Depozyty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to depozyty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
cze

Istota:

Skutki podatkowe udostępnienia rachunku bankowego.

Fragment:

Depozyt nieprawidłowy ma miejsce wtedy, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Do przyjęcia depozytu nieprawidłowego nie jest konieczne wyraźne zastrzeżenie tego w umowie, niemniej dla zastosowania art. 845 Kodeksu cywilnego konieczne jest ustalenie, że przechowawca uprawniony został do rozporządzania oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub rzeczami oznaczonymi co do gatunku. Upoważnienie do rozporządzania oddanymi na przechowanie pieniędzmi jest dla bytu umowy depozytu nieprawidłowego konieczne − sam fakt oddania na przechowanie pieniędzy nie tworzy bowiem jeszcze stosunku depozytu nieprawidłowego z prawem rozporządzania nimi. Przechowawca „ nieprawidłowy ” nabywa na własność przedmiot depozytu i może nim rozporządzać tak, jak w umowie pożyczki. Depozyt nieprawidłowy różni się jednak od pożyczki tym, że jest zawierany w interesie składającego. Nie można utożsamiać depozytu nieprawidłowego z pożyczką. Depozyt nieprawidłowy może być odpłatny lub nieodpłatny. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., że przyjaciel Wnioskodawcy – Pan X mieszkający na stałe w USA poprosił Wnioskodawcę o możliwość skorzystania z jego konta dewizowego (USD).

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie depozytu nieprawidłowego.

Fragment:

W świetle powyższego należy zwrócić uwagę, że w myśl powołanego powyżej art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie depozytu nieprawidłowego stanowi kwota lub wartość depozytu. Kwota depozytu stanowi podstawę opodatkowania w przypadku umów depozytu, których przedmiotem są pieniądze. Natomiast wartość depozytu stanowi podstawę opodatkowania w przypadku umów depozytu, których przedmiotem są rzeczy oznaczone co do gatunku. Wartość, o której mowa w tym przypadku, to wartość rzeczy oznaczonych co do gatunku, będących przedmiotem umowy depozytu. Z powołanych powyżej przepisów wynika zatem, że podstawą opodatkowania przy umowie depozytu nieprawidłowego jest wartość depozytu a nie odpłatność za przechowanie. Tym samym podstawa opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zależy od tego, jaką wartość ma przechowywane mienie. W analizowanym stanie faktycznym nie ma zatem znaczenia kwota wynagrodzenia za przechowanie kukurydzy czy też kwota zwrotu poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów przechowania. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania istotna jest wartość depozytu nieprawidłowego, czyli wartość przechowywanej kukurydzy, a nie odpłatność za jej przechowywanie. Biorą pod uwagę powyższe usługa depozytu nieprawidłowego, dla której przewidziane będzie wynagrodzenie w wysokości 10 zł netto, jako kwota niższa od rynkowej wartości usług, z uwagi na fakt opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2018
16
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wypłaty na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych w PLN (będących wcześniej przedmiotem przewalutowania) w następstwie zwrotu depozytu.

Fragment:

Po zawarciu umowy depozytu może dojść do sytuacji, w której Spółka w porozumieniu z Depozytariuszem zmieni walutę umowy depozytu na PLN (poprzez aneksowanie wybranych pierwotnych umów depozytu), co oznacza, że Depozytariusz będzie mieć więc obowiązek do zwrotu powierzonych środków pieniężnych w walucie innej niż ta, w której pierwotnie środki pieniężne zostały powierzone, czyli zamiast zwrotu określonej wartości pieniędzy w EURO, zwróci taką samą wartość, ale w PLN (przewalutowanie). Przewalutowanie mogłoby nastąpić według kursu uzgodnionego przez Spółkę i Depozytariusza. W związku z przewalutowaniem (aneksem do umowy depozytu) nie ulegnie zmianie podmiot dysponujący środkami pieniężnymi będącymi przedmiotem umowy depozytu. Przy zwrocie kwot z depozytu (już po przewalutowaniu) Spółce wydane zostaną środki pieniężne w PLN (stanowiące równowartość środków w walucie obcej przed Przewalutowaniem po przeliczeniu wg. uzgodnionego kursu PLN do waluty obcej z dnia przewalutowania, tj. z dnia zawarcia aneksu do pierwotnej umowy depozytu, plus należne oprocentowanie). Spółka rozlicza różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ updop ”).

