Depozyt nieprawidłowy | Interpretacje podatkowe

Depozyt nieprawidłowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to depozyt nieprawidłowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe przy otrzymaniu środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku w ramach umowy depozytu nieprawidłowego oraz zwrocie rzeczy oznaczonych co do gatunku po określonym w umowie okresie, na który była zawarta umowa a także zwrotu środków pieniężnych bądź innych towarów lub praw majątkowych odpowiadających wartości towarów wydanych Korzystającemu w ramach umowy depozytu nieprawidłowego.
Fragment:
(...) depozytu nieprawidłowego powoduje u niego powstanie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do pytania nr 1, otrzymanie przez niego towarów (rzeczy oznaczonych co do gatunku) w ramach depozytu nieprawidłowego od Deponenta, nie stanowi odpłatnego nabycia towarów na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na gruncie art. 8 ust. 1 u.p.t.u. należy uznać, że jest to odpłatne świadczenie usług na jej rzecz. Umowa depozytu nieprawidłowego jest szczególną postacią przechowania. Ustawodawca posługując się w art. 845 K.c. pojęciem „ rozporządzania ” wskazał, że elementem istotnym tej umowy jest przeniesienie własności środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku na przechowawcę. Ponadto art. 845 K.c. odsyła do stosowania wobec depozytu nieprawidłowego przepisów dotyczących pożyczki, i tak treść art. 720 § 1 K.c. potwierdza, że w ramach depozytu nieprawidłowego dochodzi do przeniesienia własności środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku na przechowawcę. Dodatkowo należy zauważyć, że K.c. nie wprowadza wobec depozytu nieprawidłowego wymogu odpłatności.
2017
2
cze

Istota:
Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług w postaci udzielania depozytu nieprawidłowego na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terenie Niemiec zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy. Tym samym miejscem świadczenia oraz opodatkowania tych usług będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Niemiec.
Fragment:
Na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego, Udziałowiec będzie miał prawo do korzystania ze zdeponowanych na jego rachunku w banku w Niemczech nadwyżek finansowych Wnioskodawcy. Umowy depozytu nieprawidłowego będą zawierane przez strony po uprzednim uzgodnieniu szczegółowych warunków umowy. Zawarcie każdej umowy depozytu nieprawidłowego przez strony zostanie potwierdzone wystawieniem przez Udziałowca specjalnego dokumentu w formie elektronicznej. Umowa depozytu nieprawidłowego będzie odpłatna, co oznacza, że Spółce będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od kwoty depozytu zdeponowanego na rachunku bankowym Udziałowca. Umowy depozytu będą zawierane na czas oznaczony. Po tym czasie Udziałowiec zwróci Wnioskodawcy otrzymane wcześniej środki pieniężne. W świetle powyższego, w ramach zawieranych przez Spółkę umów depozytu nieprawidłowego, Udziałowiec będzie mieć możliwość rozporządzania/korzystania z przekazanych pieniędzy, a składający do depozytu nieprawidłowego własne środki pieniężne Wnioskodawca będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek. Dodatkowo Spółka pragnie wskazać iż, Udziałowiec prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Niemczech.
2017
18
maj

Istota:
Cash poolingu jako nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując za Wnioskodawcą, że czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie przybrały postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz umowy depozytu nieprawidłowego. W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Depozyt nieprawidłowy został natomiast uregulowany w art. 845 Kodeksu cywilnego. Uznaje się również, że depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) jest umową szczególnego rodzaju, zawierającą elementy przechowania i pożyczki. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego, analogicznie do umowy pożyczki, ma obowiązek zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Należy podkreślić, że umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.
2017
22
lut

