Depozyt nieprawidłowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to depozyt nieprawidłowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sie

Istota:

Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu?

Fragment:

Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę pieniężną, odpowiadającą wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy, określoną w zleceniu depozytowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy do zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to bowiem z podobieństwa instytucji cywilnoprawnych pożyczki i depozytu nieprawidłowego, które dotyczą m.in. rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zdaniem Wnioskodawcy na tej podstawie prawnej zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w formie pieniężnej otrzymany jako świadczenie zamienne na podstawie datio in solutum, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu. Wnioskodawca opiera swój pogląd na poniższej argumentacji: Przepis odnoszący się do depozytu nieprawidłowego - art. 845 k.c. stanowi, że jeżeli z umowy wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), przy czym zastosowanie przepisów dotyczących przechowania ogranicza się do tych regulujących czas i miejsce zwrotu przedmiotu przechowania. Depozyt nieprawidłowy łączy w sobie cechy dwóch umów, tj. przechowania i pożyczki.

2018
29
cze

Istota:

Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę rzeczy innego gatunku, niż pierwotnie otrzymane lub oznaczonych co do tożsamości, odpowiadające wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy, określonej w zleceniu depozytowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu?

Fragment:

Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy poprzez świadczenie zastępcze, które przyjmie formę rzeczy innego gatunku, niż pierwotnie otrzymane lub oznaczonych co do tożsamości, odpowiadające wartości rzeczy oddanych w depozyt nieprawidłowy, określonej w zleceniu depozytowym, spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu? Zdaniem Wnioskodawcy do zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to bowiem z podobieństwa instytucji cywilnoprawnych pożyczki i depozytu nieprawidłowego, które dotyczą m.in. rzeczy oznaczonych co do gatunku. Zdaniem Wnioskodawcy na tej podstawie prawnej zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w innej postaci (rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy oznaczonej co do tożsamości) niż pierwotnie otrzymany w wyniku świadczenia zamiennego, na podstawie datio in solutum, nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu. Zwrot przedmiotu depozytu zostanie bowiem uregulowany w naturze. Wnioskodawca opiera swój pogląd na poniższej argumentacji: Przepis odnoszący się do depozytu nieprawidłowego - art. 845 k.c. stanowi, że jeżeli z umowy wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy), przy czym zastosowanie przepisów dotyczących przechowania ogranicza się do tych regulujących czas i miejsce zwrotu przedmiotu przechowania. Depozyt nieprawidłowy łączy w sobie cechy dwóch umów, tj. przechowania i pożyczki.

2018
16
kwi

Istota:

Sprzedaż przedmiotu depozytu nieprawidłowego.

Fragment:

Z tytułu opisanych we wniosku umów depozytu nieprawidłowego kukurydzy (bez względu na wysokość wynagrodzenia za usługę depozytu nieprawidłowego) czynności składające się na świadczenie usługi depozytu nieprawidłowego będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Sprzedaż przedmiotu depozytu nieprawidłowego jako odpłatna dostawa towarów będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy opisana transakcja, w ramach której rolnik przeniesie na własność Wnioskodawcy określoną ilość kukurydzy o oznaczonej jakości, a po upływie okresu depozytu nieprawidłowego, lub na wcześniejsze żądanie rolnika, Wnioskodawca zwróci rolnikowi taką samą ilość kukurydzy takiej samej jakości nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy w razie dokonania sprzedaży przedmiotu depozytu nieprawidłowego na rzecz Wnioskodawcy w trakcie trwania depozytu nieprawidłowego sprzedaż ta nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Czy realizowana usługa depozytu nieprawidłowego, dla której przewidziane będzie wynagrodzenie w wysokości 10 zł netto za tonę, jako kwota niższa od rynkowej wartości usług nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych w oparciu o art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? Ad. 1.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie depozytu nieprawidłowego.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawierać ze swoimi kontrahentami − rolnikami produkującymi kukurydzę − umowy depozytu nieprawidłowego kukurydzy, w ramach której Wnioskodawca będzie przechowawcą, a rolnik składającym. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego będzie kukurydza produkowana przez rolnika. Depozyt nieprawidłowy będzie wykonywany w ten sposób, że rolnik przeniesie czasowo na własność Wnioskodawcy określoną w umowie ilość kukurydzy. Wnioskodawca będzie uprawniony w trakcie trwania depozytu nieprawidłowego do rozporządzania kukurydzą i korzystania z niej na własny użytek, a po zakończeniu okresu depozytu nieprawidłowego będzie zobowiązany zwrócić rolnikowi taką samą ilość kukurydzy o takiej samej jakości. Nie musi to być jednak ta sama kukurydza, która zostanie oddana przez danego rolnika do depozytu nieprawidłowego. Jednocześnie zwrot towaru może nastąpić również przed końcem okresu depozytu nieprawidłowego na każde żądanie rolnika. Z tytułu opisanych we wniosku umów depozytu nieprawidłowego kukurydzy (bez względu na wysokość wynagrodzenia za usługę depozytu nieprawidłowego) czynności składające się na świadczenie usługi depozytu nieprawidłowego będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W świetle przedstawionego (...)