2018
1
lut

Istota:

Uznania pozostawienia przedmiotu świadczenia w depozycie sądowym za uregulowanie zobowiązania do zastosowania art. 89b ustawy

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.), złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jak stanowi art. 69311 § 1 i § 2 K.p.c. na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego (art. 69312 K.p.c.). W świetle art. 896 § 1 i § 2 K.p.c. do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie. W celu zajęcia komornik: zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem; wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi lub do depozytu sądowego.

2017
19
sty

Istota:

Sprzeda? przedmiotu depozytu nieprawid3owego.

Fragment:

Z tytu3u opisanych we wniosku umów depozytu nieprawid3owego kukurydzy (bez wzgledu na wysokooa wynagrodzenia za us3uge depozytu nieprawid3owego) czynnooci sk3adaj1ce sie na owiadczenie us3ugi depozytu nieprawid3owego bed1 opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug. Sprzeda? przedmiotu depozytu nieprawid3owego jako odp3atna dostawa towarów bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytania: Czy opisana transakcja, w ramach której rolnik przeniesie na w3asnooa Wnioskodawcy okreolon1 ilooa kukurydzy o oznaczonej jakooci, a po up3ywie okresu depozytu nieprawid3owego, lub na wczeoniejsze ?1danie rolnika, Wnioskodawca zwróci rolnikowi tak1 sam1 ilooa kukurydzy takiej samej jakooci nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Czy w razie dokonania sprzeda?y przedmiotu depozytu nieprawid3owego na rzecz Wnioskodawcy w trakcie trwania depozytu nieprawid3owego sprzeda? ta nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Czy realizowana us3uga depozytu nieprawid3owego, dla której przewidziane bedzie wynagrodzenie w wysokooci 10 z3 netto za tone, jako kwota ni?sza od rynkowej wartooci us3ug nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Ad. 1.

2016
17
gru

Istota:

Czy w sytuacji, w której Wnioskodawca zakupi przedmiot tego samego gatunku, rodzaju i w takiej samej ilości, co Towar oddany do Depozytu celem dokonania jego zwrotu klientowi, Wnioskodawca powinien przypisać ten wydatek jako koszt uzyskania przychodu względem najdawniej dokonanej sprzedaży Towaru przyjętego do Depozytu celem ustalenia dochodu ze sprzedaży tego Towaru?

Fragment:

Przedmioty oddawane do depozytu będą rzeczami oznaczonymi co do gatunku – nie przewiduje się możliwości oddawania do depozytu towarów oznaczonych co do tożsamości. Klient, który oddaje towar na przechowanie do depozytu podpisuje z Wnioskodawcą stosowną umowę i otrzymuje protokół potwierdzający przyjęcie towaru do depozytu. Spółka przyjmując określony towar do depozytu zastrzega sobie prawo do rozporządzania tym towarem z jednoczesnym zagwarantowaniem, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy depozytu lub w przypadku żądania wydania towaru oddanego do depozytu zgłoszonego przez klienta, Spółka odda klientowi taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i jakości jaką przyjęła do depozytu. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z obrotem towarem przyjętym w depozyt nieprawidłowy. Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomimo, iż sama czynność otrzymania i zwrotu rzeczy oznaczonych co do gatunku w ramach umowy depozytu nieprawidłowego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy skutków podatkowych (rozpoznania przychodu i kosztów uzyskania przychodów), to sprzedaż i zakup towarów przechowywanych w ramach depozytu nieprawidłowego rodzi skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w postaci konieczności rozpoznania przychodu w związku ze zbyciem towaru oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z ich nabyciem.

2016
17
gru

Istota:

1. Czy C. będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła w przypadku przekazywania uczestnikom pożytków z papierów wartościowych złożonych do depozytu zabezpieczającego?
2. Czy w przypadku przekazywania przychodów na rzecz uczestników z inwestowanych środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający i depozyt dodatkowy C. jest płatnikiem podatku u źródła?
3. Czy w przypadku przekazywania przez C. na rzecz uczestników przychodów z inwestowania środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający, w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, C. jest płatnikiem podatku u źródła?
4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wypłaty przychodów ze środków pieniężnych wniesionych do depozytu zabezpieczającego?

