Dentysta | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dentysta. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
kwi

Istota:

Zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy dla kursów medycznych dla lekarzy dentystów

Fragment:

Analizując przedstawione powyżej okoliczności w kontekście powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów, wobec powyższego mamy do czynienia z usługami kształcenia zawodowego. W związku z powyższym wypełniona została pierwsza przesłanka umożliwiająca stosowanie zwolnienia od podatku, o którym mowa w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Zainteresowana podkreśliła również, że szkolenia spełniają ustawowy obowiązek dokształcania zawodowego w oparciu o przepisy art. 18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125, z późn. zm.), lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 (art. 18 ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 19 ust. 1 tej ustawy, kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia (...)

2018
9
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku wykonywania czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy.

Fragment:

Prowadzi on działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. Działalność niniejsza sklasyfikowana jest w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej pod kodem 32.50.Z (Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne). Oprócz wykonywania ww. czynności Wnioskodawca nie wykonuje innej sprzedaży. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy. Prowadzi on działalność ponad 20 lat. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości dalszego korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 113 ust. 1 ustawy, w przypadku wykonywania czynności zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy – zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. W tym miejscu należy podkreślić, że jak wynika z art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy (wskazane w tym przepisie wyjątki nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie).

2017
2
sie

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla organizowanych szkoleń skierowanych do lekarzy dentystów

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 czerwca 2017 r. (data wpływu 12 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla organizowanych szkoleń skierowanych do lekarzy dentystów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania zwolnienia dla organizowanych szkoleń skierowanych do lekarzy dentystów. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi firmę, która od kilku miesięcy organizuje szkolenia dla lekarzy dentystów. Firma ma we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej uwzględniony kod PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Uczestnikami szkoleń są lekarze dentyści. Zapisując się na konkretne szkolenie muszą oni w formularzu zgłoszenia podać numer prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Wszystkie szkolenia organizowane przez firmę są zgłoszone do Okręgowej Izby Lekarskiej i na każde z organizowanych szkoleń zostało wydane zaświadczenie potwierdzające, że firma prowadząca kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Na zakończenie szkolenia, lekarze otrzymują certyfikat ukończenia takiego szkolenia oraz tzw. punkty edukacyjne, które są zobowiązani zbierać w myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia.

2017
10
maj

Istota:

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT

Fragment:

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. Powyższe zwolnienie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów, w ramach danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi. Aby zastosować zwolnienie od podatku, w oparciu o ww. art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że świadczenie usług lub dostawa towarów przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca poprzez zatrudnionych techników dentystycznych, wykonujących swój zawód, w oparciu o niepowtarzalne zamówienia przekazane Spółce w ściśle określonych procesach leczenia wykonywanych przez protetyków korzystających z pomocy techników dentystycznych, przygotowuje protezy stałe (m.in. mosty, korony, wkłady, szyny i licówki) oraz całkowite lub częściowe protezy ruchome (m.in. akrylowe, szkieletowe i acetalowe).

2016
17
sty

Istota:

Zwolnienia z VAT usługi szkoleniowe dla dentystów.

Fragment:

Sposób dopełnienia ww. obowiązku jest szczegółowo określony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, które to rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W treści § 2.1 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia określono, że dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza dentysty obejmuje doskonalenie w innych formach kształcenia. Wskazać dalej należy, że lekarz dentysta realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności. Ustawodawca w treści pkt 3 art. 19.1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty określił, że kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 19.1 po uzyskaniu wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej „ organizatorami kształcenia ”. Szczegółowe warunki prowadzenia ww. kształcenia podyplomowego zostały określone art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zaś potwierdzenie spełnienia tych warunków zostanie uzyskane zgodnie z brzmieniem art. 19 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

2011
1
lip

Istota:

Usługi wykonywane przez Spółkę są usługami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 (usługi wykonywane przez techników dentystycznych w ramach ich zawodu oraz dostawa protez dentystycznych i sztucznych zębów przez techników dentystycznych) i korzystają ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Według sądu zwolnienie nie przysługuje, jeśli określone w tym przepisie czynności wykonuje pośrednik, który nie jest dentystą lub technikiem dentystycznym. Z wyroku wynika zatem. że jeśli usługę wykonuje dentysta lub technik dentystyczny, możemy skorzystać ze zwolnienia. Forma prowadzonej działalności nie powinna mieć na to żadnego wpływu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 cyt. ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami, stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

2011
1
lip

Istota:

Za jaki okres rozliczeniowy w podatku VAT należy dokonać pierwszej korekty kwot podatku naliczonego oraz czy ma to być korekta za styczeń 2008 r., czy za styczeń 2009 r.?

Fragment:

Od dnia 1 września 2000 r. prowadzi Pani jako osoba fizyczna działalność gospodarczą w zakresie dostaw protez dentystycznych lub sztucznych zębów jako dentysta. W grudniu 2005 r. zakupiła Pani system wtrysku o wartości początkowej 9.836 zł plus VAT w wysokości 22% (rzecz ruchoma), a we wrześniu 2006 r. budynek o wartości początkowej 73.456 zł plus VAT 22% (nieruchomość). Powyższe towary zaliczyła Pani do środków trwałych. Ww. środki trwałe wykorzystywane były przez Panią od dnia zakupu do 31 grudnia 2007 r. do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych (100% czynności opodatkowanych), w związku z tym obniżono kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu tych środków trwałych. Na dzień 31 grudnia 2007 r. został sporządzony spis z natury towarów innych niż środki trwałe, od których dokonano stosownych odliczeń kwot podatku naliczonego. Od 1 stycznia 2008 r. dokonuje Pani sprzedaży zwolnionej (od 1 stycznia 2008 r. dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT) i w niewielkim procencie opodatkowanej (za I kwartał 2008 r. sprzedaż opodatkowana nie przekroczyła 2% ogólnej sprzedaży). Pismem z dnia 2 czerwca 2009 r. uzupełniono wniosek poprzez wskazanie, iż środki trwałe ruchome i nieruchomość zakupiona w 2006 r., która w okresie od maja 2007 r. do lipca 2008 r. była modernizowana, do roku 2008 wykorzystywana była w 100% do działalności opodatkowanej.

2011
1
lut

Istota:

Czy z dniem 1 maja 2004 r. zmieniła się stawka podatku VAT na wykonywane usługi związane z oprotezowaniem, które dotychczas opodatkowywał stawką VAT 0%.

Fragment:

W poz. 9 tego załącznika wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2). Zatem jeżeli wykonywane przez Panią usługi w zakresie oprotezowania, zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 85.13.12-00.30 - to na podstawie załącznika nr 4 poz. 9 do cyt. ustawy o VAT, z dniem 1 maja 2004r. korzystają one ze zwolnienia z opodatkowania. Jednocześnie organ podatkowy zaznacza, iż wykonywanie protez dentystycznych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 33.10.17 zostało z dniem 1 maja 2004 r. opodatkowane stawką 7% – na podstawie załącznika nr 3, poz. 101 do cyt. ustawy o VAT. Również usługi w zakresie napraw i konserwacji ww. wyrobów opodatkowano stawką 7% zgodnie z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Organ podatkowy podkreśla także, iż organem właściwym do wydania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, 93-176 Łódź, ul. Smukalska 29. Odpowiedź jest zgodna ze stanem prawnym na dzień jej udzielenia.