Deweloper | Interpretacje podatkowe

Deweloper | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deweloper. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji?
Fragment:
Reasumuj1c, ani w chwili zawarcia umowy deweloperskiej, ani w chwili dokonania przez nabywce wp3aty orodków na rachunek powierniczy dewelopera, deweloper nie stanie si1 dysponentem tych?e orodków. Prawo do dyspozycji tymi orodkami nast1pi dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie. W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie. Czy wp3ata orodków pienie?nych, dokonana przez nabywce lokalu na zamkniety mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera, w wykonaniu zawartej miedzy nimi umowy deweloperskiej, dotycz1cej budowanego do dalszej odsprzeda?y lokalu, stanowi zaliczke i tym samym powoduje powstanie obowi1zku podatkowego w zakresie podatku od towarów i us3ug w dacie jej dokonania czy dopiero w dacie przekazania tych orodków deweloperowi do dyspozycji? Zdaniem Wnioskodawcy, obowi1zek podatkowy w zakresie podatku od towarów i us3ug w przedstawionym stanie faktycznym powstanie dopiero z chwil1 kiedy orodki pienie?ne zdeponowane na zamknietym rachunku powierniczym zostan1 mu faktycznie przekazane do dyspozycji, a wiec dopiero po spe3nieniu sie warunków zawieszaj1cych przewidzianych w umowie deweloperskiej. Obowi1zek taki nie powstaje w chwili dokonania samej wp3aty na ww. rachunek przez nabywce lokalu, a wp3acona suma nie stanowi zaliczki. Jak bowiem wy?ej wskazano, Spó3ka otworzy3a rachunek powierniczy zamkniety.
2017
12
sty

Istota:
Kiedy powstanie po stronie Spółki przychód na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży Kuponu na rzecz Strony, w przypadku, gdy Deweloper ureguluje całą należną kwotę za Kupon przed wykonaniem usługi przez Spółkę na rzecz Klienta?Czy w przypadku braku dokonania płatności za Kupon lub tylko częściowej płatności przez Dewelopera na rzecz Wnioskodawcy, w innych przypadkach niż odstąpienie Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i w jakiej wysokości?
Czy w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Jednak powyższy warunek nie zostanie nigdy zrealizowany w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji kuponu przez Klienta. Podsumowując, wystawienie przez Spółkę dokumentu korygującego całą wartość wcześniej wystawionej noty obciążeniowej do zera, jednoznacznie potwierdza, że w przypadku odstąpienia Klienta lub Dewelopera od Umowy Deweloperskiej lub braku realizacji Kuponu przez Klienta, Wnioskodawca nie ma żadnej podstawy prawnej aby żądać od Strony jakiekolwiek kwoty. Dodatkowo potwierdzają to stosowne postanowienia Umowy, dotyczące sposobu dokumentowania transakcji oraz regulowania zobowiązań przez Dewelopera. Mając powyższe na uwadze, Spółka nie będzie zobowiązana do wykazania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy Klient lub Deweloper odstąpi od Umowy Deweloperskiej, bądź w przypadku nie podpisania umowy na wyświadczenie usługi wykończenia Lokalu pomiędzy Wnioskodawcą i Klientem przed upływem terminu ważności Kuponu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: określenia momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży kuponu na rzecz Dewelopera w przypadku (...)
2016
2
sie

