IPPB4/4511-322/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

W sytuacji, gdy deweloper w ramach gwarancji obowiązany był do usunięcia zgłoszonych przez Wnioskodawczynię usterek w nabytym lokalu mieszkalnym, lecz usterek tych nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił Wnioskodawczyni poniesione koszty należy stwierdzić, że zwrot kosztów usunięcia usterek nie był odszkodowaniem i nie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do opodatkowania otrzymanej od dewelopera kwoty, a deweloper nie był zobligowany do wystawienia informacji PIT- 8C.
IPPB4/4511-322/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. deweloper
  2. gwarancje
  3. reklamacje
  4. szkody
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię na naprawę, do dokonania której w ramach gwarancji zobowiązany był deweloper – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię na naprawę, do dokonania której w ramach gwarancji zobowiązany był deweloper.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wnioskuje o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zwrotu kosztów poniesionych przez Nią na naprawę, do dokonania której w ramach gwarancji zobowiązany był deweloper. Grupa deweloperska R. S.A. zajmuje się budową i sprzedażą mieszkań. W październiku 2013 r. Wnioskodawczyni odebrała nowe mieszkanie w stanie deweloperskim. W 2014 r. na skutek wystąpienia usterki polegającej na niskiej przyczepności tynku sufitowego deweloper we wszystkich mieszkaniach należących do inwestycji przy ul. K., w której Wnioskodawczyni kupiła mieszkanie, przeprowadził kontrolę we wszystkich mieszkaniach. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez zespół dewelopera, niską przyczepność tynku, grożącą jego odpadnięciem stwierdzono również w mieszkaniu Wnioskodawczyni. Z uwagi na wysokie ryzyko (zagrożenie życia i zdrowia) przebywania w mieszkaniu konieczne było natychmiastowe usunięcie usterki. Po wizji lokalnej i badaniu próbek tynku sufitowego deweloper uznał konieczność natychmiastowego opuszczenia lokalu lub przeprowadzenia naprawy i usunięcia usterki w ramach gwarancji/rękojmi. Ograniczone siły własne dewelopera i długi okres oczekiwania na naprawę spowodowały, że Wnioskodawczyni zgodziła się na usunięcie usterki we własnym zakresie – co umożliwiło szybkie dokonanie naprawy. W konsekwencji, w ramach uznanej przez dewelopera reklamacji i uwzględnieniu z deweloperem, Wnioskodawczyni przedstawiła zakres prac związanych z naprawą tynków sufitowych oraz kosztorys, który następnie został zaakceptowany przez dewelopera. Deweloper zwrócił koszt dokonania naprawy na podstawie podpisanego porozumienia o zwrocie kosztów, wypłacając ustaloną kwotę ryczałtową na rachunek bankowy. W związku z wypłatą, która nastąpiła w 2014 r. deweloper wystawił informację PIT-8C.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zwrot kosztów poniesionych na naprawę tynków sufitowych w lokalu w ramach gwarancji deweloperskiej stanowi przychód podlegających opodatkowaniu...
  2. Czy deweloper słusznie „zwrot kosztów” zakwalifikował jako „odszkodowania”...
  3. Czy deweloper słusznie wystawił informację PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

W opinii Wnioskodawczyni otrzymana kwota nie jest „odszkodowaniem”, lecz „zwrotem kosztów” zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie stanowi również przychodu, stanowi zwrot poniesionych na naprawę kosztów, a ten nie mieści się w definicji przychodów (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 577 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który traktuje o instytucji gwarancji, w wypadku, gdy kupujący – Wnioskodawczyni otrzymała od dewelopera – sprzedającego dokument gwarancji, jakim jest umowa sprzedaży mieszkania i gwarancję co do jakości rzeczy sprzedanej, deweloper – gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy. Ponieważ stosunek gwarancji ma charakter umowny Wnioskodawczyni i deweloper podpisali porozumienie, w myśl którego Wnioskodawczyni przejęła na siebie ciężar faktycznego usunięcia wady na koszt dewelopera/gwaranta. Rozliczenia kosztów nastąpiło ryczałtowo. W tym przypadku Wnioskodawczyni uważa, że otrzymany od dewelopera zwrot kosztów poniesionych przez Wnioskodawczynię (kupującego mieszkanie) kosztów do których poniesienia zobowiązany był deweloper – gwarant, nie stanowi przychodu, ani „odszkodowania”.

