Deweloper | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deweloper. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
kwi

Istota:

Opodatkowanie zwrotu kosztów w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu oraz udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego przez dewelopera.

Fragment:

Wnioskodawczyni zawarła z deweloperem M. Sp. z o.o. Sp. k. porozumienie. Deweloper opóźnił termin przekazania lokalu Wnioskodawczyni wraz z przeniesieniem jego własności w stosunku do terminów wynikających z podpisanej umowy deweloperskiej oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej w przedmiocie zakupu udziału w lokalu niemieszkalnym (garażu) wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego. Z uwagi na powyższe, deweloper zwrócił Wnioskodawczyni koszty skalkulowane przez bank, jakie Wnioskodawczyni poniosła na skutek podwyższonego oprocentowania kredytu hipotecznego oraz podpisania aneksu do umowy kredytowej w łącznej wysokości 4.967,08 PLN, jako koszty powstałe w związku z opóźnieniem podpisania umowy przenoszącej własność lokalu. Kwota ta nie zawierała żadnego dodatkowego odszkodowania z tytułu poniesionych przez Wnioskodawczynię strat oraz wykluczała niektóre wydatki, np. operat szacunkowy nieruchomości, niezbędny do podpisania aneksu umowy kredytowej. Aby zawrzeć porozumienie z deweloperem Wnioskodawczyni skorzystała z usług kancelarii prawnej. Której wynagrodzenie wyniosło 461,05 PLN. W lutym 2018 roku deweloper wystawił Wnioskodawczyni PIT-8C, gdzie zwrot kosztów potraktował jako przychód Wnioskodawczyni, mimo że nie stanowiły one przysporzenia majątkowego.

2018
16
kwi

Istota:

Jakie są dla Wnioskodawcy i jego żony skutki podatkowe z tytułu odzyskanych i otrzymanych od dewelopera należności?

Fragment:

Wnioskodawca wraz z żoną zawarł z deweloperem umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkalnego. Sprzedający zobowiązał się, że umowa przyrzeczona sprzedaży zostanie zawarta przez Strony umowy nie później niż do 31 lipca 2009 roku. Deweloper nie wywiązał się z umowy i to nie tylko co do terminu, lecz także co do przedmiotu umowy. Pismem z dnia 8 października 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną odstąpił od umowy. Deweloper miał 3 tygodnie na zwrot wpłaconych zaliczek na lokal wraz z umownymi odsetkami i karą umowną, tj. do 29 października 2010 r. Deweloper nie chciał zwrócić wpłaconych zaliczek. Pozwem z dnia 21 marca 2011 r. do Sądu Okręgowego Wnioskodawca wraz z żoną wniósł o zasądzenie od dewelopera kwoty 464.205 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wpłacenia zaliczek lub wymagalności kwoty do dnia zapłaty. W wyroku z dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Wnioskodawcy i jego żony od dewelopera kwotę 464.205 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 30 października 2010 roku do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny po rozpoznaniu apelacji Stron zmienił wyrok Sądu Okręgowego w ten sposób, że zasądził od dewelopera na rzecz Wnioskodawcy i jego żony odsetki w wysokości 5% od wpłaconych przez Wnioskodawcę i jego żonę zaliczek, od dnia wpłaty do 29 października 2010 r.

2018
18
sty

Istota:

Czy dochody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości, na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera a także ze sprzedaży pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, podlegać będą zwolnieniu na gruncie Ustawy o PIT w przypadku przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, polegające na zakupie mieszkania, w którym będzie zamieszkiwał?

Fragment:

