IPPB5/423-660/14-5/MW | Interpretacja indywidualna

CIT - zakresie braku obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu określonej kwoty pieniężnej.
IPPB5/423-660/14-5/MWinterpretacja indywidualna
 1. depozyty
 2. dochód
 3. obowiązek podatkowy
 4. spółki
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 10 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2014 r. (data nadania 22 września 2014 r., data wpływu 24 września 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB2/436-454/14-3/MZ, IPPB2/415-611/14-3/MK, IPPP2/443-663/14-3/BH, IPPB5/423-660/14-3/MW z dnia 8 września 2014 r. (data doręczenia 15 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu określonej kwoty pieniężnej (pytanie oznaczone nr 3) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu określonej kwoty pieniężnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest spółką z o.o. zarejestrowaną w Polsce. W ramach zamierzonej współpracy z właścicielami sklepów lub punktów usługowych (takich jak markety, sklepy, restauracje, warsztaty samochodowe i inne), zwanych dalej: „Przedsiębiorcami” zamierza zorganizować system pośrednictwa w dokonywaniu transakcji płatniczych („System”), który umożliwi klientom Przedsiębiorców („Klient”) nabywanie towarów lub usług dostępnych u Przedsiębiorcy („Produkty”) bez konieczności zapłaty przez Klienta każdorazowo kwot odpowiadających cenom Produktów. W tym celu Wnioskodawczyni zawierać będzie z Klientami umowy depozytu środków pieniężnych, w ramach których Klient może w każdym momencie przekazać umówioną kwotę środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawczyni. Kwota ta będzie przez Wnioskodawczynię przechowywana jako kwota depozytu pieniężnego. Depozyt ten nie jest depozytem nieprawidłowym, ponieważ z Umowy jasno będzie wynikać, iż środki pieniężne nie stanowią własności Wnioskodawczyni oraz iż Wnioskodawczyni nie ma prawa nimi rozporządzać. W umowie tej Klient upoważni jednakże Wnioskodawczynię do pokrycia z kwoty depozytu zapłaty za Produkt w sytuacji gdy Klient (względnie upoważniona przez niego osoba) dokona zakupu tego Produktu u Przedsiębiorcy. Wówczas Wnioskodawczyni wykonując polecenie i upoważnienie Klienta przekazuje kwotę zakupu Przedsiębiorcy.

Wnioskodawczyni nie będzie osiągała z tytułu umowy depozytu przychodu. Z kolei z Przedsiębiorcami Wnioskodawczyni zawiera umowę o pośrednictwo w transferze pieniędzy, na mocy której po dokonaniu przez Klienta zakupu Produktu u Przedsiębiorcy przy pomocy Systemu, Wnioskodawczyni jest obowiązana przekazać Przedsiębiorcy zdeponowaną uprzednio przez tego Klienta kwotę stanowiącą równowartość kwoty zakupu. Za tę usługę Wnioskodawczyni pobierać będzie wynagrodzenie od Przedsiębiorcy.

Aby dodatkowo ułatwić dokonywanie płatności, Wnioskodawczyni zamierza wprowadzić instytucję tzw. żetonów. Każdy Klient, który przekazuje umówioną kwotę środków pieniężnych na rachunek Wnioskodawczyni, otrzymuje od niej żetony, które reprezentują tą kwotę, według ustalonego przelicznika (przykładowo 1 żeton może reprezentować 1 złoty, jeśli zatem Klient przekazał Wnioskodawczyni 100 złotych, otrzymuje 100 żetonów). Przykładowo, jeśli Klient dokonuje zakupu, za kwotę 50 złotych (reprezentowaną przez 50 żetonów), to wówczas może on dokonać zapłaty w ten sposób, iż skorzysta on z Systemu i następnie Wnioskodawczyni przekaże Przedsiębiorcy kwotę 50 złotych zdeponowaną uprzednio przez Klienta u Wnioskodawczyni. Jednocześnie Klientowi ubywa 50 żetonów. Żetony są przypisane tylko i wyłącznie do konkretnego Klienta. Przy czym Klient może zrezygnować z depozytu, wówczas Wnioskodawczyni przekazuje Klientowi z powrotem zdeponowaną kwotę, jednocześnie Klientowi ubywa ilość żetonów reprezentujących tę kwotę.

