Dekret | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to dekret. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
mar

Istota:

Sprzedaż przez Wnioskodawczynię, jako następcę prawnego, udziału w prawie użytkowania wieczystego, ustanowionego na rzecz Wnioskodawczyni na podstawie decyzji administracyjnego wydanej w związku z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 26 października 1945 r., nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo, mocą dekretu, odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego W ocenie sądu, tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców ”. Podsumowując powołane powyżej poglądy sądów administracyjnych, Wnioskodawczyni zauważa, że zasadne jest uznanie, że w analizowanym stanie faktycznym, nie doszło do nabycia nieruchomości przez Wnioskodawczynię w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT. W szczególności, nie można mówić o nabyciu nieruchomości przez Wnioskodawczynię w momencie nabycia prawa do spadku po dziadku, bowiem w skład spadku wchodziły wyłącznie roszczenia o ustanowienie udziału w prawie użytkowania wieczystego. Stanowisko prezentowane przez (...)

2018
21
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego opisanych nieruchomości?

Fragment:

(...) dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie sądu tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców ”. W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że ustanowienie na rzecz Wnioskodawcy w trybie art. 7 dekretu prawa użytkowania wieczystego gruntu w udziale, w którym prawa i roszczenia Wnioskodawca nabył w spadku po następcy prawnym dawnych właścicieli, nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli chodzi o budynki znajdujące się na gruntach przechodzących na własność gminy miasta, to zgodnie z art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta, pozostają one własnością dotychczasowych właścicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2017
13
gru

Istota:

Sprzedaż udziałów we współwłasności gruntu nie będzie stanowiła źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, także wówczas gdy sprzedaż ta zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie decyzji ustanawiającej prawo wieczystego użytkowania, czy też jego przekształcenie w prawo własności.

Fragment:

(...) dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie sądu tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców ”. W świetle przywołanych uregulowań prawnych, należy stwierdzić, że ustanowienie na rzecz Wnioskodawczyni w trybie art. 7 dekretu prawa użytkowania wieczystego gruntu w udziale, w którym prawa i roszczenia Wnioskodawczyni nabyła w spadku, nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc się do kwestii przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności należy wskazać, że użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, którego przedmiotem zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2017
23
lut

Istota:

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

III SA/ Wa 2498/12, który orzekając w podobnej sprawie przytoczył i przeanalizował wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt III RN 18/02, który uznał, że ustanowienie użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 Dekretu jest nabyciem w znaczeniu prawnym. Jednakże Sąd Najwyższy w wyroku tym uznał, że celem ustawodawcy nie było objęcie opodatkowaniem sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli sprzedaż ta została dokonana przez byłego właściciela tej nieruchomości lub jego następców prawnych, którzy użytkowanie wieczyste uzyskali w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą Dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało| się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie Sądu tak samo należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 Dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

2016
28
lis

Istota:

Zbycie nieruchomooci uprzednio wyw3aszczonej dekretem Bieruta

Fragment:

Je?eli chodzi o budynki, znajduj1ce sie na gruntach, przechodz1cych na w3asnooa gminy miasta, to zgodnie z art. 5 ww. dekretu, pozostaj1 one w3asnooci1 dotychczasowych w3aocicieli, o ile przepisy szczególne nie stanowi1 inaczej. Przepis ten obejmowa3 zatem tylko takie budynki, które istnia3y, a wiec by3y wybudowane na gruncie w chwili, kiedy zgodnie z postanowieniami dekretu grunt sta3 sie w3asnooci1 miasta. Natomiast budynki wybudowane na gruntach po wejociu dekretu w ?ycie stawa3y sie z chwil1 ich wzniesienia – bez wzgledu na to, kto je wznosi3 – w3asnooci1 w3aociciela gruntów, czyli gminy – zgodnie z zasad1 prawa cywilnego, ?e wszystko, co zostaje wzniesione na gruncie staje sie w3asnooci1 w3aociciela gruntu (superficies solo credit). W przypadku wzniesienia budynku na cudzym gruncie przys3uguje roszczenie z tytu3u rozliczenia nak3adów okreolone w Kodeksie cywilnym. Zagadnienie to jednak jest poza reglamentacj1 dekretu, dekret bowiem rozwi1zywa3 kwestie w3asnooci budynków posadowionych na uw3aszczanych gruntach, które istnia3y w chwili wejocia dekretu w ?ycie, a nie wybudowanych póYniej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przysz3ego wynika, ?e decyzja ustanawiaj1ca prawo wieczystego u?ytkowania gruntu bedzie jednoczeonie zak3ada3a obowi1zkowe odp3atne nabycie przez spadkobierców odrebnej w3asnooci budynku wzniesionego na tej nieruchomooci w latach 90-tych przez osobe trzeci1.

2016
12
sie

Istota:

Zważywszy na fakt, iż 1/2 sprzedanych przez Annę D. udziałów we współwłasności budynków przy ul. K. pochodzi z dziedziczenia po Janie S., a od daty stwierdzenia nabycia spadku do daty zawarcia umowy sprzedaży nie upłynął okres 5 lat to:1) Czy Anna D. zobowiązana jest do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedanego udziału w nieruchomości budynkowej (w części odziedziczonej po Janie S.), jeżeli nadal niezakończone pozostaje postępowanie administracyjne w przedmiocie rozpoznania wniosku z art. 7 Dekretu Warszawskiego o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. K.?Czy Anna D. zobowiązana jest do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedanych praw i roszczeń w stosunku do nieruchomości przy ul. K.?

