IPPB6/4510-294/16-3/AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Kiedy powstanie po stronie Spółki przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży Kuponu na rzecz Strony, w przypadku, gdy Deweloper ureguluje całą należną kwotę za Kupon przed wykonaniem usługi przez Spółkę na rzecz Klienta?Czy w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w jakiej wysokości?
Czy w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 lipca 2016 r. (data wpływu 5 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 1. określenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kuponu na rzecz Dewelopera w przypadku uregulowania całej należnej kwoty za kupon przed wykonaniem usługi na rzecz Klienta (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 2. obowiązku wykazania przychodu oraz wysokości przychodu w przypadku braku płatności za kupon lub częściowej płatności, w innych przypadkach niż odstąpienie od umowy deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta (pytanie nr 3) – jest prawidłowe,
 3. braku obowiązku wykazania przychodu w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od umowy deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku wykazania przychodu oraz momentu powstania przychodu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, składa więc wymagane przepisami podatkowymi deklaracje na podatek od towarów i usług, tj. miesięczne deklaracje VAT-7. Wnioskodawca podlega także nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka posiada na terytorium kraju stałą siedzibę swojej działalności gospodarczej, a przedmiotem prowadzonej przez nią działalności obok działalności w zakresie architektury i specjalistycznego projektowania, jest między innymi wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych oraz wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.

Wnioskodawca, w ramach działań promocyjno-marketingowych planuje zawrzeć umowę o współpracę (dalej: „Umowa”) ze spółką (dalej: „Deweloper” lub „Strona”) działającą na podstawie umów deweloperskich. Deweloper zajmuje się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej budową a następnie przeniesieniem praw własności między innymi lokali mieszkaniowych (dalej: „Lokal”), na ich nabywcę (dalej: „Klient”) na podstawie umowy przedwstępnej ustanowienia odrębnej własności Lokalu lub obejmującej go umowy deweloperskiej (dalej: „Umowa Deweloperska”).

Przedmiotem Umowy będzie określenie zasad współpracy pomiędzy Deweloperem i Spółką w zakresie przygotowania i przeprowadzenia promocji inwestycji Dewelopera i oferty zakładającej sprzedaż Klientom przez Stronę kuponów (dalej: „Kupon”), która będzie powiązana z nabyciem przez Klientów określonych Lokali od Strony. Kupon będzie miał formę papierową.

Kupony będą posiadać określony termin realizacji, a jego wartość zostanie wyrażona w polskiej walucie PLN. Przy czym wartość każdego Kuponu będzie określana indywidualnie dla każdego sprzedanego przez Dewelopera Lokalu, zgodnie z regulaminami promocji:

 • regulamin Promocji „Kupon na wykończenie” - wartość Kuponu wyrażonego w punktach (1 punkt = 1 PLN) będzie odpowiadać iloczynowi ceny brutto Lokalu (bez miejsca postojowego lub innych pomieszczeń przynależnych) określonej w Umowie Deweloperskiej oraz procentowego rabatu na zakup Lokalu udzielonego Klientowi przez Dewelopera.
 • regulamin Promocji „Kupon na wykończenie pod klucz” - wartość Kuponu wyrażonego w punktach (1 punkt = 1 PLN) będzie odpowiadać iloczynowi powierzchni Lokalu określonej w Umowie Deweloperskiej z uwzględnieniem zmian wynikających z dokonanego po wybudowaniu Lokalu obmiaru oraz ceny brutto wykończenia 1 m2 Lokalu przez Wnioskodawcę w Pakiecie Standard.

Ponadto jeden Klient, w związku z nabyciem jednego Lokalu, będzie uprawniony do zakupu jednego Kuponu, a uprawnienia do zakupu lub wykorzystania Kuponu nie będzie można przenieść na inną osobę.

Prócz tego, odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej spowoduje utratę ważności Kuponu i brak możliwości jego wykorzystania.