Wnioskodawczyni przewiduje także w ramach Systemu program lojalnościowy, w ramach których Klient, który dokonuje zakupu Produktów z użyciem Systemu, będzie otrzymywał punkty („Punkty”). Punktów nie można wymienić na pieniądze. Nie ma też możliwości otrzymania zamiast Punktów pieniędzy czy innych dóbr. Punkty te Klient może spożytkować jedynie w ten sposób, iż wymieni je na określony Produkt u wybranego Przedsiębiorcy uczestniczącego w Systemie. Punkty mogą podlegać wymianie na ściśle określone Produkty lub też mogą reprezentować określoną wartość pieniężną (np. 1 punkt to 10 groszy); w tym drugim wypadku Klient mając np. 10 Punktów będzie mógł otrzymać Produkt o wartości 1 zł. W Umowie z Klientem znajdzie się przepis, którego treścią będzie to, iż Klient zobowiązuje się do samodzielnego ponoszenia wszelkich podatków, które powstały w wyniku otrzymania korzyści z uczestnictwa w Systemie, w tym z tytułu otrzymania Punktów.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu 24 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu, Spółka wskazała, że wniosek o interpretację dotyczy rzeczywiście czterech podatków, tj.

 • podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie 3),
 • PCC (pyt. 1),
 • VAT (pyt. 2 i 4),
 • podatku dochodowego od osób fizycznych, VAT i PCC (pyt. 5).

W związku z tym, Wnioskodawca wniósł dodatkową opłatę w wysokości 120 zł.

Ponadto, Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych o poniższe elementy:

 • Depozyt pobierany od Klientów nie stanowi depozytu nieprawidłowego.
 • Środki pieniężne przekazywane przez Klientów w ramach umowy depozytu nie będą przedmiotem obrotu w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jak wskazano w stanowisku do pytania 1: Konstytutywną cechą depozytu nieprawidłowego jest więc prawo przechowawcy do rozporządzania oddanymi mu na przechowanie pieniędzmi. Tymczasem z umowy z Klientem jasno wynika, że takiego prawa Wnioskodawczyni nie ma. Wnioskodawczyni może dokonać tylko dwóch czynności ze zdeponowanymi pieniędzmi – zwrócić je Klientowi na jego żądanie lub przekazać je Przedsiębiorcy w wykonaniu polecenia Klienta, gdy ten zakupi Produkt.
 • Pomiędzy Spółką a Klientami oddającymi środki pieniężne w depozyt nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 • Z tytułu zawarcia przez Spółkę umowy depozytu z Klientami, Spółka nie otrzymuje jakichkolwiek, w tym w postaci odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych przychodów. Wskazano to w opisie stanu faktycznego – „Wnioskodawczyni nie będzie osiągała z tytułu umowy depozytu przychodu”. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni będzie pobierać, ale od Przedsiębiorcy i to za usługę objętą umową o pośrednictwo w transferze pieniędzy (a nie od Klienta i nie za umowę depozytu).

Ponadto Wnioskodawca wskazał warunki przedmiotowej umowy depozytu pieniężnego, a w szczególności:

 • na jaki okres Klient deponuje środki pieniężne – Umowa nie określa maksymalnego czasu zdeponowania środków pieniężnych, natomiast jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego – Klient może zrezygnować z depozytu (w każdym momencie) i wówczas Wnioskodawczyni przekazuje Klientowi z powrotem zdeponowaną kwotę;
 • w jakim terminie Spółka jest zobowiązana przekazać Przedsiębiorcy zdeponowaną uprzednio przez Klienta kwotę stanowiącą równowartość kwoty zakupu – wniosek dotyczy zdarzenia przyszłego, a nie zaistniałego stanu faktycznego, więc zależeć to będzie od warunków wynegocjowanych z konkretnymi Przedsiębiorcami.
 • Wnioskodawczyni i Przedsiębiorca będą (z oczywistych względów) dążyli do tego, by przekazanie równowartości kwoty zakupu nastąpiło niezwłocznie po zakupie, natomiast dopuszczalna zapewne będzie możliwość przekazywania tych kwot w danych okresach (np. co dwa tygodnie, co miesiąc);
 • czy Spółce przysługuje prawo niezwrócenia zdeponowanych przez Klienta środków pieniężnych – Spółce takie prawo nie przysługuje. Wskazano to wyraźnie w stanowisku do pytania 1 – „Wnioskodawczyni może dokonać tylko dwóch czynności ze zdeponowanymi pieniędzmi – zwrócić je Klientowi na jego żądanie lub przekazać je Przedsiębiorcy, w wykonaniu polecenia Klienta, gdy ten zakupi Produkt.

Wnioskodawca wskazał również, iż przedmiotem zapytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 3 wniosku, jest art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT – „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne”. Ponadto przedmiotem zapytania oznaczonego nr 5 wniosku nie są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zasady (ewentualnego) poboru podatku od nagród czy wygranych w konkursach lub związanych ze sprzedażą premiową, uzyskiwanych przez osoby fizyczne, wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego

 1. usługi depozytu środków pieniężnych, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawczyni będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych...
 2. usługi depozytu środków pieniężnych, jakie zamierza świadczyć Wnioskodawczyni będą zwolnione z VAT...
 3. Wnioskodawczyni nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu określonej kwoty pieniędzy...
 4. wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawczynię od Przedsiębiorców za usługę przekazania środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta jest zwolnione z VAT...
 5. otrzymanie przez Klienta Punktów jak i dokonanie ich wymiany na Produkty nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie trzecie dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrebne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu środków pieniężnych określonej kwoty pieniędzy.

