0114-KDIP3-1.4011.410.2017.1.IF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy dochody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości, na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera a także ze sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, podlegać będą zwolnieniu na gruncie Ustawy o PIT w przypadku przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, polegające na zakupie mieszkania, w którym będzie zamieszkiwał?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2017 r. (data wpływu 15 listopada 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest polskim rezydentem podatkowym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej „Wnioskodawca”). Wnioskodawca nie jest wpisany do ewidencji CEiDG. Wnioskodawca nie pozostaje zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca wraz z kilkoma osobami z rodziny (Wnioskodawca oraz pozostali współwłaściciele zwani dalej łącznie „Współwłaścicielami”) został w drodze dziedziczenia współwłaścicielem/współużytkownikiem wieczystym nieruchomości (dalej „Nieruchomość”). Nieruchomość, na podstawie dekretu Bieruta została odebrana prawowitej właścicielce tj. babci Wnioskodawcy. W 2001 r. dwie córki prawowitej właścicielki odzyskały nieruchomość. Wnioskodawca do 1999 r. zamieszkiwał w Nieruchomości. Wnioskodawca zawodowo pracuje w branży niezwiązanej w jakikolwiek sposób z obrotem nieruchomościami oraz ich najem.

W skład Nieruchomości wchodzi:

 • działka gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 23, o obszarze 358 m2, oddana w użytkowanie wieczyste, zabudowana budynkiem mieszkalnym siedmiokondygnacyjnym, stanowiącego z mocy prawa odrębną nieruchomość, w którym wyodrębniono 5 lokali (zwana dalej „Front”),
 • działka gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 22/2, o obszarze 151 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym sześciokondygnacyjnym, w którym wyodrębniono 3 lokale (zwana dalej „Oficyna”),
 • działka gruntowa , oznaczona numerem ewidencyjnym 22/1 i 22/4, o obszarze 147 m2, niezabudowana (zwana dalej „Podwórko”).

W Nieruchomości, w ramach Frontu oraz Oficyny, znajdują się 24 lokale, o łącznej powierzchni 1.406,60 m2, nieposiadające wyodrębnionych ksiąg wieczystych, z których część wykorzystywana może być do celów mieszkaniowych, zaś pozostała część może być wykorzystywana do celów usługowych - do wskazanych lokali tytuł prawny posiadają Współwłaściciele. W Nieruchomości (w ramach Frontu oraz Oficyny) znajduje się również 8 lokali posiadających wyodrębnione księgi wieczyste (dalej „Wyodrębnione lokale”), które zostały wyodrębnione i zbyte przed odzyskaniem tytułu prawnego przez prawowitego właściciela Nieruchomości, którego spadkobiercą jest m.in. Wnioskodawca. Współwłaściciele nie nabyli tytułu prawnego do Wyodrębnionych lokali w drodze dziedziczenia i nie byli zaangażowani w ich sprzedaż. Powierzchnia lokali nieposiadających wyodrębnionych ksiąg wieczystych, tj. lokali do których tytuł prawny posiadają Współwłaściciele oraz części wspólnych Nieruchomości w stosunku do całkowitej powierzchni lokali znajdujących się w Nieruchomości (wyodrębnione lokale, niewyodrębnione lokale oraz części wspólne) wynosi ok. 83% całkowitej powierzchni Nieruchomości.

Część z lokali znajdujących się w Nieruchomości, do których tytuł prawny posiadają Współwłaściciele została udostępniona podmiotom trzecim na podstawie umów najmu. Na podstawie umów najmu zawartych ze Współwłaścicielami najemcy użytkują lokale użytkowe (np. do celów biurowych, czy prowadzenia sklepu) oraz lokale mieszkalne. Część z lokali znajdujących się w Nieruchomości nie jest wykorzystywana, ponieważ nie znalazły się osoby zainteresowane ich użytkowaniem, bądź Współwłaściciele (rodzina) nie podjęli czynności w celu ich wynajęcia. Część umów, w tym pięć umów z czynszem regulowanym, została zawarta jeszcze przed odzyskaniem przez prawowitych właścicieli Nieruchomości, a współwłaściciele kontynuują je w związku z nabyciem Nieruchomości. Współwłaściciele rozliczają przychody z najmu w proporcji do przysługujących im udziałów we współwłasności.

Współwłaściciele nabyli Nieruchomość w drodze dziedziczenia po córkach prawowitej właścicielki Nieruchomości - tj. babci, które odzyskały Nieruchomość w drodze procesów reprywatyzacyjnych. W wyniku dziedziczenia po córkach prawowitej właścicielki udział w częściach równych tj. 1/4 Nieruchomości nabyły 4 osoby w tym Wnioskodawca (dalej „Dziedziczenie po córkach prawowitej właścicielki”).

