Deputaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deputaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że wydaje on swoim pracownikom drewno jako deputat opałowy przyznany Układem Zbiorowym Pracy. Świadczenie to stanowi składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy i podstawy do naliczania składki ZUS. Zdaniem podatnika jest to czynność nie podlegająca podatkowi od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Zn. K – 3324-1/04z dnia 23.07.2004r. (data wpływu 26.07.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 - ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników , (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy drewno wydane na potrzeby własne, służące prowadzonej działalności gospodarczej tj.: do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków oraz deputaty opałowe wydawane pracownikom są opodatkowane podatkiem VAT ?

Fragment:

(...) Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przeznacza on własne produkty ( drewno ) na: 1. potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków, 2. potrzeby osobiste zatrudnionych pracowników w postaci deputatu opałowego wydawanego w naturze na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, stanowiącego składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy, składki emerytalno-rentowe, chorobowe, zdrowotne. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 2 wymienionej ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółdzielnia wydaje deputaty w naturze (chleb) pracownikom zakładów piekraskich. Od przekazywanych deputatów nalicza podatek VAT. Zdaniem Jednostki wydanie deputatów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż regulowane jest przepisami prawa pracy a więc ma charakter obligatoryjny. Wyjaśnia, że sam fakt realizowania powyższych świadczeń nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy lecz z układu zbiorowego pracy stanowiącego w Spółdzielni podstawę do naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Podatnik pyta, czy wydawanie deputatów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

(...) Pismem z dnia 7 kwietnia 2004r., uzupełnionym 10 maja 2004r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych pracownikom deputatów. Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od 1 maja 2004r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów (art. 7 ust. 2 pkt 1) rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste (...)