IPPB3/4510-800/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe przekazanie środków pieniężnych Przechowawcy oraz zwrotu środków pieniężnych przez Przechowawcę w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego.
IPPB3/4510-800/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. depozyt nieprawidłowy
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. otrzymanie
 5. pożyczka
 6. przekaz
 7. przychód
 8. umowa
 9. zwrot
 10. środki pieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka” bądź „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie nabywania i sprzedaży specjalistycznych systemów i urządzeń do obróbki blachy. Wnioskodawca zakłada, iż w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zostaną wygenerowane nadwyżki finansowe w postaci środków pieniężnych. Ww. nadwyżki środków pieniężnych, Wnioskodawca zamierza oddawać na przechowanie do powiązanej spółki, tj. jedynego udziałowca B. AG z siedzibą w Szwajcarii (dalej „Przechowawca” lub „Udziałowiec”) na podstawie odrębnych umów depozytu nieprawidłowego. Wnioskodawca przewiduje, iż nie będzie to jedna umowa, ale wielokrotne zawieranie umów depozytu nieprawidłowego i wielokrotne przekazywanie środków pieniężnych do Udziałowca na tej podstawie. W ramach danej umowy depozytu nieprawidłowego pieniędzy, Przechowawca będzie miał prawo do korzystania ze zdeponowanych na jego rachunku w banku w Niemczech (Udziałowiec większość swoich rachunków utrzymuje w bankach w Niemczech) nadwyżek finansowych Wnioskodawcy. Sposób wynagrodzenia nie został jeszcze ostatecznie ustalony, zakłada się wstępnie określony procent naliczany od salda zdeponowanych na rachunku bankowym Udziałowca nadwyżek finansowych Wnioskodawcy, Umowy depozytu będą zawierane na czas oznaczony. Po tym czasie Udziałowiec zwróci Wnioskodawcy otrzymane wcześniej środki pieniężne. Tj. ponieważ własność przedmiotu przechowania przechodzi z chwilą jego wydania na Przechowawcę, to oznacza, że Udziałowiec będzie zwracał Wnioskodawcy nie te same pieniądze, ale tę samą ilość pieniędzy.

W świetle powyższego, w ramach zawieranych przez Strony umów depozytu nieprawidłowego:

