję. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.