W wyniku śmierci jednego ze spadkobierców po córce prawowitej właścicielki Nieruchomości udział we Współwłasności Nieruchomości w wysokości 1/4 został odziedziczony przez 4 osoby (dalej „Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy”). W wyniku Dziedziczenia po zmarłym spadkobiercy, każdy z jego spadkobierców nabył w konsekwencji udział w Nieruchomości w wysokości 1/16. W skład spadkobierców Dziedziczących po zmarłym spadkobiercy wchodził małoletni syn zmarłego oraz matka dziecka (dalej „Zbywcy udziału we współwłasności Nieruchomości”). W wyniku Dziedziczenia po córkach prawowitej właścicielki oraz Dziedziczenia po zmarłym spadkobiercy w skład współwłaścicieli wchodzi 7 osób, z czego 3 osoby posiadają udział w wysokości 1/4 Nieruchomości, zaś 4 osoby posiadają udział w wysokości 1/16 Nieruchomości. Wnioskodawca posiada udział w wysokości 1/4 Nieruchomości.

Z uwagi na okoliczność, iż w skład Współwłaścicieli wchodzi małoletnie dziecko utrudnione stało się dokonywanie jakichkolwiek czynności rozporządzających względem Nieruchomości i niezbędne stało się uzyskanie zgody sądu rodzinnego.

Uzyskanie zgody sądu rodzinnego, na zawarcie skomplikowanej i wielowarunkowej umowy zbycia Nieruchomości na rzecz podmiotu zewnętrznego w ocenie Współwłaścicieli jest mało prawdopodobne. Jedynym sposobem przywrócenia zdolności do rozporządzania Nieruchomością jest w ocenie Współwłaścicieli wykupienie udziału w Nieruchomości od małoletniego. Zgodę na zbycie udziału we współwłasności Nieruchomości przez małoletniego syna, na rzecz pozostałych Współwłaścicieli ma wyrazić sąd rodzinny, do którego został złożony 17 września 2016 r. wniosek o udzielenie zgody na rozporządzenie majątkiem małoletniego. Dodatkowo na pozostałych Współwłaścicielach wykup swojego udziału w Nieruchomości wymogła matka małoletniego.

Zbywcy udziałów we współwłasności Nieruchomości dokonają zbycia przysługującej im części udziałów w Nieruchomości w ten sposób, że na rzecz pozostałych Współwłaścicieli posiadających po 1/4 udziału we współwłasności Nieruchomości zbędą po ok. 28,57% przysługujących im udziałów, na rzecz zaś współwłaścicieli posiadających po 1/16 udziału we współwłasności Nieruchomości po ok. 7,15% przysługujących im udziałów we współwłasności Nieruchomości.

Wnioskodawca nabył 1/4 udziału w Nieruchomości w 2016 r. w wyniku dziedziczenia oraz nabędzie na podstawie czynności o charakterze rozporządzającym w 2017 r. ok. 28,57% udziału przysługującego Zbywcom udziału we współwłasności Nieruchomości.

W wyniku zawarcia umów o charakterze rozporządzającym ilość współwłaścicieli Nieruchomości zostanie ograniczona do 5 osób z rodziny (dalej „Aktualni współwłaściciele”) wśród których będzie Wnioskodawca. Co istotne Aktualni współwłaściciele nie mają doświadczenia w zarządzaniu Nieruchomością, a także ich stan zdrowia oraz wiek nie pozwala na pełne zaangażowanie się w zarządzanie Nieruchomością.

Pomiędzy Współwłaścicielami nie doszło do wypracowania spójnego modelu zarządzania Nieruchomością, nadal bowiem część lokali w Nieruchomości nie została udostępniona podmiotom trzecim do użytkowania i pozostaje nie wynajęte, a część jest wynajmowana dawnym lokatorom kwaterunkowym z bardzo niskim czynszem. Co więcej pomiędzy Współwłaścicielami doszło do sporów co do samej wizji wykorzystywania Nieruchomości oraz ponoszenia na nią nakładów. Z uwagi na istotne koszty utrzymania nieruchomości oraz niezadowalające przychody z zawartych umów najmu Aktualni Współwłaściciele uznali, że jedynym sposobem zakończenia stosunku współwłasności stało się zbycie Nieruchomości. Jedynym sposobem uzyskania satysfakcjonującej ceny okazało się zbycie nieruchomości za pośrednictwem dewelopera, który wyraził zainteresowanie zakupem Nieruchomości. Deweloper przedstawił własną, skomplikowaną umowę sprzedaży Nieruchomości, opisaną poniżej, na skutek czego została podjęta decyzja o zbyciu przez Zbywców udziału we współwłasności Nieruchomości, na rzecz Aktualnych właścicieli. Podjęcie wskazanej czynności jest spowodowane obawą o nieuzyskanie zgody na udział małoletniego w wieloetapowej i wielomiesięcznej umowie sprzedaży zaproponowanej przez dewelopera.

