PP/443-27/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy drewno wydane na potrzeby własne, służące prowadzonej działalności gospodarczej tj.: do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków oraz deputaty opałowe wydawane pracownikom są opodatkowane podatkiem VAT ?

PP/443-27/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. deputaty
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług -> Przedmiot opodatkowania

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przeznacza on własne produkty ( drewno ) na:
1. potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków,
2. potrzeby osobiste zatrudnionych pracowników w postaci deputatu opałowego wydawanego w naturze na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, stanowiącego składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy, składki emerytalno-rentowe, chorobowe, zdrowotne.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników , wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
W świetle powołanych przepisów , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej stoi na stanowisku, że czynności przekazania towarów własnych przedsiębiorstwa na cele wymienione w pkt 1 ( związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ) pozostają poza zakresem działania ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż w tym przypadku nie mamy do czynienia z dostawą towarów, ani z czynnościami zrównanymi z dostawą na podstawie art. 7 ustawy.
Natomiast, czynność wydania pracownikom deputatów opałowych w naturze, ma niewątpliwie charakter przekazania towarów na cele osobiste pracowników i nie jest to czynność związana z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, gdyż służy zaspokojeniu osobistych potrzeb pracowników realizowanych poza zakładem pracy. Jeżeli zatem czynność przekazania deputatów opałowych spełnia warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy tj. jeśli przy nabyciu towarów będących przedmiotem tych świadczeń podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części- czynność taka podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedaży danego towaru w kraju.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.