0461-ITPP1.4512.848.2016.1.DM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 7 listopada 2016 r.), uzupe3nionym w dniu 21 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie okreolenia powstania momentu obowi1zku podatkowego odnoonie wp3at dokonanych przez nabywców lokali na rachunek powierniczy zamkniety – jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2016 r. zosta3 z3o?ony wniosek uzupe3niony w dniu 21 listopada 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie okreolenia powstania momentu obowi1zku podatkowego odnoonie wp3at dokonanych przez nabywców lokali na rachunek powierniczy zamkniety.

W z3o?onym wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e.

Wnioskodawca zajmuje sie dzia3alnooci1 dewelopersk1, w ramach której prowadzi inwestycje budowlane w zakresie budowy lokali mieszkaniowych i gospodarczych. Obecnie Spó3ka przyst1pi3a do realizacji zadan inwestycyjnych dotycz1cych budowy budynków mieszkalnych na dzia3ce gruntu nr ... o obszarze 0,6673 ha, po3o?onej w P przy ul. B i J, gm. P, w obrebie ewidencyjnym, dla której S1d Rejonowy prowadzi ksiege wieczyst1. Spó3ka zamierza zawrzea umowe dewelopersk1 dotycz1c1 jednego z lokali mieszkalnych po3o?onego w obrebie ww. inwestycji.

Celem zabezpieczenia realizacji opisanej wy?ej inwestycji, Spó3ka w dniu 19 wrzeonia 2016 r. zawar3a z Bankiem umowe o prowadzenie zamknietego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Na rachunku tym maj1 bya gromadzone wy31cznie orodki pienie?ne powierzone Spó3ce (deweloperowi) przez osobe trzeci1 (nabywce lokalu) w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej - nabywca lokalu ma zawrzea ze Spó3k1 umowe dewelopersk1, w której okreolona bedzie forma wp3aty i nastepnie wp3acia orodki pienie?ne na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy, o którym mowa powy?ej.

Orodki wp3acone przez nabywce lokalu nie bed1 przekazywane deweloperowi bezpoorednio po ich wp3acie. Warunki i tryb przekazywania orodków wynikaa bed1 zarówno z przepisów prawa bankowego, jak i z zawartej przez Spó3ke umowy zamknietego mieszkaniowego rachunku bankowego oraz z planowanej treoci umowy deweloperskiej.

Zawarta przez Spó3ke umowa zamknietego mieszkaniowego rachunku powierniczego okreola warunki jakie powinny bya spe3nione, aby orodki pienie?ne wp3acone przez Nabywce lokalu mog3y bya wyp3acone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania orodków mog3y bya realizowane.

Nadto, projekt umowy deweloperskiej, jaka ma zostaa zawarta miedzy Spó3k1 (deweloperem) a nabywc1 lokalu, przewiduje, ?e wyp3ata zdeponowanych na rzecz dewelopera orodków nast1pi jednorazowo, w okreolonym terminie, licz1c od dnia zawarcia umowy przeniesienia w3asnooci na nabywce lokalu, bed1cego przedmiotem umowy developerskiej. Do momentu uwolnienia orodków zgromadzonych na rachunku powierniczym poszczególne wp3aty bed1 mia3y charakter nieostateczny, warunkowy i potencjalnie mog1 podlegaa zwrotowi. Do czasu spe3nienia sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie deweloperskiej orodki te bed1 mia3y charakter zabezpieczaj1cy i nie bed1 stanowi3y ani formy zaliczki, ani czeociowej p3atnooci. Charakter orodków ulegnie zmianie dopiero w chwili spe3nienia warunków zawieszaj1cych i w konsekwencji ich uwolnienia, a zatem w chwili, kiedy Spó3ka bedzie mog3a uznaa orodki za faktycznie otrzymane do dyspozycji.

Reasumuj1c, ani w chwili zawarcia umowy deweloperskiej, ani w chwili dokonania przez nabywce wp3aty orodków na rachunek powierniczy dewelopera, deweloper nie stanie si1 dysponentem tych?e orodków. Prawo do dyspozycji tymi orodkami nast1pi dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie.

Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji?

Zdaniem Wnioskodawcy, obowi1zek podatkowy w zakresie podatku od towarów i us3ug w przedstawionym stanie faktycznym powstanie dopiero z chwil1 kiedy orodki pienie?ne zdeponowane na zamknietym rachunku powierniczym zostan1 mu faktycznie przekazane do dyspozycji, a wiec dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie deweloperskiej. Obowi1zek taki nie powstaje w chwili dokonania samej wp3aty na ww. rachunek przez nabywce lokalu, a wp3acona suma nie stanowi zaliczki.