Aktualni współwłaściciele zawarli umowę przedwstępną z deweloperem, na podstawie, której Aktualni współwłaściciele zobowiązali się przenieść na rzecz dewelopera własność Nieruchomości w części odziedziczonej i w części nabytej od Zbywcy udziału we współwłasności Nieruchomości, w określonym terminie, w zamian za wynagrodzenie ze strony dewelopera. W związku z zawarciem umowy przedwstępnej, w okresie od zawarcia umowy przedwstępnej do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, na rzecz dewelopera zastrzeżono prawo wskazywania osób do nabycia konkretnych lokali w Nieruchomości, od Aktualnych współwłaścicieli. Aktualni współwłaściciele, na podstawie umowy przedwstępnej, zobowiązali się do zawarcia umów sprzedaży konkretnie wskazanych przez dewelopera lokali ze wskazanymi przez niego kontrahentami, po cenach nie niższych niż cena za 1 m2 ustalona w umowie przedwstępnej. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży, z osobami wskazanymi przez dewelopera, przez Aktualnych współwłaścicieli, z ceny sprzedaży Nieruchomości wskazanej w umowie przedwstępnej, do zapłaty której zobowiązał się deweloper, odliczana jest kwota uzyskana ze sprzedaży lokali na rzecz podmiotów wskazanych przez dewelopera.

Bezpośrednio przed zawarciem umów sprzedaży poszczególnych lokali na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera Aktualni współwłaściciele dokonają wyodrębnienia lokali z przedmiotu współwłasności oraz ustanowienia dla nich odrębnych ksiąg wieczystych.

Zgodnie z warunkami zawartej umowy przedwstępnej do przeniesienia Nieruchomości na dewelopera dojdzie m.in. po wezwaniu drugiej strony przez którąkolwiek ze stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, jeżeli ze sprzedaży lokali na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera osiągnięta zostanie kwota stanowiąca 57% ceny zakupu określonej w umowie przedwstępnej, do zapłaty której zobowiązany jest deweloper.

Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona z deweloperem z góry - jako całościowa za cały udział Aktualnych właścicieli w Nieruchomości, a sprzedaż pojedynczych lokali ma się odbyć na rzecz osób lub firm wskazanych przez dewelopera i po cenie wskazanej przez dewelopera. Wpływy z tej sprzedaży mają zasilić wprawdzie konto Wnioskodawcy, ale do czasu spłaty 57% ceny, a zatem ten sposób sprzedaży nie wpłynie na całkowitą uzyskaną kwotę sprzedaży przez Wnioskodawcę. Wyższa sumaryczna kwota ze sprzedaży pojedynczych lokali stanowi dodatkowy dochód dewelopera, nie Wnioskodawcy.

Przychody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera oraz pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera Wnioskodawca przeznaczy w części na zakup mieszkania dla własnych celów mieszkaniowych, w części zaś na zakup mieszkań, które wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do wynajmu na rzecz innych osób. Wydatkowanie uzyskanych przychodów na zakup mieszkania, które będzie wykorzystywane do własnych celów mieszkaniowych zostanie dokonane w terminie 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi uzyskanie przychodów ze zbycia Nieruchomości i wyodrębnionych lokali.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości, na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera a także ze sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, podlegać będą zwolnieniu na gruncie Ustawy o PIT w przypadku przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, polegające na zakupie mieszkania, w którym będzie zamieszkiwał?

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód osiągnięty w wyniku sprzedaży wyodrębnionych lokali w Nieruchomości na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera, a także ze sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, podlegać będzie zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT, w części w jakiej przychód osiągnięty ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup innego mieszkania wykorzystywanego na własne cele mieszkaniowe przez Wnioskodawcę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.” Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT przedmiotem opodatkowania jest co do zasady dochód, za wyjątkiem dochodów zwolnionych spod opodatkowania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a Ustawy o PIT, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 25e, art. 29-30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów." Zgodnie z powołanym przepisem na gruncie Ustawy o PIT dochód podlegający opodatkowaniu obliczany jest osobno dla każdego ze źródeł przychodu wskazanych w art. 10 Ustawy o PIT, w przypadku jeżeli podatnik osiąga dochód z więcej niż jednego źródła przychodów przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszystkich źródeł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy o PIT „Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.” Dochodem ze źródła przychodów na gruncie Ustawy o PIT jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami uzyskania przychodu. W przypadku gdy suma kosztów uzyskania przychodów z danego źródła przewyższa wartość przychodów uzyskanych z danego źródła wskazana różnica stanowi stratę z danego źródła przychodów.