Deweloper w ramach gwarancji zobowiązany był do usunięcia stwierdzonych przez dewelopera (i przez Wnioskodawczynię) usterek w kupionym przez Wnioskodawczynię lokalu, lecz usterek tych nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił Wnioskodawczyni zryczałtowaną kwotę w związku z poniesionymi kosztami usunięcia usterki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zatem wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku, w drodze rozporządzenia wydanego przez Ministra Finansów.

Na mocy art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego, przychodem z innych źródeł jest każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne czy częściowo odpłatne. Z przychodem tym mamy jednakże do czynienia wyłącznie w przypadku, kiedy u podatnika występują realne korzyści majątkowe. Podstawą uzyskania ww. przychodu mogą być zatem tylko takie czynności faktyczne lub prawne, w wyniku których rzeczywiście następuje przyrost w majątku danej osoby fizycznej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w październiku 2013 r. Wnioskodawczyni odebrała mieszkanie w stanie deweloperskim. W 2014 r. na skutek wystąpienia usterki polegającej na niskiej przyczepności tynku sufitowego deweloper przeprowadził kontrolę. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez zespół dewelopera, niską przyczepność tynku, grożącą jego odpadnięciem stwierdzono w mieszkaniu Wnioskodawczyni. Z uwagi na wysokie ryzyko przebywania w mieszkaniu konieczne było natychmiastowe usunięcie usterki. Po wizji lokalnej i badaniu próbek tynku sufitowego deweloper uznał konieczność natychmiastowego opuszczenia lokalu lub przeprowadzenia naprawy i usunięcia usterki w ramach gwarancji/ rękojmi. Ograniczone siły własne dewelopera i długi okres oczekiwania na naprawę spowodowały, że Wnioskodawczyni zgodziła się na usunięcie usterki we własnym zakresie. W konsekwencji, w ramach uznanej przez dewelopera reklamacji i uwzględnieniu z deweloperem, Wnioskodawczyni przedstawiła zakres prac związanych z naprawą tynków sufitowych oraz kosztorys, który następnie został zaakceptowany przez dewelopera. Deweloper zwrócił koszt dokonania naprawy na podstawie podpisanego porozumienia o zwrocie kosztów, wypłacając ustaloną kwotę ryczałtową na rachunek bankowy. W związku z wypłatą, która nastąpiła w 2014 r. deweloper wystawił informację PIT-8C.

Analizując, czy otrzymany przez Wnioskodawczynię zwrot kosztów stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy się odwołać do przepisów regulujących instytucję gwarancji.

Instytucję gwarancji regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

W myśl art. 577 § 1 tej ustawy, w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Pamiętać należy, że stosunek gwarancji ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów. W praktyce dopuszczalne więc jest także takie ukształtowanie gwarancji, w myśl którego kupujący przyjmuje na siebie ciężar faktycznego usuwania wad na koszt i ryzyko gwaranta. Rozliczenie kosztów w takim przypadku może nastąpić na podstawie rachunków lub ryczałtowo. W takiej sytuacji nie sposób uznać, że otrzymany od gwaranta zwrot kosztów poniesionych przez kupującego (kosztów do poniesienia których był zobowiązany gwarant) stanowi dla kupującego przychód w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, w sytuacji, gdy deweloper w ramach gwarancji obowiązany był do usunięcia zgłoszonych przez Wnioskodawczynię usterek w nabytym lokalu mieszkalnym, lecz usterek tych nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił Wnioskodawczyni poniesione koszty należy stwierdzić, że zwrot kosztów usunięcia usterek nie był odszkodowaniem i nie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do opodatkowania otrzymanej od dewelopera kwoty, a deweloper nie był zobligowany do wystawienia informacji PIT- 8C.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.