Zgodnie z warunkami zawartej umowy przedwstępnej do przeniesienia Nieruchomości na dewelopera dojdzie m.in. po wezwaniu drugiej strony przez którąkolwiek ze stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, jeżeli ze sprzedaży lokali na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera osiągnięta zostanie kwota stanowiąca 57% ceny zakupu określonej w umowie przedwstępnej, do zapłaty której zobowiązany jest deweloper. Cena sprzedaży nieruchomości została ustalona z deweloperem z góry - jako całościowa za cały udział Aktualnych właścicieli w Nieruchomości, a sprzedaż pojedynczych lokali ma się odbyć na rzecz osób lub firm wskazanych przez dewelopera i po cenie wskazanej przez dewelopera. Wpływy z tej sprzedaży mają zasilić wprawdzie konto Wnioskodawcy, ale do czasu spłaty 57% ceny, a zatem ten sposób sprzedaży nie wpłynie na całkowitą uzyskaną kwotę sprzedaży przez Wnioskodawcę. Wyższa sumaryczna kwota ze sprzedaży pojedynczych lokali stanowi dodatkowy dochód dewelopera, nie Wnioskodawcy. Przychody ze sprzedaży lokali w Nieruchomości na rzecz nabywców wskazanych przez dewelopera oraz pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera Wnioskodawca przeznaczy w części na zakup mieszkania dla własnych celów mieszkaniowych, w części zaś na zakup mieszkań, które wykorzystywane będą przez Wnioskodawcę do wynajmu na rzecz innych osób.

2017
11
gru

Istota:

Czy faktycznie poniesiony wydatek (wpłata na konto dewelopera w terminie zgodnym wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości) na zakup nieruchomości z późniejszym prawem przeniesienia własności nieruchomości ustalonym przez dewelopera zwalnia Wnioskodawczynię z podatku od sprzedaży nieruchomości?

Fragment:

Wnioskodawczyni dokonała wpłaty pieniędzy w kwocie 135.782 zł na konto dewelopera. Drugą ratę (ostatnią) w kwocie 3.000 zł Wnioskodawczyni wpłaciła w dniu 22 czerwca 2017 r. zgodnie z ww. aktem. Deweloper po zapłaceniu całej kwoty zobowiązał się do oddania nieruchomości do dnia 30 września 2017 r. W dniu 26 lipca 2017 r. Wnioskodawczyni otrzymała protokół odbioru oraz klucze do mieszkania. Z aktu notarialnego (umowy deweloperskiej) wynika, że przeniesienie prawa własności nastąpi do dnia 30 grudnia 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy faktycznie poniesiony wydatek (wpłata na konto dewelopera w terminie zgodnym wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości) na zakup nieruchomości z późniejszym prawem przeniesienia własności nieruchomości ustalonym przez dewelopera zwalnia Wnioskodawczynię z podatku od sprzedaży nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawczyni, cel wydatkowania pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości został spełniony w określonym terminie (poniesiony wydatek - wpłata zaliczki na konto dewelopera na wybudowanie lokalu mieszkalnego w budynku i ustanowienie po zakończeniu zadania inwestycyjnego przeniesienia prawa własności przedmiotowego lokalu jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe).

2017
30
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie obowiązku rozliczenia podatku zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Fragment:

W konsekwencji powyższe prowadzi do następujących uogólnień: nie są usługami świadczonymi przez podwykonawców usługi budowlane świadczone bezpośrednio na rzecz ww. inwestorów, gdyż są one świadczone bezpośrednio na rzecz inwestora, czyli zleceniodawcy usług (a nie głównego wykonawcy); podobnie jest z usługami budowlanymi świadczonymi na rzecz deweloperów budujących nieruchomości na sprzedaż, gdzie deweloper zleca wykonanie przedmiotowych usług np. innemu podmiotowi (który nie jest podwykonawcą, lecz głównym wykonawcą). Natomiast każde dalsze podzlecenie usługi przez głównego wykonawcę kolejnym usługodawcom jest już podzleceniem i usługi te będą już rozliczone zgodnie z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Aby stwierdzić, czy firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Wnioskodawcy są podwykonawcami, konieczne jest uwzględnienie funkcji poszczególnych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji budowlanej oraz charakteru relacji pomiędzy nimi. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Jego działalność polega na budowie domów mieszkalnych w stanie deweloperskim, głównie w zabudowie szeregowej a następnie ich sprzedaży klientom, głównie osobom prywatnym. Każdej nieruchomości przyporządkowany jest jeden segment w zabudowie szeregowej. W ramach działalności Wnioskodawca nabywa nieruchomość niezabudowaną, dokonuje jej podziału, potem organizuje całość zamierzenia budowlanego, w tym zapewnia projekt budowlany, zatrudnia kierownika budowy, zamawia niezbędne materiały do budowy oraz nadzoruje całość prac.