W art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT wskazany został zamknięty katalog źródeł przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o PIT „Źródłami przychodów są:

  stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
  innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
  działalność wykonywana osobiście;
  pozarolnicza działalność gospodarcza;
  działy specjalne produkcji rolnej;
 1. (uchylony)
 2. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
 3. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;
 4. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

8a) działalność prowadzona przez zagraniczną spółkę kontrolowaną;

 1. inne źródła."

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 3 Ustawy o PIT jednym ze źródeł uzyskania przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, lub ich części pod warunkiem, że przedmiotem zbycia nie są składniki majątkowe wykorzystywane podczas prowadzenia działalności gospodarczej, lub składniki majątkowe wycofane z prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli zbycie następuje w terminie przed upływem 6 lat od miesiąca następującego po wycofaniu składnika majątkowego z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT „ Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;”.

Zgodnie z powołanym przepisem zwolnione od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa art. 30e Ustawy o PIT pod warunkiem, że przychód z odpłatnego zbycia wskazanych składników majątkowych zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Dochód z odpłatnego zbycia wskazanych składników majątkowych zostanie zwolniony w proporcji jakiej przychód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe pozostaje w stosunku do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, oraz pozostałych składników majątkowych. Aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatnik zobowiązany jest wydatkować, przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości oraz pozostałych praw majątkowych, na własne cele mieszkaniowe w terminie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie wskazanych składników majątkowych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 Ustawy o PIT „Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.” Na zasadach wskazanych w art. 30e Ustawy o PIT opodatkowaniu podlegają przychody osiągnięte ze sprzedaży składników majątkowych poza działalnością gospodarczą. Zgodnie z powołanym przepisem opodatkowaniu za zasadach przewidzianych w art. 30e Ustawy o PIT podlegają przychody osiągnięte z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT wydatkowanie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia wskazanych składników majątkowych na własne cele mieszkaniowe powodować będzie zwolnienie osiągniętych dochodów, pod warunkiem, że przychody te zostaną wydatkowane w terminie dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

Na gruncie Ustawy o PIT ustawodawca dokonał wykładni pojęcia „wydatkować na cele mieszkaniowe”. Zgodnie z art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT „Za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

 1. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a."

Na gruncie powołanego przepisu ustawodawca dokonał legalnej wykładni pojęcia „wydatkować”. Wydatkowanie środków pieniężnych w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT ma zatem miejsce w sytuacji zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit a Ustawy o PIT za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem oraz rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W kontekście powyższego w ocenie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdzie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT, ponieważ spełnione zostały wszystkie przesłanki wskazane w powołanym przepisie. Wskazać należy, że przychody przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, osiągnięte zostaną w wyniku sprzedaży wyodrębnionych lokali w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera oraz w wyniku sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera. Przedmiotem transakcji sprzedaży będą zatem składniki majątkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ustawy o PIT tj. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości podlegające opodatkowaniu na zasadach art. 30e Ustawy o PIT.

Przychody osiągnięte ze sprzedaży wyodrębnionych lokali w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera, oraz w pozostałej części w wyniku sprzedaży Nieruchomości zostaną przeznaczone w części na własne cele mieszkaniowe tj. na zakup lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę.

Pod pojęciem własnych celów mieszkaniowych należy rozumieć, w ocenie Wnioskodawcy, dążenie aby móc zamieszkiwać w nowym miejscu. W konsekwencji zatem przez własne cele mieszkaniowe zdaniem Wnioskodawcy należy rozumieć wydatki poniesione na zakup innego lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca będzie zamieszkiwał.

W konsekwencji powyższego, w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawcę przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokali wyodrębnionych w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera, oraz pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, w celu zakupu lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe, z opodatkowania zwolniony zostanie dochód ze sprzedaży wyodrębnionych lokali w Nieruchomości oraz pozostałej części Nieruchomości, pozostający w proporcji do przychodów przeznaczonych na zakup lokalu mieszkalnego do sumy przychodów osiągniętych ze sprzedaży lokali wyodrębnionych w Nieruchomości oraz pozostałej części Nieruchomości. W konsekwencji dochód osiągnięty w wyniku sprzedaży lokali wyodrębnionych w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera oraz pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera nie będzie podlegał opodatkowaniu w części w jakiej przychód osiągnięty zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedz traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.