Wnioskodawczyni nie będzie obowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ w wyniku świadczenia usług depozytu nieprawidłowego (w uzupełnieniu wniosku Spółka sprostowała, iż winno być depozytu pieniężnego w miejsce depozytu nieprawidłowego) nie będzie uzyskiwała żadnego dochodu. Co prawda Klient pozostawia do dyspozycji Wnioskodawczyni środki pieniężne, ale sposób dysponowania nimi określa ściśle umowa zawierana między stronami, zgodnie z tą umową Wnioskodawczyni nie może dysponować kwotą depozytu na własny użytek. Kwota ta nie jest zatem przychodem dla Wnioskodawczyni – w każdej chwili bowiem Klient może zażądać zwrotu zdeponowanej kwoty lub też dokonać zakupu Produktów, co oznacza, iż Wnioskodawczyni będzie zobowiązana do przekazania kwoty zakupu Przedsiębiorcy.

Wnioskodawca na wezwanie organu podatkowego uzupełnił również własne stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i wskazał:

Zgodnie z art. 12. ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. Jednakże w tym wypadku nie sposób wskazać, aby Wnioskodawczyni „otrzymała” jakiekolwiek środki pieniężne. Ze sformułowania „otrzymać” wynika, iż chodzi o przekazanie środków w sposób zapewniający podatnikowi możliwość korzystania z nich i rozporządzania nimi. W niniejszym wypadku tak nie jest, gdyż Spółka w ogóle nie ma prawa korzystać z oddanych w depozyt pieniędzy. Można tutaj użyć następującej analogii – ojciec wysyła dziecko do sklepu, aby kupiło dla niego artykuły spożywcze i w tym celu daje mu np. kwotę 50 zł. Dziecko może za tą kwotę kupić tylko i wyłącznie artykuły spożywcze i to te, które wskazał ojciec. Nie może w jakikolwiek sposób dysponować pieniędzmi. Dziecko nie osiąga więc jakiegokolwiek przychodu.

Jeszcze raz podsumowując – charakter działalności Wnioskodawcy jest bardzo prosty. Można go przyrównać do roli pośrednika – posłańca, którego zadaniem jest realizacja określonej czynności związanej z wykonywaniem umowy kupna – sprzedaży towaru lub usługi (Produktu) zawieranej między Klientem a Przedsiębiorcą. Czynnością tą jest fizyczne przekazanie zapłaty. Aby to zrobić, Klient uprzednio musi Wnioskodawcy przekazać pieniądze.

Czyli:

 1. Klient chce zakupić Produkt u Przedsiębiorcy.
 2. Klient przekazuje Wnioskodawcy pieniądze w depozyt, w skrócie komunikując mu „przekazuję Ci pieniądze, przekaż je proszę Przedsiębiorcy, u którego ja zakupię Produkt tytułem zapłaty za Produkt”.
 3. Klient kupuje Produkt u Przedsiębiorcy za cenę „X”.
 4. Wnioskodawca przekazuje Przedsiębiorcy tą samą kwotę „x” – a więc przekazuje fizycznie zapłatę.
 5. Za wyżej wymienione czynności (pośrednictwo w przekazaniu (transferze) pieniędzy) Wnioskodawca uzyskuje od Przedsiębiorcy wynagrodzenie.

Jest to więc zwykła typowa usługa świadczona przez jeden podmiot (Wnioskodawcę) na rzecz innego podmiotu (Przedsiębiorcy), której wykonanie wymaga określonego stosunku prawnego z trzecim podmiotem (Klientem) w postaci pobrania od niego środków pieniężnych. Przepływ pieniędzy na linii Klient – Wnioskodawczyni oraz Wnioskodawczyni – Przedsiębiorca służy tylko i wyłącznie wykonaniu umowy między Wnioskodawcą a Przedsiębiorcą i jest do tego niezbędny i jest całkowicie neutralny z punktu widzenia podatku dochodowego, VAT-u oraz PCC. Finalnie wywoływany jest bowiem identyczny efekt, jakby przedsiębiorca otrzymał zapłatę od samego klienta. Nie można stać na kategorycznym stanowisku, iż każdy przepływ pieniędzy z podmiotu A do podmiotu B stanowi jakieś przysporzenie majątkowe i rodzi obowiązek podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że charakter pytania determinuje zakres wniosku, tj. w przedmiotowej sprawie odnosi się wyłącznie do kwestii przychodów samego przekazania środków pieniężnych przez Klienta w ramach depozytu pieniężnego. Ocenie natomiast nie podlegała kwestia opodatkowania przychodów otrzymywanych przez Spółkę od Przedsiębiorców, z którymi Spółka zawiera umowy o pośrednictwo w transferze pieniędzy – gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.