Kupon będzie uprawniać Klientów do korzystania z usług Spółki, w okresie trwania promocji, polegających na wykańczaniu uprzednio nabytych przez nich od Dewelopera Lokali w trzech różnych pakietach: Standard, Premium oraz VIP. Każdy z pakietów obejmie ten sam zakres usług świadczonych przez Wnioskodawcę. Różnice między pakietami będą dotyczyć rodzaju i jakości użytych materiałów wykończeniowych, które zostaną wyspecyfikowane w załącznikach do Umowy, a które pozostają bez wpływu na poruszane we wniosku o interpretację kwestie podatkowe. Powyższa Umowa będzie zobowiązywać Wnioskodawcę do przyjęcia Kuponów, stanowiących substytut środka płatniczego, za oferowane Klientom usługi.

Transakcja dotycząca Kuponów będzie miała następujący przebieg.

Kupon w pierwszej kolejności będzie odsprzedawany przez Wnioskodawcę na rzecz Dewelopera po cenie, która będzie równa wartości nominalnej Kuponu. Jednocześnie Deweloper będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kwoty odpowiadającej wartości Kuponu sprzedanego Klientowi w trzech ratach, określonych procentowo do wartości całego Kuponu, na podstawie not obciążeniowych, które będą wystawiane przez Wnioskodawcę odpowiednio:

 • po podpisaniu umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem,
 • po rozpoczęciu robót przez Wnioskodawcę w lokalu Klienta,
 • po podpisaniu przez Wnioskodawcę i Klienta bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

Ponadto, w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej skutkującego utratą ważności Kuponu Wnioskodawca wystawi dokument korygujący wcześniej wystawioną notę obciążeniową w ciągu 2 dni od otrzymania informacji od Dewelopera. Dokument korygujący wcześniej wystawioną notę obciążeniową zostanie wystawiony przez Spółkę również w przypadku braku realizacji Kuponu przez Klienta w dniu utraty ważności Kuponu. Wystawienie dokumentu korygującego wpłynie na brak konieczności regulowania należności przez Dewelopera za notę obciążeniową.

Następnie Kupon będzie sprzedawany Klientowi przez Dewelopera po cenie promocyjnej pod warunkiem zawarcia Umowy Deweloperskiej. Każda z transakcji sprzedaży Kuponu będzie zaraportowana Wnioskodawcy przez Dewelopera drogą elektroniczną w ciągu kilku dni roboczych oraz będzie zawierać między innymi następujące informacje: dane osobowe Klienta, skan Kuponu.

Każdy z Kuponów posiadanych przez Klienta będzie realizowany przez Spółkę w terminie jego ważności, na podstawie okazanego Wnioskodawcy oryginału Kuponu, po podpisaniu przez Spółkę i Klienta umowy, której przedmiotem będzie wykończenie Lokalu Klienta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż Kuponu, stanowiącego środek płatniczy, przez Wnioskodawcę na rzecz Dewelopera będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
 2. Kiedy powstanie po stronie Spółki przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży Kuponu na rzecz Strony, w przypadku, gdy Deweloper ureguluje całą należną kwotę za Kupon przed wykonaniem usługi przez Spółkę na rzecz Klienta...
 3. Czy w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta łub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w jakiej wysokości...
 4. Czy w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 2, 3 i 4. Odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku od towarów i usług będzie podlegała odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2)

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: „Ustawa CIT”) moment powstania przychodu podatkowego z tytułu sprzedaży Kuponu nie powstanie ani w chwili jego wydania, ani w dacie uregulowania części bądź całości należności za Kupon przez Dewelopera. Przychód po stronie Spółki powstanie w momencie realizacji usługi wybranej przez Klienta, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 4, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Ponadto stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Kupon nie jest rzeczą, ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu „usługa”, lecz stanowi rodzaj znaku legitymacyjnego. Wobec tego, sprzedaż Kuponu Deweloperowi nie powinna być utożsamiana z wydaniem towaru lub wyświadczeniem usługi albo częściowym wykonaniem usługi przez Spółkę bądź zbyciem prawa majątkowego. Podsumowując, w przypadku omawianej powyżej transakcji, nie będziemy mieli do czynienia z żadną z wyżej wymienionych sytuacji, stąd zastosowanie art. 12 ust. 3a Ustawy CIT w tym zakresie byłoby bezpodstawne.

Idąc dalej, przychód nie powstanie także w momencie uregulowania całej lub części należności przez Dewelopera. Aby tak było, otrzymana przez Spółkę zapłata za Kupon musiała by być oderwana od jakiegokolwiek konkretnego świadczenia ze strony Wnioskodawcy.