2017
10
maj

Istota:

Czy zrealizowane przez Wnioskodawcę wpłaty:
1) w dniu 16 października 2012 roku w kwocie 130.000 zł tytułem ceny zakupu domu mieszkalnego położonego na wsi (zakup do majątku Wnioskodawcy), oraz
2) w dniu 28 listopada 2013 roku w kwocie 168.000 zł (na rachunek bankowy dewelopera) na poczet ceny zakupu przez Wnioskodawcę mieszkania, na podstawie Umowy deweloperskiej sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 25 listopada 2013 roku, zawierającej zobowiązanie dewelopera do wybudowania ściśle określonego budynku mieszkalnego i wydzielenie w nim ściśle określonego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami i zobowiązanie do przeniesienia na rzecz Wnioskodawcy jako Nabywcy odrębnej własności tego lokalu (przy jednoczesnym wpisaniu tego zastrzeżenia w księdze wieczystej), i wskazującej termin realizacji umowy deweloperskiej po 2013 roku (lokal wydano Wnioskodawcy w listopadzie 2015 r., a umowę przeniesienia odrębnej własności lokalu sporządzono w styczniu 2016 r.),
przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawca osiągnął dochód ze sprzedaży nieruchomości (termin ten upłynął 31 grudnia 2013 roku), oraz udokumentowane dowodami finansowymi potwierdzającymi zapłatę sumy 298.000 zł spełniają warunek zwolnienia od podatku dochodowego - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w 2011 roku (do wysokości 298.000 zł) ze sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego)?

Fragment:

(...) deweloperem, całość ceny (168.000 zł) została uiszczona przez Wnioskodawcę w dniu 28 listopada 2013 roku. Tym samym znaczna cześć kwoty (298.000 zł) uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w G. została spożytkowana przez Wnioskodawcę na Jego cele mieszkaniowe przed końcem 2013 roku. Natomiast od pozostałej kwoty, po potrąceniu opłat związanych ze sporządzeniem aktów notarialnych, Wnioskodawca w kwietniu 2014 roku uiścił należny podatek dochodowy wraz z odsetkami. Mieszkanie w G. Wnioskodawca odebrał od dewelopera w listopadzie 2015 r., natomiast akt notarialny przenoszący własność lokalu został podpisany przez strony w dniu 26 stycznia 2016 r. Deweloper dokonał rozliczenia wszelkich należności od Wnioskodawcy, w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych na dzień 16 listopada 2015 roku. Wnioskodawca w dniu 16 października 2012 roku zakupił dom wraz z przynależnym gruntem rolnym na wsi, zakup związany był z zamiarem osiedlenia się z dala od wielkich aglomeracji miejskich i założenia gospodarstwa domowego. Jednakże wieś oddalona jest od G. o blisko 130 km. i dojazd w jedną stroną do miejsca prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności zajmuje ok. 2 godziny.

2017
12
sty

Istota:

Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji?

Fragment:

Reasumuj1c, ani w chwili zawarcia umowy deweloperskiej, ani w chwili dokonania przez nabywce wp3aty orodków na rachunek powierniczy dewelopera, deweloper nie stanie si1 dysponentem tych?e orodków. Prawo do dyspozycji tymi orodkami nast1pi dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji? Zdaniem Wnioskodawcy, obowi1zek podatkowy w zakresie podatku od towarów i us3ug w przedstawionym stanie faktycznym powstanie dopiero z chwil1 kiedy orodki pienie?ne zdeponowane na zamknietym rachunku powierniczym zostan1 mu faktycznie przekazane do dyspozycji, a wiec dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie deweloperskiej. Obowi1zek taki nie powstaje w chwili dokonania samej wp3aty na ww. rachunek przez nabywce lokalu, a wp3acona suma nie stanowi zaliczki. Jak bowiem wy?ej wskazano, Spó3ka otworzy3a rachunek powierniczy zamkniety.

