Depozyty | Interpretacje podatkowe

Depozyty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to depozyty. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sprzeda? przedmiotu depozytu nieprawid3owego.
Fragment:
Z tytu3u opisanych we wniosku umów depozytu nieprawid3owego kukurydzy (bez wzgledu na wysokooa wynagrodzenia za us3uge depozytu nieprawid3owego) czynnooci sk3adaj1ce sie na owiadczenie us3ugi depozytu nieprawid3owego bed1 opodatkowane podatkiem od towarów i us3ug. Sprzeda? przedmiotu depozytu nieprawid3owego jako odp3atna dostawa towarów bedzie opodatkowana podatkiem od towarów i us3ug. W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytania: Czy opisana transakcja, w ramach której rolnik przeniesie na w3asnooa Wnioskodawcy okreolon1 ilooa kukurydzy o oznaczonej jakooci, a po up3ywie okresu depozytu nieprawid3owego, lub na wczeoniejsze ?1danie rolnika, Wnioskodawca zwróci rolnikowi tak1 sam1 ilooa kukurydzy takiej samej jakooci nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Czy w razie dokonania sprzeda?y przedmiotu depozytu nieprawid3owego na rzecz Wnioskodawcy w trakcie trwania depozytu nieprawid3owego sprzeda? ta nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Czy realizowana us3uga depozytu nieprawid3owego, dla której przewidziane bedzie wynagrodzenie w wysokooci 10 z3 netto za tone, jako kwota ni?sza od rynkowej wartooci us3ug nie bedzie podlegaa podatkowi od czynnooci cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynnooci cywilnoprawnych? Ad. 1.
2017
19
sty

Istota:
Czy w sytuacji, w której Wnioskodawca zakupi przedmiot tego samego gatunku, rodzaju i w takiej samej ilości, co Towar oddany do Depozytu celem dokonania jego zwrotu klientowi, Wnioskodawca powinien przypisać ten wydatek jako koszt uzyskania przychodu względem najdawniej dokonanej sprzedaży Towaru przyjętego do Depozytu celem ustalenia dochodu ze sprzedaży tego Towaru?
Fragment:
Przedmioty oddawane do depozytu będą rzeczami oznaczonymi co do gatunku – nie przewiduje się możliwości oddawania do depozytu towarów oznaczonych co do tożsamości. Klient, który oddaje towar na przechowanie do depozytu podpisuje z Wnioskodawcą stosowną umowę i otrzymuje protokół potwierdzający przyjęcie towaru do depozytu. Spółka przyjmując określony towar do depozytu zastrzega sobie prawo do rozporządzania tym towarem z jednoczesnym zagwarantowaniem, że w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy depozytu lub w przypadku żądania wydania towaru oddanego do depozytu zgłoszonego przez klienta, Spółka odda klientowi taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i jakości jaką przyjęła do depozytu. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w związku z obrotem towarem przyjętym w depozyt nieprawidłowy. Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do danych zawartych w opisie zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że pomimo, iż sama czynność otrzymania i zwrotu rzeczy oznaczonych co do gatunku w ramach umowy depozytu nieprawidłowego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy skutków podatkowych (rozpoznania przychodu i kosztów uzyskania przychodów), to sprzedaż i zakup towarów przechowywanych w ramach depozytu nieprawidłowego rodzi skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w postaci konieczności rozpoznania przychodu w związku ze zbyciem towaru oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z ich nabyciem.
2016
17
gru

