Delegacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to delegacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
gru

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki w związku z zagraniczną podróżą służbową - sposobu przeliczania na złotówki tych należności, w celu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) delegacją w kosztach na podstawie rozliczenia delegacji, a właściwym kursem do przeliczenia ww. kosztów jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. Zatem w tym zakresie stanowisko Spółki jest prawidłowe. Według wymienionego kursu powinny być także przeliczane wydatki nieudokumentowane (diety, ryczałty). Należy jednak zastrzec, że jeżeli pracownik upoważniony został przez pracodawcę do nabywania usług w jego imieniu, w związku z czym faktury są wystawione na pracodawcę – wówczas faktury takie nie powinny być dołączane do dokumentu rozliczenia delegacji, a właściwym kursem do przeliczenia kosztów udokumentowanych w ww. sposób jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Wobec powyższego, stanowisko Spółki przedstawione we wniosku: w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje wydatków poniesionych przez pracownika na podstawie dokumentów - rachunków lub faktur VAT, które są wystawione na pracodawcę (w treści dokumentu jako nabywca wskazana jest Spółka), tj. stanowisko, że „ dla ustalenia kursu według którego Wnioskodawca powinien obliczać koszt podatkowy związany (...)

2017
16
gru

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracowników Spółki w związku z zagraniczną podróżą służbową - sposobu przeliczania na złotówki tych należności, w celu ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) delegacją w kosztach na podstawie rozliczenia delegacji, a właściwym kursem do przeliczenia ww. kosztów jest kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. Zatem w tym zakresie stanowisko Spółki jest prawidłowe. Według wymienionego kursu powinny być także przeliczane wydatki nieudokumentowane (diety, ryczałty). Należy jednak zastrzec, że jeżeli pracownik upoważniony został przez pracodawcę do nabywania usług w jego imieniu, w związku z czym faktury są wystawione na pracodawcę – wówczas faktury takie nie powinny być dołączane do dokumentu rozliczenia delegacji, a właściwym kursem do przeliczenia kosztów udokumentowanych w ww. sposób jest kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Wobec powyższego, stanowisko Spółki przedstawione we wniosku: w sytuacji gdy Wnioskodawca dokonuje wydatków poniesionych przez pracownika na podstawie dokumentów - rachunków lub faktur VAT, które są wystawione na pracodawcę (w treści dokumentu jako nabywca wskazana jest Spółka), tj. stanowisko, że „ dla ustalenia kursu według którego Wnioskodawca powinien obliczać koszt podatkowy związany (...)

2016
31
gru

Istota:

W którym miesiącu należy ująć rozliczenie delegacji służbowych jako koszt uzyskania przychodu, czy w miesiącu rozliczenia delegacji, czy też w miesiącu jej faktycznej wypłaty?

Fragment:

Zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłata delegacji następuje do 20-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczenia delegacji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. W którym miesiącu należy ująć rozliczenie delegacji służbowych jako koszt uzyskania przychodu, czy w miesiącu rozliczenia delegacji, czy też w miesiącu jej faktycznej wypłaty? Zdaniem Wnioskodawczyni, wartość rozliczonych delegacji służbowych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w miesiącu zapłaty. Niemniej jednak ma ona wątpliwości, czy nie powinna ujmować tych wydatków jako koszt uzyskania przychodu w miesiącu rozliczenia delegacji, jeśli zgodnie z regulaminem będą zapłacone do 20-go następnego miesiąca po miesiącu rozliczenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

2015
11
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej usług doradczych, usług prawnych oraz podobnych; w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej usług doradczych, usług prawnych oraz podobnych; w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej kosztów pracy (delegacji) kadry kierowniczej; oraz w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków w części dotyczącej kosztów pracy (delegacji) kadry kierowniczej.

Fragment:

Podsumowując, wydatki Spółki z tytułu pracy (delegacji) kadry kierowniczej, stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu, za który są należne, jednak pod warunkiem, że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. Natomiast w przypadku niedochowania ww. terminów – stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 57 ww. ustawy – w momencie wypłaty. W konsekwencji, mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów pracy (delegacji) kadry kierowniczej na Filipinach należało uznać za nieprawidłowe. Ustosunkowując się do powołanego wyroku, należy wskazać, że nie może on wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, iż zdaniem tut. Organu podatkowego, teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2013
9
lip

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu?

Fragment:

Spółka pokrywa mu koszty delegacji do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes nie prowadzi własnej działalności w związku z tym nie prowadzi tego w ramach działalności gospodarczej. Spółka księguje koszty jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ jest to związane z osiąganym przychodem, jego wielkością. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) oraz art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacona delegacja nie będzie rodziła przychodu po stronie prezesa, gdyż otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone u prezesa do kosztów uzyskania przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, w związku z czym Spółka nie jest obowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od ww. delegacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego.

2013
9
lip

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu?

Fragment:

Spółka pokrywa mu koszty delegacji do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes nie prowadzi własnej działalności w związku z tym nie prowadzi tego w ramach działalności gospodarczej. Spółka księguje koszty jako koszty uzyskania przychodu, ponieważ jest to związane z osiąganym przychodem, jego wielkością. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka jest zobowiązana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaconej delegacji i czy stanowi to przychód po stronie prezesa zarządu... Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) oraz art. 21 ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacona delegacja nie będzie rodziła przychodu po stronie prezesa, gdyż otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone u prezesa do kosztów uzyskania przychodu i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, w związku z czym Spółka nie jest obowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od ww. delegacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Na wstępie zaznacza się, iż niniejsza interpretacja indywidualna z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego.