2017
24
paź

Istota:

Opodatkowanie usług depozytu nieprawidłowego

Fragment:

Składający do depozytu nieprawidłowego może żądać w każdym czasie zwrotu rzeczy oddanej w przechowanie w miejscu, gdzie rzecz miała być przechowywana. Depozyt nieprawidłowy może być odpłatny lub nieodpłatny. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego ma obowiązek oddać taką samą ilość pieniędzy (rzeczy), ale niekoniecznie tę samą. Z powyższego wynika, że umowa pożyczki i depozytu wykazują pewne podobieństwa ale i różnią się od siebie. Pożyczka dotyczy przeniesienia na własność umówionej wcześniej ilości rzeczy lub pieniędzy a pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić taką samą ilość pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i ilości. Jeżeli natomiast strony zawierają umowę, na podstawie której składający oddaje przechowawcy na przechowanie pieniądze bądź inne rzeczy oznaczone co do gatunku, ponadto z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać przedmiotem przechowania, jest to depozyt nieprawidłowy. O tym więc, czy zawarta umowa kreuje stosunek prawny depozytu nieprawidłowego czy pożyczki, decydują przepisy szczególne albo umowa stron lub okoliczności.

2017
29
wrz

Istota:

Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego w innej postaci niż ten otrzymany od Deponenta w ramach tej umowy spowoduje u Wnioskodawcy powstanie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy otrzymanie środków pieniężnych lub towarów (produktów) na przechowanie w ramach odpłatnej umowy depozytu nieprawidłowego przez Wnioskodawcę powoduje powstanie u niego skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zwrot przedmiotu umowy depozytu nieprawidłowego przez Wnioskodawcę powoduje u niego powstanie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych? Czy zwrot przedmiotu depozytu nieprawidłowego w innej postaci niż ten otrzymany od Deponenta w ramach tej umowy spowoduje u Wnioskodawcy powstanie skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych? Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 3. Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 3 – w sytuacji zwrotu przedmiotu depozytu innego (np. środków pieniężnych odpowiadających wartości wydanych rzeczy co do gatunku) aniżeli ten otrzymany od Deponenta, nie dojdzie do powstania po jego stronie skutków podatkowych. Umowa depozytu nieprawidłowego łączy w sobie elementy umowy przechowania i pożyczki. Jak wskazuje art. 845 Kodeksu cywilnego do essentialia negotii umowy należą przede wszystkim przekazanie depozytariuszowi środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku wraz z prawem do rozporządzania nimi. Należy zatem stwierdzić, że wyłącznie dwa podane wyżej elementy statuują umowę depozytu nieprawidłowego. Ustawodawca nie wprowadził żadnych innych wymogów, od których uzależniłby ważność takiej umowy.

2017
2
cze

Istota:

Skutki podatkowe przy otrzymaniu środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku w ramach umowy depozytu nieprawidłowego oraz zwrocie rzeczy oznaczonych co do gatunku po określonym w umowie okresie, na który była zawarta umowa a także zwrotu środków pieniężnych bądź innych towarów lub praw majątkowych odpowiadających wartości towarów wydanych Korzystającemu w ramach umowy depozytu nieprawidłowego.

Fragment:

(...) depozytu nieprawidłowego powoduje u niego powstanie skutków podatkowych w podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, odnoszącym się do pytania nr 1, otrzymanie przez niego towarów (rzeczy oznaczonych co do gatunku) w ramach depozytu nieprawidłowego od Deponenta, nie stanowi odpłatnego nabycia towarów na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na gruncie art. 8 ust. 1 u.p.t.u. należy uznać, że jest to odpłatne świadczenie usług na jej rzecz. Umowa depozytu nieprawidłowego jest szczególną postacią przechowania. Ustawodawca posługując się w art. 845 K.c. pojęciem „ rozporządzania ” wskazał, że elementem istotnym tej umowy jest przeniesienie własności środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku na przechowawcę. Ponadto art. 845 K.c. odsyła do stosowania wobec depozytu nieprawidłowego przepisów dotyczących pożyczki, i tak treść art. 720 § 1 K.c. potwierdza, że w ramach depozytu nieprawidłowego dochodzi do przeniesienia własności środków pieniężnych lub rzeczy oznaczonych co do gatunku na przechowawcę. Dodatkowo należy zauważyć, że K.c. nie wprowadza wobec depozytu nieprawidłowego wymogu odpłatności.