Istota:
1. Czy C. będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła w przypadku przekazywania uczestnikom pożytków z papierów wartościowych złożonych do depozytu zabezpieczającego?
2. Czy w przypadku przekazywania przychodów na rzecz uczestników z inwestowanych środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający i depozyt dodatkowy C. jest płatnikiem podatku u źródła?
3. Czy w przypadku przekazywania przez C. na rzecz uczestników przychodów z inwestowania środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający, w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, C. jest płatnikiem podatku u źródła?
4. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku wypłaty przychodów ze środków pieniężnych wniesionych do depozytu zabezpieczającego?
Fragment:
Świadczenia majątkowe w formie pieniężnej otrzymane przez C. jako pożytki z papierów wartościowych przewłaszczonych na rzecz C. tytułem depozytu, w dniu ich otrzymania są przekazywane przez C. uczestnikowi, który ustanowił depozyt, w wysokości uwzględniającej ich pomniejszenie o pobrane podatki. C. może zachować otrzymane pożytki z papierów wartościowych na poczet zobowiązań, z których wykonaniem uczestnik się opóźnia. Przekazywanie pożytków następuje za pośrednictwem K., z jego rachunku bankowego prowadzonego w Narodowym Banku Polskim. Wniesienie właściwego depozytu zabezpieczającego oraz depozytu dodatkowego w formie pieniężnej następuje poprzez obciążenie właściwego rachunku bankowego wskazanego przez uczestnika. Obciążenia dokonuje K., działając na zlecenie C., a pobrane środki zostają przeniesione na rachunek bankowy prowadzony dla K. w NBP. Natomiast w przypadku wstępnego depozytu rozliczeniowego wniesienie depozytu następuje poprzez przeniesienie środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez C., którym jest rachunek prowadzony w NBP dla K.. K., działając z umocowania i na zlecenie C., zarządza środkami pieniężnymi przekazanymi do depozytu zabezpieczającego (oraz depozytów dodatkowych) i inwestuje te środki na lokatach bankowych oraz w obligacje i bony Skarbu Państwa, a także obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego.
2016
17
gru

Istota:
Uznanie, czy usługa depozytu nieprawidłowego jest usługą pomocniczą do usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych a tym samym korzysta ze zwolnienia od podatku VAT.
Fragment:
Należy opisać tę usługę oraz wskazać na czyją rzecz i w jakich okolicznościach jest ona świadczona ” – Zainteresowany wyjaśnił, że: „Usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego będzie usługą pomocniczą do usługi depozytu środków pieniężnych. Wnioskodawca precyzyjne aspekt ten wskazał w przedmiotowym wniosku o interpretację: Wskazana w niniejszym wniosku, usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego stanowi element usługi finansowej, jaką jest usługa depozytu środków pieniężnych. Elementem niezbędnym oraz właściwym dla świadczenia usługi depozytu środków pieniężnych, wskazanej w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU jest usługa depozytu (w tym również depozytu nieprawidłowego). Jednocześnie usługa depozytu nieprawidłowego wartości dewizowych stanowi odrębną całość od usługi wskazanej w art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU. W związku z tym usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego, spełniający powyższe przesłanki wskazane w przepisie art. 43 ust. 13 VATU, jest usługą pomocniczą do zwolnionej usługi depozytu środków pieniężnych. Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku o interpretację opisał usługę depozytu środków pieniężnych, w stosunku do której usługa depozytu nieprawidłowego złota inwestycyjnego jest usługą pomocniczą: Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 43 ust. 1 pkt 40 VATU »zwalnia się od podatku usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług«.
2016
27
kwi

Istota:
Uznanie złożenia kwoty do depozytu sądowego za uregulowanie zobowiązania dla zastosowania art. 89b ustawy.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego może być dokonane dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia są pieniądze polskie, złożenie do depozytu może być dokonane również przed uzyskaniem zezwolenia sądu. W takim wypadku dłużnik powinien równocześnie ze złożeniem pieniędzy zgłosić wniosek o zezwolenie na złożenie do depozytu. W razie uwzględnienia tego wniosku złożenie do depozytu uważa się za dokonane w chwili, w której rzeczywiście nastąpiło. Jak stanowi art. 69311 § 1 i § 2 K.p.c., na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu. Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi. W razie złożenia depozytu na skutek orzeczenia sądu lub innego organu, depozyt nie może być zwrócony dłużnikowi bez zezwolenia sądu lub innego organu, który wydał to orzeczenie, chyba że z orzeczenia wynika co innego (art. 69312 K.p.c.). Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że Ośrodek nie będzie zobowiązany do dokonania (...)
2016
3
lut

