PP-443-11 /04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że wydaje on swoim pracownikom drewno jako deputat opałowy przyznany Układem Zbiorowym Pracy. Świadczenie to stanowi składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy i podstawy do naliczania składki ZUS. Zdaniem podatnika jest to czynność nie podlegająca podatkowi od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

PP-443-11 /04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. deputaty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Zn. K – 3324-1/04z dnia 23.07.2004r. (data wpływu 26.07.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 - ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników , wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

W świetle powołanych przepisów , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie stoi na stanowisku, że czynność wydania pracownikom deputatów opałowych w naturze, ma niewątpliwie charakter przekazania towarów na cele osobiste pracowników i nie jest to czynność związana z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, gdyż służy zaspokojeniu osobistych potrzeb pracowników realizowanych poza zakładem pracy. Jeżeli zatem czynność przekazania deputatów opałowych spełnia warunki określone w art. 7 ust. 2 ustawy tj. jeśli przy nabyciu towarów będących przedmiotem tych świadczeń podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w całości lub w części - czynność taka podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla sprzedaży danego towaru w kraju. Zdaniem tutejszego organu art. 15 ust. 3 pkt 1 nie ma zastosowania w tej sprawie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

deputaty
PP/443-27/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.