2017
18
maj

Istota:

Zatem w sytuacji świadczenia przez Wnioskodawcę usług w postaci udzielania depozytu nieprawidłowego na rzecz podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terenie Niemiec zastosowanie znajdzie art. 28b ust. 1 ustawy. Tym samym miejscem świadczenia oraz opodatkowania tych usług będzie miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Niemiec.

Fragment:

Na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego, Udziałowiec będzie miał prawo do korzystania ze zdeponowanych na jego rachunku w banku w Niemczech nadwyżek finansowych Wnioskodawcy. Umowy depozytu nieprawidłowego będą zawierane przez strony po uprzednim uzgodnieniu szczegółowych warunków umowy. Zawarcie każdej umowy depozytu nieprawidłowego przez strony zostanie potwierdzone wystawieniem przez Udziałowca specjalnego dokumentu w formie elektronicznej. Umowa depozytu nieprawidłowego będzie odpłatna, co oznacza, że Spółce będzie przysługiwać wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od kwoty depozytu zdeponowanego na rachunku bankowym Udziałowca. Umowy depozytu będą zawierane na czas oznaczony. Po tym czasie Udziałowiec zwróci Wnioskodawcy otrzymane wcześniej środki pieniężne. W świetle powyższego, w ramach zawieranych przez Spółkę umów depozytu nieprawidłowego, Udziałowiec będzie mieć możliwość rozporządzania/korzystania z przekazanych pieniędzy, a składający do depozytu nieprawidłowego własne środki pieniężne Wnioskodawca będzie otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie w postaci odsetek. Dodatkowo Spółka pragnie wskazać iż, Udziałowiec prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowany dla celów podatku VAT w Niemczech.

2017
22
lut

Istota:

Cash poolingu jako nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przyjmując za Wnioskodawcą, że czynności wykonywane w ramach umowy cash poolingu nie przybrały postaci którejkolwiek z czynności wymienionych w art. 1 ustawy, tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i lit. j) ww. ustawy przedmiotem opodatkowania są umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz umowy depozytu nieprawidłowego. W myśl art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Depozyt nieprawidłowy został natomiast uregulowany w art. 845 Kodeksu cywilnego. Uznaje się również, że depozyt nieprawidłowy (przechowanie nieprawidłowe) jest umową szczególnego rodzaju, zawierającą elementy przechowania i pożyczki. Przedmiotem depozytu nieprawidłowego mogą być wyłącznie pieniądze lub rzeczy oznaczone tylko co do gatunku. Osoba biorąca pieniądze (rzecz) do depozytu nieprawidłowego, analogicznie do umowy pożyczki, ma obowiązek zwrócić tę sama ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Należy podkreślić, że umowa cash pooling pozostaje na gruncie polskiego prawa umową nienazwaną. Ustawa Kodeks cywilny - w części zobowiązaniowej - nie zawiera przepisów odnoszących się do tego typu umowy.

2017
19
sty

Istota:

Moment powstania obowi1zku podatkowego w stosunku do depozytu nieprawid3owego.

Fragment:

Natomiast przepis art. 19a ust. 3 ustawy stanowi, ?e us3uge, dla której w zwi1zku z jej owiadczeniem ustalane s1 nastepuj1ce po sobie terminy p3atnooci lub rozliczen, uznaje sie za wykonan1 z up3ywem ka?dego okresu, do którego odnosz1 sie te p3atnooci lub rozliczenia, do momentu zakonczenia owiadczenia tej us3ugi. Us3uge owiadczon1 w sposób ci1g3y przez okres d3u?szy ni? rok, dla której w zwi1zku z jej owiadczeniem w danym roku nie up3ywaj1 terminy p3atnooci lub rozliczen, uznaje sie za wykonan1 z up3ywem ka?dego roku podatkowego, do momentu zakonczenia owiadczenia tej us3ugi. Na mocy art. 19a ust. 4 ustawy, przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do dostawy towarów, z wyj1tkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Nale?y podkreolia, ?e z konstrukcji podatku od towarów i us3ug wynika, ?e podatnik, który wykonuje czynnooci podlegaj1ce opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowi1zany jest opodatkowaa dan1 czynnooa w momencie powstania obowi1zku podatkowego. Analiza przywo3anych wy?ej przepisów wskazuje, ?e przepis art. 19a ust. 1 ustawy formu3uje zasade ogóln1, zgodnie z któr1 obowi1zek podatkowy powstaje z chwil1 dokonania dostawy towaru b1dY wykonania us3ugi co oznacza, ?e podatek staje sie wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana zosta3a dostawa towarów b1dY owiadczenie us3ug i powinien bya rozliczony za ten okres.