Istota:
Czy w przypadku przekazywania przez K., za pośrednictwem Depozytu, przychodów z inwestowania środków pieniężnych stanowiących depozyt zabezpieczający, Wnioskodawca będzie płatnikiem podatku u źródła na gruncie Ustawy CIT?
Fragment:
(...) Depozytem przy organizacji systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych. Przedmiotem depozytów zabezpieczających mogą być: Środki pieniężne; W przypadku tzw. wstępnych depozytów rozliczeniowych oraz właściwych depozytów zabezpieczających - także akceptowane przez K. papiery wartościowe. Akceptowanymi papierami wartościowymi mogą być obecnie obligacje skarbowe będące w obrocie na rynku regulowanym na terytorium Polski, akcje spółek WIG20 oraz bony skarbowe. Wniesienie papierów wartościowych na poczet depozytu zabezpieczającego (dalej: depozyt zabezpieczający lub depozyty zabezpieczające) następuje poprzez ich przeniesienie na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla K. w Depozycie (przy czym w przypadku bonów skarbowych, których system rejestracji jest prowadzony przez NBP, ich przeniesienie na rachunek papierów wartościowych prowadzony dla K. w Depozycie wymaga ich uprzedniego przeniesienia w tym systemie rejestracji na tzw. konto pomocnicze prowadzone i w NBP dla Depozytu). Z chwilą dokonania takiego przeniesienia pomiędzy K. a uczestnikiem ustanawiającym depozyt zabezpieczający dochodzi do zawarcia umowy przewłaszczenia papierów wartościowych na rzecz K., na zabezpieczenie wykonania przez uczestnika zobowiązań oraz pokrycie kosztów tego wykonania Pożytki powstałe w wyniku posiadania takich papierów mogą obejmować dywidendę, odsetki, dyskonto (dalej: Pożytki).
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do środków przekazanych na depozyt sądowy.
Fragment:
Jednym z nich jest złożenie przedmiotu zobowiązania do depozytu sądowego, które jako instytucja prawa cywilnego zostało uregulowane w przepisach proceduralnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 470 tej ustawy - ważne złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązuje wierzyciela do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia. W związku z powyższym można uznać, iż w sytuacji przedstawionej we wniosku nastąpiło uregulowanie należności, bowiem w przedmiotowej sytuacji dłużnik (tj. Wnioskodawca) wpłacił kwotę należności do depozytu sądowego, a ponadto Wierzyciel (tj. D) posiada pełną wiedzę o skutecznym złożeniu należności do depozytu sądowego, skoro uczestniczył w sporze sądowym. Zatem złożenie do depozytu sądowego zabezpieczenia przedmiotu świadczenia wywołuje takie same skutki jak spełnienie świadczenia i stanowi uregulowanie należności w jakiejkolwiek formie. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy uznać, iż: wpłacenie środków pieniężnych do depozytu sądowego - zważywszy na brzmienie art. 470 Kodeksu cywilnego - jest równoznaczne z uregulowaniem należności, powyższe powoduje, iż Spółka miała prawo do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych w całości odpisów amortyzacyjnych związanych z realizowaną inwestycją „ Terminal (...) ”.
2015
15
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie skorygowania uprzednio odliczonego podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy o VAT.
Fragment:
Wnioskodawca) wpłacił kwotę należności do depozytu sądowego, a ponadto Wierzyciel (tj. D) posiada pełną wiedzę o skutecznym złożeniu należności do depozytu sądowego, skoro uczestniczył w sporze sądowym. Zatem złożenie do depozytu sądowego zabezpieczenia przedmiotu świadczenia wywołuje takie same skutki jak spełnienie świadczenia i stanowi uregulowanie należności w jakiejkolwiek formie. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy uznać, iż: wpłacenie środków pieniężnych do depozytu sądowego – zważywszy na brzmienie art. 470 Kodeksy cywilnego – jest równoznaczne z uregulowaniem należności, powyższe powoduje, iż Spółka miała prawo do zaliczania w ciężar kosztów podatkowych w całości odpisów amortyzacyjnych związanych z realizowaną inwestycją „ Terminal (...) ”, Spółka nie miała też obowiązku dokonywania korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego, wynikającego ze spornej faktury, gdyż 150 dzień od dnia upływu terminu jej płatności przypadał na datę po wpłacie środków do depozytu sądowego. Potwierdzeniem powyższego stanowiska (w zakresie uznania kwoty wpłaconej do depozytu sądowego za należność uregulowaną w rozumieniu przepisów podatkowych) jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-643/12/ICz z dnia 25.09.2012 r.
2015
15
kwi