 • Przechowawca - B. AG - będzie mieć możliwość rozporządzania/korzystania z przekazanych pieniędzy, a składający do depozytu nieprawidłowego Wnioskodawca - B. Sp. z o.o. - będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek.
 • Wnioskodawca będzie przelewał w ramach umów środki pieniężne z własnego rachunku bankowego w banku na terytorium Polski, na rachunek Udziałowca w banku w Niemczech (Udziałowiec nie ma bowiem kont w bankach w Szwajcarii prowadzonych w EURO).
 • Wnioskodawca będzie miał prawo do zwrotu środków pieniężnych zdeponowanych u Przechowawcy z upływem terminu depozytu, bądź w każdym czasie na swoje żądanie.
 • Przechowawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za korzystanie z pieniędzy przekazanych w ramach umowy depozytu nieprawidłowego.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie wskazać, iż Udziałowiec jest spółką handlową z siedzibą (siedzibą działalności gospodarczej) w Szwajcarii, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży specjalistycznych systemów i urządzeń do obróbki blachy. Udziałowiec jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w Szwajcarii. Przechowawca jest także zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kilku krajach Unii Europejskiej. Nie jest on jednak zarejestrowany na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce. Nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej, jak również nie posiada w Polsce stałego miejsca działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przekazywanie przez Wnioskodawcę środków finansowych za wynagrodzeniem, na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego zawartej ze szwajcarskim Udziałowcem, stanowi świadczenie usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej „ustawa o VATM) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem...
 2. Czy miejscem świadczenia usług przez Wnioskodawcę będzie miejsce, w którym Udziałowiec (będący usługobiorcą) posiada siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z przepisem art. 28b ustawy o VAT...
 3. Czy Wnioskodawca powinien dokumentować otrzymanie odsetek fakturą, wystawioną zgodnie z przepisami art. 106a pkt 2 (a), art. 106b ust. 1 pkt 1 oraz art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT...
 4. Czy opisana w zdarzeniu przyszłym czynność złożenia pieniędzy do depozytu na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w sytuacji, gdy taka czynność stanowi świadczenie usług na gruncie ustawy o podatku VAT...
 5. W przypadku negatywnej odpowiedzi na Pytanie 4, czy opisana w zdarzeniu przyszłym czynność złożenia pieniędzy do depozytu na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 2 ustawy o PCC ...
 6. Czy przekazanie środków pieniężnych Przechowawcy, w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego, spowoduje w Spółce powstanie kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
 7. Czy zwrot środków pieniężnych przez Przechowawcę w ramach odpłatnych umów depozytu nieprawidłowego spowoduje w Spółce powstanie przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytania numer 6 i 7, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie, czyli podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, podlega odrębnemu rozstrzygnięciu.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 6.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie pieniędzy na przechowanie w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego nie rodzi skutków podatkowych (jest neutralne podatkowo) dla Wnioskodawcy, tzn. nie powoduje powstania kosztów podatkowych w Spółce. Zgadnie z przepisem art. 845 Kodeksu Cywilnego, jeżeli z umowy wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi, to stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), a zastosowanie przepisów dotyczących przechowania, ogranicza się do tych regulujących czas i miejsce zwrotu przedmiotu przechowania. Powyższy przepis prowadzi zatem do wniosku istotą umowy depozytu nieprawidłowego jest przekazanie pieniędzy (rzeczy oznaczonych co do gatunku) przechowawcy oraz jego prawo do swobodnego rozporządzania nimi. Depozyt nieprawidłowy jest więc, szczególną postacią przechowania, łączącą w sobie cechy pożyczki i przechowania. Identycznie jak przy przechowaniu, depozytariusz sprawuje pieczę nad jego przedmiotem. Jednakże odmiennie, polega to przede wszystkim na ewidencjonowaniu rzeczy w celu późniejszego zwrotu deponującemu nie tych samych, ale takich samych rzeczy oznaczonych co do gatunku lub pieniędzy. Z kolei elementem pożyczki jest prawo Przechowawcy do swobodnego, rozporządzania przedmiotem pożyczki, a więc m.in. zbycia czy też obciążenia jej. Natura przedmiotu depozytu nieprawidłowego, to jest brak indywidualnych cech, które przesądzałyby o jego wyjątkowości powoduje, że dla składającego do depozytu liczy się zwrot takiej samej ilości przekazanych środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a nie tych samych rzeczy. Podobieństwo depozytu nieprawidłowego do pożyczki uregulowanej w art. 720 KC sprowadza się zatem do przedmiotu umowy (środki pieniężne łub rzeczy oznaczone co do gatunku) oraz przeniesienia jego własności. Jednakże umiejscowienie przepisu odnoszącego się do depozytu nieprawidłowego w tytule dotyczącym przechowania, przesądza o tym, że na gruncie cywilistycznym jest to odmienny od pożyczki stosunek prawny. Przemawia za tym również, to że termin zwrotu depozytu nie jest określony z góry, odbywa się zawsze na wezwanie deponującego. Natomiast w przypadku pożyczki termin ten ustalany jest z góry. Odwrotnie niż przy depozycie nieprawidłowym, termin zwrotu pożyczki jest, co do zasady, z góry określony.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sama czynność przekazania środków pieniężnych w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy przysporzenia, nie wiąże się z nim napływ środków finansowych z zewnątrz, stąd Wnioskodawca nie osiąga korzyści skutkujących powstaniem u niego przychodu (art. 12 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawa o CIT”), ponieważ w momencie dokonania depozytu w sensie ekonomicznym niczego nie uzyska. Jednocześnie skoro z samej instytucji depozytu nieprawidłowego wynika obowiązek zwrotu środków pieniężnych, to po stronie Wnioskodawcy nie można mówić także o trwałym/ definitywnym „zbyciu” przedmiotu depozytu (środków pieniężnych) z majątku Spółki i rozpoznawać w momencie przekazania kosztu podatkowego stosowanie art. 15 ust 1 ustawy o CIT. Podsumowując, przekazanie środków pieniężnych Przechowawcy w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego nie powoduje powstania kosztów podatkowych w Spółce.

Ad. 7.

Zdaniem Wnioskodawcy, zwrot środków pieniężnych przez Przechowawcę, uzyskanych w ramach odpłatnych umów depozytu nieprawidłowego, spowoduje w Spółce powstanie przychodu podatkowego, jednakże tylko w wysokości faktycznie otrzymanych odsetek, będących wynagrodzeniem za usługę (za korzystanie z pieniędzy). Stosownie do art. 12 ust 4 pkt 1 ustawy o CIT, do przychodu nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), czyli zwrot środków pieniężnych, przekazanych uprzednio Udziałowcowi, w ramach depozytu nieprawidłowego nie będzie przychodem podatkowym dla Spółki. Stosownie natomiast do art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się kwot nieotrzymanych odsetek od należności, w tym od udzielonych pożyczek (kredytów). Dlatego też przychodem podatkowym dla Spółki będą faktycznie uzyskane odsetki w ramach umów depozytu nieprawidłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.