Fragment:

Budynki posadowione na nieruchomości spełniają warunki określone w art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze Miasta, a więc istniały na gruncie w dacie wejścia w życie dekretu. Fakt, złożenia w terminie wniosku w trybie art. 7 Dekretu spowodował, iż budynki zlokalizowane na nieruchomości pozostały własnością dawnych (przeddekretowych) właścicieli do czasu rozpoznania wniosku mimo, że grunt z datą wejścia w życie Dekretu stał się własnością Miasta (art.5 Dekretu ). Opisany stan prawny trwa do dnia dzisiejszego, a mianowicie do dnia dzisiejszego wniosek o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w trybie art. 7 dekretu warszawskiego w stosunku do nieruchomości przy ul. K. pozostaje nierozpoznany, a więc w myśl przepisu art. 5 Dekretu budynki zlokalizowane na przedmiotowej nieruchomości stanowią własność następców prawnych dawnych (przeddekretowych) właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Zważywszy na fakt, iż 1/2 sprzedanych przez Annę D. udziałów we współwłasności budynków przy ul. K. pochodzi z dziedziczenia po Janie S., a od daty stwierdzenia nabycia spadku do daty zawarcia umowy sprzedaży nie upłynął okres 5 lat to: Czy Anna D. zobowiązana jest do uiszczenia podatku dochodowego od sprzedanego udziału w nieruchomości budynkowej (w części odziedziczonej po Janie S.), jeżeli nadal niezakończone pozostaje postępowanie administracyjne w przedmiocie rozpoznania wniosku z art. 7 Dekretu o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul.

2016
3
lip

Istota:

1. Czy sprzedanie przedmiotowej nieruchomości gruntowej zwróconej w oparciu o art. 7 Dekretu z dnia 28 października 1945 r. stanowi przychód do opodatkowania w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych i czy w związku z tym podatek jest należny w myśl ww. obowiązujących przepisów czy też nie i w jakiej wysokości?2. Czy po sprzedaniu nieruchomości jest obowiązek powiadomienia Urzędu Skarbowego lub złożenia zeznania podatkowego?

Fragment:

(...) dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy ie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie sądu tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców ”. Wskazać należy, że użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, którego przedmiotem zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) może być grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, gminy lub związku międzygminnego. Jest to prawo na rzeczy cudzej, jednak zakres i sposób określenia treści tego prawa zbliża je bardziej do prawa własności, niż praw rzeczowych ograniczonych. Ponadto na podstawie wyraźnych odesłań w art. 234 i 237 Kodeksu cywilnego do ww. prawa stosuje się odpowiednio przepisy o własności.

2016
21
kwi

Istota:

Czy w powyższym stanie faktycznym odpłatne zbycie udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

(...) dekretu. ” Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie Sądu tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców. Stanowisko prezentowane przez Sądy znajduje również pełne odzwierciedlenie w licznych interpretacjach indywidualnych wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, np.: z dnia 3 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-1106/15-4/MS , z dnia 27 czerwca 2014 r., nr IPPB1/415-476/14-4/JB , z dnia 25 kwietnia 2014 r., nr IPPB4/415-81/14-2/JK , z dnia 13 maja 2010 r., nr IPPB2/415-137/10-2/AK . Wskazać należy, że użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym, którego przedmiotem zgodnie z art. 232 Kodeksu cywilnego może być grunt stanowiący własność Skarbu Państwa, gminy lub związku międzygminnego.

2015
3
gru

Istota:

Czy odpłatne zbycie udziału w Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nieruchomość objęta była działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (dalej: „ dekret ”) i z dniem 21 listopada 1945 roku, to jest z dniem wejścia w życie dekretu przeszła zgodnie z art. 1 dekretu na własność Gminy m.st. Warszawy, a od 1950 roku z chwilą likwidacji gmin - na własność Skarbu Państwa. Z dniem 27 maja 1990 roku Nieruchomość stała się własnością Dzielnicy Gminy. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy Nieruchomość stała się własnością Gminy. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy Nieruchomość stała się własnością Miasta Stołecznego Warszawy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 dekretu dotychczasowi właściciele lub następcy prawni będący w posiadaniu gruntu, uprawnieni byli w ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia w posiadanie gruntu przez gminę, do złożenia wniosku o przyznanie prawa użytkowania wieczystego (dawniej prawa własności czasowej) z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Objęcie przedmiotowego gruntu w posiadanie przez gminę nastąpiło w dniu 25 listopada 1948 roku.

2015
13
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

Fragment:

(...) dekretu. Sąd uznał, że w przypadku tych osób nie doszło do nabycia użytkowania wieczystego, gdyż osoby te były właścicielami, którym państwo mocą dekretu odebrało własność nieruchomości i nigdy nie wywiązało się z określonych w dekrecie obowiązków w zakresie zrekompensowania właścicielom wywłaszczonych nieruchomości poniesionego przez nich uszczerbku majątkowego. W ocenie sądu tak należało potraktować spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości, jeżeli to oni uzyskali użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji uprawnień wynikających z art. 7 ust. 1-4 dekretu, które przeszły na nich ze spadkodawców ”. Podsumowując powołane powyżej poglądy sądów administracyjnych, Wnioskodawca zauważa, że zasadne jest uznanie, że w analizowanym stanie faktycznym nie doszło do nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu przez Wnioskodawcę w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. Nabyciem nie było również oddanie przez Prezydenta Miasta udziału w prawie wieczystego użytkowania Nieruchomości na 99 lat, ani wpisanie udziału w prawie użytkowania wieczystego do księgi wieczystej - z uwagi na jego restytucyjny charakter. Stanowisko prezentowane przez sądy administracyjne znajduje również odzwierciedlenie w licznych interpretacjach organów podatkowych, w tym w interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych okolicznościach przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (np. interpretacja z dnia 27 czerwca 2014 r., sygn.