Deputat węglowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to deputat węglowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
11
sie

Istota:

Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

Fragment:

Otrzymywany przez pracownika deputat węglowy jest ponadto składnikiem jego wynagrodzenia. Po 1 stycznia 2012r. Wnioskodawca będzie prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy. Mając zatem na względzie opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji jak i powołane przepisy, przekazanie węgla przez Wnioskodawcę w ramach deputatu węglowego pracownikom i byłym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowy na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9a ust. 2 pkt 8 ustawy. W ocenie tut. organu nie powinno budzić żadnych zastrzeżeń, iż w przypadku deputatu węglowego mamy do czynienia z przekazaniem towarów (wyrobu węglowego) w celu zaspokojenia potrzeb osobistych pracowników i byłych pracowników tj. zużycia węgla w celu wytworzenia ciepła. Jednocześnie w przypadku realizowania świadczeń w postaci deputatów węglowych na rzecz pracowników, byłych pracowników lub członków ich rodzin bezsprzecznie mamy do czynienia z przekazywaniem towarów, które to czynności nie są związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem i w szczególności nie mają na celu zabezpieczenia warunków pracy. Celem ich jest bowiem zaspokojenie osobistych potrzeb tych osób.

2012
11
sie

Istota:

Ustalenie, czy wydanie wyrobów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) oraz wdów, wdowców, sierot i innych osób, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach, podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Fragment:

Prawo otrzymania deputatu węglowego jest przywilejem przysługującym pracownikom górnictwa na podstawie Karty Górnika. Pracownikom objętym tym prawem przysługuje deputat węglowy w naturze i w ekwiwalencie pieniężnym lub tylko w ekwiwalencie pieniężnym. Emerytom i rencistom (byłym pracownikom), którzy byli uprawnieni w okresie ich zatrudnienia do deputatu węglowego przysługuje bezpłatny deputat węglowy w naturze. Uprawnienie do deputatu węglowego w naturze przysługuje również wdowom, wdowcom, sierotom i innym osobom, jeżeli spełniają warunki do otrzymania renty rodzinnej po pracownikach kopalń. Deputat węglowy realizowany jest, co do zasady w naturze, to znaczy poprzez wydanie węgla kamiennego deputatowego (klasyfikowanego pod kodem CN 2701) uprawnionej osobie lub osobie przez nią upoważnionej na wadze drobnicowej na podstawie aktualnego, zarejestrowanego w systemie komputerowym talonu węglowego. Po 1 stycznia 2012r. Wnioskodawca będzie prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy. Mając zatem na względzie opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji jak i powołane przepisy, przekazanie węgla przez Wnioskodawcę w ramach deputatu węglowego pracownikom i byłym pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowy na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9a ust. 2 pkt 8 ustawy.

2011
1
sie

Istota:

Czy przekazanie przez Wnioskodawcę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowiło w okresie od 1 maja 2004r. do 31 maja 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Odnosząc się do kwestii związku przekazania towarów z prowadzonym przedsiębiorstwem należy zauważyć, że Spółka dokonując przekazania deputatów węglowych pracownikom oraz byłym pracownikom realizuje obowiązki nałożone na Spółkę bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek przekazania deputatów węglowych pracownikom oraz byłym pracownikom górnictwa oraz członkom ich rodzin wynika wprost z § 19 Karty Górnika. Obowiązek ten dotyczy każdego przedsiębiorstwa działającego w branży górniczej. Nie jest zatem możliwe prowadzenie przedsiębiorstwa górniczego bez dokonywania przekazań deputatów węglowych. Konsekwentnie, uprawnione jest stwierdzenie o ścisłym związku dokonywanych przekazań towarów z prowadzonym przedsiębiorstwem. Jedyną przyczyną przekazywania towarów przez Spółkę jest bowiem stosunek pracy łączący ją z pracownikami (w przypadku byłych pracowników związek taki występował w przeszłości) i nałożony w związku z nim przepisami prawa obowiązek wydawania deputatów węglowych. Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, iż przekazania towarów są ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Przekazania te łączą się z funkcjonowaniem podatnika, jako podmiotu gospodarczego, a nadto są one wymuszone przepisami ustawy i regulacjami prawa pracy, od których Podatnik, jako pracodawca, nie może się uchylić.

2011
1
cze

Istota:

Czy przekazywanie przez pracodawcę, na podstawie układu zbiorowego deputatu węglowego dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług

Fragment:

Z dokonanej przez Wnioskodawcę analizy cytowanych wyżej przepisów ustawy VAT – w brzmieniu tych przepisów obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005r. - wynika, że istnieją poważne argumenty przemawiające za tym, że naliczanie przez Wnioskodawcę podatku VAT w związku z przekazywaniem deputatów węglowych na rzecz pracowników oraz byłych pracowników jest niezasadne. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie czy przekazywanie przez pracodawcę, na podstawie układu zbiorowego deputatu węglowego dla pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Przystępując do rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z § 19 ust. 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982r., Nr 2, poz. 13 ze zm.), pracownikom objętym przepisami rozporządzenia przysługuje deputat węglowy w naturze i ekwiwalencie pieniężnym lub tylko w ekwiwalencie pieniężnym. Emerytom i rencistom uprawnionym do deputatu węglowego w okresie ich zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych objętych przepisami rozporządzenia oraz wdowom (wdowcom) i zupełnym sierotom po nich przysługuje bezpłatny węgiel opałowy lub ekwiwalent pieniężny za ten węgiel.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie w postaci wydawania deputatów węglowych na rzecz pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów)?