Istota:
Moment powstania obowi1zku podatkowego w stosunku do depozytu nieprawid3owego.
Fragment:
Natomiast przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, ?e us3uge, dla której w zwi1zku z jej owiadczeniem ustalane s1 nastepuj1ce po sobie terminy p3atnooci lub rozliczen, uznaje sie za wykonan1 z up3ywem ka?dego okresu, do którego odnosz1 sie te p3atnooci lub rozliczenia, do momentu zakonczenia owiadczenia tej us3ugi. Us3uge owiadczon1 w sposób ci1g3y przez okres d3u?szy ni? rok, dla której w zwi1zku z jej owiadczeniem w danym roku nie up3ywaj1 terminy p3atnooci lub rozliczen, uznaje sie za wykonan1 z up3ywem ka?dego roku podatkowego, do momentu zakonczenia owiadczenia tej us3ugi. Na mocy art. 19a ust. 4 ustawy, przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do dostawy towarów, z wyj1tkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Nale?y podkreolia, ?e z konstrukcji podatku od towarów i us3ug wynika, ?e podatnik, który wykonuje czynnooci podlegaj1ce opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowi1zany jest opodatkowaa dan1 czynnooa w momencie powstania obowi1zku podatkowego. Analiza przywo3anych wy?ej przepisów wskazuje, ?e przepis art. 19a ust. 1 ustawy formu3uje zasade ogóln1, zgodnie z któr1 obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 dokonania dostawy towaru b1dY wykonania us3ugi co oznacza, ?e podatek staje sie wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana zosta3a dostawa towarów b1dY owiadczenie us3ug i powinien bya rozliczony za ten okres.
2017
19
sty

Istota:
W zakresie możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwrotem rzeczy w ramach umowy depozytu nieprawidłowego
Fragment:
W razie złożenia przez rolnika oświadczenia o sprzedaży depozyt nieprawidłowy wygaśnie. W razie niezłożenia takiego oświadczenia do końca okresu depozytu nieprawidłowego, towar z chwilą nadejścia terminu końcowego będzie rolnikowi zwracany. Jednocześnie sprzedaż będzie mieć ten skutek, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu zdeponowanego przez rolnika towaru. Depozyt nieprawidłowy będzie wykonywany w ten sposób, że rolnik przeniesie czasowo na własność Wnioskodawcy określoną w umowie ilość kukurydzy. Wnioskodawca będzie uprawniony w trakcie trwania depozytu nieprawidłowego do rozporządzania kukurydzą i korzystania z niej na własny użytek, a po zakończeniu okresu depozytu nieprawidłowego będzie zobowiązany zwrócić rolnikowi taką samą ilość kukurydzy o takiej samej jakości. Nie musi to być jednak ta sama kukurydza, która zostanie oddana przez danego rolnika do depozytu nieprawidłowego. Jednocześnie zwrot towaru może nastąpić również przed końcem okresu depozytu nieprawidłowego na każde żądanie rolnika. Za świadczenie opisanej powyżej usługi depozytu nieprawidłowego rolnik zobowiązany będzie zapłacić Wnioskodawcy wynagrodzenie za przechowanie w wysokości 10 PLN netto za tonę.
2016
31
gru

Istota:
W zakresie możliwości powstania przychodu w związku z zawarciem umowy depozytu nieprawidłowego
Fragment:
W razie złożenia przez rolnika oświadczenia o sprzedaży depozyt nieprawidłowy wygaśnie. W razie niezłożenia takiego oświadczenia do końca okresu depozytu nieprawidłowego, towar z chwilą nadejścia terminu końcowego będzie rolnikowi zwracany. Jednocześnie sprzedaż będzie mieć ten skutek, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zwrotu zdeponowanego przez rolnika towaru. Depozyt nieprawidłowy będzie wykonywany w ten sposób, że rolnik przeniesie czasowo na własność Wnioskodawcy określoną w umowie ilość kukurydzy. Wnioskodawca będzie uprawniony w trakcie trwania depozytu nieprawidłowego do rozporządzania kukurydzą i korzystania z niej na własny użytek, a po zakończeniu okresu depozytu nieprawidłowego będzie zobowiązany zwrócić rolnikowi taką samą ilość kukurydzy o takiej samej jakości. Nie musi to być jednak ta sama kukurydza, która zostanie oddana przez danego rolnika do depozytu nieprawidłowego. Jednocześnie zwrot towaru może nastąpić również przed końcem okresu depozytu nieprawidłowego na każde żądanie rolnika. Za świadczenie opisanej powyżej usługi depozytu nieprawidłowego rolnik zobowiązany będzie zapłacić Wnioskodawcy wynagrodzenie za przechowanie w wysokości 10 PLN netto za tonę.
2016
31
gru

