Dezynsekcja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dezynsekcja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wpłacone kwoty w 2002r. w związku z błędnym przeświadczeniem jakoby usługi DDD opodatkowane były w stawce 22% podlegają zwrotowi przez Urząd Skarbowy jako nienależne?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIENa podstawie:• art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 27.05.2005r., (uzupełnionym w dniu 14.07.2005r.), przez Pana ........dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w kwestii zwrotu przez urząd skarbowy kwot podatku należnego jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE We wniosku z dnia 27.05.2005r. (uzupełnionym w dniu 14.07.2005r.) Pan ......... przedstawił następujący stan faktyczny:Pan .......... dokonał w dniu 25.03.2002r. rejestracji w podatku od towarów i usług. W 2002r. rozliczał podatek VAT od wykonywanych usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00.00) stosując stawkę w wysokości 22%. Sprzedaż usług DDD dokonywana była w 2002r. wyłącznie na faktury VAT, nie występowała sprzedaż (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy spełniam warunki do dalszego korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

Fragment:

(...) Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 07.04.2005 r. uzupełnionego w dniach 28.04.2004 r. i 19.05.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 13.04.2005 r. zwrócił się Pan do tut. Organu podatkowego z zapytaniem w indywidualnej sprawie opisanej we wniosku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Wniosek został uzupełniony w dniach 28.04.2005 r. i 19.05.2005 r. We wniosku zawarł Pan pytanie: „czy nadal może Pan korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej\". Z (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług dezynfekcyjno – dezynsekcyjno – deratyzacyjnych (PKWiU 74.70.11) ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2004 (data wpływu 17.05.2004) informuje, że usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku świadczy Pani usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - PKWiU 74.70.11. Zdaniem Pani usługi te wg stanu prawnego obowiązujacego od dnia 01.05.2004 r. opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji PKWiU 74.70.11 nie są wymienione w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) jak też w przepisach wykonawczych do ustawy jako czynności zwolnione lub opodatkowane stawką obniżoną. Usługi te należy więc opodatkować stawka 22% (...)

2011
1
sty

Istota:

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla świadczenia usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 22 %, z wyjątkiem tych, dla których w ustawie lub przepisach wykonawczych określono inną stawkę. Z uwagi na fakt, iż usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do ustawy - uprawniających do stosowania obniżonych stawek podatku VAT - podlegają one opodatkowaniu w myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT stawką podatku w wysokości 22 %. (...)

2011
1
sty

Istota:

Zwracam się z zapytaniem czy stosuję właściwą stawkę VAT, tj. 22% w działalności dotyczącej usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11-00.00, gdyż mam wątpliwość czy usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT ?

Fragment:

(...) Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993r. są usługami, których świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług - poz. 17 tegoż załącznika "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników". Mając zatem na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku świadczenie /sprzedaż/ tych usług podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. (...)