Delegacja służbowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to delegacja służbowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są dochodem zwolnionym z opodatkowania?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie po rozpatrzeniu wniosku Pana M. złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 09.02.2007r., uzupełnionego w dniu 20.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii – czy diety i ryczałty za noclegi wypłacane pracownikom w ramach wyjazdu służbowego są dochodem zwolnionym z opodatkowania? stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz.U. Nr 8 poz.60 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której (...)

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze sfinansowaniem kosztów podróży służbowych pracowników Spółki z o.o. przez potencjalnych sprzedawców środka trwałego, którego zakupem była Spółka zainteresowana.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 6, art. 12 ust. 6a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.11.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 27.11.2006 r. i 29.12.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku ze sfinansowaniem kosztów podróży służbowych pracowników Spółki przez potencjalnych sprzedawców środka trwałego – postanawia uznać, że stanowisko Spółki jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy koszty zagranicznych delegacji służbowych związanych z zakupem za granicą środków trwałych zwiększają wartość środka trwałego, czy też stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia?.

Fragment:

(...) Działając na podstawie przepisów:art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione we wniosku z 28.11.2005r. Wnioskiem z dnia 28 listopada 2005 r (data wpływu do tut. organu 29.11.2005 r.) Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy koszty delegacji związanych z zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zorganizowanymi w celu oględzin maszyn papierniczych, ustalenia warunków ich zakupu, jak również dokonania czynności finalizujących transakcję zakupową tzn. pakowanie, załadunek, organizację transportu można zaliczyć do nakładów wpływających na wartość początkową środka trwałego... Według załączonej informacji Podatnik realizuje (...)

2011
1
mar

Istota:

Zatrudniamy kierowców, świadcząc usługi przewozowe. Wypłacamy kierowcom należności za czas podróży służbowej. Należności te nie przekraczają wysokości określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostcesfery budżetowej z tyt. podróży służbowej na terenie kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990). Zadania służbowe są wykonywane przez kierowców do różnych miejscowości w kraju. Według przedsiębiorstwa zatrudniony kierowca, wykonuje podróż służbową na polecenie pracodawcy i wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością w której znajduje się siedziba pracodawcy. Zadania służbowe są wykonywane przez kierowcę do różnych miejscowości w kraju, głównie na terenie powiatu. Są one wykonywane na polecenie pracodawcy, w różnych terminach, a diety przeznaczone są na pokrycie codziennych wydatków związanych z posiłkami. Zdaniem przedsiębiorstwa wypłacane należności za czas podróży służbowych tych pracowników stanowią koszt uzyskania przychodówzgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ występuje w tym przypadku bezpośredni związek między wydatkiem z tytułu należności za czas podróży służbowej, a przychodem uzyskiwanym przez Przedsiębiorstwo ze świadczenia usług trasportowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z póżn. zmian.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 25.07.2005 i dokonaniu oceny prawnej; orzeka w następujący sposób: - stanowisko jest prawidłowe UZASADNIENIE Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sądem administracyjnym na ich pisemny wniosek. Stosownie zaś do przepisu (...)

2011
1
mar

Istota:

- dotyczy zasad opodatkowania zakupów drobnych towarów, nabywanych przez kierowców Spółki podczas delegacji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej.

Fragment:

(...) Naczelnik Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zasad opodatkowania zakupów drobnych towarów, nabywanych przez kierowców Spółki podczas delegacji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej, postanawia uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Pismem z dnia... Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że kierowcy dokonujący wywozu towarów na terytorium krajów Unii Europejskiej, podczas delegacji zagranicznych dokonują zakupów drobnych towarów na paragon. Przy rozliczeniu delegacji przedkładane są paragony na zakup np. (...)

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie dotyczy możliwości zakwalifikowania wartości diet z tytulu podróży służbowych osób prowadzących działalnośc gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdem do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie artykułu 14 a i art. 216 ustawy z dnia 29sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (DZ. U. z 2005r., Nr 8 poz 60) stanowisko dotyczące zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 19.02.2005 uznaję za nieprawidłowe. UZASADNIENIE 1. Zapytanie dotyczy możliwości zakwalifikowania wartości diet z tytulu podróży służbowych osób prowadzących działalnośc gospodarczą w zakresie świadczenia usług kierowania pojazdem do kosztów uzyskania przychodów. 2. Zdaniem strony zaliczanie wartości diet z tytułu podróży służbowych odzwierciedla koszty zwiększonych wydatków na wyżywienie, na ewentualne przejazdy i inne drobne wydatki, które wiążą się z wyjazdami. 3. Zdaniem organu podatkowego przedstawione stanowisko jest niezasadne. Problematykę zaliczania kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu podróży służbowych osób prowadzacych działalność gospodarczą, a także osób z nimi (...)

2011
1
lut

Istota:

W jakim momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności wypłacane pracownikom z tytułu delegacji służbowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 01.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko Spółki w części dotyczącej momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z delegacjami służbowymi pracowników nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE Wnosząc zapytanie, Spółka przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność polegającą na wykonywaniu usług instalacji – okablowania strukturalnego. W celu wykonania tej usługi Spółka wysyła swoich pracowników w delegację służbową poza X. Zapytanie Podatnika dotyczy momentu zaliczenia do kosztów (...)

2011
1
sty

Istota:

Warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet z tytułu podróży właściciela firmy jednoosobowej świadczącego usługi kierowania samochodami ciężarowymi osobiście poza granicami Polski.

Fragment:

(...) Zgodnie z regulacją zawartą w art.22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 ze zm./ do kosztów uzyskania przychodu zalicza się wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu,z wyjątkiem wydatków wymienionych w art.23 tej ustawy.Ustawodawca w art.23 ust.1 pkt 52 wskazał,że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom,określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej.Definicję tą zawiera natomiast art.771 ustawy Kodeks pracy.Wynika z niej,że podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością ,w której znajduje się siedziba (...)