Istota:
Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, odpowiadającą wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy, określoną w zleceniu depozytowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu?
Fragment:
Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, odpowiadającą wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy, określoną w zleceniu depozytowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu... Zdaniem Wnioskodawcy do zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to bowiem z podobieństwa instytucji cywilnoprawnych pożyczki i depozytu nieprawidłowego, które dotyczą m.in. rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zdaniem Wnioskodawcy na tej podstawie prawnej zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w formie pieniężnej otrzymany jako świadczenie zamienne na podstawie datio in solutum, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu. Wnioskodawca opiera swój pogląd na poniższej argumentacji: Przepis odnoszący się do depozytu nieprawidłowego - art. 845 k.c. stanowi, że jeżeli z umowy wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), przy czym zastosowanie przepisów dotyczących przechowania ogranicza się do tych regulujących czas i miejsce zwrotu przedmiotu przechowania. Depozyt nieprawidłowy łączy w sobie cechy dwóch umów, tj. przechowania i pożyczki.
2016
20
mar

Istota:
Gdy przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego są pieniądze znajdujące się w chwili zawierania umowy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sama umowa została zawarta także poza jej granicami, to taka umowa nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Z przywołanych powyżej przepisów art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że umowa depozytu nieprawidłowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jeżeli w chwili zawarcia umowy jej przedmiot, tj. pieniądze znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa i gdzie mają miejsca zamieszkania strony umowy. Depozyt nieprawidłowy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych również wtedy, gdy pieniądze będące przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego w chwili zawarcia umowy znajdują się za granicą pod warunkiem, że nabywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czynność została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że z uwagi na fakt, iż w chwili zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego pieniądze znajdowały się za granicą oraz czynność zawarcia umowy również nastąpiła – jak wskazała Wnioskodawczyni – poza granicami Polski, tj. w Turcji, należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku umowa depozytu nieprawidłowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku, gdy przedmiotem umowy depozytu nieprawidłowego są pieniądze znajdujące się w chwili zawierania umowy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sama umowa nie została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej, to taka umowa nie jest objęta zakresem ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2016
5
sty

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązku podatkowego, a także w przedmiocie podatku od towarów i usług.
Fragment:
Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego ma obowiązek oddać taką samą ilość pieniędzy (rzeczy), ale niekoniecznie tę samą. Przyjmuje się, że dopuszczalne jest zawieranie umowy depozytu nieprawidłowego, gdy jej przedmiotem mają być papiery wartościowe. Depozyt nieprawidłowy ma miejsce wtedy, gdy z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku. Upoważnienie do rozporządzania oddanymi na przechowanie pieniędzmi jest dla bytu umowy depozytu nieprawidłowego konieczne - sam fakt oddania na przechowanie pieniędzy nie tworzy bowiem jeszcze stosunku depozytu nieprawidłowego z prawem rozporządzania nimi. Przechowawca „ nieprawidłowy ” nabywa na własność przedmiot depozytu i może nim rozporządzać tak, jak w umowie pożyczki. Depozyt nieprawidłowy różni się jednak od pożyczki tym, że jest zawierany w interesie składającego. Nie można utożsamiać depozytu nieprawidłowego z pożyczką. Depozyt nieprawidłowy może być odpłatny lub nieodpłatny.
2015
10
gru

Istota:
Skutki podatkowe przekazanie środków pieniężnych Przechowawcy oraz zwrotu środków pieniężnych przez Przechowawcę w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego.
Fragment:
Natura przedmiotu depozytu nieprawidłowego, to jest brak indywidualnych cech, które przesądzałyby o jego wyjątkowości powoduje, że dla składającego do depozytu liczy się zwrot takiej samej ilości przekazanych środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku, a nie tych samych rzeczy. Podobieństwo depozytu nieprawidłowego do pożyczki uregulowanej w art. 720 KC sprowadza się zatem do przedmiotu umowy (środki pieniężne łub rzeczy oznaczone co do gatunku) oraz przeniesienia jego własności. Jednakże umiejscowienie przepisu odnoszącego się do depozytu nieprawidłowego w tytule dotyczącym przechowania, przesądza o tym, że na gruncie cywilistycznym jest to odmienny od pożyczki stosunek prawny. Przemawia za tym również, to że termin zwrotu depozytu nie jest określony z góry, odbywa się zawsze na wezwanie deponującego. Natomiast w przypadku pożyczki termin ten ustalany jest z góry. Odwrotnie niż przy depozycie nieprawidłowym, termin zwrotu pożyczki jest, co do zasady, z góry określony. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że sama czynność przekazania środków pieniężnych w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy przysporzenia, nie wiąże się z nim napływ środków finansowych z zewnątrz, stąd Wnioskodawca nie osiąga korzyści skutkujących powstaniem u niego przychodu (art. 12 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2015
1
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.