Jak bowiem wy?ej wskazano, Spó3ka otworzy3a rachunek powierniczy zamkniety. Rachunek powierniczy zamkniety w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe s3u?y gromadzeniu orodków pienie?nych wp3acanych przez nabywce na cele okreolone w umowie deweloperskiej, z którego wyp3ata zdeponowanych orodków nastepuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywce prawa odrebnej w3asnooci lokalu. Z istoty rachunku powierniczego wynika, ?e orodki przeznaczone na poczet przysz3ych owiadczen, wp3acane na ten rachunek przez osoby trzecie nie stanowi1 orodków, którymi posiadacz rachunku (powiernik) mo?e zacz1a dysponowaa z chwil1 tej wp3aty.

Nadto, zawarta przez Spó3ke umowa zamknietego mieszkaniowego rachunku powierniczego okreola warunki, jakie powinny bya spe3nione, aby orodki pienie?ne wp3acone przez Nabywce lokalu mog3y bya wyp3acone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania orodków mog3y bya realizowane. Warunki takie przewidziane bed1 równie? w samej umowie deweloperskiej.

Wobec powy?szego, w ocenie Wnioskodawcy, do momentu uwolnienia orodków zgromadzonych na rachunku powierniczym, wp3ata dokonana przez nabywce bedzie mia3y charakter nieostateczny, warunkowy i potencjalnie podlegaa bedzie zwrotowi. Do czasu spe3nienia sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie deweloperskiej orodki te bed1 mia3y charakter zabezpieczaj1cy i nie bed1 stanowi3y ani formy zaliczki, ani czeociowej p3atnooci. Charakter orodków ulegnie zmianie dopiero w chwili spe3nienia warunków zawieszaj1cych i w konsekwencji ich uwolnienia, a zatem w chwili, kiedy Spó3ka bedzie mog3a uznaa orodki za faktycznie otrzymane do dyspozycji.

Wnioskodawca wskaza3, ?e takie stanowisko potwierdzaj1 interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi z dnia 27 paYdziernika 2014 r. znak IPTPP2/443-680/14-2/PR, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 15 wrzeonia 2014 r. znak ILPP2/443-697/14-2/MR, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2014 r. znak IPPP1 -443-223/14-2/Igo oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 stycznia 2016 r. znak ITPP1/4512-1063/15/DM.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest nieprawid3owe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, ?e przez dostawe towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym równie?:

  1. przeniesienie praw do wartooci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na forme, w jakiej dokonano czynnooci prawnej;
  2. zobowi1zanie do powstrzymania sie od dokonania czynnooci lub do tolerowania czynnooci lub sytuacji;
  3. owiadczenie us3ug zgodnie z nakazem organu w3adzy publicznej lub podmiotu dzia3aj1cego w jego imieniu lub nakazem wynikaj1cym z mocy prawa.

Wobec powy?szego nale?y stwierdzia, ?e ka?de owiadczenie niebed1ce dostaw1 towarów polegaj1ce na dzia3aniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoo zachowania stanowi – co do zasady – us3uge w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i us3ug. Niemniej musz1 bya przy tym spe3nione nastepuj1ce warunki:

  • w nastepstwie zobowi1zania, w wykonaniu którego us3uga jest owiadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpoorednim beneficjentem owiadczenia,
  • owiadczonej us3udze odpowiada owiadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Nale?y podkreolia, ?e oba ww. warunki winny bya spe3nione 31cznie, aby owiadczenie podlega3o opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug.

A zatem aby dana czynnooa (dostawa towarów, czy te? us3uga) podlega3a opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug musi istniea bezpooredni zwi1zek o charakterze przyczynowym, pomiedzy owiadczon1 us3ug1 a otrzymanym owiadczeniem wzajemnym, w ten sposób, ?e zap3acone kwoty stanowi1 rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrebnion1 us3uge owiadczon1 w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany owiadczen wzajemnych. Otrzymana zap3ata powinna bya konsekwencj1 wykonania owiadczenia. Wynagrodzenie musi bya nale?ne za wykonanie tego owiadczenia.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 dokonania dostawy towarów lub wykonania us3ugi, z zastrze?eniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i us3ug wynika, ?e podatnik, który wykonuje czynnooci podlegaj1ce opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowi1zany jest opodatkowaa dan1 czynnooa w momencie powstania obowi1zku podatkowego. Powy?szy przepis formu3uje zasade ogóln1, zgodnie z któr1 obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 dokonania dostawy towaru b1dY wykonania us3ugi, co oznacza, ?e podatek staje sie wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana zosta3a dostawa towarów b1dY owiadczenie us3ug i powinien bya rozliczony za ten okres.

