Dewizy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dewizy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy dla celów podatkowych koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych : może ustalać jako różnicę między wartością tych środków, obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty, oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonych przez bank, z którego usług korzysta, czy może korzystać z ustalonych indywidualnych z bankiem kursów na daną transakcję walutową – wówczas gdy takie ustali – a często zakupując w transzy uzyskuje kurs atrakcyjniejszy. Czy jeżeli kurs sprzedaży waluty z dnia zapłaty jest wyższy od kursów kupna waluty z dnia jej otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia waluty w banku (np. przy przeksięgowaniach między rachunkami) - powstała różnica powiększa koszt podatkowy, w odwrotnym przypadku następuje obniżenie kosztów podatkowych. Czy należy ustalać różnice kursowe, stanowiące koszt uzyskania przychodu, np. w przypadku zapłaty za import towarów i usług lub import własnymi środkami pieniężnymi pochodzącymi z bankowego rachunku walutowego - w dwóch etapach: - po pierwsze na środkach pieniężnych gdzie powstanie różnica kursowa na skutek zastosowania kursu kupna albo sprzedaży banku z dnia wpływu waluty na rachunek bankowy i kursu sprzedaży banku z dnia zapłaty za towar, po pierwsze w przypadku kursu negocjowanego możemy skorzystać z tego też kursu przy ustalaniu powyższego, po drugie na rozrachunkach, gdzie powstaje różnica pomiędzy kursami: średnim NBP z dnia powstania zobowiązania z tytułu nabycia towaru i kursem sprzedaży banku z dnia zapłaty za ten towar. Jaką datę należy stosować do ustalania kursu średniego NBP jako dzień powstania zobowiązania z tytułu nabycia towaru : - czy jest to data wystawienia faktury, czy data z dnia otrzymania faktury.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (teks jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ustalania różnic kursowych dotyczących kosztów podatkowych, przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2006r.(data wpływu do urzędu 14.02.2006r.), jako nieprawidłowe UZASADNIENIE 1.Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Spółka z o.o. posiada rachunki dewizowe ze względu na współpracę z krajami posługującymi się walutą USD i EURO. Do obliczeń w rachunkowości Spółka stosuje kursy walut ustalone według zasady „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, co nie stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. 2.Przedmiot interpretacji: Spółka (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy wyceny walut na koncie dewizowym oraz ustalenia kosztu z tytułu różnic kursowych od własnych środków pieniężnych w walutach obcych.

Fragment:

(...) Przepis art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłoszonego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Środki pieniężne w walutach obcych wpływające na konto dewizowe podatnika wycenia się w zależności od źródła pochodzenia walut, i tak: 1. w przypadku otrzymania walut, np. od kontrahenta, wartość środków oblicza się według kursu kupna walut z dnia ich otrzymania, ogłaszanego przez bank, z usług którego korzystał podatnik, 2. w przypadku kupna walutwartość środków oblicza się według kursu (...)