USIII/443/16/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Spółdzielnia wydaje deputaty w naturze (chleb) pracownikom zakładów piekraskich. Od przekazywanych deputatów nalicza podatek VAT. Zdaniem Jednostki wydanie deputatów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż regulowane jest przepisami prawa pracy a więc ma charakter obligatoryjny. Wyjaśnia, że sam fakt realizowania powyższych świadczeń nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy lecz z układu zbiorowego pracy stanowiącego w Spółdzielni podstawę do naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Podatnik pyta, czy wydawanie deputatów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

USIII/443/16/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
  2. deputaty
  3. nieodpłatne przekazanie rzeczy
  4. świadczenia na rzecz pracowników
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Przedmiot opodatkowania
  2. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Organy podatkowe i ich właściwość -> Organy podatkowe -> Zapytanie pisemne

Pismem z dnia 7 kwietnia 2004r., uzupełnionym 10 maja 2004r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych pracownikom deputatów.


Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piotrkowie Tryb. informuje:


Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 2 pkt 1) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.


W poprzednim stanie prawnym orzecznictwo sądowe stało na stanowisku, że realizowanie przez pracodawcę, na mocy obligujących go przepisów prawa pracy, świadczeń mających charakter wydania towarów na cele osobiste pracowników, np. w postaci deputatów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż podstawy tych świadczeń nie stanowi przejaw autonomii woli stron a obowiązek wynikajacy z prawa pracy.


Obecnie na mocy przepisów ustawy zdnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wydanie deputatów na rzecz pracowników zrównane jest z odpłatną dostawą towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, gdyż wydanie deputatów stanowi przekazanie towarów, które nie jest związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa lecz służy zaspokojeniu osobistych potrzeb pracowników.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.