Fragment:

Świadczenia majątkowe w formie pieniężnej otrzymane przez C. jako pożytki z papierów wartościowych przewłaszczonych na rzecz C. tytułem depozytu, w dniu ich otrzymania są przekazywane przez C. uczestnikowi, który ustanowił depozyt, w wysokości uwzględniającej ich pomniejszenie o pobrane podatki. C. może zachować otrzymane pożytki z papierów wartościowych na poczet zobowiązań, z których wykonaniem uczestnik się opóźnia. Przekazywanie pożytków następuje za pośrednictwem K., z jego rachunku bankowego prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. Wniesienie właściwego depozytu zabezpieczającego oraz depozytu dodatkowego w formie pieniężnej następuje poprzez obciążenie właściwego rachunku bankowego wskazanego przez uczestnika. Obciążenia dokonuje K., działając na zlecenie C., a pobrane środki zostają przeniesione na rachunek bankowy prowadzony dla K. w NBP. Natomiast w przypadku wstępnego depozytu rozliczeniowego wniesienie depozytu następuje poprzez przeniesienie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez C., którym jest rachunek prowadzony w NBP dla K.. K., działając z umocowania i na zlecenie C., zarządza środkami pieniężnymi przekazanymi do depozytu zabezpieczającego (oraz depozytów dodatkowych) i inwestuje te środki na lokatach bankowych oraz w obligacje i bony Skarbu Państwa, a także obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego.

2016
27
kwi

Istota:

Uznanie, czy usługa depozytu nieprawidłowego jest usługą pomocniczą do usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych a tym samym korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.

Fragment:

Należy opisać tę usługę oraz wskazać na czyją rzecz i w jakich okolicznościach jest ona świadczona ” – Zainteresowany wyjaśnił, że: „Usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego będzie usługą pomocniczą do usługi depozytu środków pieniężnych. Wnioskodawca precyzyjne aspekt ten wskazał w przedmiotowym wniosku o interpretację: Wskazana w niniejszym wniosku, usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego stanowi element usługi finansowej, jaką jest usługa depozytu środków pieniężnych. Elementem niezbędnym oraz właściwym dla świadczenia usługi depozytu środków pieniężnych, wskazanej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU jest usługa depozytu (w tym również depozytu nieprawidłowego). Jednocześnie usługa depozytu nieprawidłowego wartości dewizowych stanowi odrębną całość od usługi wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU. W związku z tym usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego, spełniający powyższe przesłanki wskazane w przepisie art. 43 ust. 13 VATU, jest usługą pomocniczą do zwolnionej usługi depozytu środków pieniężnych. Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku o interpretację opisał usługę depozytu środków pieniężnych, w stosunku do której usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego jest usługą pomocniczą: Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU »zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług«.

2016
3
lut

Istota:

Uznanie złożenia kwoty do depozytu sądowego za uregulowanie zobowiązania dla zastosowania art. 89b ustawy.

Fragment:

U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jak stanowi art. 69311 § 1 i § 2 K.p.c., na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego (art. 69312 K.p.c.). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Ośrodek nie będzie zobowiązany do dokonania (...)

2015
11
gru

Istota:

Czy w przypadku przekazywania przez K., za pośrednictwem Depozytu, przychodów z inwestowania środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający, Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku u źródła na gruncie Ustawy CIT?

Fragment:

(...) Depozytem przy organizacji systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych. Przedmiotem depozytów zabezpieczających mogą być: Środki pieniężne; W przypadku tzw. wstępnych depozytów rozliczeniowych oraz właściwych depozytów zabezpieczających - także akceptowane przez K. papiery wartościowe. Akceptowanymi papierami wartościowymi mogą być obecnie obligacje skarbowe będące w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Polski, akcje spółek WIG20 oraz bony skarbowe. Wniesienie papierów wartościowych na poczet depozytu zabezpieczającego (dalej: depozyt zabezpieczający lub depozyty zabezpieczające) następuje poprzez ich przeniesienie na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla K. w Depozycie (przy czym w przypadku bonów skarbowych, których system rejestracji jest prowadzony przez NBP, ich przeniesienie na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla K. w Depozycie wymaga ich uprzedniego przeniesienia w tym systemie rejestracji na tzw. konto pomocnicze prowadzone i w NBP dla Depozytu). Z chwilą dokonania takiego przeniesienia pomiędzy K. a uczestnikiem ustanawiającym depozyt zabezpieczający dochodzi do zawarcia umowy przewłaszczenia papierów wartościowych na rzecz K., na zabezpieczenie wykonania przez uczestnika zobowiązań oraz pokrycie kosztów tego wykonania Pożytki powstałe w wyniku posiadania takich papierów mogą obejmować dywidendę, odsetki, dyskonto (dalej: Pożytki).