Istota:
CIT - zakresie braku obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z otrzymaniem depozytu określonej kwoty pieniężnej.
Fragment:
Ponadto, Wnioskodawca uzupełnił przedmiotowy wniosek w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych o poniższe elementy: Depozyt pobierany od Klientów nie stanowi depozytu nieprawidłowego. Środki pieniężne przekazywane przez Klientów w ramach umowy depozytu nie będą przedmiotem obrotu w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Jak wskazano w stanowisku do pytania 1: Konstytutywną cechą depozytu nieprawidłowego jest więc prawo przechowawcy do rozporządzania oddanymi mu na przechowanie pieniędzmi. Tymczasem z umowy z Klientem jasno wynika, że takiego prawa Wnioskodawczyni nie ma. Wnioskodawczyni może dokonać tylko dwóch czynności ze zdeponowanymi pieniędzmi – zwrócić je Klientowi na jego żądanie lub przekazać je Przedsiębiorcy w wykonaniu polecenia Klienta, gdy ten zakupi Produkt. Pomiędzy Spółką a Klientami oddającymi środki pieniężne w depozyt nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z tytułu zawarcia przez Spółkę umowy depozytu z Klientami, Spółka nie otrzymuje jakichkolwiek, w tym w postaci odsetek od zdeponowanych środków pieniężnych przychodów. Wskazano to w opisie stanu faktycznego – „ Wnioskodawczyni nie będzie osiągała z tytułu umowy depozytu przychodu ”. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni będzie pobierać, ale od Przedsiębiorcy i to za usługę objętą umową o pośrednictwo w transferze pieniędzy (a nie od Klienta i nie za umowę depozytu).
2015
24
lut

Istota:
Otrzymanie przez Klienta Punktów jak i dokonanie ich wymiany na Produkty nie rodzi żadnych obowiązków podatkowych po stronie Wnioskodawcy.
Fragment:
Depozyt nieprawidłowy może wynikać bądź z przepisów prawa, bądź z okoliczności. Składający do depozytu nieprawidłowego może żądać w każdym czasie zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu gdzie rzecz miała być przechowywana. Wynika z tego, że umowa pożyczki i depozytu wykazują pewne podobieństwa ale i różnią się od siebie. Pożyczka dotyczy przeniesienia na własność umówionej wcześniej ilości rzeczy lub pieniędzy a pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i ilości. Jeżeli natomiast strony zawierają umowę, na podstawie której składający oddaje przechowawcy na przechowanie pieniądze bądź inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidłowy. O tym więc, czy zawarta umowa kreuje stosunek prawny depozytu nieprawidłowego czy pożyczki, decydują przepisy szczególne albo umowa stron lub okoliczności. Jak Wnioskodawca wskazuje, w opisanym zdarzeniu Depozyt nie jest depozytem nieprawidłowym, ponieważ z Umowy jasno będzie wynikać, że środki pieniężne nie stanowią własności Wnioskodawcy oraz że Wnioskodawca nie ma prawa nimi rozporządzać.
2015
10
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Depozyty
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.