2013
28
mar

Istota:

Czy koszty delegacji aplikanta adwokackiego zatrudnionego przez zleceniobiorcę powinny być objęte fakturą VAT i czy koszty ww. delegacji podlegają podatkowi od towarów i usług jako część składowa usługi świadczonej przez zleceniobiorcę?

Fragment:

W stosownej umowie Wnioskodawca zamierza w jej treści dopuścić możliwość dokonania czynności, będących przedmiotem umowy, przez aplikanta adwokackiego, zatrudnianego przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę, przy czym koszty delegacji pracownika pokryje w takiej sytuacji Wnioskodawca. Wnioskodawca chce umówić się w ten sposób, że za wykonanie usługi wystawi zleceniodawcy fakturę VAT obejmującą ustalone wynagrodzenie, przy czym kwotę delegacji pracownika Wnioskodawcy – aplikanta adwokackiego – Wnioskodawca obejmie w nocie obciążeniowej, nie dodając do kosztów delegacji swojego pracownika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy koszty delegacji aplikanta adwokackiego powinny być objęte fakturą VAT i czy koszty ww. delegacji podlegają podatkowi od towarów i usług jako część składowa usługi świadczonej przez Wnioskodawcę... Zdaniem Wnioskodawcy, koszty delegacji aplikanta adwokackiego, w świetle ww. stanu faktycznego, nie powinny być objęte fakturą VAT wystawianą przez Wnioskodawcę. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wynagrodzenie należne Wnioskodawcy, natomiast zwrot wydatków, które Wnioskodawca poczynił w celu należytego wykonania zlecenia – koszty delegacji pracownika – nie stanowi tego wynagrodzenia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
6
gru

Istota:

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów delegacje?

Fragment:

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą można rozliczać w kosztach uzyskania przychodu delegacje... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych może On rozliczać delegacje w kosztach uzyskania przychodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Kosztami uzyskania przychodu są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów, należy zatem ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu – w okresie ponoszenia kosztów lub w przyszłości.

2011
1
wrz

Istota:

Czy zwrot kosztów związanych z podróżą służbową odbytą przez pracownika samochodem będącym jego własnością można udokumentować „Poleceniem wyjazdu służbowego”, „Ewidencją przebiegu pojazdu”, czy też w celu zakwalifikowania ich do kosztów uzyskania przychodów należy podpisać z pracownikiem umowę cywilnoprawną?

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Odrębne przepisy o których mowa w w/w przepisie zawarte zostały w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). Sposób prowadzenia ewidencji - w przypadku wykorzystywania dla potrzeb działalności podatnika - podmiotu gospodarczego samochodów osobowych nienależących do składników jego majątku - został szczegółowo określony w art. 16 ust. 5 updop. Zgodnie z powyższym przepisem, przebieg pojazdu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 30 updop, powinien być, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca.

2011
1
cze

Istota:

Podatek od dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę w roku 2007 za okres przebywania w delegacji na terenie Polski po przekroczeniu 183 dni pobytu winien zostać odprowadzony do polskiego urzędu skarbowego od początku pobytu Wnioskodawcy na terytorium Polski, natomiast zgodnie z postanowieniami konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. zwrotu nadpłaconego podatku Wnioskodawcy powinien dokonać ukraiński organ podatkowy, jeżeli nadpłata podatku z ww. tytułu wystąpi, zgodnie ze złożonym za 2007 r. zeznaniem podatkowym w kraju rezydencji Wnioskodawcy.

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca będąc obywatelem Ukrainy, w roku 2007 przebywał łącznie w delegacjach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej więcej niż 183 dni. Za cały ten okres otrzymywał wynagrodzenia od swojego pracodawcy na Ukrainie. W związku z przebywaniem w Polsce ponad 183 dni, zgodnie z art. 15 Konwencji między Rządem Ukrainy a Rządom Rzeczypospolitej Polskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, złożył deklarację o dochodach uzyskanych za okres pobytu w delegacjach do urzędu podatkowego na terytorium Polski. Oprócz tego, Wnioskodawca zapłacił w Polsce podatek dochodowy, którego wysokość wykazał w złożonej deklaracji (2801,00 PLN). Tymczasem pracodawca Wnioskodawcy, mający swą siedzibę na Ukrainie, przy naliczaniu i wypłacaniu wyżej wspomnianego wynagrodzenia za świadczoną pracę, pobierał Wnioskodawcy zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim podatek dochodowy od osoby fizycznej w wysokości 15% w łącznej kwocie 6250,90 UAH. W opinii Wnioskodawcy doszło do podwójnego opodatkowania i zapłacenia podatku od tego samego przychodu w obu państwach - na Ukrainie i w Polsce. Na podstawie wcześniej złożonej deklaracji o dochodach uzyskanych w roku 2007 w urzędzie podatkowym na Ukrainie, Wnioskodawca złożył podanie o zwrot nadpłaconego tam podatku.