Natomiast jak wynika z art. 19a ust. 8 ww. ustawy je?eli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem us3ugi otrzymano ca3ooa lub czeoa zap3aty, w szczególnooci: przedp3ate, zaliczke, zadatek, rate, wk3ad budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spó3dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrze?eniem ust. 5 pkt 4.

W myol art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z póYn.zm.), na rachunku powierniczym mog1 bya gromadzone wy31cznie orodki pienie?ne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrebnej umowy – przez osobe trzeci1.

Stosownie do art. 59 ust. 2 cyt. ustawy, stronami umowy rachunku powierniczego s1 bank i posiadacz rachunku (powiernik).

Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy Prawo bankowe, umowa, o której mowa w ust. 2, okreola warunki, jakie powinny bya spe3nione, aby orodki pienie?ne osób trzecich wp3acone na rachunek mog3y bya wyp3acone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych orodków mog3y bya zrealizowane.

Ponadto zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 wrzeonia 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. Nr 232, poz. 1377 z póYn. zm.) ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowi1zuje sie do ustanowienia odrebnej w3asnooci lokalu mieszkalnego i przeniesienia w3asnooci tego lokalu na nabywce, albo do przeniesienia na nabywce w3asnooci nieruchomooci zabudowanej domem jednorodzinnym lub u?ytkowania wieczystego nieruchomooci gruntowej i w3asnooci domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa.

W myol art. 5 ust. 1 ww. ustawy dla przedsiewziecia deweloperskiego deweloper zawiera umowe o prowadzenie otwartego albo zamknietego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego dalej „mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”.

Zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy, zgodnie z art. 3 pkt 8 z ww. ustawy, to nale?1cy do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe s3u?1cy gromadzeniu orodków pienie?nych wp3acanych przez nabywce na cele okreolone w umowie deweloperskiej, z którego wyp3ata zdeponowanych orodków nastepuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywce prawa, o którym mowa w art. 1.

Zatem jak wynika z istoty rachunku powierniczego, orodki przeznaczone na poczet owiadczonych w przysz3ooci us3ug lub dostawy towarów, wp3acane na ten rachunek posiadaczowi tego rachunku przez osoby trzecie nie stanowi1 orodków, którymi posiadacz rachunku (powiernik) mo?e zacz1a dysponowaa z chwil1 tej wp3aty.

Orodki wp3acane przez osoby trzecie na rachunek powierniczy nie bed1 wiec nale?noociami dla posiadacza rachunku, gdy? z chwil1 wp3acania ich na rachunek powierniczy posiadacz tego rachunku nie bedzie mia3 mo?liwooci rozporz1dzania nimi. Istota rachunku powierniczego polega na tym, ?e jest to transakcja, której zadaniem jest zabezpieczenie interesów sprzedawcy i kupuj1cego. Bezpieczenstwo stron uzyskuje sie dzieki uczestnictwu neutralnego powiernika, który nadzoruje realizacje umowy oraz rozstrzyga ewentualne spory. Rachunek powierniczy – jest to specjalny rachunek bankowy s3u?1cy do zabezpieczenia wykonania zobowi1zan pienie?nych kontrahentów. Po zawarciu umowy kupuj1cy przekazuje orodki na rachunek powierniczy lub w przypadku transakcji roz3o?onej w czasie (np. zwi1zanej z zakupem nieruchomooci) dokonuje wp3at zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powiernik informuje sprzedawce o zabezpieczeniu orodków na rachunku, po czym ten wype3nia swoje zobowi1zania. Pieni1dze s1 wyp3acane sprzedawcy w transzach zgodnie z postepem realizacji umowy lub jednorazowo po potwierdzeniu przez kupuj1cego zgodnooci towaru z zamówieniem.

W sytuacji kiedy p3atnooci na rachunek powierniczy dokonywane s1 w taki sposób, ?e korzystanie z tych orodków jest odsuniete w czasie a? do chwili spe3nienia warunków przewidzianych w umowie, stanowi to w rzeczywistooci forme kaucji/zabezpieczenia wykonania zobowi1zan.