Istota:
W sytuacji, gdy deweloper w ramach gwarancji obowiązany był do usunięcia zgłoszonych przez Wnioskodawczynię usterek w nabytym lokalu mieszkalnym, lecz usterek tych nie usunął, natomiast uwzględniając złożoną reklamację zwrócił Wnioskodawczyni poniesione koszty należy stwierdzić, że zwrot kosztów usunięcia usterek nie był odszkodowaniem i nie stanowił przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do opodatkowania otrzymanej od dewelopera kwoty, a deweloper nie był zobligowany do wystawienia informacji PIT- 8C.
Fragment:
W 2014 r. na skutek wystąpienia usterki polegającej na niskiej przyczepności tynku sufitowego deweloper przeprowadził kontrolę. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez zespół dewelopera, niską przyczepność tynku, grożącą jego odpadnięciem stwierdzono w mieszkaniu Wnioskodawczyni. Z uwagi na wysokie ryzyko przebywania w mieszkaniu konieczne było natychmiastowe usunięcie usterki. Po wizji lokalnej i badaniu próbek tynku sufitowego deweloper uznał konieczność natychmiastowego opuszczenia lokalu lub przeprowadzenia naprawy i usunięcia usterki w ramach gwarancji/ rękojmi. Ograniczone siły własne dewelopera i długi okres oczekiwania na naprawę spowodowały, że Wnioskodawczyni zgodziła się na usunięcie usterki we własnym zakresie. W konsekwencji, w ramach uznanej przez dewelopera reklamacji i uwzględnieniu z deweloperem, Wnioskodawczyni przedstawiła zakres prac związanych z naprawą tynków sufitowych oraz kosztorys, który następnie został zaakceptowany przez dewelopera. Deweloper zwrócił koszt dokonania naprawy na podstawie podpisanego porozumienia o zwrocie kosztów, wypłacając ustaloną kwotę ryczałtową na rachunek bankowy. W związku z wypłatą, która nastąpiła w 2014 r. deweloper wystawił informację PIT-8C. Analizując, czy otrzymany przez Wnioskodawczynię zwrot kosztów stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy się odwołać do przepisów regulujących instytucję gwarancji.
2015
2
paź

Istota:
Czy kwota 30 000,00 PLN uzyskana od firmy deweloperskiej będącej inwestorem nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej, uwzględniając przedstawione okoliczności, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W toku dalszych ustaleń Wspólnota podjęła decyzję o realizacji ww. prac w szerszym zakresie, finansując je w wysokości 30 000,00 PLN z ww. środków dewelopera, w pozostałej kwocie ze środków własnych Wspólnoty Mieszkaniowej. Deweloper odstąpił od realizacji prac we własnym zakresie, pozostawiając nadzór inwestorski Wspólnocie i jednocześnie udostępniając ww. środki finansowe. Dnia 13 marca 2013 r. Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała kwotę 30 000,00 PLN od dewelopera, kwota została w całości przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych, w ramach umowy wykonania zagospodarowania terenów zieleni dla Wspólnoty Mieszkaniowej. W kontekście opisanego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że środki pieniężne otrzymane od dewelopera – na zagospodarowanie terenu nieruchomości wspólnej w zakresie urządzenia terenów zieleni – stanowią środki uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód z tego tytułu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Z opisu sprawy wynika, że otrzymana przez Wspólnotę od dewelopera kwota została przeznaczona na zagospodarowanie terenów zielonych. Zagospodarowanie terenu nieruchomości wspólnej w zakresie urządzenia terenów zieleni mieści się w ustawowym pojęciu utrzymania zasobów mieszkaniowych.
2014
21
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 – stan faktyczny)
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2013
15
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3 – zdarzenie przyszłe)
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2013
6
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2012
6
lis

Istota:
Czy momentem powstania przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3a updop, będzie zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości (umowy „końcowej") w formie aktu notarialnego, a nie wpłaty nabywców na rachunek powierniczy?
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2012
6
lis

Istota:
Czy koszty ponoszone w związku projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej Wnioskodawca może zakwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2012
6
lis

Istota:
Czy Wnioskodawca prawidłowo kwalifikuje koszty ponoszone w związku z projektem deweloperskim na gruncie ustawy deweloperskiej jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodem w rozumieniu art. 15 ust. 4b updop?
Fragment:
W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na ww. rachunku po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. Przy czym przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgodnie z treścią ustawy deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek. Bank będzie również zobowiązany ustawowo, aby zapewnić, iż środki wpłacane przez klientów zostaną przeznaczane dokładnie na tę inwestycję dewelopera, dla której rachunek jest dedykowany. Spółka w związku z prowadzoną działalnością deweloperską jest z mocy prawa zobowiązana do przestrzegania regulacji zawartych w Ustawie deweloperskiej. W konsekwencji zgodnie z jej treścią dla poszczególnych przedsięwzięć deweloperskich będzie ona zawierała umowy o prowadzenie rachunków powierniczych.
2012
19
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Deweloper
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.