Podsumowując, aby pobrane od Strony wpłaty nie generowały powstania przychodu zgodnie z art. 12 ust. 3a Ustawy CIT musi zostać spełniony jeden warunek, polegający na określeniu konkretnych usług i towarów, których dotyczyć będzie należność. W momencie nabycia Kuponu przez Dewelopera, a nawet w momencie odsprzedaży tego Kuponu przez Dewelopera Klientowi, Wnioskodawca nie posiada wiedzy, co do rodzaju usługi, jaką Klient w przyszłości u niego nabędzie. Jednak, już w momencie dokonywania płatności za Kupon przez Dewelopera, w ratach zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy, Spółka będzie miała wiedzę, co do nabytego przez Klienta pakietu. Jest to wynikiem tego, że pierwsza płatność Dewelopera za Kupon będzie miała miejsce po podpisaniu umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem.

W związku z powyższym, Wnioskodawca po zawarciu umowy z Klientem będzie w stanie przyporządkować otrzymywane wpłaty do wykonywanych w przyszłości przez Spółkę usług na rzecz danego Klienta.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy otrzymaną w przyszłości zapłatę za Kupon należy traktować, jako pobraną wpłatę na poczet późniejszego wykonania usługi. Jednak, tego rodzaju przysporzenia, czyli otrzymane kwoty powiązane z przyszłą sprzedażą, są wyłączone z przychodów na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT. W efekcie w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przychód powstanie dopiero w momencie realizacji usługi przez Spółkę na rzecz Klienta, nie później niż dzień wystawienia faktury.

Reasumując, jak wynika z łącznej analizy treści powołanych powyżej przepisów, art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, w zakresie jakim dotyczy uregulowania należności, nie ma zastosowania do otrzymanych wpłat na poczet usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych. Takie wpłaty nie są bowiem przychodami podatkowymi, stąd rozważania o momencie zaliczenia wpłat na rzecz Spółki z tytułu sprzedaży Deweloperowi Kuponu będą zasadne dopiero z chwilą gdy dostawa towarów lub usług zostanie wykonana. Do tego czasu, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 Ustawy CIT przychód podatkowy nie wystąpi.

Podsumowując zdaniem Wnioskodawcy, moment powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym z tytułu sprzedaży Kuponu nie powstanie w momencie jego sprzedaży bądź uiszczenia za niego należnej kwoty lub jej części przez Dewelopera, lecz w dacie realizacji usługi przez Wnioskodawcę, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury na rzecz Klienta.

Ad. 3)

W myśl przepisów Ustawy CIT zdaniem Spółki, w przypadku braku dokonania płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy za Kupon bądź dokonania tylko częściowej płatności, w sytuacji, gdy Spółka zrealizuje usługę na rzecz Klienta, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych odpowiednio w wysokości wartości zrealizowanej przez Spółkę na rzecz Klienta usługi, niezależnie od faktu, czy wartość tej usługi będzie przewyższać wartość Kuponu, czy też będzie ona niższa niż wartość Kuponu.

W myśl art, 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 4, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 3e Ustawy CIT, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Rozważając powyżej wymienione przepisy, nasuwa się wniosek, że przychodem będą wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym. Stąd przychodem podatkowym są wyłącznie tylko takie wartości, które definitywnie powiększają aktywa podatnika.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że wystawienie w przyszłości przez Spółkę noty obciążeniowej, pomimo że będzie ona miała związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, nie mieści się w art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, gdyż wystawienie przedmiotowej noty nie będzie następstwem wykonania lub częściowego wykonania usługi, nie będzie się również wiązało z wydaniem rzeczy lub zbyciem prawa majątkowego. Dodatkowo sprzedaż Kuponu nie spowoduje również konieczności wystawienia faktury. Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że w sytuacji, gdy przychód z działalności gospodarczej nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 12 ust. 3a Ustawy CIT, zastosowanie znajdzie przepis art. 12 ust. 3e Ustawy CIT. Datą powstania przychodu w niniejszej sytuacji, zgodnie z art. 12 ust. 3e Ustawy CIT będzie dzień otrzymania zapłaty. Jednak w sytuacji, gdy do zapłaty nie dojdzie, kwoty wynikająca z not obciążeniowych wystawionych w związku ze sprzedażą Kuponów przez Spółkę na rzecz Dewelopera będą stanowiły przychód w rozumieniu Ustawy CIT, tylko w takim zakresie w jakim będą dotyczyć wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi. Stąd, zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, wartością przychodu Spółki, w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub dokonania tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, będzie cena należna za wykonaną przez Wnioskodawcę usługę.