2016
2
sie

Istota:

Kiedy powstanie po stronie Spółki przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży Kuponu na rzecz Strony, w przypadku, gdy Deweloper ureguluje całą należną kwotę za Kupon przed wykonaniem usługi przez Spółkę na rzecz Klienta?Czy w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w jakiej wysokości?
Czy w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Fragment:

Jednak powyższy warunek nie zostanie nigdy zrealizowany w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta. Podsumowując, wystawienie przez Spółkę dokumentu korygującego całą wartość wcześniej wystawionej noty obciążeniowej do zera, jednoznacznie potwierdza, że w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Wnioskodawca nie ma żadnej podstawy prawnej aby żądać od Strony jakiekolwiek kwoty. Dodatkowo potwierdzają to stosowne postanowienia Umowy, dotyczące sposobu dokumentowania transakcji oraz regulowania zobowiązań przez Dewelopera. Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy Klient lub Deweloper odstąpi od Umowy Deweloperskiej, bądź w przypadku nie podpisania umowy na wyświadczenie usługi wykończenia Lokalu pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem przed upływem terminu ważności Kuponu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: określenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kuponu na rzecz Dewelopera w przypadku (...)

2015
2
paź

Istota:

W sytuacji, gdy deweloper w ramach gwarancji obowiązany był do usunięcia zgłoszonych przez Wnioskodawczynię usterek w nabytym lokalu mieszkalnym, lecz usterek tych nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił Wnioskodawczyni poniesione koszty należy stwierdzić, że zwrot kosztów usunięcia usterek nie był odszkodowaniem i nie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do opodatkowania otrzymanej od dewelopera kwoty, a deweloper nie był zobligowany do wystawienia informacji PIT- 8C.

Fragment:

W 2014 r. na skutek wystąpienia usterki polegającej na niskiej przyczepności tynku sufitowego deweloper przeprowadził kontrolę. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez zespół dewelopera, niską przyczepność tynku, grożącą jego odpadnięciem stwierdzono w mieszkaniu Wnioskodawczyni. Z uwagi na wysokie ryzyko przebywania w mieszkaniu konieczne było natychmiastowe usunięcie usterki. Po wizji lokalnej i badaniu próbek tynku sufitowego deweloper uznał konieczność natychmiastowego opuszczenia lokalu lub przeprowadzenia naprawy i usunięcia usterki w ramach gwarancji/ rękojmi. Ograniczone siły własne dewelopera i długi okres oczekiwania na naprawę spowodowały, że Wnioskodawczyni zgodziła się na usunięcie usterki we własnym zakresie. W konsekwencji, w ramach uznanej przez dewelopera reklamacji i uwzględnieniu z deweloperem, Wnioskodawczyni przedstawiła zakres prac związanych z naprawą tynków sufitowych oraz kosztorys, który następnie został zaakceptowany przez dewelopera. Deweloper zwrócił koszt dokonania naprawy na podstawie podpisanego porozumienia o zwrocie kosztów, wypłacając ustaloną kwotę ryczałtową na rachunek bankowy. W związku z wypłatą, która nastąpiła w 2014 r. deweloper wystawił informację PIT-8C. Analizując, czy otrzymany przez Wnioskodawczynię zwrot kosztów stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy się odwołać do przepisów regulujących instytucję gwarancji.

2014
21
wrz

Istota:

Czy kwota 30 000,00 PLN uzyskana od firmy deweloperskiej będącej inwestorem nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, uwzględniając przedstawione okoliczności, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W toku dalszych ustaleń Wspólnota podjęła decyzję o realizacji ww. prac w szerszym zakresie, finansując je w wysokości 30 000,00 PLN z ww. środków dewelopera, w pozostałej kwocie ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Deweloper odstąpił od realizacji prac we własnym zakresie, pozostawiając nadzór inwestorski Wspólnocie i jednocześnie udostępniając ww. środki finansowe. Dnia 13 marca 2013 r. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała kwotę 30 000,00 PLN od dewelopera, kwota została w całości przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych, w ramach umowy wykonania zagospodarowania terenów zieleni dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W kontekście opisanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że środki pieniężne otrzymane od dewelopera – na zagospodarowanie terenu nieruchomości wspólnej w zakresie urządzenia terenów zieleni – stanowią środki uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Z opisu sprawy wynika, że otrzymana przez Wspólnotę od dewelopera kwota została przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu nieruchomości wspólnej w zakresie urządzenia terenów zieleni mieści się w ustawowym pojęciu utrzymania zasobów mieszkaniowych.