Do momentu zatem uwolnienia orodków zgromadzonych na rachunku poszczególne p3atnooci maj1 charakter nieostateczny, warunkowy i podlegaj1 potencjalnie zwrotowi. W konsekwencji, do czasu spe3nienia sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie maj1 one charakter zabezpieczaj1cy i nie stanowi1 faktycznie ani formy zaliczki, ani czeociowej p3atnooci. Charakter orodków zgromadzonych na rachunku ulega zmianie dopiero w chwili spe3nienia warunków zawieszaj1cych i w konsekwencji ich uwolnienia, a zatem w chwili, kiedy sprzedawca mo?e uznaa orodki za faktycznie otrzymane do jego dyspozycji.

W odniesieniu do w1tpliwooci Wnioskodawcy dotycz1cych momentu powstania obowi1zku podatkowego z tytu3u wp3at dokonywanych przez nabywców na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy nale?y wskazaa, ?e z uwagi na specyfike funkcjonowania rachunku powierniczego – orodków wp3ywaj1cych na rachunek powierniczy nie mo?na zaliczya do przedp3at, zaliczek, zadatków, rat wymienionych w art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i us3ug (z chwil1 ich wp3acania posiadacz rachunku nie ma mo?liwooci rozporz1dzania nimi), gdy? decyduj1cym kryterium dla uznania wp3acanych kwot na rachunek powierniczy jest fakt, czy orodki te zosta3y postawione do dyspozycji posiadacza rachunku, w ten sposób, ?e mo?e on nimi swobodnie dysponowaa. Dopiero mo?liwooa swobodnego dysponowania wp3aconymi orodkami na rachunek powierniczy powoduje, ?e wp3acone kwoty uznaje sie za zaliczke, przedp3ate.

A zatem z tytu3u wp3at dokonywanych na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy, obowi1zek podatkowy nie powstaje w momencie wp3ywu tych wp3at na rachunek powierniczy, lecz dopiero w momencie ich wyp3aty przez bank, w czeoci, jak1 faktycznie posiadacz rachunku otrzyma, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i us3ug, pod warunkiem, ?e wczeoniej nie dojdzie do dostawy lokalu.

Nale?y jednak zauwa?ya, ?e jak wskazano we wniosku projekt umowy deweloperskiej, jaka ma zostaa zawarta pomiedzy Spó3k1 a nabywc1 lokalu, przewiduje, ?e wyp3ata na rzecz Spó3ki orodków zdeponowanych na zamknietym mieszkaniowym rachunku powierniczym nast1pi „jednorazowo, w okreolonym terminie, licz1c od dnia zawarcia umowy przeniesienia w3asnooci na nabywce lokalu, bed1cego przedmiotem umowy deweloperskiej”. Zatem z powy?szego wynika, ?e wczeoniej (tj. przed wyp3at1 orodków pienie?nych z zamknietego mieszkaniowego rachunku powierniczego) dojdzie do dostawy lokali, tj. przeniesienia prawa rozporz1dzania lokalami jak w3aociciel. Tym samym, w tym konkretnym przypadku, obowi1zek podatkowy w opisanej sytuacji – w odniesieniu do zamknietego rachunku powierniczego – powstanie u Wnioskodawcy nie w momencie zawarcia umowy deweloperskiej, ani te? nie w momencie wp3ywu wp3at na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy (jak s3usznie zauwa?y3 Wnioskodawca), ale te? – wbrew ocenie Wnioskodawcy – nie w momencie faktycznego przekazania zdeponowanych orodków pienie?nych do dyspozycji na rzecz Wnioskodawcy, lecz z chwil1 dostawy lokali, tj. z chwil1 przeniesienia prawa do rozporz1dzania nimi jak w3aociciel na nabywce, co – jak wynika z wniosku – ma miejsce przed wyp3at1 kwot z rachunku powierniczego zamknietego na rzecz Wnioskodawcy.

Podsumowuj1c, pomimo podzielenia w czeoci stanowiska wyra?onego we wniosku, zgodnie z którym dokonanie wp3at na zamkniety rachunek powierniczy przez nabywce lokalu nie powoduje powstania obowi1zku podatkowego w podatku od towarów i us3ug, a wp3acona suma nie stanowi zaliczki, oceniaj1c je ca3oociowo – z wy?ej wskazanych wzgledów – uznaa nale?a3o je za nieprawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Szczecinie, ul. Starom3ynska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje – w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Ow. Jakuba 20, 87-100 Torun.