Reasumując powyższe rozważania Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub dokonania tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub brak realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości wartości zrealizowaną przez Spółkę na rzecz Klienta usługi, niezależnie od faktu, czy wartość tej usługi będzie przewyższać wartość noty obciążeniowej za sprzedany Stronie Kupon, czy też będzie ona niższa niż wartość noty obciążeniowej.

Ad. 4)

Zdaniem Spółki, zgodnie z Ustawa CIT, przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

W myśl art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zatem przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych będą również przychody należne.

Należy, przy tym podkreślić, że świadczenie stają się należne, czyli wymagane, w momencie ustalonym między stronami w umowie. Tym samym, przychodem należnym w rozumieniu przepisów art. 12 ust. 3 Ustawy CIT jest kwota, której zapłaty Spółka może zgodnie z Umową zażądać. Podsumowując, powstanie należności nastąpi w momencie powstania prawnej możliwości domagania się przez Wnioskodawcę od Strony zapłaty tej należności z tytułu not obciążeniowych.

Zgodnie z przedstawionym powyżej przyszłym stanem faktycznym, Deweloper będzie zobowiązany regulować należność za Kupon na podstawie not obciążeniowych, w trzech ratach, z czego pierwsza rata powinna zostać uregulowana po podpisaniu umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem, a kolejne dwie odpowiednio po rozpoczęciu robót przez Wnioskodawcę w Lokalu Klienta oraz po podpisaniu przez Wnioskodawcę i Klienta bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót. Dodatkowo, postanowienia Umowy będą zobowiązywać Spółkę do wystawienia dokumentu korygującego do not obciążeniowych w sytuacji, gdy Klient lub Deweloper odstąpi od Umowy Deweloperskiej bądź, gdy Kupon nie zostanie zrealizowany przez Klienta. Wystawienie dokumentu korygującego, jak i postanowienia Umowy co do terminów płatności, wpłyną na brak konieczności regulowania należności przez Dewelopera za noty obciążeniowe.

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że w tych konkretnie wymienionych dwóch przypadkach, Wnioskodawca nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż wystawienie jakiejkolwiek noty obciążeniowej nie będzie równoznaczne dla Spółki z uzyskaniem przychodu należnego. Dopiero realizacja pierwszego warunku określonego w Umowie, czyli podpisanie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Klientem będzie jednoznaczne dla Wnioskodawcy z powstaniem przychodu należnego. Jednak powyższy warunek nie zostanie nigdy zrealizowany w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta.

Podsumowując, wystawienie przez Spółkę dokumentu korygującego całą wartość wcześniej wystawionej noty obciążeniowej do zera, jednoznacznie potwierdza, że w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Wnioskodawca nie ma żadnej podstawy prawnej aby żądać od Strony jakiekolwiek kwoty. Dodatkowo potwierdzają to stosowne postanowienia Umowy, dotyczące sposobu dokumentowania transakcji oraz regulowania zobowiązań przez Dewelopera.

Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy Klient lub Deweloper odstąpi od Umowy Deweloperskiej, bądź w przypadku nie podpisania umowy na wyświadczenie usługi wykończenia Lokalu pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem przed upływem terminu ważności Kuponu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 1. określenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kuponu na rzecz Dewelopera w przypadku uregulowania całej należnej kwoty za kupon przed wykonaniem usługi na rzecz Klienta (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 2. obowiązku wykazania przychodu oraz wysokości przychodu w przypadku braku płatności za kupon lub częściowej płatności, w innych przypadkach niż odstąpienie od umowy deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta (pytanie nr 3) – jest prawidłowe,
 3. braku obowiązku wykazania przychodu w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od umowy deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.