Fragment:

Zauważyć tutaj należy, iż w przypadku wydawania pracownikom deputatów węglowych podatnik opodatkowuje wydawanie deputatów węglowych ale jednocześnie odlicza podatek od wydatków związanych z wydobyciem węgla /również w części dotyczącej deputatów węglowych/. Tak więc opodatkowanie czynności wydania deputatów węglowych powoduje zrównoważenie podatku należnego z naliczonym. Biorąc pod uwagę powyższe należy więc stwierdzić, iż opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wydania pracownikom deputatów węglowych w żadnym wypadku nie prowadzi do dyskryminacji podmiotów, a w konsekwencji nie narusza zasad demokratycznego państwa prawa. Organ odwoławczy pragnie tutaj również zauważyć, iż stosownie do art. ww. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa interpretacje podatkowe, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa, wydawane są w indywidualnych sprawach. Tak więc bez wpływu dla przedmiotowej sprawy pozostaje powołane w zażaleniu /wydane w innej sprawie/ pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 22 listopada 2004r. nr PP-I/005/1091/04. Reasumując organ odwoławczy stwierdza, iż nie znajduje podstaw do zmiany interpretacji dokonanej przez organ I instancji. Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku wydawania drewna zatrudnionym pracownikom jako deputat węglowy ?

Fragment:

Jak wnika z wniosku, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łagów dostarczają drewno w naturze swoim pracownikom jako deputaty węglowe. W świetle wyżej cyt. przepisu ustawy o podatku VAT deputaty stanowią przekazanie towarów, które nie jest związane z prowadzeniem przez podatnika przedsiębiorstwa, a czynione jest w celu zaspokojenia osobistych potrzeb pracowników. Ponadto, jeżeli spełniony jest drugi warunek, tzn. podatnikowi przysługiwało prawo od obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przekazywanych towarów, wówczas czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W powyższym przypadku podstawę opodatkowania określa art. 29 ust. 3 ww. ustawy o podatku VAT, według którego jeżeli należność jest określona w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek. Natomiast stawka podatku VAT zależy od rodzaju towaru, który wydawany jest pracownikom jako deputat. W Państwa przypadku towarem tym jest drewno opałowe, w związku z powyższym stawka podatku VAT określona jest w wysokości 7% (zgodnie z poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT).

2011
1
sty

Istota:

Czy przekazanie przez Spółkę deputatów węglowych (w naturze, tj. w postaci węgla) byłym i obecnym pracownikom Spółki oraz członkom ich rodzin stanowi po 1 czerwca 2005r. czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Odnosząc się do kwestii związku przekazania towarów z prowadzonym przedsiębiorstwem należy zauważyć, że Spółka dokonując przekazania deputatów węglowych pracownikom oraz byłym pracownikom realizuje obowiązki nałożone na Spółkę bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Obowiązek przekazania deputatów węglowych pracownikom oraz byłym pracownikom górnictwa oraz członkom ich rodzin wynika wprost z § 19 Karty Górnika. Obowiązek ten dotyczy każdego przedsiębiorstwa działającego w branży górniczej. Nie jest zatem możliwe prowadzenie przedsiębiorstwa górniczego bez dokonywania przekazań deputatów węglowych. Konsekwentnie, uprawnione jest stwierdzenie o ścisłym związku dokonywanych przekazań towarów z prowadzonym przedsiębiorstwem. Jedyną przyczyną przekazywania towarów przez Spółkę jest bowiem stosunek pracy łączący ją z pracownikami (w przypadku byłych pracowników związek taki występował w przeszłości) i nałożony w związku z nim przepisami prawa obowiązek wydawania deputatów węglowych. Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, iż przekazania towarów są ściśle związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Przekazania te łączą się z funkcjonowaniem podatnika, jako podmiotu gospodarczego, a nadto są one wymuszone przepisami ustawy i regulacjami prawa pracy, od których Podatnik, jako pracodawca, nie może się uchylić.

2011
1
sty

Istota:

Czy wydanie w naturze deputatów węglowych pracownikom i emerytowanym pracownikom górnictwa – w oparciu o § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13 ze zm.) – podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Fragment:

Świadczenia realizowane przez Spółkę – w postaci wydania w naturze deputatów węglowych, wykonywane na podstawie § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13 ze zm.) – mieszczą się w zakresie pojęciowym wydania towarów na cele osobiste podatnika i zatrudnionych u niego pracowników oraz byłych pracowników, a co za tym idzie objęte są obowiązkiem podatkowym w podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących dla przekazywania towarów. Opodatkowanie podatkiem VAT czynności wydawania w naturze deputatów węglowych według przepisu art. 2 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług nie jest uzależnione od tego, czy deputaty te wydawane są w wykonaniu obowiązku nałożonego w tym zakresie przez ustawodawcę (Karta górnika), czy bez względu na taki obowiązek. Tutejszy organ podatkowy podkreśla ponadto, iż w oparciu o przepis art. 7 ust. 3 uprzednio wskazanej ustawy o podatku od towarów i usług – Spółce przysługuje prawo skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT wydawania w naturze deputatów węglowych, jeśli nie dokona odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi towarami.